قادر رنجبر نظرات دوشنبه 21 اسفند 1396 ، 11:06 ب.ظ

تو اتاق خالی از وسیله روی یه تخت فلزی که فقط یه پتو روش بود نشسته بودم و پاهام رو تو شکمم جمع کرده بودم و دستام رو پیچیده بودم دورشون..

از تو اون اتاق لعنتی که فقط یه صندلی داشت اورده بودنم تو این اتاق..

اینم فرقی با اون نداشت فقط دست و پام باز بود و به جای صندلی یه تخت زهوار دررفته داشت..

طبق معمول داشتم به همه چیز و همه کس فکر می کردم که با صدای در اتاق وحشت کردم و بیشتر تو خودم جمع شدم..در باز شد و قامت بلند محبی نمایان شد..

با ترس بهش نگاه کردم..یه لبخند زشت روی لباش بود..قدم به قدم اروم اومد طرفم..

با ترس رفتم عقب و چسبیدم به دیوار پشت سرم..دیگه نمی تونستم برم عقب اما اون همینطور اروم میومد جلو..

کنار تخت ایستاد و یه پاش رو جمع کرد و زانوش رو گذاشت روی تخت..هنوز همون لبخند زشت روی لباش بود..

دستش رو دراز کرد و کشید روی صورتم..جیغی زدم و با چندش صورتم رو چرخوندم..

چونه م رو گرفت و اینقدر محکم فشار داد که از درد ناله ای کردم و صورتم رو چرخوندم طرفش..

همه ی اجزای صورتم رو یه دور نگاه کرد و با لحن ترسناکی گفت:
-امروز روزه تسویه حسابه شخصی منه!..

چشمام گرد شد..یا خدا خودت به فریادم برس..

دستش رو پس زدم و بیشتر تو خودم جمع شدم..اما انگار بدش اومد چون سیلی محکمی تو صورتم زد..
.


گرمی خون رو حس کردم که از دماغم و گوشه ی لبم جاری شد..یه طرف صورتم از ضربه ی محکمش سر شده بود..

اشکام قطع شدنی نبودن..موهام رو از پشت گرفت تو چنگ و صورتش رو به صورتم نزدیک کرد..

از بین دندونای قفل شده اش غرید:
-بخوای جفتک بندازی بد می بینی..بهتره راه بیایی باهام تا خودت کمتر اذیت بشی!..

تمام اب دهنم رو جمع کردم و تف کردم تو صورتش..با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد..

وقتی به خودش اومد صورتش از عصبانیت کبود شد..رگ گردن و پیشونیش زد بیرون و افتاد به جونم..

اینقدر زد و زد و زد که دیگه حس کردم دارم میمیرم..کاره هر روزش همین بود..

میومد تا دلش می خواست منو میزد و می رفت..اما اون روز انگار قصد رفتن نداشت..

چون بلافاصله بعد از اینکه منو زد دکمه های پیراهنش رو یکی یکی باز کرد..

از درد به خودم می پیچیدم اما این باعث نشد که از حرکتش وحشت نکنم..

تمام لباساش رو در اورد و با لباس زیر اومد طرفم..همه ی توانم و جمع کردم و شروع کردم به جیغ زدن..

جیغ میزدم و به سر و صورتش چنگ می انداختم..اما اون بی توجه به من فقط می خواست کارش رو انجام بده..

می خواست ببوسم اما من تند تند صورتم رو تکون میدادم تا موفق نشه..

هرچی جیغ میزدم هیچکس به دادم نمی رسید..انگار هیچکی جز ما تو ساختمان نبود..همه ی لباسام رو تو تنم پاره کرد..

دیگه حتی توان جیغ کشیدن هم نداشتم..اگه به اونی می خواست میرسید صد در صد من خودم رو می کشتم..

چشمام داشت بسته میشد..حتی نمی تونستم باز نگهشون دارم..پشت پلکای بسته ام صورت امیرعلی نقش بست..

با یادش اشکام ریخت روی صورتم اما به خودم نهیب زدم:
"الان وقت گریه نیست..باید یه کاری کنم..باید پاک برگردم پیش امیرعلی"..
.


با این فکر انگار جون تازه ای گرفتم..اون که فکر می کرد من رام شدمدو دیگه کاری نمی کنم، کمی شل گرفت برای همین با اخرین توانم پاهام و جمع کردم و زدم تو شکمش..

دستش رو گرفت به شمکش و خم شد..به دور و اطرافم نگاه کردم تا چیزی پیدا کنم تا از خودم محافظت کنم اما هیچی نبود..

وقتی حالش بهتر شد بلند شد و حمله کرد طرفم..اشکام با سرعت می ریخت روی صورتم..

موهاش رو گرفتم و با اخرین زورم کشیدم و شروع کردم به جیغ زدن و فحش دادن..

خودش رو پرت کرد روی تخت و منم با خودش انداخت..

سنگینی بدنش داشت نفسم رو بند میاورد..چشمام داشت سیاهی میرفت که یهو در اتاق با صدای بلند و وحشتناکی باز شد و خورد به دیوار..

بعد از اون صدای دورگه از عصبانیت سامان رو شنیدم:
-داری چه غلطی می کنی عوضی؟!..

بعد از این حرف به سرعت سنگینیش از روی تنم برداشته شد و تونستم نفس بکشم..

با شنیدن صداش انگار یه ناجی پیدا کردم میون هق هق با صدای بلندی جیغ زدم و اسمش رو صدا زدم:
-سامـــــان!..

با صدای جیغ خودم از خواب پریدم..سر و صورتم خیس عرق بود..هق میزدم هنوزم..

نگاهی به اطرافم انداختم تا مطمئن بشم محبی نیست..هنوز تو حال و هوای خوابم بودم که در اتاق به شدت باز شد..

از ترس جیغ زدم و شروع کردم به حرف زدن:
-جلو نیا..تورو خدا با من کاری نداشته باش!..جلو بیایی خودم و می کشم..

دستش رو دراز کرد و کلید برق رو زد..نور چشمم رو زد و مجبور شدم چند لحظه چشمام رو ببندم..

صدای پاشو که شنیدم به سرعت چشمامو باز کردم اما با دیدن سپهر صدای هق هقم بلند شد..

کنارم نشست و اروم موهام رو نوازشی کرد..یه لیوان اب ریخت گرفت جلوی دهنم و مجبورم کرد بخورم..
.

دستی روی موهام کشید و سرم رو چسبوند به سینه ش و گفت:
-بازم کابوس دیدی؟..

با گریه گفتم:
-دست از سرم بر نمیداره..کی قراره این کابوسا تموم بشن..دیگه خسته شدم..درست عین واقعیت رو می بینم..همون بلایی که به سرم اومده رو تو خواب می بینم..دیگه نمی کشم سپهر..باور کن خسته شدم..

-می دونم عزیزم..می دونم..امروز همه چی تموم میشه..اینقدر خودت رو اذیت نکن..ازبس بهش فکر می کنی خواب می بینی..فراموشش کن دیگه..

پیراهنش رو تو مشتم گرفتم و گفتم:
-فکر می کنی دلم نمی خواد؟!..دارم دیوونه میشم..دوست دارم مثل قبل تنها دغدغه ام تنهاییم باشه..اما یاده تموم لحظه هایی که تو اون خونه لعنتی اسیر بودم دست از سرم بر نمی داره..همش پیشِ چشمامِ..

صدام رفته رفته داشت بلند میشد که سپهر با صدای ارامش بخشی گفت:
-هیسس..اروم..اروم باش..امروز همه چی تموم میشه..دیگه روزای سخت تموم شده..خودت رو اماده کن برای روزای خوش اینده..کناره خواهرت،دامادت،خواهرزاده ای که قراره به جمعتون اضافه بشه،امیرعلی و پدر و مادرش،داییت..خیلی ها منتظر تو هستن..مطمئن باش وقتی با اونا باشی دیگه به هیچکدوم از اون روزا فکر نمی کنی!..به جای فکر کردن به اون خونه لعنتی به خانوادت فکر کن..

حرفاش ارومم می کرد..همیشه بلد بود چه موقع چه بحثی رو بکشه وسط تا ادم اروم بشه..

کمی بعد، وقتی گریه ام قطع شد و حس کردم دیگه ارومم سرم رو با تعجب بلند کردم..

اشکام رو پاک کردم و گفتم:
-راستی تو اینجا چیکار می کنی؟!..
.


با حالت بامزه ای گفت:
-وای وای دختره چشم سفید تو خونه خودم چیکار میکنم؟!..داری غیرمستقیم بیرونم میکنی؟..

بلند خندیدم و گفتم:
-اونی که باید بره منم..

اخمی کرد و گفت:
-مگه نگفتم دیگه از این حرفا نزن!..
-باشه..ببخشید..

سرش رو تکون داد و گفت:
-امروز که روزه دادگاهه..زود اومدم تا یه دور دیگه باهم حرف بزنیم که مشکلی پیش نیاد..

با ناتوانی گفتم:
-به نظرت من می تونم؟!..

چشماش رو با اطمینان بست و باز کرد:
-معلومه که می تونی..اگه نمی تونستی من اجازه نمی دادم چیزی بگی چون حکم همشون بر اساس شهادت تو و مدارک من داده میشه..پس باید خیلی حواسمون باشه..

سرم رو تکون دادم و بلند شدم..تو دلم غوغا بود..

فقط از خدا می خواستم کمکم کنه تا راحت هرچی دیدم و شنیدم رو بگم..

دوست ندارم سپهر و سامان رو ناامید کنم..اونا مطمئن بودن من می تونم، پس باید بتونم....

رفتم تو دستشویی ابی به صورتم زدم و اومدم بیرون و نشستم جلوی ایینه..

با دیدن خودم پوزخند نشست روی لبام..هنوزم کبودی های صورتم خوب نشده بود..

سر انگشتام رو کشیدم زیر چشمم..سیاه و گود افتاده..هیچی از اون باران نمونده بود..

اون بارانی که همه از محکمی و سخت بودنش حرف میزدن مُرد..
اون بارانی که بیرون از خونه یه تنه کاره ده تا مرد رو انجام می داد مُرد..
بارانی که یه روزی خواهر و مادرش بهش تکیه کردن مُرد.....
.


احساس خستگی می کردم..خسته جسمی نبودم..روحم خسته بود..

نیاز داشتم یه مدت دور از هر دغدغه ای راحت و بدون هیچ فکری زندگی کنم..

واقعا به یه مسافرت طولانی مدت احتیاج داشتم..

اهی کشیدم و رفتم مانتو و شلوار مشکی که سپهر و ستاره رفته بودن برام خریده بودن رو پوشیدم..

با دیدن مقنعه و عینک دودی بزرگ مشکی لبخند نشست روی لبام..چه دقیق فکر همه جارو هم کردن..

مقنعه رو هم پوشیدم و رفتم جلوی ایینه..جلوی موهام رو دادم بالا و بردم تو مقنعه و نذاشتم حتی یه تار ازشون روی پیشونیم بریزه..

عینک رو هم زدم روی موهام و کفش های ال استار مشکی رو هم پوشیدم..خودم گفته بودم همه چی رو مشکی بگیرن برام..

واقعا باید به سلیقه شون افرین گفت..همه چی رو خیلی ساده و شیک گرفته بودن..

مانتو ساده و بلند تا زیر زانوم..شلوار لوله ای تنگ..

خلاصه مثل وقتهایی شده بودم که کارخونه می رفتم فقط اون موقع شال می پوشیدم..

وای چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده بود..کاش زودتر امروزم تموم بشه و بتونم یکم به زندگی قدیمم برگردم..

دستی به لباسام کشیدم و رفتم از اتاق بیرون..سر و صدای سپهر از اشپزخونه میومد..

رفتم همونجا دیدم سپهر سوت زنون داره میز صبحانه رو میچینه..یه صندلی کشیدم نشستم..

در حین صبحانه خوردن سپهر یه بار دیگه به طور کلی همه چی رو بهم یاداوری کرد..

خواستم میز رو جمع کنم که همون موقع ستاره با موهای بهم ریخته و صورت خوابالود وارد شد..

خنده ای کردم و گفتم:
-این چه وضعشه؟!..

بی توجه به حرفم نشست روی صندلی و گفت:
-دارین میرین؟!..

سپهر زد سر شونه ش و گفت:
-با اجازتون!..
.


ستاره سرش رو تکون داد و بلند شد رفت تو اتاق..چند دقیقه بعد با یه قران برگشت..

منو سپهر رو از زیرش رد کرد و گفت:
-من که مطمئنم همه چی خوب پیش میره..برین به سلامت..

اشک تو چشمام جمع شد..خدایا این خواهر و برادر فرشته ان..چطور جبران کنم کاراشون رو..

ستاره رو گرفتم تو بغلم و محکم فشارش دادم..جیغش بلند شد..

ولش کردم و گونه اش رو بوسیدم:
-ستاره ممنونم ازت..ببخشید این مدت خیلی اذیت شدی بخاطره من..از پدر و مادرت جدا شدی..من شرمنده ام به خدا..

چشم غره ای رفت و گفت:
-برو لوس نشو..اتفاقا خیلی هم خوشحالم که باهات اشنا شدم..دلم می خواد دوستیمون ادامه داشته باشه..باشه؟!..

سرم رو با اطمینان تکون دادم..بدون شک نمی تونستم از این دوتا عزیز بگذرم..

اینایی که تو بدترین شرایط باهام بودن و من تا اخر عمرم مدیونشون هستم..

عینک رو از روی موهام برداشتم و زدم به چشمام..با سپهر از ساختمان خارج شدیم و سوار ماشین شدیم..

با استرس تند تند دستام رو میمالیدم بهم..استرسه دادگاه یه طرف بود و استرس دیدن خانواده م یه طرف دیگه..

فکر روبرو شدن با خانواده ام خیلی بیشتر بهم استرس میداد..

برگشتم سمت سپهر و گفتم:
-سپهر میگم من نمی خوام تا پایان دادگاه با کسی حرف بزنم چون شاید یادم بره..یعنی اگه قبل از شهادت دادن خانواده ام رو ببینم همه چی از یادم میره..پس بهتره اول دادگاه تموم بشه بعد باهاشون رو به رو بشم!..

سپهر با اطمینان سرش رو تکون داد و گفت:
-باشه..صبر می کنیم، وقتی همه رفتن داخل بعد خودمون میریم!..

دوباره دستام رو مالیدم بهم و گفتم:
-ممنون..امیدوارم بتونم کاراتو جبران کنم..یه زن خوشگل و خانوم برات میگیرم!..

خنده ای کرد و گفت:
-دستت درد نکنه..فقط هرچه زودتر بگیر چون از وقتم گذشته!..
.

با خنده سرم رو تکون دادم..تا برسیم دیگه هیچکدوم حرف نزدیم..

با دیدن دادگاه دستام شروع به لرزیدن کردن..
چونه م لرزید..

من تو عمرم اینطور جاها نیومدم اما حالا.....

هنوز داشتم به دادگاه نگاه می کردم که دست گرمی نشست روی دستم..برگشتم به سپهر نگاه کردم..

لبخند مهربونی زد و گفت:
-اروم باش..من مطمئنم همه چی خوب پیش میره..

دستش رو فشردم و گفتم:
-خداکنه!..

شیشه های ماشین سپهر دودی بودن برای همین کسی نمی تونست مارو ببینه..

همینطور با دلی پر از اشوب و غصه به اطراف نگاه می کردم..

با دیدن ماشین اشنایی دورتر از ما که داشت پارک می کرد قلبم با اخرین سرعت شروع به زدن کرد..حس می کردم قلبم تو دهنم داره میزنه..

کف دستم و پیشونیم روی چسبوندم به شیشه بغلم و همه ی وجودم شد چشم..

اشکام طاقت نیاوردن و ریختن روی صورتم..خدای من امیرعلیمِ..با چشمام داشتم قورتش میدادم..چرا اینقدر لاغر شده..

چشمام دو دو میزد..فقط اونو می دیدم..عشقم..کسی که بخاطره من به این حال و روز افتاده بود..

از همین فاصله هم می تونستم تشخیص بدم که خیلی خیلی لاغر شده..بمیرم براش..

با شعف برگشتم سمت سپهر و میون گریه خندیدم و گفتم:
-سپهر بیا ببین..امیرعلی هم اومده..وای خدا چقدر لاغر شده..بخاطره من اینطوری شده..گفته بود اگه بی معرفتی کنم و پیشش نباشم میمیره..ببین چه بلایی سرش اوردم..ببین چقدر لاغر شده..وای خدا بابا اردلانم..اونم اومده..چرا اینقدر شکسته شده..سپهر به خدا بابا اردلانم فقط چند تار از موهاش سفید شده بود اما الان ببین نصف موهاش سفید شده..من اینکارو باهاشون کردم..چطوری خودم رو ببخشم سپهر..چطوری..من باعث همه ی این اتفاقات هستم..چطوری جبران کنم براشون..
.


دیگه داشتم هق هق می کردم و زار میزدم..اصلا نمی تونستم قبول کنم که من این بلاهارو سر خانواده ام اوردم..بخاطره من اینقدر شکسته شدن..

سپهر دستام رو گرفت تو دستش و گفت:
-اروم باش باران..هیس..اروم..همین که ببینن تو حالت خوبه مطمئن باش جبران همه چی میشه..اونا الان تنها چیزی که حالشون رو خوب میکنه دیدن توعه!..

دوباره برگشتم همون سمت نگاه کردم..نبودن..رفته بودن تو دادگاه..اینقدر هول شدم که نتونستم داییم و امیرمحمد رو ببینم..

سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و اروم اروم اشک ریختم..

دوست نداشتم گریه کنم اما دست خودم نبود..اشکام بند نمیومد.....

نمی دونم چقدر تو اون حال بودم..یک ساعت..دو ساعت..نمی دونم..

فقط وقتی به خودم اومدم که سپهر گفت:
-همه رفتن داخل خودمون هم باید بریم دیگه..الان شروع میشه!..

سرم رو تکون دادم و اشکام رو پاک کردم..عینک رو دوباره زدم به چشمام و پیاده شدم..

سرم رو انداختم پایین و شونه به شونه سپهر رفتیم داخل..

همه رفته بودن تو اتاق قاضی..اما هنوز شروع نشده بود..با سپهر اروم وارد شدیم و روی همون صندلی های اخر نشستیم!..

از پشت تونستم امیرعلی اینارو تشخیص بدم..کنار هم نشسته بودن..

امیرعلی ارنج جفت دستاش رو گذاشته بود روی زانو هاش و سرش رو گرفته بود تو دستاش..

امیرمحمد هم اروم داشت باهاش حرف میزد و یه چیزایی بهش می گفت..نمی تونستم چشم ازشون بردارم..

به سختی نگاهم رو ازشون دزدیدم تا حواسم از دادگاه و حرفایی که باید بزنم پرت نشه..

با اوردن ارش محبی،مهدی سینایی و چند نفر دیگه که تقریبا دست راستشون محسوب میشدن و اون دو نفری که موقع اتیش سوزی ماشین من گرفته بودن،تقریبا دادگاه شروع شد..

همه با دیدن ارش محبی و سینایی دهنشون باز مونده بود..پوزخندی زدم..

بابا اردلان می گفت سینایی اینا خیلی خانواده خوبی هستن..حلال و حروم سرشون میشه..

هنوز نمی دونستن برای چی اینارو اوردن اما همینم که اینجا بودن اونم با دستبند و پابند واقعا شوکه کننده بود..

سپهر اروم کناره گوشم گفت:
-انگار هیچکس باور نمی کنه کار اینا باشه..
.

با پوزخند سرم رو تکون دادم..نگاهم هی می خواست بچرخه سمت امیر اینا اما به زور جلوشو می گرفتم!..

امروز باید همه ی حواسم به دادگاه باشه تا خراب نکنم..

همشون رو بردن تو جایگاه مخصوص تا از خودشون دفاع کنن..سپهر درست می گفت..

هم محبی هم سینایی کاملا دزدیدن منو کتمان کردن..اما من خودم اینجا بودم و نمی تونستن بزنن زیر کاراش..

بعد از اینکه حرفای اون چند نفر تموم شد سپهر اروم کناره گوشم گفت:
-من میرم مدارک رو تحویل میدم..بعد تو میایی شهادت میدی..

اب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم..سرم رو تکون دادم و گفتم:
-باشه..

سپهر لبخند مطمئن و مهربونی بهم زد و یه کیف دستی کوچیکی که همراهش اورده بود برداشت و با قدمای محکم و بلند رفت سمت جایگاهه شهود..

حتی از همین جا هم می تونستم چشمای گرد شده ی سینایی و محبی رو حس کنم و چقدر کم شانس بودم که همچین صحنه ای رو از دست دادم..خوش بحاله سپهر که داره نگاهشون میکنه..

سپهر یه سری مدارک از کیفش در اورد و همینطور که یکی یکی به قاضی می داد درباره هرکدوم توضیحه کوتاهی هم میداد..

اول خودش رو معرفی کرد:
-سپهر موسوی هستم..پلیس مخفی دایره جنایی..نزدیک سه ساله با اسم بهرام همتی وارد این باند شدم..اینا همه مدارکیه که تو این مدت تونستم جمع کنم..

یه سری کاغذ گذاشت جلوی منشیه قاضی و گفت:
-اینا یه کپی از رسیده تمام بارهای مواد مخدر و اسلحه ایه که تو این سه سال جا به جا کردن..که اکثرا با توجه به نفوذ ما به گروهشون، لو رفتن و گرفتنشون اما چون کسی مستقیم با این اقایون ارتباط نداشت تا الان نتونسته بودن شناساییشون کنن..

دوسه تا شناسنامه و پاسپورت برداشت و گذشات روی مدارک قبلی و توضیح داد:
-اینا شناسنامه ها و پاسپورت های جعلی هستن که این اقایون باهاشون به جاهای مختلف سفر میکردن..از جعلی استفاده می کردن تا شناسایی نشن..

بعد یه فلش و چندتا سی دی داد و گفت:
-این سی دی ها عکس هایی از قتلاییه که انجام دادن..اما در این مورد کسی که قراره شهادت بده توضیح میده با جزئیات دقیق..اون فلش هم صدای ضبط شده ای از ارش محبیه، زمانی که با سامان سینایی سر اینکه می خواسته به خانم باران راد تعرض کنه بحث می کردن..
.

با صدای داد و فریادی چشم از سپهر گرفتم و به اون سمت نگاه کردم..

اشک تو چشمام نشست..امیرعلی بود..معلوم بود نمی تونه این حرفا رو تحمل کنه..

بلند شده بود و با فحش می خواست به ارش حمله کنه اما امیرمحمد محکم گرفته بودش:
-کثافت اشغال..می کشمت حرومزاده..با همین دستای خودم خفه ت می کنم عوضی..

همینطور داشت داد و فریاد می کرد و می لرزید..نیم رخش رو می دیدم..

کبود شده بود از عصبانیت..اگه امیرمحمد نگرفته بودش همینجا ارش رو می کشت..

قاضی چندتا ضربه به میز جلوش زد و گفت:
-اقا لطفا ساکت باشین وگرنه مجبورم بیرونتون کنم..نظم دادگاه رو بهم نزنین..

امیرعلی به زوره بابا اردلان و امیرمحمد نشست..

قاضی از سپهر خواست ادامه بده..اونم دستاشو تو هم قلاب کرد و گذاشت جلوش و ادامه داد..

همه شوکه و با حیرت بهش نگاه می کردن..صدا از کسی در نمیومد..

اینقدر با اطمینان و محکم صحبت می کرد که جای هیچ گونه حرفی نمی موند:
-دوتا شاهد داشتیم..یکی سامان سینایی پسر این اقا اما متاسفانه تو عملیات تیر خورده و درحال حاضر تو بیمارستان هستن..سامان سینایی از وقتی که فهمید من پلیس مخفی هستم شروع کرد به همکاری کردن باهام..درواقع از هیچی خبر نداشت وقتی من براش همه چی رو توضیح دادم خیلی خیلی برای پدر و داییش متاسف شد و قبول کرد که باهام همکاری کنه..حتی قرار بود اینجا شهادت بده اما متاسفانه نشد..اون یکی شاهد هم الان حضور دارن و میان خدمتتون و چیزایی رو که دیده توضیح میده..

سپهر یه دفتر قطور و قهوه ای رنگ رو برداشت و داد به منشی قاضی و گفت:
-این دفتره سامان سیناییه..داد دسته من و گفت که اگه به هر دلیلی نتونست تو دادگاه شهادت بده،تو این دفتر همه چی رو نوشته..گفت اگه نتونست بیاد و شهادت بده این دفتر رو برسونم دسته شما..
.


محبی شروع کرد به داد و فریاد که دروغ میگن و میخوان برام پاپوش درست کنن اما قاضی با لحن محکمی ساکتش کرد..

کار سپهر تموم شده بود و اونم با خیال راحت و یه لبخند محو گوشه ی لبش داشت برمی گشت سمت من که امیرعلی جلوشو گرفت..

سپهر با تعجب بهش نگاه کرد..امیرعلی دستش رو گذاشت روی شونه سپهر و یه چیزایی ازش پرسید..

سپهر هم با همون لبخند جوابش رو میداد..صورت امیرعلی از اشک برق میزد..

سپهر دستی روی شونه امیرعلی زد و با اطمینان یه چیزی بهش گفت و اومد سمت من..امیرعلی دستش رو کشید روی صورتش و دوباره نشست..

سپهر که رسید بهم سریع گفتم:
-امیر چی بهت گفت؟!..

لبخند مرموزی زد و ابروهاش رو انداخت بالا:
-مردونه بود..

خواستم اعتراض کنم که صدای قاضی بلند و محکم پیچید تو گوشم که منو به جایگاه میخوند..

تو کسری از ثانیه فشارم اومد پایین..دستام شروع به لرزیدن کردن..به سپهر نگاه کردم..

لبخنده مهربونی زد و گفت:
-دیدی که من همه ی مدارک رو تحویل دادم..تو فقط باید شهادت بدی..برو و هرچی دیدی و هر بلایی که به سرت اوردن رو بگو..من مطمئنم موفق میشی!..

اب دهنم رو قورت دادم و بلند شدم..هیچکس حواسش به من نبود..با قدمای لرزون و کوتاه حرکت کردم سمت جایگاه..

از کنار امیر اینا رد شدم اما اصلا بهشون نگاه نکردم..اگه نگاه می کردم همه چی یادم میرفت..

فقط وقتی تو جایگاه ایستادم یه لحظه نگاهم بهشون افتاد..

با چشمای گرد شده و شوکه بهم نگاه می کردن..
.

برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر