قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 23 اسفند 1396 ، 12:23 ق.ظ
عصبی برای این خواسته ی مسخره ام سر تکون دادم و دنبالش وارد آشپزخونه شدم. مرجان رو کرد سمت شوکت:

-خوب شوکت خانوم، ما چیکار کنیم؟

شوکت از دیدن من و مرجان انگار تعجب کرده بود. 

-شوکت خانوم حواست کجاست؟ ما چیکار کنیم؟ 

-آها، خانوم جان چی بگم؟ 

-شوکت، حالت خوبه؟

-راستش نه!

خنده ام گرفته بود. لبم رو زیر دندونم کشیدم تا نخندم. مرجان سمت شوکت رفت و دستش رو روی پیشونی شوکت گذاشت. 

-تب که نداری!

-نه خوبم خانوم جان، آخه کار بخصوصی نیست! فقط برنجه که میدم با دیانه پاک کنید. 

مرجان روی صندلی آشپزخونه نشست. شوکت رو کرد بهم. 

-مادر، تو هم بشین رو صندلی نزدیک خانوم. 

سری تکون دادم و روی صندلی کناری مرجان نشستم. برای اولین بار بود با فاصله ی انقدر کم کنارش می نشستم. 

یه حال عجیبی داشتم. شوکت سینی برنج رو روی میز گذاشت و خودش رفت تا به بقیه ی کارهاش برسه. 

نگاهم به برنج ها بود که هیچ چیزی نذاشت. زیرچشمی نگاهی بهش انداختم. 

دلم بارها می خواست بپرسه چرا من و نخواستی؟اما هربار به خودم تشر زدم که نپرسم. مرجان بلند شد. 

-این برنج پاک شده است، من میرم اتاقم. 

و از آشپزخونه بیرون رفت. با رفتنش شوکت اومد کنارم نشست. سؤالی نگاهم رو بهش دوختم. لبخندی زد. 

-میدونم قلبت مهربونه و ازش کینه ای به دل نداری!لب گزیدم. 

-اون برای من مادری نکرده تا ازش توقعی داشته باشم. 

شوکت خانم دستش رو روی دستم گذاشت. 

-میدونم مادر اما اونم بچه بود. اصلاً نمی دونست توئی هستی. 

کلافه از روی صندلی بلند شدم. 

-چرا این حرف ها رو میزنی شوکت خانوم؟ ما داریم مثل دو تا آدم اینجا زندگی می کنیم. 

-آره دخترم اما من دارم می بینم خانوم جون دوست داره شما با هم حداقل مثل دو تا دوست باشید. 

-هر چیزی زمان خودش رو داره شوکت خانوم؛ من این روزا خیلی کلافه ام ... خسته ام ... رشته ی زندگیم رو گم کردم ...

شوکت خانوم اومد سمتم و بغلم کرد. 

-میدونم دخترکم، میدونم. خدا بزرگه، برو بخواب عزیزم کاری نیست. 

لبخند تلخی زدم و از آشپزخونه بیرون اومدم. سمت اتاق خودم رفتم. نگاهم به گوشی لمسی که تازه خریده بودم افتاد. 

برش داشتم و نگاهی به عکس بهارک که رو صفحه ام بود انداختم. چشمهام اشکی شد. صفحه رو باز کردم. 

از همون شماره ی ناشناس پیامی داشتم. بازش کردم. 

“من از دور حواسم به آدمهای زندگیم هست؛ از خیلی دور ... “ 

بعد از مدت ها دوباره پیام داده بود اما هیچ وقت کنجکاو نبودم بدونم کیه؟ آدمِ تنها گاهی عجیب به همین پیامهای ناشناس هم دلخوش می کنه. 

گوشی رو خاموش کردم و به پهلو دراز کشیدم. با بسته شدن چشمهام تصویر احمدرضا اومد جلوی چشمهام. 

نمیدونم چرا هیچ وقت از این مرد خشن و مستبد بدم نیومد!! با آوردن اسمش ته دلم مثل تمام این روزها خالی شد.


کسل از خواب پاشدم. باید دوش می گرفتم. سمت حموم توی اتاق رفتم و زیر دوش ایستادم. 

ته دلم خوشحال بودم که بهارک رو می دیدم. حتی فکرشم حالم رو خوب می کرد. 

سریع حوله ام رو پوشیدم و از حموم بیرون اومدم. نم موهام رو گرفتم. 

با دیدن لوازم آرایشی وسوسه شدم تا کمی آرایش کنم. روی صندلی نشستم و کرم رو برداشتم. 

خیلی کم به صورتم رسیدم. شومیز سورمه ای که تا زیر باسن بود همراه با شلوار راسته ی مشکی و صندل مشکی پوشیدم. 

روسری روی موهای بافته شدم انداختم. از اتاق بیرون اومدم. 

خانوم جون و مرجان توی آشپزخونه بودن. مرجان نیم نگاهی بهم انداخت. خانوم جون لبخندی زد گفت:

-چه خوشگل شدی! 

نیشم باز شد و کنار خانوم جون نشستم. صبحانه رو کنار هم خوردیم. خانوم جون بلند شد. 

-مرجان، دیانه؛ با هم کیک درست می کنید. 

-مامی ...

-همینی که گفتم!

و از آشپزخونه بیرون رفت. مرجان عصبی سرش رو توی دستش گرفت. نگاهش کردم. دو دل لب زدم:

-من تنها هم می تونم درست کنم!

سر بلند کرد. نگاهش رو به نگاهم دوخت. ته چشمهاش یه چیزی بود. 

با تنفر از مرجان فقط حال خودم بد می شد. باید بپذیرم آدم ها حق انتخاب دارن و مرجان انتخاب کرده که من رو نخواد. 

بلند شد. 

-شیر و تخم مرغ رو بیار. 

بلند شدم و سمت یخچال رفتم.


موادی که لازم بود رو برداشتم و روی میز گذاشتم. مرجان کاسه ی بزرگی رو آورد. نگاهی به کاسه انداخت و نگاهی به من. 

-حالا چیکار می کنن؟ 

ابروهام پرید بالا. انگار منظورم رو فهمید، اخمی کرد. 

-چیه؟ خوب بلد نیستم!

-یعنی شما آشپزی بلد نیستی؟

شونه ای بالا داد. 

-نه!

-آهان ...

و شروع کردم به اضافه کردن مواد توی کاسه. کنارم ایستاده بود و نگاهم می کرد. 

قالب کیک رو تو فر گذاشتم و دستی به پیشونیم کشیدم. 

-تموم شد!

اومد سمتم و دستش سمت صورتم اومد.متعجب نگاهش کردم. 

دستش برای اولین بار روی پیشونیم نشست. یه احساس عجیبی پیدا کردم. حسی که تا حالا تجربه نکرده بودم. 

-روی پیشونیت آرد بود!

لبخند کم جونی زدم و دستی به پیشونیم کشیدم، دقیقاً جایی که دست گذاشته بود. 

صدای آیفون بلند شد. مرجان سمت در آشپزخونه رفت. 

-فکر کنم بقیه اومدن. 

و از آشپزخونه بیرون رفت. نفسم رو بیرون دادم. 

-شوکت خانوم کمک نمی خوای؟

-نه مادر، کاری نمونده ... برو پیش بقیه. 

از آشپزخونه بیرون اومدم. عمو حامد و خانواده اش اومده بودن. با همه سلام و احوالپرسی کردم. 

هانیه چشمکی برام زد. کنارش نشستم. 

-از زندگی جدید راضی هستی؟ 

-خوبه دیگه!

سری از روی تأیید تکون داد و با صدای آرومی گفت:

-خواستگار دارم!چرخیدم و کامل نگاهم رو به صورتش دوختم. 

-واقعاً؟!

چشمهاش و یه دور باز و بسته کرد. 

-اوهوم. 

-حالا میخوای ازدواج کنی؟

-پسر بدی نیست. 

-شرایطت چی؟

سرش رو انداخت پایین. 

-مامان با یکی از دکترهای آشناش صحبت کرده بود ... عمل کردم!

-ولی ....

سکوت کردم. 

-میدونم اول زندگی یعنی خیانت اما دیانه من چطور بهش بگم که دوست پسرم گولم زد و بهم تجاوز کرد؟ اصلاً باور نمی کنن. 

دستم و روی دستش گذاشتم. 

-میدونم، ببخشید نباید می پرسیدم. برات آرزوی خوشبختی می کنم. 

لبخند تلخی زد. خاله و بقیه هم اومدن اما خبری از احمدرضا نبود. نگاهی تو جمع انداختم. 

همه داشتن با هم صحبت می کردن اما تمام هوش و حواس من پی بهارک بود و احمدرضایی که نیومده بود. 

بلند شدم به آشپزخونه برم که صدای آیفون بلند شد. سریع سمت آیفون رفتم. 

تنها کسی که هنوز نیومده بود، احمدرضا بود. 

بدون نگاه کردن به صفحه ی مانیتور کلید رو زدم. از در فاصله گرفتم. 

سمت پنجره ی قدی رفتم تا ببینمشون اما چیزی واضح دیده نمی شد. 

در سالن باز شد و بوی عطرش زودتر از خودش اعلام وجود کرد. ضربان قلبم بالا رفت و احساس کردم خون پرهجوم تا گونه هام دوید. 

پشت سرش بودم، کنار پنجره. با دیدن قامت بلندش که تنها بود ته دلم خالی شد. 

نگاهی به پشت سرش انداختم اما کسی نبود. امیر علی اومد سمتش گفت:

-چه دیر اومدی! 

احمدرضا با اون تم صدای بم و گیراش گفت:

-کمی کار داشتم!قلبم از درد داشت فشرده می شد. پاهام انگار به زمین قفل شده بود. خاله با تعجب گفت:

-بهارک کو؟

-خونه پیش المیراست. 

قلبم انگار هزار تیکه شد. ناخونم رو محکم به کف دستم فشار دادم. 

بغضم تو گلو بالا و پایین می شد. دیگه کسی چیزی نگفت. 

احمدرضا با همه سلام کرد و روی مبل نشست. با نشستن نگاهش به منی افتاد که هنوز کنار در ایستاده بودم. 

نگاهمون لحظه ای به هم گره خورد. عمیق و خیره نگاهم کرد، از بالا تا پایین. 

تاب نگاهش رو نداشتم. تمام ذوقم انگار پریده بود. با گامهای آروم سمت بقیه رفتم و کنار هانیه نشستم. 

سنگینی نگاهش رو احساس می کردم. بعد از چند دقیقه بلند شدم. 

-خانوم جون، میرم به شوکت کمک کنم. 

-برو عزیزم. 

سمت آشپزخونه رفتم. شوکت در حال آماده کردن وسایل نهار بود. 

-شوکت خانوم شما برو یکم استراحت کن، من بقیه رو آماده می کنم. 

-نه مادر، خودم هستم. 

-شوکت جون تعارف الکی نکردم. هستم، شما برو. 

-خدا خیرت بده مادر. 

لبخندی زد و از در پشتی آشپزخونه بیرون رفت. به کابینت تکیه دادم و نگاهم رو به میز دوختم. 

چرا احمدرضا بهارک رو نیاورده بود؟!یعنی بهارک انقدر با المیرا خوب شده؟ 

از اینکه المیرا جام رو تو دل بهارک بگیره یه حس حسادت اومد تو دلم. 

با صداش به خودم اومدم. به چهارچوب آشپزخونه تکیه داده بود. 

-زندگی جدید خوش میگذره؟

بی اهمیت به کنایه ی حرفش لب زدم. 

-بهارک خوبه؟ 

-با مادر جدیدش خیلی اخت شده، می بینی که نیاوردمش!

لبم رو به دندون کشیدم. 

-یه زیر سیگاری بده. 

هنوز هم همون احمدرضا بود. زیرسیگاری برداشتم و سمتش رفتم. 

زیر سیگاری رو طرفش گرفتم. حالا فاصله مون خیلی کم بود. زیر نگاهش بودم. 

-خوشگل شدی، رنگ به روت اومده!

ضربان قلبم بالا رفت. بوی ادکلنش تا مغز استخونم هجوم برد. 

جا سیگاری رو از دستم گرفت و از آشپزخونه بیرون رفت. 

با رفتنش نفسم رو سنگین بیرون دادم. شوکت اومد و با هم میز رو چیدیم. همه دور میز نشستن. 

برام عجیب بود که مرجان دیگه سمت احمدرضا نمی رفت. بعد از نهار دائی حامد از خواستگار هانیه گفت. 

خانوم جون دائی حامد رو برد تو اتاق و با هم صحبت کردن. بعد از نیم ساعت از اتاق بیرون اومدن. 

قرار شد برای فردا شب بگن بیاد. احمدرضا بلند شد. 

-ممنون از پذیراییتون، روز خوبی بود. 

با همه خداحافظی کرد و بی توجه به منی که ایستاده بودم سمت در سالن رفت. 

با رفتن احمدرضا امیر علی با خنده گفت:

-نوشین، این دختر خاله ی تو بلای جون ما شد!

نوشین با خجالت گفت:

-خودش میگه احمدرضا رو دوست داره. 

حمید نیشخندی زد. 

-حالا واقعاً زن زندگیه؟ بمیرم برای بهارک، اون از مادرش که ندید، اینم از زندگی الانش!
برچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. me شنبه 26 اسفند 1396 03:27 ب.ظ
  نویسنده به بدقولی ایشون ندیده بودم. مردم رو دق دادید با این دیر به دیر رمان گذاشتن تون. این رمان تموم بشه دیگه رمانی از ایشون نمی خونم.
 2. پنجشنبه 24 اسفند 1396 04:47 ب.ظ
  كلا هیجان رمان از بین رفته .
 3. پنجشنبه 24 اسفند 1396 01:28 ق.ظ
  فکر نکنم احمد رضا پیشه مرجان برگرده چون تو ایدی کانال نوشته که دیانه در طی سفر کاری به شمال احمد رضا شب مهمانی با نوشیدن مشروب با دیانه ارتباط بر قرار میکنه در حالی که همه از صیغه بودنش بی خبرن پس نمی تونه پیشه مرجان برگرده نمی شه که هم با دخترش باشه هم با مادرش
 4. پنجشنبه 24 اسفند 1396 12:40 ق.ظ
  یکم پیامهایی ناشناس احمد رضا را بیشتر کنید جالبه
 5. پنجشنبه 24 اسفند 1396 12:25 ق.ظ
  اصلا داستان در مورد امیر علی تا بخواد با اون ازدواج کنه
 6. پنجشنبه 24 اسفند 1396 12:02 ق.ظ
  عهههههههههههههه خسته شدم این همه روز انتظار بکشم بعدش پارت جدید بیاد ایقد کمو خنک بنظرم فریده بانو خانم میخواد دیانه رو با مادرش باهم اخت کنه ولی نظری درمورداحمدرضا نمیشه داد چون واقعا نمیشه درکش کرد حس میکنم احمدرضا با دیانه بدخلقی میکنه برا اینکه دوستش داره و با یه شماره ناشناس دیانه رو از دور ساپورت کنه اگه دیانه با احمدرضا ازدواج کنه پس مرجان چکار کنه و با کی ازدواج کنه حسم اینو میگه که قلم نویسنده عزیز ب این بره که دیانه با امیر علی ازدواج کنه و احمدرضا بزا اینکه نتونسته حسشو ب دیانه نشون بده غبطه بخوره و مرجانو بگیره
 7. چهارشنبه 23 اسفند 1396 10:59 ق.ظ
  به خدا تا الان رمان اینجوری ندیده بودم تو همه رمانها یه ددونفر بودن که عاشق هم باشن ولی این رمان هیچ به هیچی همین طوری مرد وزن وارد داستان میکنید بابا یکم شخصیت احمد روتغییر بدید دیگه خیلی گند اخلاقه
 8. چهارشنبه 23 اسفند 1396 09:58 ق.ظ
  سلام جذابت و هیجان رمان ازبین رفته یا پر هیجانش کنه تا مشتاق بیشتر این رمان دنبال کنیم پارت ها هم بیشتر بشه ممنون

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر