قادر رنجبر نظرات پنجشنبه 24 اسفند 1396 ، 12:38 ق.ظپوزخنده محبی با دیدن من از روی لباش پاک شد و به جاش من پوزخند زدم..

جالا نوبت من بود که تلافی همه چی رو سرشون دربیارم..

چشم از همه گرفتم و به قاضی نگاه کردم..سلام کردم و منتظر شدم..

یه قران اوردن جلوم و من دست گذاشتم روش و قسم خوردم که هرچی دیدم و شنیدم رو عین واقعیت بگم..

سرم رو انداختم پایین و با صدای لرزونی شروع به حرف زدن کردم..از همون روز اول شروع کردم همه چی رو...

-اون روز که از کارخونه اومدم بیرون یه ماشین مشکی درست وسط کوچه پارک شده بود..پیاده شدم و ازش خواستم بره کنار تا رد بشم اما گفت ماشین خراب شده و باید صبر کنم تا بیان درستش کنن..همونجا منتظر بودم که یه دفعه چندتا ماشین با سرعت پیچیدن تو کوچه..چندنفر از یه ون مشکی پیاده شدن و اومدن طرفم..خواستم فرار کنم اما یه ماشین دیگه دقیقا پشت ماشین من پارک کرده بودن و من نمی تونستم جایی برم..به زور اون چندنفر من و سوار ون کردن و بعد با یه دستمال که گرفتن جلوی بینیم، بیهوش شدم..وقتی بهوش اومدم تو یه اتاق بودم که فقط یه صندلی داخلش بود و منو بسته بودن بهش..چند روز همونجا بودم تا اینکه محبی اومد سراغم و من فهمیدم اون منو دزدیده..اون روز نه چیزی گفت نه کاری کرد..دو روز بعدش سپهر اومد سراغم و گفت رئیس میخواد منو ببینه..منو برد تو یه اتاق دیگه که تازه اونجا فهمیدم مهدی سینایی شوهرخواهره ارش محبیه..دوتاشون به همراهه سامان سینایی تو اتاق بودن..یکم که جیغ و داد کردم و ازشون دلیل کارهاشون رو پرسیدم،محبی افتاد به جونم و شروع کرد به کتک زدنم..بعد که خوب عقده هاشو خالی کرد اگه سامان جلوشو نگرفته بود حتما زیر کتکاش میمردم..به قصد کشت منو میزد..مهدی سینایی شروع به حرف زدن کرد..یه چیزایی گفت که تا اون موقع من حتی روحمم خبر نداشت..گفت که از قبل از به دنیا اومدن من با پدرم خصومت داشته..یه مشکل شخصی داشتن باهم..برای اینکه انتقام گذشته رو بگیره منو دزدیده تا با کشتن و اذیت کردن من حتی شده روح پدر و مادرم رو عذاب بده..اما ارش محبی، کینه این اقا بخاطره کار بوده..توقع داشته بعد از مرگه پدرم کارخونه بیوفته دستش و هرکار دوست داشته انجام بده..با اسم کارخونه ما خیلی راحت و بدون دردسر موادمخدر و اسلحه جا به جا کنه..اعتراف کرد که روز تصادفه بابام خودش رفته و ترمز ماشینش رو دستکاری کرده و ماشین ترمز نگرفته و باعث تصادف و فوت بابام شده..یعنی پدرم رو به قتل رسونده..بعد از اون دیگه مطمئن بوده کارخونه میوفته دستش اما وقتی من رفتم و مدیریت کارخونه رو به دست گرفتم خیلی عصبانی شده و از دشمنی مهدی سینایی هم که خبر داشته باهم همدست میشن تا منو از سر راهشون بردارن..
.


مکثی کردم و اب دهنم رو قورت دادم..حالم داشت بد میشد..

اما باید امروز تمومش می کردم..این بازی باید همینجا تموم میشد..

کمی بعد دوباره با گریه و هق هقی اروم شروع کردم:
-اول متین رضایی رو می فرستن خاستگاری خواهرم تا از طریق اون بتونن روی ما و کارخونه تسلط داشته باشن..اما خواهرم بهش جواب منفی داد و برنامه هاشون بهم ریخت..به این دلیل نقشه ی دزدین من رو می کشن و بعد از مدتی عملی میکنن..وقتی میبینن همسر سابقم با شوهرخواهرم دارن دنبالم می گردن، اومد سراغم و حلقه ی ازدواجم و پلاک زنجیری که تو گردنم بود و هر چیزی که داشتم تا باهاش بتونن منو شناسایی کنن رو ازم گرفت و گفت که می خواد خانوادم رو مطمئن کنه که من مردم و تا میتونه عذابشون بده..هرچی اونا بیشتر دنبال من میگشتن این اقا از این طرف بیشتر منو اذیت میکرد..یه نفر رو پیدا میکنه و با ماشین من به ته دره می فرسته تا دیگه دنبالم نگردن..همه ی لباس ها و چیزایی که ازم گرفته بود رو تن اون خانم میکنه..خانم سپیده مهاجر..همسن من بود و تو گروه باهاشون همکاری می کرده..از نظر قد و هیکل شباهت زیادی به من داشت..مثل اینکه دیگه بهش نیاز نداشتن به همین دلیل اونو جای من زدن و خیلی راحت کشتن..داخل اون سی دی عکسها و فیلم هایی از قتل پدرم و خانوم مهاجر موجوده..به قول اون عوضی هنوز تسویه حساب شخصی نکرده بود باهام وگرنه خودم رو میکشت..بعد از اینکه اون حرفارو بهم زد و اون خانم رو به جای من ته دره فرستادن باز از اون خونه جا به جا شدن..بازم منو بیهوش کردن و نفهمیدم کجا بردنم..وقتی بهوش اومدم دوباره تو یه اتاق بودم اما ایندفعه به جای صندلی یه تخت فقط تو اتاق بود و دست و پامو باز کرده بودن..هرروز محبی میومد سراغم و تا می تونست منو میزد و تا لحظه ای که بیهوش نمیشدم دست برنمی داشت..اما یه روز اومد سراغم و به قول خودش می خواست تسویه حساب کنه..

به هق هق افتادم و نتونستم ادامه بدم..ما گیر کیا افتاده بودیم و خودمون خبر نداشتیم..

بیچاره بابام..بیچاره بهار..بیچاره مامانم..و بیچاره تر از همه من..یه لیوان اب ریختن و دادن به دستم..

چند قلوپ از اب خوردم و وقتی اروم شدم دوباره شروع کردم به گفتن ادامه ی ماجرا..

-اگه اون روز سامان سینایی نرسیده بود معلوم نبود چه بلایی سرم میاورد..سامان اومد و جلوش رو گرفت و دیگه هیچوقت از خونه بیرون نمی رفت..می ترسید این اقا دوباره بیاد سراغم..بعد از یه مدت که تازه فهمیدم زمانی بوده که محبی پیش پلیس لو رفته،مهدی سینایی به سامان و سپهر دستور میده که من رو بکشن و جسدم رو بسوزونن تا هیچ ردی ازم نمونه..می خواسته بعد از اینکه بار شیشه ای که ازشون گرفتن رو اب کرد خودشم فرار کنه بره اونور اب..اما سامان به سپهر کمک میکنه تا منو فراری بده و بعد زمان و مکان جابه جایی این محموله رو هم لو میدن..منو سپهر فرار کردیم و بعد مثل اینکه پلیس به موقع وارد عمل شده و تونسته اونا رو بگیره..این اولین دفعه ای بوده که خودشون مستقیم به یک محموله نظارت داشتن برای همین با اطلاعاتی که پلیس داشت راحت گیر افتادن.......

سکوت کردم..تموم شد..بالاخره تموم شد..

اشکام قطع نمیشدن..دستام از عصبانیت می لرزید..مرور این خاطرت تلخ خیلی برام عذاب اور بود..

خاطراتی که با گوشت و خونم عجین شده بودن..تا اخر عمرم اون روزایی رو که تو اون خونه ها بودم رو نمی تونستم فراموش کنم..

قاضی ازم تشکر کرد و یه تنفس دو ساعتی اعلام کرد تا بعد از اون حکم رو اعلام کنه..از جایگاه اومدم پایین..

اینقدر تو خاطرت عذاب اوره اون مدت غرق شده بودم که کلا یادم رفته بود کجام..

همه از اتاق رفتن بیرون و فقط منو سپهر پیش قاضی موندیم تا سپهر چیزایی رو که می خواست توضیح بده و مدارکی که از سپیده مهاجر داشت رو به قاضی بده..

اخر از همه از اتاق بیرون رفتیم..همینکه پامو از اتاق گذاشتم بیرون، فرو رفتم تو اغوش یه نفر........
.


با لذت نفس کشیدم..دایی جونم..همراه با بیرون دادن نفسم صورتم خیس شد..

مثل یه ادم بی پناه تو بغلش مچاله شدم و پیراهنش رو از پشت تو مشتم گرفتم..

مثل بچه ای که می ترسه بزرگترش رو گم کنه محکم چسبیده بودم بهش..صدای هق هقم هوا بود..شونه های داییم هم می لرزید..

محکم خودم رو بهش فشردم و میون هق هق گفتم:
-دایی....

با صدای دو رگه ای گفت:
-جونم دایی؟..جونِ دایی؟!..

با گلایه گفتم:
-دایی کجا بودی..دیدی چه بلایی سرم اومد..نبودی دایی..پیشم نبودی..دایی من نابود شدم..دیدی باهام چیکار کردن..دایی نبودی..نبودی!..هیشکی نبود..هیشکی نبود نجاتم بده دایی..دایی......

مثل بچه ها ازش گلایه می کردم..منطقم از کار افتاده بود فقط دوست داشتم بهشون بگم نبودن..

دیگه به این فکر نمی کردم اونا از کجا باید منو پیدا می کردن..تو اون لحظه..اون ساعت..فقط دلم گرفته بود از تنهاییم..

دوست داشتم اندازه تمام سالهایی که تنها بودم ازشون گله کنم..بهشون بگم چقدر تنها بودم..بگم چه بلایی سرم اوردن..

دایی با صدای گرفته ای گفت:
-ببخشید دایی..شرمندتم..هیچی ندارم بگم جز اینکه ببخش منو..می دونم نباید تنهاتون میزاشتم..می دونم دایی..اشتباه کردم..تو ببخش....

چه خوب ارومم می کرد..چه خوب بود که نخواست تو اون لحظه توجیهم کنه که نمی تونسته پیدام کنه..

اگه اینکارو می کرد بیش از پیش دلم می گرفت..اما با حرفاش بهم نشون داد که دیگه تنها نیستم..که دیگه پیششونم..

و برای منِ تنها چی بهتر از این..پیشونیم رو گذاشته بودم روی شونه ش و گریه می کردم..

یکی بازوم رو گرفت و از بغل دایی کشیدم بیرون..برگشتم و با دیدن بابا اردلان شدت گریه م بیشتر شد..به اغوش گرمش پناه بردم..

فقط نوازشم کرد..نه حرفی زد،نه کاری کرد..فقط و فقط نوازشم کرد تا اروم بشم..

دقیقا مثل کاری که بابام همیشه می کرد..چقدر عاشق این نوازش های بی صدا بودم..

دوست داشتم ساعتها همینطوری دست نوازش رو سرم کشیده بشه..خیلی نیاز داشتم به این نوازش ها.......
.


یه لحظه..فقط یه لحظه همینطور که تو بغل بابا اردلان بودم چشمام رو باز کردم و زیباترین صحنه ی زندگیم رو دیدم..

درسته دوست نداشتم هیچوقت اشکش رو ببینم..اما این اشکها چون از روی شوق بود دوست داشتم..

امیرعلی شونه ش رو تکیه داده بود به دیوار و صورتش از اشک خیس بود..چشماش برق میزد..

اون برقی رو که تو چشماش می خواستم پیدا کردم..
اون نگاهی رو که ازش انتظار داشتم دیدم..
اون لبخندی که دوست داشتم رو لباش حس کردم..
حتی اگه اون لحظه میمردم هم مهم نبود....

از دور بهم نگاه می کرد و اشک می ریخت..نگاهم رو که دید تکیه ش رو از دیوار گرفت و یه قدم اومد طرفم..

تکونی به خودم دادم و بدون هیچ حرفی از بغل بابا اردلان اومدم بیرون..

نگاهم مستقیم قفل شده بود تو چشمای کسی که تو بدترین شرایط به یادش تونستم از خودم محافظت کنم..

نگاه از نگاهه هم برنمی داشتیم..یه قدم رفتم جلو اما زانوهام لرزید و دیگه نتونستم ادامه بدم..

قفسه سینه ام تیر کشید..چقدر این روزا دردش زیاد شده بود..

دستم رو روی سینه ام مشت کردم و زانوهام خم شد و با سستی نشستم روی زمین..

چند نفس عمیق کشیدم اما نگاهم هنوز میخکوب بود تو چشماش..

حالم رو که دید با سرعت اومد طرفم..بهم که رسید بدون مکث نشست و با خشونت خاصی کشیدم تو بغلش!..

دستام رو لرزون اوردم بالا و گذاشتم روی سینه ش..محکم منو تو بغلش فشار میداد..انگار می ترسید ولم کنه..

محکم فشارم می داد و تند تند نفس عمیق میکشید..حس می کردم استخون هام داره خورد میشه..

اما مهم نبود..حتی درد هم وقتی باعثش امیرعلی بود رو دوست داشتم..

سرم رو گذاشتم تو گودی گردنش و صدای هق هقم بلند شد..اشکام ریخت روی شونه و گردنش..

خدایا چطور این همه مدت بدون این ارامش زندگی کردم؟..

اشکام رو که حس کرد محکم تر از قبل فشارم داد..
.

یه دفعه دستای گرم و داغش رو از دورم برداشت و صورتم و قاب گرفت و سرمو بلند کرد..

صورتم و گرفت رو به روی صورتش و با ولع و دلتنگی همه جای صورتم رو نگاه کرد..

چشمای بی قرارش رو صورتم می چرخید..نمی فهمید کجا رو نگاه کنه..نگاهش اروم و قرار نداشت..

منم با حرص و طمع بهش نگاه می کردم..دوست داشتم تمام دلتنگی این مدت رو رفع کنم..

عاشقش بودم..ازش دور بودم..تو شرایط بدی بودم..یه مدت ندیدمش..هرلحظه منتظر بودم بمیرم و دیگه نبینمش..

اما حالا که کنارم بود..حالا که پیشم بود..حالا که نگاهش داشت روی صورتم می چرخید..

دوست داشتم اندازه ی هزار سال بشینم و به صورت مهربونش نگاه کنم..اینقدر نگاه کنم تا دیگه دلم تنگش نباشه..

حتی همین الان هم که کنارم بود بازم حس می کردم دلم براش تنگه..

لباش نشست روی پیشونیم و عمیق بوسید که چشمام بسته شد..

با دلتنگی همینطور که اشک می ریخت همه جای صورتم رو با عشق می بوسید..

منم دست کمی از اون نداشتم..اشک از چشمامون می ریخت و سر و صورت همدیگه رو می بوسیدیم..

هق هق می کردیم و با التهاب همو می بوسیدیم و فشار می دادیم..اشکامون می ریخت روی صورت همدیگه..

قطعا اونایی که نمی دونستن چه بلای سر ما اومده،فکر می کردن دیوونه ایم..

وسط سالن دادگاه نشسته بودیم و بدون توجه به اطرافمون رفع دلتنگی می کردیم..

شاید یه عاشق حال اون لحظه مارو درک می کرد..

اون فکر می کرد من مُردم و دیگه نمی تونه منو ببینه..منم فکر می کردم میمیرم و دیگه هیچوقت نمی بینمش..

اما حالا پیشه هم بودیم..دلتنگی که شاخ و دم نداشت..دلتنگ بودیم و عاشق!..

بعد از مدت ها سختی بهم رسیده بودیم پس حق داشتیم اینجوری دلتنگ باشیم..

حق داشتیم از اطرافمون غافل بشیم و فقط خودمون رو ببینیم.......
.


بعد از اینکه کلی بوسیدم و بالاخره سیراب شد به حرف اومد..

دستش رو کشید روی صورتم و همراه با اشکاش، لرزون گفت:
-بارانم..عزیزدلم!..

با هق هق سرم رو چسبوندم روی سینه اش:
-جونم..جونم عزیزم!..

با حرص دوباره دستاش رو پیچید دورم و با گریه نالید:
-کجا بودی بی معرفت؟!..نگفتی بدون تو میمیرم..نگفتی چطوری زندگی کنم..نگفتی نفسمی وقتی نیستی چطوری نفس بکشم..بی معرفت این مدت بدون نفس بودم..نفسم نبود..زندگیم نبود..همه ی وجودم نبود..پاره ی تنم نبود..نگفتی امیرت چکار کنه؟!..بهت گفته بودم بدون تو میمیرم..گفته بودم نباشی این زندگی رو نمیخوام..اون پنج سال بسم نبود؟..5سال برام بس نبود که ازت دور باشم؟!....

دوتامون هزیون وار حرف میزدیم..حرفامون سر و ته نداشت..فقط می خواستیم از احساسی که این مدت داشتیم بهم بگیم..

همینطور که سرم روی سینه ش بود، اروم و با هق هق، کف دستم رو اروم کوبیدم به سینه ش و گفتم:
-منم بدون نفس بودم..اگه شما نبودین زنده نمی موندم..به امید دیدن شما دوام اوردم..تو کجا بودی؟..چرا نیومدی دنبالم..هرروز منتظر بودم از راه برسی و منو از اون خونه نجات بدی..اما نیومدی امیر..چشمام خشک شد ازبس منتظرت موندم..همش به خودم دلداری میدادم امیر به زودی پیدام میکنه..اما نکردی..نیومدی..نبودی..تنها بودم..خیلی سخت بود امیر..خیلی دردناک بود..خیلــــی.....

صدای بمش بخاطره گریه دورگه شده بود..با عجز و دردی که تو صداش بود،همینطور که دستش رو می کشید روی کمرم منو محکمتر به خودش فشرد..

و گفت:
-قربونت برم الهی..گشتم..همه جارو به دنبال یه نشونی ازت گشتم اما پیدات نکردم..هرجا به عقلم رسید رفتم..منم کم سختی نکشیدم..حداقل تو می دونستی من زنده ام و حالم خوبه..اما میدونی وقتی خبر دادن ماشینت ته دره پیدا شده من چی کشیدم؟..می دونی چقدر عذاب کشیدم؟..می دونی چی بهم گذشت وقتی فهمیدم نتونستم کاری برات بکنم؟!..برای منم سخت بود عزیزدلم..خیلی سخت!..اما دیگه تموم شد..دیگه یک ثانیه هم نمیذارم ازم دور بمونی..دیگه نمیذارم کسی بهت اسیب برسونه..دیگه منه نامرد حواسم بهت هست..دیگه نمیذارم خاری به پات بره..تموم شد..اون روزا دیگه تموم شد..حالا کنارتم..دیگه تنهات نمیزارم..جبران همه ی اون روزا رو میکنم..قول میدم،به چشمات قسم، تموم اون روزای بد رو جبران می کنم!......
.


میون گریه لبخند زدم..هیچوقت تو عمرم تا این حد اروم نبودم..یه ارامش خاص تمام وجودم رو فرا گرفته بود..

ارامش من اینجا بود..جایی که احساس تنهایی نمی کردم..جایی که فقط من بودم و امیرم..

بدون هیچ حرفی همینطور تو بغلش گریه می کردم..اونم پا به پام اشک ریخت..گریه کرد..هق هق کرد..ناله کرد..

اروم و پر از احساس تو گوش هم حرف میزدیم..اما هیچکدوم نمی فهمیدیم چی میگیم..فقط تند تند حرف میزدیم..

نه من می فهمیدم اون چی میگه نه اون مطمئنن می فهمید من دارم چی زمزمه میکنم..فقط می خواستیم حرف بزنیم باهم..از احساسمون بهم بگیم......

نمی دونم چقدر گذشته بود که با صدای بغض دارِ امیرمحمد که اسممو صدا میزد به خودم اومدم..

با خجالت سریع از امیر فاصله گرفتم و چشم دوختم به امیرمحمد که بالای سرم ایستاده بود..

لبخندی زد و با لرزش صداش که ناشی از بغضش بود رو به امیر گفت:
-اجازه میدی ما هم این خواهر زن بی معرفتمون رو ببینیم؟..یا فقط برای خودته؟!..

حرفاش رو به شوخی گفت اما صداش دلتنگیش رو فریاد میزد..اشکام هنوز خشک نشده دوباره ریخت روی صورتم..

بلند شدم رو به روی امیرمحمد ایستادم..امیرعلی هم با من بلند شد و کنارم ایستاد..

چشم دوختم تو چشمای امیرمحمد که قطره های اشک توشون می رقصید..چشماش رو بست و لبخند زد..

همینکه چشماش بسته شد اشکایی که تا الان تو چشماش حبس شده بودن ریختن روی صورتش..

دیگه طاقت نیاوردم..برادرم بود..حتی از یه برادر هم بهم نزدیک تر بود..

اینو اشکایی که داشت بخاطره دلتنگی از چشماش میریخت ثابت میکرد..رفتم نزدیکش و خودم رو تو بغلش جا کردم..

دستاش رو حلقه کرد دورم و با بغض گفت:
-خواهره بی معرفت....

دوباره هق هقی که به زور صداش رو خفه کرده بودم خودنمایی کرد..همینطور بدون هیچ حرفی منو تو بغلش نگه داشت..

یکم که گذشت منو از خودش جدا کرد و تو صورتم خیره شد..

با خشم و صدایی لرزون گفت:
-دستشون بشکنه الهی..تا پای چوبه دار نبینمشون اروم نمی گیرم!...
.


لبخند پر از لذتی زدم..چقدر خوبه که اینقدر هوامو دارن و براشون مهمم..

امیرعلی دستم رو گرفت تو دستش و کشید سمت صندلی ها و نذاشت دیگه چیزی بگم..

همینطور که نگام به روبروم بود گفتم:
-امیر خیلی حرفا دارم تا برات بگم!..

دستم رو تو دستش گرفت و با انگشتای دستم بازی می کرد:
-اره..باید بهم همه چی رو بگی..همه چی رو!..

سری تکون دادم و چشمام رو بستم و سرم رو گذاشتم روی شونه ش..

دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد..یکم که گذشت  اروم چشمام رو باز کردم و نگام افتاد به سپهر..

با لبخند یکم دورتر ایستاده بود و به من نگاه می کرد..ای وای کلا فراموشش کرده بودم...از روی صندلی بلند شدم..

سپهر که دید دارم میرم طرفش خودش زودتر حرکت کرد و اومد پیشم..امیرعلی هم بلند شد کنارم ایستاد..

سپهر با لبخند بهم نگاه کرد و رو به امیرعلی گفت:
-اینم خانومتون صحیح و سالم..

امیرعلی لبخند از ته دلی زد و دستش رو گذشت روی شونه ی سپهر و دوستانه فشرد:
-نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم..هر کاری بتونم میکنم تا جبران این مدتی که مواظب باران بودی بشه..عزیزترین فرد زندگیم رو مدیون توام..ازت ممنونم..امیدوارم دوستای خوبی برای هم باشیم؟؟!..

بعد دستش رو دراز کرد سمت سپهر و منتظر بهش نگاه کرد..

وقتی درمورده این مدت حرف میزد اشک تو چشماش می نشست و صداش میلرزید..مثل همین الان...

سپهر با فروتنی سرش رو خم کرد و دست امیر رو گرفت تو دستش و گفت:
-این چه حرفیه من وظیفه ام رو انجام دادم..باران هم مثله خواهرم..اگه کاری هم کردم وظیفه ام بوده و نیاز به تشکر نیست..
.


امیر دوباره ازش تشکر کرد..به سپهر نگاه کردم و با بغض گفتم:
-نری دیگه منو فراموش کنی ها..

سپهر خندید و گفت:
-دیوونه..این حرفا چیه میزنی..ببین چه بغضی هم کرده..حالا که صبح بهم قول دادی برام زن بگیری عمرا اگه دست از سرت بردارم..

سه تایی خندیدیم و جو غمگین بینمون کمی عوض شد..امیر با لبخند گفت:
-جریان چیه؟!..

یک ثانیه دستم رو ول نمی کرد..منم از خدا خواسته دستش رو محکم گرفته بودم..از بودن باهاش سیر نمیشدم..

سپهر همینطور که میخندید گفت:
-خانوم صبح میگفت برای جبران کارایی که برام کردی برات زن میگیرم..منم که دیدم داره از وقتم میگذره با سر از پیشنهادش استقبال کردم..

دوباره صدای خنده هامون بلند شد..خواستم چیزی بگم که اعلام کردن دوساعت تنفس تموم شده..چه زود گذشت..

با استرس دست امیر رو فشردم..لبخنده مطمئنی بهم زد و همگی راه افتاد سمت اتاق قاضی..

وارد شدیم و این دفعه کناره امیر و داییم نشستم..امیر یه طرفم بود و داییم طرفه دیگه ام.......

********************************************

با خوشحالی از اتاق قاضی اومدیم بیرون..لبخند از روی لبای هیچکدوممون کنار نمیرفت..

سرمو رو به اسمون بلند کردم و زمزمه کردم:
-خدایا شکرت..هزار بار شکرت!..

رفتیم از دادگاه بیرون..از سپهر خداحافظی کردیم و همه دوباره یه دور ازش تشکر کردن و امیر شماره ی خودش رو بهش داد تا باهم در تماس باشن..

دایی و بابا اردلان با ماشین امیرمحمد رفتن و منم نشستم تو ماشین امیرعلی..

با لبخند سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی..
.

مهدی سینایی و ارش محبی به اعدام محکوم شدن..

اون دونفری که ماشین منو اتیش زده بودن 10سال و اون چند نفری که دست راستشون محسوب میشدن، به 12سال حبس محکوم شدن..

بیشتر از همه تبرئه شدنه سامان خوشحالم کرد..

چون با پلیس همکاری کرده بود و طبق گفته های ما خیلی بهمون کمک کرده بود، تبرئه شد..

فقط امیدوارم هرچه زودتر بهوش بیاد..حقش این نیست که تو بیمارستان باشه..

امیرعلی دستم رو گرفت تو دستش و به سر انگشتام بوسه ای زد..

چشمام رو باز کردم و با لبخند بهش نگاه کردم..خوشحالی تو تمام صورتش معلوم بود..

چشماش از خوشی برق میزد..یه ترس تو دلم بود اما نمی تونستم به زبون بیارم..

من دیگه هم روحا هم جسما باران قبل نبودم..نمی دونم امیرعلی میتونست با این موضوع کنار بیاد یا نه..

خودم می دونستم دیگه زندگی کردن با من خیلی سخته..یه کلیه م که داغونه..روحمم که دیگه حرفش زدنی نیست..

می ترسم..به عشق امیر مطمئن بودم اما نمی دونستم چقدر میتونه تحملم کنه...

همینطور بهش خیره بودم و فکر می کردم که با لبخندش به خودم اومدم..لبخنده مهربونی بهم زد و ماشین رو راه انداخت..

با بغض گفتم:
-امیر می خوام بهار رو ببینم!..
.


چشماش رو باز و بسته کرد:
-به روی چشم..الان یه راست می برمت پیش بهار خانوم!..

با ذوق دستش رو فشردم و هرکار کردم نتونستم جلوی اشکام رو بگیرم و دوباره ریخت روی صورتم..

لبخندش رو عمیق تر کرد و گفت:
-امروز روز اخریه که حق داری گریه کنی..دیگه نمیذارم یه قطره اشک از چشمات بریزه..پس هرچقدر می خواهی گریه کن!..

میون گریه خندیدم:
-نمی دونی چقدر دلم براتون تنگ شده بود..

نفس عمیقی کشید و گفت:
-اگه بگم هنوز فکر میکنم خوابم باور میکنی؟!..

باور می کردم چون خودمم فکر می کردم خوابم..

هنوز نمی تونستم باور کنم همه چی تموم شده و من الان دیگه کناره خانواده ام هستم..سخت بود باورش..

بعد از اون همه سختی باوره این خوشی سخت بود..یکم خم شدم طرفش و گوشت بازوش رو بین دو انگشتم گرفتم و محکم فشردم..هرچند سخت بود..

عضله هاش اینقدر محکم بود که به دست نمیومد اما هرطور بود محکم نیشگون گرفتم ازش..

دادش بلند شد و با لبخند گفت:
-باشه باشه باران خانوم بهم میرسیم!..

خندیدم و گفتم:
-می خواستم باور کنی که خواب نیستی..

پشت چراغ قرمز ایستاد و برگشت طرفم گفت:
-اینکارا فایده نداره..تا ماله خودم نشی باور نمیکنم!..
.

لبخند خجولی زدم و حس کردم گونه هام قرمز شد..

این برای منی که یه مدت زنش بودم خیلی عجیب بود اما اینقدر لحنش خاص و قشنگ بود که هجوم خون رو به صورتم حس کردم..

بلند خندید و گفت:
-اوه اوه..وای اصلا باور کردنی نیست..باران و خجالت؟!..

اخمی کردم و برای اینکه لبخندم رو نبینه سرم رو چرخوندم سمت شیشه و به بیرون نگاه کردم..

دستش رو زد زیر چونه ام و سرم رو چرخوند سمت خودش..

با لبخند عجیبی بهم نگاه کرد و گفت:
-دیگه هیچوقت ازم رو برنگردون..خوب؟!..

بی اختیار باز بغض نشست تو گلوم..ای خدا..من تحمل این همه خوشی رو ندارم..می ترسم قلبم تحمل نکنه و وایسه!..

قشنگ ترین لبخندی که از خودم سراغ داشتم رو بهش زدم..

با بی قراری چشماش رو بست و یکم اومد جلو..با تعجب بهش نگاه کردم..چیکار می خواد بکنه تو خیابون؟!..

خواستم سرم رو بکشم عقب که همون لحظه صدای بوقی از پشت سرمون بلند شد..امیر سریع چشماش رو باز کرد و رفت عقب..

نگاهی به چراغ قرمز که سبز شده بود انداخت و سریع راه افتاد..نفسم رو با هیجان فوت کردم بیرون..نفسام تند شده بود..

سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و با نفسای عمیق سعی می کردم خودمو اروم کنم!..

هنوزم داغی نفساش رو روی صورتم حس می کردم..دیگه حرفی نزد فقط هرچند دقیقه یکبار دستم رو محکم فشار میداد..

اینقدر محکم که حس می کردم انگشتام داره میشکنه..اما دلم نمی خواست دستم رو از دستش دربیارم......

با دیدن خونمون بدون اینکه اشک بریزم یهو صدای هق هقم بلند شد..اشک نمی ریختم فقط هق میزدم..امیر ماشین رو پارک کردو چرخید طرفم..

سخت و محکم منو کشید تو بغلش و اروم کناره گوشم مشغول حرف زدن شد:
-هیس اروم گلم..اروم نفسم..دیگه همه چی تموم شده..دیگه نباید گریه کنی..الان باید خوشحال باشی..اومدی خونتون..پیش من..پیش بهار..از الان باید بخندی دیگه..اروم باش عزیزدلم!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

  1. مرضیه پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:46 ق.ظ
    زیبایی ات
    هر بار وسوسه برانگیزتر از پیش است!
    مثل سرخ ترین سیب دورترین نقطه ی درخت...
    ومن کودکی که همیشه با زانوی زخمی به خانه بر می گردد

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر