قادر رنجبر نظرات دوشنبه 21 اسفند 1396 ، 10:46 ب.ظ
لحظه ای از این حرفش رعشه ای به تنم افتاد. سریع سمت ماشین رفتم و روی صندلی عقب نشستم. 

شاهرخ همراه شهریار سمت ماشین اومدن. شهریار نگاهی بهم انداخت گفت:

-تو چرا با بقیه نرفتی؟ 

-بس که احمقه!

-روشن کن تا نیومدن. 

-گند زدی به همه چیز شهریار!

-خودمم میدونم ... نمیدونستم این حرومزاده ها نقشه دارن! ولی کور خوندن؛ من از اونها زرنگ ترم ... تمام شمش ها رو گذاشتی؟

-آره. 

-مدارک چی؟

-خیالت راحت؛ همه چی رو از قبل کف ماشین جاساز کردم. 

شهریار زد سر شونه ی شاهرخ. 

-آفرین پسر!

شاهرخ ماشین و روشن کرد. 

-چطور سر اونا رو گرم کردی؟

-پولا رو برداشتم و راهنماییشون کردم اتاق مواد. اونا که نمیدونن توی اون اتاق نصف پول اونا هم مواد نیست! 

شاهرخ از عمارت خارج شد. 

-خوب شد این دختره رو با خودت آوردی ... حداقل گرسنه نمی مونیم. 

شاهرخ سری تکون داد و از آینه نگاهی بهم انداخت. ماشین تو پیچ جاده گم شد. نمیدونستم قراره کجا بریم و چی می خواد بشه!

بعد از طی کردن ساعتی، هوا داشت روشن می شد که نزدیک کلبه ای پر درخت، نگهداشت. 

از ماشین پیاده شدیم. هوا سرد بود. گوشه ای ایستادم. 

شاهرخ و شهریار ماشین رو زیر کلی برگ و شاخه مخفی کردن. نگاهی به کلبه ی کوچک رو به روم انداختم.شهریار اومد سمتم و پوزخندی زد. 

-فکر کنم تا زنده ام تو به ریش من بسته ای!

-من اصراری نداشتم تا باهات بیام. 

بازوم رو گرفت و کشید. 

-چیه؟ دلت می خواست الان زیر یکی از اون مست ها بودی؟

-آره، مشکلیه؟

یهو یه طرف صورتم سوخت. 

-هرزه ی احمق! فکر کردی منم تو رو به راحتی به اونا می دادم بدون اینکه خودم ازت کام بگیرم؟ 
حیف الان خسته ام، بعداً به حسابت می رسم. 
شاهرخ، من میرم استراحت کنم، توام ببین می تونی چیزی برای خوردن پیدا کنی؟

-باشه، برو. 

شهریار وارد کلبه شد. هوا کاملاً روشن شده بود. شاهرخ اومد سمتم. 

-شهریار میگه کار شکارت حرف نداره ... ببینم می تونی یه چیزی شکار کنی؟!

-علاقه ای به نشون دادن خودم ندارم!

شاهرخ پوزخندی زد گفت:

-نکنه یادت رفته!! ... بیا شرط بندی کنیم؛ تو اگه زدی من می پزم، من اگه زدم تو بپز، خوبه؟

کمی فکر کردم دیدم بیراه نمی گه. 

-باشه. 

تفنگی رو پرت کرد تو بغلم که رو هوا گرفتمش. هر دو سمت جنگل راه افتادیم. بی مقدمه گفتم:

-تکلیف روستا و مردمش چی میشه؟

-نمیدونم، شاید یکی از اونا خان روستا بشه شایدم هیچ خانی نمونه!

-داشتیم زندگیمون رو می کردیم؛ این شهریار احمق از کجا پیداش شد؟ 

شاهرخ قهقهه ای زد گفت:

-خوشم میاد ذره ای ازش حساب نمی بری!

-من با شهریار بزرگ شدم، مثل یه طبل تو خالی می مونه. 

شاهرخ متفکر سری تکون داد.


-از اینکه انقدر به شهریار می چسبی چی نصیبت میشه؟ 

-به وقتش می فهمی؛ فعلاً نگران شکار باش. 

بی تفاوت شونه ای بالا دادم. با دیدن چندین گنجشک تفنگ رو بالا بردم و ماشه رو کشیدم. 

صدای بال زدن گنجشک ها و افتادنشون باعث شد سریع به سمتشون برم. 

بالای سر پرنده ها ایستادم. شاهرخ شروع به دست زدن کرد. 

-آفرین ... پس شهریار بیراه نمیگفته!!

تفنگ رو انداختم رو شونه ام. 

-بهتره بیاریشون و کباب کنی. 

جلوتر شروع به رفتن کردم. شاهرخ باهام هم قدم شد. 

-فکر نمی کردم انقدر قهار باشی وگرنه عمراً شرط می بستم!

-حالا که باختی...!

با هم به سمت کلبه رفتیم. شاهرخ گنجشک ها رو پر کند و آتیش روشن کرد. 

نگاهم به ماشین زیر برگ ها بود. یعنی اون همه شمش رو اینا از کجا پیدا کرده بودن؟ 

در کلبه باز شد و شهریار بیرون اومد. نگاهی به شاهرخ که در حال کباب کردن جوجه ها بود انداخت. 

-آفرین پسر!

-کار من نیست، کار گندمه؛ اون شکار کرده. 

شهریار اومد سمتم و کنارم روی تخته سنگ نشست. 

-هنوز برام جای تعجب داره که چطور با شاهین نرفتی!

-با توام نمی خواستم بیام، مجبور شدم! می خواستم دنبال پدر برم، شاید پیداش کردم. 

-دختره ی سرتق، اگر من نیاورده بودمت که الان باید به همه ی اون مردها سرویس می دادی!


-تو هم دست کمی از اون مردها نداری. 

یهو چرخید و رو به روم قرار گرفت. فاصله ی بینمون رو پر کرد. 

بازوم رو گرفت و کشیدم سمت خودش. نگاهم رو به چشمهاش دوختم. 

-هر کاری کردم تو ازم حساب نبردی ... از بچگی سرتق بودی!

-لابد چیزی برای ترسیدن ازت نداری! 

سرش رو جلو آورد و کنار سرم قرار داد. هرم نفس هاش به صورتم می خورد. 

-نه، مثل اینکه تو هوس کردی با من باشی...!

دستم و روی سینه اش گذاشتم تا عقب تر بره اما مچ دستم رو گرفت. 

-چطوره امتحان کنیم ببینی ترس دارم یا نه؟

-لازم نکرده!

-هیسس، اینجا من حرف می زنم ... من دستور میدم ...
-شهریار، بیا تا خودم تنها همشو نخوردم!

فشاری به پهلوم آورد و ازم فاصله گرفت. 

-پسره ی احمق!

شاهرخ نگاهی به هر دومون انداخت. 

-داشتین چیکار می کردین؟

شهریار اخمی کرد. 

-غذاتو بخور. 

نشستم و یکی از گوشت های کبابی رو گرفتم. 

-می خوای چیکار کنی؟

شهریار تیکه ای از گوشتش رو کند. 

-هیچی، باید از مرز خارج بشیم. راحت اونور آب میشه آبشون کرد. 

-کی بریم؟ 

-چند روزی باید صبر کنیم. شاید هنوز دنبالمون باشن. 

توی سکوت به مکالمه ی شهریار و شاهرخ گوش می داد. شاهرخ اشاره ای بهم کرد. 

-اینو چیکارش می کنی؟ 

-با خودمون می بریم. 

-اما من با شما جایی نمیام. 

-تو غلط می کنی! ... باید بیای.بلند شدم. 

-تو وکیل وصی من نیستی که برای من تصمیم بگیری، فهمیدی؟ 

بلند شد و رو به روم ایستاد. 

-چیه، زبون درآوردی؟! فکر کردی به روت خندیدم می تونی خرسواری کنی؟

-من نیازی به خنده ی تو ندارم؛ همین الان از اینجا میرم ... راه ما از اول هم از هم جدا بود. 

چرخیدم و بازوم رو کشید. 

-تو غلط می کنی؛ شده دست و پا بسته ببرمت، می برم. 

-زور نزن، من با تو هیچ کجا نمیام. 

-یه بار دیگه تکرار کن!

براق شدم توی صورتش. نگاهم رو به چشمهای وحشیش دوختم. 

-ببین پسر فرنگی، اینو تو گوشت فرو کن! من با تو هیچ کجا نمیا ...

هنوز میم آخر رو کامل نکرده بودم که یه طرف صورتم سوخت. پرت شدم روی زمین. 

اومد بالای سرم. انگشت اشاره اش رو گرفت طرفم. 

-اینو زدم تا یادت بمونه حرف، حرف منه! تا زنده هستی من خانتم، من اربابتم، فهمیدی؟ 

دستی به گوشه ی لب خونینم کشیدم. 

-شب حرکت می کنیم. 

شاهرخ سکوت کرده بود. شهریار رفت سمت ماشین. شاهرخ اومد سمتم. 

هنوز روی زمین بودم. دستش و طرفم گرفت. 

-صد بار گفتم باهاش یکی به دو نکن! بده من دستت و.

زدم زیر دستش. 

-نیازی به کمک تو یکی ندارم. 

-سرتقی، می فهمی؟ بیا بگیر گوشه ی لبت خون میاد.


مردد به دستمالی که طرفم دراز بود نگاه کردم. 

-بگیر!

دستمال رو از دستش گرفتم و روی لبم فشار دادم. 

-تو دختر خوبی هستی اما یکم سرتق و لجبازی!

با نفرت به شهریار چشم دوختم. 

-نگاهت پر از نفرته، برعکس نگاه اون!

پوزخندی زدم. 

-میرم استراحت کنم. 

سمت کلبه راه افتادم. وارد کلبه شدم و نگاهی بهش انداختم. 

انگار از قبل همه چیز آماده بوده. سمت تخت چوبی گوشه ی کلبه رفتم و روش دراز کشیدم. 
ذهنم مشغول بود. 

باید از دست شهریار فرار می کردم اما هیچ راهی نداشتم. با ذهنی مشغول به خواب رفتم. 

با تکون دستی چشم باز کردم. نگاهم به شهریار افتاد. اخمی کردم. 

-چیه؟ اخمت برای منه دلبریت برای یکی دیگه؟ 

روی تخت نشستم. سکوت کردم. 

-پاشو شب شده، باید حرکت کنیم. 

بلند شدم. سوار ماشین شدیم. شهریار پشت فرمان بود. 

شاهرخ پشت دراز کشید. مجبوراً کنار شهریار روی صندلی جلو نشستم. 

توی سکوت رانندگی می کرد. نگاهم رو به تاریکی شب دوختم. 

اصلاً نمیدونستم کجا قراره بریم! چی قراره بشه؟!شهریار سکوت را شکست. 

-بهتره بدون دردسر همراه من از کشور خارج بشی. اینجا دیگه برای هیچ کدوم از ماها امن نیست. هرچند کسی به توی سرراهی کاری نداره!-اگر کسی به من کاری نداره ولم کن بذار برم پی زندگی خودم. 

-تو یه احمقی، میفهمی؟ احمق! فکر کردی نمی تونستم توی این مدت هر کاری دلم می خواست باهات می کردم؟ انقدر قدرت داشتم که این کار و کنم اما خودم نخواستم ... الانم تو باید هرجایی که من میرم باهام بیای. 

حرفی نزدم. باید می دیدم چی قراره بشه. ماشین تو دل سیاهی شب در حرکت بود. 

پاسی از شب گذشته بود که شاهرخ جای شهریار نشست. چشمهام گرم خواب شدن. 

با ایستادن ماشین چشم باز کردم. هوا گرگ و میش بود و تا چشم کار می کرد خونه بود. 

انگار کمتر درختی توی این روستا کاشته شده بود. تمام خونه ها کاهگلی و مخروبه بودن. شاهرخ و شهریار پیاده شدن. 

در ماشین و باز کردم و پیاده شدم. هوا نسبت به جایی که بودم گرم تر بود. مردی با پیراهن تنبان و صورتی پر از ریش اومد سمتمون. 

با یه لهجه ی خاصی شروع به صحبت کرد. شهریار کنارم ایستاد. مرد نگاهمون کرد گفت:

-دنبالم بیاین. 

سوار ماشین شدیم. با آدرسی که مرد داد ماشین کنار خ‌نه ای با در بزرگ چوبی نگهداشت. مرد در خونه رو باز کرد. 

با ماشین وارد حیاط شدیم. انگار توی همه جا خاک مرده ریخته بودن. ترسیده بودم و سعی می کردم تا کنار شهریار باشم، تنها کسی که میشناختمش!

وارد خونه شدیم. یک دست فرش کهنه با چند پشتی رنگ و رو رفته. 

-بفرمائید، خانه ی خودتان هست.


مردی با سینی بزرگی وارد شد. سینی رو گذاشت کنارمون. 

نگاهی به محتوای داخل سینی انداختم، نون همراه ماست بود!

-تا شما غذا می خورید، منم برمی گردم. 

شهریار سری تکون داد. مرد از خونه بیرون رفت. با رفتنش شهریار رو کرد به شاهرخ. 

-تو مطمئنی این قابل اعتماده؟ 

-آره، خیالت راحت. 

و شروع کرد به خوردن. کمی از نون و ماست رو خوردم. مرد برگشت و با فاصله رو به رومون نشست. 

-خوب، همه چی آماده است؛ هوا تاریک بشه از مرز ردتون می کنم. فقط میدونین که باید از مرز عراق برید؟ مرز ترکیه الان به شدت ناامنه! 

دلم شور می زد. شهریار گفت:

-موردی نداره، ما فقط باید هرچی زودتر از این کشور خارج بشیم. 

مرد نگاهی به شاهرخ انداخت و سری تکون داد. 

نمیدونم چرا اصلاً حس خوبی به این مرد غریبه نداشتم. 

تا شب توی اتاق بودم. شهریار و شاهرخ بیرون رفتن. دلشوره امونم رو بریده بود. 

با تاریک شدن هوا چهارتائی سوار ماشین شدیم و دو تا موتور هم دنبالمون راه افتادن. 

از جاده های پر از سنگ عبور کردیم. ماشین رو زیر کوهی نگهداشت که اون طرفش سیم خاردار بود. 

شهریار و شاهرخ صندلی عقب رو کامل کندن و دو تا ساک گنده درآوردن. 

-تا جائی همراهتون میام، از اونور سپردم بچه ها بیان دنبالتون. 

یکی از ساک ها رو شهریار گرفت و دیگری رو شاهرخ. 

کنار شهریار راه می رفتم.
برچسب ها گندم ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر