قادر رنجبر نظرات پنجشنبه 24 اسفند 1396 ، 12:28 ق.ظ
Eriyordum sensiz
بدون تو دارم آب میشم
Muma dönmüş kalbi
قلبی که به موم تبدیل شده
Hiç görmezdin
نمی‌تونستی اینا رو ببینی
Niye neden neden neden?
چرا؟ برای چی، برای چی؟
Ve uzatmak yersiz
و ادامه دادن بی مورده
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
هر چی باشه تو از راهت برنمی‌گردی
Niye neden neden neden?
چرا؟ برای چی، برای چی؟

****دستم رو فشرد و سرعتش بیشتر شد ... انگار از چیزی ناراحت بود و میخواست ناراحتیش رو اینجوری خالی کنه****


Off
اوه
Veryansın edemem kadere
نمیتونم به سرنوشت بگم هر کاری میتونه انجام بده
Sevdim bu benim meselem
من دوسش داشتم و این مشکل من بود
Eğilsem bile devrilmem
حتی اگر کمرم خم بشه، زمین نمیخورم
 
Sor
بپرس
Dönmezsem sebebi ne diye
اگر من برنگردم دلیلش چیه
Aydım iyiye kötüye
دربرار خوب و بد مثل یک ماه بودم
Gel gör ki çok uzak
بیا و ببین که اون روزها خیلی دور موندن

***این قسمت رو انقدر با احساس خوند و نگاهم کرد که حسرت خوردم چرا معنیش رو نمیفهمیدم

تو اینه نگاه کرد و به جایی که هانیه جون نشسته بود چشم دوخت و ادامه داد ***

Bir süre o sancı
اون درد برای یک دوره ایه
Misafir bir yangı aman aman
یک آنیشی مهمونت میمونه آه آه
Sonra keder bırakır yakanı
و بعدش این شکنجه دست از سرت برمیداره
Derindedir yankı zaman zaman
که بعضی وقت‌ها طنین (انعکاس) شکنجه هاش خیلی عمیق هستشبا تموم شدن اهنگ چشمک دیگری به جانبم زد 

_اهنگش به دلم نشست ولی معنیش رو نمیدونم

امیر لبخندی زد و شیطون نگام کرد

امیر_برای شما نخوندم که معنیش مهم باشه خانوم 

اخم هایم رو در هم فرو کردم .... جنبه ی خوب بودن رو نداشت . انگار همیشه باید باهاش دعوا داشته باشم تا اروم بگیرد

امیر_اونطوری اخم نکن ... موضوعش اصلا عاشقانه نبود 
یعنی بود ولی نه در وصف من و تو 

_اگر عاشقانه هم بود مطمئنا در وصف من و تو نبود 

بلند خندید و دستش رو دور شونه م حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند 

امیر_بد اخلاق نشو دیگه بانو 

چشم غرّه ای بهش رفتم 

_خیلی پرو شدی جدیدا ها  . همش میچسبی به من

دستانش رو تسلیم وار بالا گرفت که جیغم در اومد

_حواست به رانندگیت باشه من حوصلهی تصادف ندارم دیگه ... واقعا از خدا عاجزانه میخوام که به تو و اون داداش کله پوکم عقل بدهامیر حواسش رو به رانندگیش داد و من به عقب برگشتم و به هانیه جون نگاه کردم 

با صورتی گریون و چشمای اشکبارش به امیر نگاه میکرد 
ناباوری تو نگاهش موج میزد ... ترسیدم ،نکنه فهمیده باشه امیر پسرشه 

_هانیه جون خوبین ؟

هانیه جون سری تکون داد و به امیر اشاره زد ...نگاهم رو به امیر دوختم که با نگاه جدی اش به جلو نگاه میکرد 

سوالی به طرف هانیه جون برگشتم 

_چیشده هانیه جون؟ بگین تو روخدا ....

باش دست روی صورت کشید و سعی کرد تا اشک هایش رو پاک کند ولی انگار چشمه ی چشمانش قصد خشک شدن نداشت

هانیه_هیچی نشده .. خوبم عزیزم 

_بزن کنار امیر... میخوا برم پشت 

هانیه جون_نه نه نمیخواد من حالا خوبه

_اگر حالتون خوب بود که گریه نمیکردین

هرچی اصرار کردم فایده نداشت ... امیر هم انگار قصد نداشت نگه داره و بی توجه به ما میروند 

با رسیدنمون به برج محمد دست هانیه جون رو گرفتم و به طرف اسانسور بردمش 

امیر_من پایین میمونم راحیل به محمد بگو بیاد منتظرشم 

_سری برایش تکون دادم که از دستش را روی دهانش گذاشت و بوس کرد و به طرف من دراز کرد

از خجالت گوش هایم داغ کرده بود... هانیه جون بی رمغ خندید 

هانیه_نگاه تو رو خدا لپاش چقدر گل انداخته


لبخند خجلی زدم و به دکمه ی اسانسورو زدم با رسیدن اسانسور سوارش شدیم و شماره ی طبقه رو فشردم 

چقدر این روز ها درگیر بودم ... پاک محمد و مونا رو یادم رفته بود ... باید زودتر با محمد حرف میزدم تا به خواستگاری مونا برود

با باز شدن در ایاسنسور از اسانسور خارج شدیم و به طرف ساختمون راه افتادم 

_بفرمایید هانیه جون 

زنگ در رو فشردم و منتظر موندم تا در باز بشه .... ولی انگار کسی قصد باز کردن در رو نداشت 

با فکر اینکه شاید محمد خونه نباشه ...در رو باز کردم و به هانیه جون تعارف زدم 

_بفرمایی هانیه جون 

هانیه جون_ نه اول تو برو شاید اقا محمد اوضاع خوبی نداشته باشند درست نی....

محمد_سلام خوش اومدین 

به طرف محمد برگشتم نگاهش ترس داشت و دست و پاش رو گم کرده بود

متعجب به صورتش چشم دوختم و با دست هانیه جون رو به داخل خونه هدایت کردم 

محمد جلو اومد و از هانیه جون استقبال کرد و او را به پذیرایی برد ...من هم خم شدم و بند کتونی هایم رو باز کردم ... دلشوره داشتم و بد به دلم افتاده بود 

صدای سلام هانیه جون و یک خانوم دیگری میومد

نفسم تو سینه حبس شد و....نفس تو سینم حبس شد و روی زمین سر خوردم ...
باز هم نفس کشیدن برام سخت بود .  سرم رو بالا گرفته بودم و دنبال هوا برای نفس کشیدن بودم 

محمد_یا خدا

دستم  به در کوبیده شد و همچنان نفس نبود... در اغوش محمد فرو رفتم و اسپری رو توی دهانم قرار داد با فشار اول انگار کمی هوا داخل ریه هام پر شد 

با دومین فشارش بدنم سست شد در بغلش ... اشکم روی گونه هام جاری شد که اسپری برای سومین بار فشرده شد 

هانیه جون و محمد مدام سوال میپرسیدند و با هم حرف میزدند ولی من بی جون تر از این حرفا بودم که حالیم شه چی میگفتن.

با صدای زنگ در محمد دست دراز کرد و در رو باز کرد 
امیر با دیدنم محمد رو کنار زد و نزدیکم شد 

امیر_چرا اینطوری شدم 

در اغوشش فرو رفتم و کنار گوشش لب زدم 

_منو از اینجا ببر ...

تو یک لحظه امیر بلندم کرد و به طرف در رفت 

محمد_کجا می بریش 

امیر_نمیخواد اینجا باشه ...بهت زنگ میزنم

در لحظه ی اخر نگاهم به چشمان گریون زنی گره خورد که مسبب همه ی بدبختی هام بود


با بسته شدن در ساختمون خودم رو بیشتر به امیر چسبوندم 

امیر لبخندی به صورتم زد و خم شد روی پیشونیم رو بوسید 

_دوستت دارم 

با چشمان گرد شده نگاهم کرد و بعد شروع به خندیدن کرد ... 

امیر_تو که تب نداری ...

متوجه ی منظورش نشدم و چشمام رو بستم
موسیقی داخل اسانسور حسابی خمارم کرده بود  با فرود اومدن روی صندلی دیگه مقاومت سخت بود برای نخوابیدن 
طولی نکشید که چشمانم گرم خواب شدند

با احساس دستی روی صورتم چشمانم رو باز کردم ... ولی همچنان خوابم میومد

امیر_چه عجب بیدار شدی شما خانوم 

بی توجه بهش چشمانم رو بستم تا دوباره بخوابم 
پتویی که روم بود و بغل کردم و سعی کردم بخوابم 

با صدای خنده ی ریز امیر انگار همه چیز رو به یاد اورده بودم 
با فکر اینکه الان باید تو ماشین باشم چشمام رو باز کردم

_اینجا کجاست دیگه


دست دراز کرد و بینیم رو فشرد 

امیر_اینجا یه جای خوبه 

_عه بگو اینجا کجاست ؟

امیر_اینجا خونه ی منه عزیزم ... حالت خوبه ؟ 

_اوهوم 

با کنجکاوی به اتاقش نگاه کردم چقدر تیره بود اتاقش 

_اه کلافه نمیشی ؟ 

امیر_از چی ؟

_اتاقت خیلی تیره ست 

با خنده خم شد و روی تخت نشست ... 

امیر_یکم برو اونورتر

کمی جا به جا شدم تا جا برای نشستن داشته باشه ... ولی بر خلاف انتظارم روی تخت با فاصله ی کمی  دراز کشید ...

از حرکتش چشمانم درشت شد و خواستم عقب بکشم ولی دستش دور کمرم حلقه شد و به خودش نزدیکم کرد

_چیکار میکنی برو عقب .

دروغ چرا ترسیده بودم ازش و نمیدونستم باید چیکار کنم ... 
بدون توجه به حرفم تواغوشش کشیدتم ... قلبم تند تر از حد معمول میزد 

_نکن امیر 

خندید و سرش رو داخل موهام فرستاد و عطر موهام رو بو کشید 

امیر_تو که از من میترسی چرا گفتی از اونجا ببرمت 

_امیر...

صورتش رو جلوی صورتم اورد و تو چشمام خیره موند

من عاشق رنگ این چشم ها بودم 

نگاهش  رو از چشمانم گرفت و ....


نگاهش رو از روی چشمانم گرفت و به پشت سرش خیر شد..
محکم تر از قبل در اغوشش فشرده شدم.

امیر_قراره هروقت اون زن رو دیدی به این حال و روز دربیای؟

کمی خودم رو عقب کشیدم 

_نمی خوام هیچوقت ببینمش

لبخند مهربونی رو صورتش نقش بست .
دستش را روی سرم گذاشت و انگشتانش لابه لای موهای لختم نشست

امیر_چقدر موهات خوشبوئه راحیل 

لبخند خجلی زدم و سرم رو پایین انداختم . 

امیر_فکر نمیکنی باید باهاش کنار بیای ؟ 

_مگه تو با مامانت کنار اوندی که من بتونم بیام 

امیر_اره کنار اومدم 

بدون اینکه تعجب کنم تو چشمانش خیره شدم 

_برای همینه هروقت میبینیش دستات مشت میشه 

لبخند شیطونی زد و موهام رو به هم ریخت

_عه چیکار میکنی دیوونه 

امیر_رو نکرده بودی انقدر ریز بینی ؟

جوابی بهش ندادم و اینبار چشمانم روی دیوار مقابلم قفل شد 
حیرتزده به پوستر چشمان ابی که روی دیوار جا خوش کرده بود نگاه کردم 

با دهانی باز به طرف امیر چرخیدم .. خندید و بینی م رو کشید 

امیر_چیه توقع نداشتی یه دیوونه انقدر بخوادت ؟اگر میگفتم ذوق نکرده بودم دروغ بود ...
با صدای زنگ موبایلش از جا بلند شد و به طرف گوشیش رفت 

با دیدن شماره کمی مکث کرد و بعد از چند لحظه جواب داد

امیر_جانم محمد؟

_....

امیر_صدبار زنگ زدی ، حالش خوبه داداش من از منو تو هم بهتره 
الان هم  اینجا نشسته با چشمای قورباغه ایش داره بهم نگاه میکنه 

با چشمای ریز شده نگاهش کردم و موتکای روی تخت رو  به طرفش پرتاب کردم 

رو هوا گرفتتش و با لبخند نزدیکم شد 

امیر_خیالت راحت الان واسه من موتکا هم پرت میکنه

_...

امیر_خوبه حالا توهم با این خواهر کج و کوله ت 

به محض نشستنش روی تخت نیشگونه از بازوش گرفتم که اخم هایش در هم فرو رفت 

امیر_تازه دستش هم حرز شده هی نیشگون میگیره 

موتکای توی دستش رو اروم دوی سرم زد


"امیر"


محمد_ مواظبش باش امیر ... تقصیره منه که الان این حالشه 

_خیالت راحت .... نگران نباش تا یکم دیگه میایم اونجا 

محمد_اره حتما بیاین نذاشتم هانیه خانم بره خونشون ....
خودش هم انقدر نگران هست که حالش اصلا خوب نیست

با اومدن اسمش سکوت کردم 

برام مهم شده بود ... دیگه هیچ حس تنفری تو دلم نبود 
همش دلتنگی بود و دلتنگی

_باشه داداش میایم تا ۱ساعت دیگه ... فعلا 

محمد_خداحافظ

گوشی رو قفل کردم و کنارم رو پا تختی گذاشتم هنوز صاف نشده بودم که مشت ظریفش توی پهلوم فرو اومد 

راحیل _ خد و چل و کج و کوله و اصلا هرچی که گفتی خودتی ....
پسره ی قوزمیت ...

با اصطلاحش جلوی خندیدنم رو گرفتم و 
با لبخند به طرفش برگشتم دستم رو جلو برم و ....


دستم رو جلو بردم و کنار سرش قفل کردم 
نگاهم میخ لب هایش بود که مدام غر میزدند 

نا خدا گاه دستم رو روی صورتش گذاشتم و انگشت شستم رو نوازش وار روی لب پایینش کشیدم که ساکت شد 

کمی سرم رو پایین تر بردم ...دلم هوس اون سیب های سرخ رو کرده بود 
اینبار سرم رو بیشتر جلو بردم ....به ۵سانتی لب هایش که رسیدم مکث کردم و به چشمانش نگاه کردم 

چشمانی که همه دنیای شده بود 

منظر اجازه بودم ... فقط یک اشاره کافی بود تا این فاصله ی ۵ سانتی بین لب هایمان کم شوند 

با بسته شدن چشم هایش لب های بر روی لب هایش مهر شدند

خیلی کوتاه و اروم بوسیدمش ...انقدر کوتاه که انگار خیالاتی شده بودیم ... با کمی مکث لب بالایش رو بین لب هایم قفل کردم 

نفسش در سینه حبس شده بود و نگرانی که به دلم افتاده بود باعث شد در بوسیدنش تردید کنم 

بین جدا شدن از لب هایش یا موندگاری لب هایش تردید داشتم 

با فرو رفتن انگشتانش لا به لای موهایم...با فرو رفتن انگشتانش لا به لای موهام تردید رو کنا گذاشتم 

امیر_میخوامت راحیل 

چشمانش دوباره بسته شدند .... لب هایش رو با زبون تر کردم و دستم رو تو گودی کمرش بردم ... 

چقدر این دختر خواستنی بود برام ... لب  پایبنش رو توی دهانم فرو بردم 

با بینی نفس عمیقی کشید که ازش فاصله گرفتم 

کمی بعد چشمانش باز شد و نگاهش به نگاهم گره خورد 
از خجالت گونه هایش قرمز شده بودند ... لب پایینش رو گاز گرفت و انگشتش رو بند دکمه ی پیراهنم کرد 

بینیم رو به بینیش چسبوندمو ...دوباره بوسه ای کوتاه بر لبانش زدم

چشمانش رو بست و با  دکمه ی بالایی پیراهنم بازی کرد که باز شد ...با باز شدن دکمه هول زده چشمانش رو باز کرد... خنده م گرفته بود

عروسک شیرین و دوست داشتنیه من...

راحیل_امیر

_جون دلم 

کمی مکث کرد و چشمانش رو بست 

راحیل_گناهه

خندیدم چه گناهی دستم رو بیشتر دور کمرش حلقه کردم و  بیشتر به خودم چسبوندمش_اگر گناه باشه که خیلی شیرینه ... شاید هم طعم لب های توعه که شیرینه ...

دوباره لب پایینش رو گاز گرفت و دوبار چشمان من بر روی لب هایش قفل شد ... 

حالا که با خواست خودش طعمش رو چشیده بودم دست کشیدن ازش محال بود

شستم رو روی لب پایینش کشیدم و از بین دندان های سفیدش رهاش کردم 

_از حالا به بعد اینا دیگه سهم من شدند دیگه حق داری گازشون بگیریا 

اخم شیرینی کرد که دلم رو به بازی گرفت 

روی صورتش خم شدم و لبم روی پلک هایش قرار دادم 
سرمم رو کنار گوشش بردم و لبم رو مماس با لاله ی گوشش نگه داشتم 

_من به گناه و این چیزا اعتقادی ندارم ولی اینو میدونم که اگر تو رو از ته قلبم میخوام پس بهم محرمی ... عقد و این چیزا از نظر من مسخره ست ... اما اگر تو راحت نیستی هر طور تو بخوای 

سرم رو بالا تر بردم و به چشمانش نگاه کردم با دیدن نگاه پر از تردیدش چشمانم رو باز و بسته کردم و  از رویش بلند شدم 

ولی لحظا ی اخر دستانش دور گردنم حلقه شدن و به خودش نزدیکترم کرد و ...
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر