قادر رنجبر نظرات شنبه 19 اسفند 1396 ، 04:24 ب.ظ
پارسا هم سکوت کرد. نگاهم خیره ی چمنزار بود اما تمام هوش و حواسم پیش بهارک بود. 

یعنی الان داشت چیکار می کرد؟ با المیرا دوست شده بود یا نه؟با صدای پارسا به خودم اومدم. 

-بهتره بریم، یکساعته اینجاییم!

سری تکون دادم. 

-مزاحم شما هم شدم!

اخمی تصنعی کرد. 

-دیگه نبینم واسه ی من تعارف تیکه پاره کنیا کوچولو ... سوار شو بریم. 

در ماشین و باز کردم و نشستم. پارسا هم سوار شد و ماشین و روشن کرد. 

-خوووب، کجا بریم؟

-میرم خونه ی آقاجون. 

پارسا دیکه چیزی نگفت و بعد از مسافتی وارد کوچه ی آقا جون شدیم. ماشین و کنار در خونه نگهداشت. 

خواستم پیاده بشم که گفت:

-راجب پیشنهاد کارم فکر کن؛ اینطوری تایم هات هم پره و کمتر فکر و خیال می کنی!

سر بلند کردم و نگاهی به چهره ی مردونه اش انداختم. از احمدرضا کوچک تر بود اما نمیدونستم چرا احمدرضا از پارسا انقدر بدش میاد!

-دستتون درد نکنه، امروز خیلی اذیتتون کردم. 

پارسا لبخند دندون نمائی زد گفت:

-من یه نفرما ... نیازی نیست انقدر رسمی صحبت کنی! کاریم نکردم. هر وقت نیاز به کسی داشتی تا باهاش درد و دل کنی من در خدمتم. 

-ممنون. 

از ماشین پیاده شدم. پارسا چمدون و کنار پام گذاشت و با تک بوقی خداحافظی کرد. تا لحظه ای که از پیچ کوچه محو بشه نگاهم رو به ماشین مشکیش دوختم.


نفسم رو بیرون دادم و زنگ خونه رو زدم. بعد از چند دقیقه در باز شد. دسته ی چمدون رو آروم کشیدم و وارد حیاط شدم. 

به اینجاش فکر نکرده بودم که چطور با مرجان می خوام زندگی کنم! مادری که از من متنفر بود. 

در سالن رو باز کردم. صدای خانوم جون اومد. 

-بالاخره اومدی؟

با نگاهم کل سالن رو از نظر گذروندم. نگاهم به خانوم جون که روی صندلی گهواره ای کنار عکس آقا جون بود، افتاد. 

-سلام. 

از روی صندلی بلند شد. 

-سلام دخترم. اتاق سمت راستی تو پیچ سالن رو برات آماده کردیم ... امیدوارم ازش خوشت بیاد!

-دستتون درد نکنه. 

-برو لباساتو عوض کن بیا. 

-چشم. 

سمت اتاق رفتم. اتاق کوچیک و دلبازی بود. لباس های کمی که با خودم آورده بودم رو توی کمد چیدم و کتاب هام رو توی قفسه ی کتابها. 

بلوز شلوار راحتی پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم. کمی احساس غریبی می کردم. با نشستن دستی روی شونه ام سریع چرخیدم. 

نگاهم به خانوم جون افتاد. 

-بریم نهار. 

دلم می خواست می پرسیدم مرجان کجاست اما سکوت کردم. همراه خانوم جون وارد آشپزخونه شدیم. 

شوکت با دیدنم حالم رو پرسید. روی صندلی نشستم. میلی به غذا نداشتم. یعنی بهارک نهار چی خورده؟؟

با صدای خانوم جون حواسم رو دادم بهش.-به چی فکر می کنی مادر؟

-راستش رو بگم؟

-آره مادر جون؛ چیزی شده؟

-دلم برای بهارک تنگ شده. 

و بغضم رو فرو خوردم. دست گرم خانوم جون روی دستم نشست. 

-حالت و درک می کنم مادر اما کاریش نمیشه کرد ... خدا بیامرزه حاجی رو؛ فکر می کنم اشتباه کرد نو رو خونه ی احمدرضا فرستاد!

نفسم رو سنگین بیرون دادم. آروم روی دستم ضربه زد. 

-غصه نخور مادر، همه چی درست میشه. 

سری تکون دادم. 

-مرجان نیست!

خانوم جون لبخندی زد. 

-باید کم کم پیداش بشه. 

-خوبه. 

-غذات رو بخور مادر. 

کمی از غذام رو خوردم. بلند شدم و به همراه شوکت میز رو جمع کردیم. خانوم جون توی سالن نشسته بود. 

جزوه ام رو برداشتم و به سالن اومدم. چیزی از نشستنم نگذشته بود که صدای آیفون بلند شد. 

بلند شدم و سمت آیفون رفتم. 

نگاهم تو مانیتور به مرجان افتاد. دکمه رو زدم و اومدم سر جام. 

-کی بود؟ 

-مرجان!

خانوم جون عمیق نگاهم کرد و حرفی نزد. در سالن باز شد. 

-سلام مامان جونم!

قلبم فشرده شد. زیر لب زمزمه کردم:

“مامان جون، چه کلمه ی دور و ناشناخته ای!”

خم شد و گونه ی خانوم جون رو بوسید. نیم نگاهی بهم انداخت. 

-اینم که اینجاست!

-این نه، دیانه!

-همون ... چرا خونه مجردی نمی گیره؟

-تا من زنده ام برای چی باید دنبال خونه مجردی باشه؟ 

-اوه مامی، سخت نگیر!


خانوم جون چشم غره ای رفت. مرجان بی خیال پا روی پا انداخت. 

شوکت با سینی چائی اومد و سینی رو روی میز گذاشت. 

نگاه خیره ی مرجان رو احساس می کردم اما سعی می کردم تا بهش بی توجه باشم. هرچند حال دلم اصلاً خوب نبود. 

هزار و یک حس توی قلبم بالا و پایین می شد. کلافه جزوه ام رو بستم و یکی از فنجون ها رو برداشتم. 

-چی می خونی؟ 

احساس می کردم خانوم جون تمام حواسش به ماست. 

-مدیریت. 

سری تکون داد. 


****


چند روزی از اومدنم به خونه ی آقا جون می گذره. توی این مدت سعی کردم تا کمتر به بهارک فکر کنم اما نمی تونستم! 

مرجان بیشتر مواقع خونه نبود. 

آخر هفته بود. خانوم جون رو کرد بهم. 

-دیانه، چائی دم می کنی؟ 

-بله، الان. 

سمت آشپزخونه رفتم و چائی دم کردم. با دقت تو استکان های کمر باریک ریختم و به سالن برگشتم. 

لیوانی جلوی خانوم جون گذاشتم و لیوانی هم برای مرجان. روی مبل تک نفره ای نشستم. 

خانوم جون گفت:

-می خوام برای فردا نهار همه رو دعوت کنم دور هم باشیم. 

-وااای مامی، باز مهمونی؟؟!

خانوم جون اخمی کرد. 

-آخر همه مرگه، همین دورهم بودن هاست که می مونه. دیانه، مادر، پاشو زنگ بزن ... دفترچه کنار تلفنه. 

از روی مبل بلند شد. 

-بابت چائی هم ممنونم، عالی بود. من میرم استراحت کنم، شما دو تا هم به شوکت کمک می کنید بعد می خوابید!


-ماماااان ...

-همینی که گفتم! مرجان، تو خیلی وقته از زیر تربیتم در رفتی! 

مرجان عصبی به مبل تکیه داد. خنده ام گرفته بود. سمت تلفن رفتم و دفترچه رو از کنار میز تلفن قدیمی برداشتم. 

از شماره دائی حامد شروع کردم. به خاله رسیدم. نگاهم روی شماره ی خونه ی احمدرضا ثابت موند. 

دو دل بودم، نمیدونستم چطوری شماره رو بگیرم! طپش قلب گرفتم. 

استرس و هیجان با هم سراغم اومده بود. نفسم رو سنگین بیرون دادم و شماره رو گرفتم. 

با هر بوقی که می خورد قلبم زیر و رو می شد. با پیچیدن صدای گرم احمدرضا، انگار زبونم قفل شده بود. 

-بله؟

با زبونم لبهای خشکم رو خیس کردم. 

-سلام. 

سکوت .... نمیدونستم صدام رو شنیده یا نه!

-الو؟!

-بله؟

صداش سرد بود. دلم می خواست حال بهارک رو بپرسم اما می دونستم جوابی نمی شنوم. 

-روزه ی سکوت گرفتی؟ یا خیلی بیکاری؟

-نه، خانوم جون برای فردا ظهر خواستن بیاین اینجا. 

-باشه! 

تا اومدم بگم حال بهارک چطوره، صدای بوق ممتد گوشی بلند شد. بغضم رو قورت دادم و گوشی رو سر جاش گذاشتم. 

نگاهم رو به گل های قالی دوختم. نگاهم به پاهای لاک خورده ی مرجان افتاد. 

-اگر تماس هات تموم شدن پاشو بریم دنبال کارها! می خوام برم استراحت کنم. 

بلند شدم. تقریباً هم قد بودیم. هیچکس باورش نمی شد مادر و دختر باشیم. 

زودتر از من سمت آشپزخونه رفت. گاهی دلم می خواست بغلم کنه!


 تو تلگرام برای دوستان این وب سایتو معرفی کنید مرسی 


 اشتراک در تلگرام

برچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. سه شنبه 22 اسفند 1396 06:50 ب.ظ
  عزیزم عید چند روز مونده تا عید کجا رو به کجا وصل کنه مگه یه چیز مسخره تحویلت بده
 2. سه شنبه 22 اسفند 1396 05:48 ب.ظ
  از دو سه روز بیشتر گذشت اما شما پارتارو نذاشتید.
  لطفا تا قبل از عید تمومش کنید.
 3. سه شنبه 22 اسفند 1396 01:22 ب.ظ
  بابا یکم هیجان داستان زیاد کنید چیه همش چیزای تکراری ولی آخر داستان دیانه احمد به هم برسن تورو خدا اون باالمیرا ازدواج نکنه اونم با پارسایی یا صدرا احمد درسته خشن ولی دیانه رو دوست داره از کارش ورفتاراش معلوم ولی از بس مغرور چیزی به روی خودش نمی یاره خودتان فکر کنید تاالان کل داستان در مورد این دوتا بوده خیلی مزخرف میشه بره با همسایه احمد یا با استادش ازدواج کنه
 4. سه شنبه 22 اسفند 1396 01:16 ب.ظ
  به نظرم دیانه بره پیشه پارسا کار کنه بعد احمد اونه پیشه پارسا ببینه ای بسوزه تا بیشتر قدر دیانه رو بدونه اخه المیرا هم شد زن
 5. سه شنبه 22 اسفند 1396 11:43 ق.ظ
  من تو کانال این رمانم دنبال میکنم تو کانال عکس تمام شخصیت هاست وای پارسا وصدرا خیلی زشتن عین هالک میمونن فقط احمد رضا خوشکل جذابه خوب معلومه که دیانه باید به اون برسه از اول پارت تا الان راجب این دوتا بوده آگه قرار بود به پارسا برسه پس چرا 400 قسمت درباره احمد بوده در مورد پارسا مینوشم دیگه
 6. یاس سه شنبه 22 اسفند 1396 02:20 ق.ظ
  وای خدای من.میدونید چندوقته نیومدم سراغ این رمان.باورم نمیشه بعده اینهمه وقت فقط ۴قسمت اومده باشه. بعدشم نمیدونم چرا همه دعا میکنن احمدرضا ادم بشه و با دیانه ازدواج کنن. جای پدرش که سن داره.وحشی و بی ادب و دخترباز هم که هست.دست بزن هم داره.چرا باید یه دختر‌اینهارو فراموش کنه و صرف تغییر اخلاق یک مرد باهاش ازدواج کنه؟ امیدوارم با پارسا ازدواج کنه تا تهش بسوزه البته اگه پارسا تو زرد از اب در نیا
 7. یکشنبه 20 اسفند 1396 11:10 ب.ظ
  به نظرمنم تعداد پارتارو زیادتر کنین دو رپز سه رپز نذارید وقعا مخاطبینتون خسته میشن بعدشم تمومش کنید واقعا کسل اور شده هیجان نداره
 8. مونا یکشنبه 20 اسفند 1396 08:50 ب.ظ
  لطفا هر چه زود تر پارتای جدید ترو بزارید.
  • قادر رنجبر
   دو سه روز در میون میزارم
 9. یکشنبه 20 اسفند 1396 01:45 ق.ظ
  نه تو روخدا رمان و تموم نکن ولی اره آبکیش نکن هرچند که فکر میکنم رمان داره جالب میشه
 10. شنبه 19 اسفند 1396 08:44 ب.ظ
  این‌چی‌بود..این‌رمان‌میخواد‌طولانی‌تربشه؟؟؟
  پارتاشم‌که‌فنچی؟!!!فریده‌بانو
  مخاطبات‌واقعا‌خسته‌شدن
  این‌رمانو‌تمومش‌کن‌لطفا
  دیگه‌آبکی‌شده‌ارزش‌قلمتو‌نیار‌پایین.
  اولش‌خیلی‌خوب‌شروع‌کردی‌اما
  الان دیگه تکراری و نامفهوم شده
  حوادثشم‌که‌یه‌هوییه!!!
  بی‌دلیل‌کشش‌میدی
  لطفا‌پایانش‌‌قاطی‌پاتی‌نباشه

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر