قادر رنجبر نظرات شنبه 19 اسفند 1396 ، 12:46 ق.ظ

دستمال رو ازش گرفتم و تشکر کردم..

خون رو پاک کردم و با احتیاط بیشتری شروع به خوردن کردم..

اینقدر لقمه های کوچیک میزاشتم تو دهنم که هیچی از مزه ی غذا نفهمیدم..فقط محض سیر شدن خوردم..

سپهر هم چند قاشق خورد و گفت:
-چیزی نیاز نداری؟..اگه چیزی می خواهی تا کناره این مغازه ها هستیم بگو؟..
-اگه میشه یه اب بگیر..

-اب و یه خورده هله هوله خریدم..چیزه دیگه نمی خواهی؟!..
-نه مرسی..

سرش رو تکون داد و راه افتاد..وسط راه بودیم و فقط صدای اهنگ بود که سکوت بینمون رو می شکست..دست دراز کردم و یکم صداش رو کم کردم..

چرخیدم سمت سپهر و گفتم:
-خبری نشد؟!..

نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
-هیچ وسیله ارتباطی ندارم تا خبر بگیرم..برسیم پیگیری میکنم..

سرم رو تکون دادم و بعد از مکثی متفکرانه گفتم:
-من کجا باید برم؟!..

-نگران این چیزا نباش..خودم به فکر هستم..دیگه نمی خوام به این چیزا فکر کنی..همه چی تموم شد..

با ترس خودم و یکم جمع کردم و گفتم:
-می ترسم!..

-من بهت قول میدم که همه چی تموم شده..به من که اعتماد داری؟!..

-معلومه که دارم..
-پس نگران هیچی نباش..باشه؟..
.اینقدری بهش اعتماد داشتم که حتی چشم بسته اون چیزی رو که میگه قبول می کنم..

پس بدون تردید و مکث گفتم:
-باشه..

لبخند اطمینان بخشی بهم زد و چشماش رو باز و بسته کرد..

دیگه خوابم پریده بود..فقط سرم رو تکیه دادم به صندلی و چشم دوختم به جاده..

تا برسیم دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد..سپهر یک راست رفت سمت یه بیمارستان..

با دیدن مردم و شهر چنان بهشون نگاه می کردم که انگار از بدو تولد هیچ کدوم از اینارو ندیده بودم..حتی به درخت ها هم با اشتیاق نگاه می کردم..

همینطور داشتم با لذت به همه جا نگاه می کردم که صدای خنده سپهر بلند شد..

بهش نگاه کردم و خودمم خنده ام گرفت:
-خیلی دارم ندید بدید بازی در میارم؟..
-کم نه!..

دوباره بلند زد زیر خنده..مشتی به بازوش زدم:
-بدجنس..

جلوی یه بیمارستان نگه داشت..هرچی اصرار کردم که احتیاج به دکتر و بیمارستان نیست و خودم خوب میشم اما قبول نکرد..

اخرم اخماش رو کشید توهم و همچین بهم تشر زد که ناخوداگاه دهنم بسته شد..

دوتایی پیاده شدیم و رفتیم سمت بخش اورژانس..

مردم اینقدر بد بهم نگاه می کردن که دلم می خواست اب بشم برم تو زمین..سپهر هم هی بهشون چشم غره می رفت..

زیر لب هم غر میزد:
-انگار ادم ندیدن..اخه به شما چه..جلوی چشمشون رو نمی تونن بگیرن..خجالتم خوب چیزیه.......همینطور غر میزد برای خودش که رسیدیم به بیمارستان..

بعد از کلی معاینه و عکس و چیزای دیگه با تشخیص دکتر چشمای من بارونی شد و سپهر غمگین دستی کشید روی صورتش و اه سوزناکی کشید..

دو سه قطره اشکی که از چشمام ریخته بود رو پاک کردم و سعی کردم لبخند بزنم..

من می دونستم اینطوری میشه..
می دونستم اون همه بلایی که به سرم اومد قرار نیست سالم بمونم..

یکی از کلیه هام کاملا از بین رفته بود و دکتر گفت باید خیلی خیلی مواظب باشم وگرنه شاید با یه سرماخوردگی ساده هم کلا از کار بیوفته و تا اخر عمر باید با یه کلیه زندگی کنم..

سرم رو بلند کردم رو به اسمون و زمزمه کردم:
-راضیم خدا..بازم شکرت!..

دوباره دوتا قطره اشک از چشمام ریخت پایین که سریع پاک کردم تا سپهر نبینه اما انگار دیر شده بود..

بازوم رو گرفت و با صدا گرفته ای گرفت:
-ناراحت نباش عزیزم..باید تقاص همه ی اینارو پس بدن..راحتشون نمی زارم..تازه زیادم مشکلت حاد نیست..فقط باید خیلی خیلی مراقب باشی..

با لبخند تلخی سرم رو تکون دادم..سپهر منو نشوند تو ماشین و رفت تا داروهام رو بگیره..وقتی برگشت داروهارو گذاشت روی پام و راه افتاد..

اینقدر گرفته و ناراحت بود که ترجیح دادم هیچی نگم و نپرسم که کجا داره میره..تقریبا نیم ساعت بعد جلوی یه اپارتمان ایستاد..

برگشت طرفم و گفت:
-یه مدت باید خونه من باشی تا من مطمئن بشم همه چی تموم شده..خودم میرم خونه مامانم اینا..فقط خواهرم رو میارم کنارت که تنها نباشی..مشکلی که نداری؟!..

-سپهر ممنونم ازت..خیلی ممنونم..نمی خواد به خواهرت زحمت بدی..من از تنهایی نمی ترسم..مزاحمش نشو..

اخمی کرد و گفت:
-می دونی که اهل تعارف نیستم..ستاره از خداشم هست بیاد اینجا..حالا وقتی اومد با اخلاقش اشنا میشی..
.


سرم رو تکون دادم و دوتایی پیاده شدیم..درو با کلید باز کرد و رفتیم داخل..

سوار اسانسور شدیم و طبقه 7 رو زد..وقتی پیاده شدیم درو باز کرد و منو فرستاد داخل..

کلید رو داد دستم و گفت:
-من برم ستاره رو بیارم..یه چیزی هم برای شامتون بگیرم..تو هم تا اون موقع یکم استراحت کن..
-باشه..مرسی..

لبخند مهربونی زد و گفت:
-درو قفل کن..کسی نمیاد اینجا..تا مطمئن نشدی ما هستیم درو باز نمی کنی..خب؟!..

خندیدم و گفتم:
-چشم..انگار داری با یه دختر 3ساله حرف میزنی..

خودشم خنده ش گرفت..بعد از اینکه سپهر رفت به توصیه ش عمل کردم و کلیدو چرخوندم و درو قفل کردم..

یه چرخی تو خونه زدم..زیاد بزرگ نبود..یه خونه تقریبا 90 متری دو خوابه..

یه هال کوچیک که یه دست مبل راحتی بنفش و یه قالی کوچیک بنفش و سفید..

یه ال ای دی بزرگ با چندتا گلدون و چندتا تابلو دیزاین شده بود..

پرده ها هم سفید و بنفش بودن..خیلی ساده اما فوق العاده شیک..اشپزخونه اپن کوچیک..

بعد از هال یه راهرو کوچیک می خورد که اتاق خوابا و حموم دستشویی داخلش بودن..

دیگه تو اتاق خوابا نرفتم..فضولی میشد..شاید چیزی داخلشون باشه که درست نباشه من ببینم..روی مبل به انتظار سپهر و خواهرش ستاره نشستم..


دوست داشتم فکر کنم..به همه چی..به همه کس..اما می دونستم فکر کنم بدجور بی تاب میشم..بی قرار میشم..

باز افسردگی میگیرم و سپهرو ناراحت میکنم..پس همش ذهنم رو منحرف می کردم....
.


نمی دونم چقدر گذشته بود که با صدای ایفون به خودم اومدم..بلند شدم و رفتم سمت ایفون...

وقتی صورت اخمالوی سپهر و یه دختر خندون و خیلی ناز رو دیدم درو باز کردم..

قفل در سالن رو هم باز کردم و منتظرشون شدم تا بیان..

وقتی از اسانسور بیرون اومدن دختره داشت بلند بلند می خندید و سپهر بهش تشر میزد اروم تر بخنده..با لبخند یه قدم رفتم جلو..

معلوم بود سپهر اماده ش کرده که از صورت من نترسه چون اصلا جا نخورد..انگار می دونست قراره منو با این شکل و قیافه ببینه..

با لبخندی که فوق العاده شبیه سپهر کرده بودش اومد طرفم و دستش رو دراز کرد و با شادی گفت:
-سلام عزیزم..

دستش رو فشردم و با حفظ لبخندم گفتم:
-سلام..

سپهر لبخندی بهم زد و اومد جلو..دستش و گرفت سمت دختره و رو به من گفت:
-ایشون خواهر خل و چل بنده هستن..ستاره خانوم!..

صدای اعتراض ستاره بلند شد و محکم زد تو بازوی سپهر..اما سپهر بلند خندید..یه دختر ریزه میزه خوشگل..

پوست سفید..برعکس سپهر که چشم و ابرو مشکی بود،ستاره چشمای سبز خیلی خوشرنگی داره..

موهای بور و خیلی لخت..بینی کوچیک و سربالا..لبای خیلی خیلی نازک....

لبخندم رو عمیق تر کردم و گفتم:
-خوشبختم عزیزم!..

سرش رو تکون داد و گفت:
-منم همینطور گلم..

سپهر دستش و گرفت طرف من و با لبخند عمیق و مهربونی بهم نگاه کرد بعد رو به ستاره گفت:
-این خوشگل خانوم هم،باران خانوم ما هستن..
.


******************************************

-وای باران بیا بشین دختر سرم گیج رفت..

ایستادم و با استرس دستم رو کشیدم روی صورتم:
-نمیشه ستاره..معلوم نیست چه خبر شده..از بیرون خبر ندارم..این سپهر هم که معلوم نیست کجا رفته!..

-بیا بشین..سپهر هم الان دیگه پیداش میشه..

سرم رو تکون دادم و روی مبل نشستم..مچ دستام و گذاشتم رو زانو هام و خم شدم جلو..با پای راستم ضرب گرفتم روی زمین..

می دونستم خیلی این کارام رو اعصابه اما واقعا استرس و اضطراب داشتم..حالم خوب نبود..

روزی که ما فرار کردیم روز بعدش قرار بود سینایی اینا یه بار دو تنی شیشه رو جا به جا کنن..

گزارش دادیم و خودمونم فرار کردیم..حالا نمی دونیم تونستن بگیرنشون یا نه..داشتم دیوونه میشدم..

با جیغ ستاره بهش نگاه کردم:
-دختر اینقدر اون پای بی صاحاب رو تکون نده رو اعصابه..

میون اون همه استرس لبخند نشست روی لبام..بلند شدم کنارش نشستم و گونه ش رو بوسیدم:
-ببخشید عزیزم..

پشت چشمی نازک کرد و اونم گونه م رو بوسید..هم سن و ساله بهارم بود..

هرموقع می بینمش یاد بهار میوفتم..این روزا باید کنارش میبودم اما با این اتفاقا نتونستم..

خداکنه حالشون خوب باشه..به سپهر گفتم بره پرس و جو کنه ببینه در چه حالن تا وقتی همه ی کارا تموم بشه..

همیشه باعث اذیتم..دلم براشون یه ذره شده..برای همشون..بیشتر بهار و امیرعلی..اما سپهر گفته فعلا نمی تونم برم پیششون..

باید همه چی به خیر و خوشی تموم بشه بعد دیگه برای همیشه میرم کنارشون..برای اون روز لحظه شماری میکنم..

من اگه با اون بلاهایی که سرم اوردن و حرفایی بهم زدن بازم سرپا موندم فقط به عشقه خانواده م بود..

درواقع اگه کسی رو نداشتم بی شک تا حالا زنده نبودم..

اخ خدایا زودتر این روزا تموم بشه برم پیششون..دلم براشون پر میکشه.....

اینقدر غرق فکر بودم که با صدای ستاره پریدم..با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:
-نه از اون همه بی قراری..نه از الان که صدای زنگ درو نمیشنوی..
.


با شنیدن این حرف سریع بلند شدم و دویدم سمت در..با دیدن سپهر قلبم وحشیانه خودش رو به در و دیوار سینه ام کوبید..

شاسی ایفون رو زدم و در ورودی رو باز کردم و منتظر شدم تا بیاد..

وقتی اومد داخل از صورتش هیچی معلوم نبود..متفکرانه قدم بر میداشت..

پریدم جلوش و بی طاقت گفتم:
-چیشد؟..خبر گرفتی؟..چیکار کردن؟!..تورو خدا حرف بزن..

اینقدر هول و تند تند حرف میزدم که بیچاره ترسید و یه قدم رفت عقب..

ستاره غش غش زد زیر خنده..سپهر چشم غره ای به دوتامون رفت و نشست روی مبل..

جلوش نشستم و گفتم:
-سپهر جونم به لبم رسید..د حرف بزن!..

متفکرانه بهم نگاه کرد و گفت:
-من که بهت گفته بودم نگران چیزی نباش..گرفتنشون..

با کامل شدن حرفش جیغ بلندی کشیدم و از روی مبل پریدم..

با ذوق خندیدم و تند تند در حالی که کف دستامو می کوبیدم بهم گفتم:
-خدایا شکرت..خدایا شکرت..باورم نمیشه..وای خدا..خدای من..یعنی تموم شد..

دوتایی از ذوق من خنده شون گرفت و زدن زیر خنده..

خودمم خندیدم و گفتم:
-خوب چیکار کنم ذوقم گرفت..

بعد از کلی ذوق کردن و خندیدن خانومانه نشستم روی مبل و گفتم:
-خوب حالا چه بلایی سرشون میاد؟!..

دوباره دوتایی از تغییر یهوییم زدن زیر خنده و وقتی خوب خندیدن، سپهر گفت:
-فقط یه اتفاقی افتاده!..

ته دلم خالی شد..خدایا دیگه طاقت ندارم..طاقت یه بلای دیگه رو ندارم..تمام خوشیم دود شد رفت هوا..

با ناراحتی به سپهر نگاه کردم و گفتم:
-تو که گفتی همه چی خوب پیش میره..چه اتفاقی افتاده؟..به خدا دیگه نمی کشم!..
.


سپهر با هول گفت:
-نه نه نگران این چیزا نباش..اونا کارشون تمومه یه مشکل دیگه پیش اومده..

بیشتر ترسیدم..نکنه اتفاقی واسه بچه ها افتاده..با ترس خودم لو کشیدم سر مبل و گفتم:
-خانواده ام؟..برای اونا که اتفاقی نیوفتاده؟!..سپهر تورو خدا حرف بزن..چیشده؟!..

ستاره با اعتراض رو به سپهر گفت:
-سپهر چرا قسطی حرف میزنی..بیچاره سکته کرد بگو چیشده دیگه؟!..

سپهر غمگین سرش رو تکون داد و گفت:
-سامان تیر خورده تو بیمارستانه!..

ماتم برد..خشکم زد..یه چیزی ته دلم تکون خورد..خدایا گفتم که دیگه طاقت ندارم..

گفتم دیگه نمی کشم..خدایا سامان..سامان مهربونم..چرا اون؟..

این همه ادم تو اون باند بودن چرا سامان بی گناه من باید تیر بخورم..اشکام ریخت روی صورتم..

با چشمایی که دو دو میزد به سپهر نگاه کردم و با گریه گفتم:
-خوب میشه؟..تیر کجاش خورده؟..بگو سپهر؟..بگو که خوب میشه؟!..

سپهر سرش رو انداخت پایین و با ناراحتی گفت:
-تو کماس!..

چشمام سیاهی رفت..خدایا نه..سامان نه..به هق هق افتادم..

ستاره سریع بلند شد رفت تو اشپزخونه و با یه لیوان که داشت یه قاشق رو توش می چرخوند اومد بیرون..

کنارم نشست و لیوان رو گرفت جلوی دهنم..یه قلوپ خوردم و دستش رو پس زدم..

بلند شدم رفتم جلوی سپهر که با ناراحتی نگام می کرد نشستم..

با گریه و زاری گفتم:
-سپهر یه کاری کن..تو که می دونی اون بی گناهه..دیدی که چقدر کمکمون کرد..سپهر تورو خدا..من دیگه نمی تونم تحمل کنم..
.


سپهر زیر بغلم رو گرفت و خوابوندم روی کاناپه..

رفت یه ارامبخش اورد بهم داد خوردم و گفت:
-هرچی خدا بخواد..کاری از دسته من بر نمیاد..یکم استراحت کن..چرا خودت رو اذیت می کنی..

با ناباوری بهش نگاه کردم..توقع داشتم بگه خوب میشه..توقع داشتم خیالم رو راحت کنه که خوب میشه..صدای هق هقم بلند شد..

اینقدر گریه کردم و ضجه زدم تا نفهمیدم کی ارامبخشه اثر کرد و خواب رفتم.......

وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود..یه پتو انداخته بودن روم..

با پشت دست چشمام رو مالیدم و نشستم روی مبل..

یکم گیج به اطرافم نگاه کردم یهو یادم اومد چیشده..چونه م لرزید و دوباره چشمام از اشک سوخت..

همینطور که به تلویزیون خاموش رو به روم نگاه می کرد بی صدا قطره های اشک از چشمام می ریخت پایین..

با صدای سپهر چشم از تی وی گرفتم و بهش نگاه کردم..اومد کنارم نشست..یه دستمال از جعبه در اورد و اروم کشید روی صورتم..

با غصه بهم نگاه کرد و گفت:
-چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟..اگه خدا بخواد خوب میشه..

دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سینه م..تیر می کشید..

دستم رو مشت کردم و بریده بریده گفتم:
-سپهر..تو که دیدی چقدر کمکم کرد..دیدی که از هیچی خبر نداشت..سپهر تو که شاهد همه چی بودی..دیدی چقدر از دست اونا نجاتم داد..دیدی که تو فرارمون بهم کمک کرد..سامان حقش این نبود به خدا..بمیرم برای مظلومیتش..

-می دونم..همه ی اینارو می دونم..شاید اینجوری راحت بشه..دیدی که از کارای دایی و پدرش چقدر عذاب می کشید..به خدا اونم راضی نیست تو اینجوری خودت رو اذیت کنی..

با هق هق گفتم:
-می خوام ببینمش!..
.

سپهر سریع و با هول گفت:
-نه نه..تا روزه دادگاه تو نباید دیده بشی..ارش و سینایی فکر می کنن تو مردی..درسته الان تو زندانن اما هنوزم به بیرون نفوذ دارن..ممکنه بلایی سرت بیارن..مخصوصا ممکنه یکی رو بفرستن سراغ سامان تا بفهمن حالش چطوره اونوقت یکی ببینتت!..یکم صبر کن..هفته دیگه دادگاهشونه..وقتی تموم شد میریم که ببینیش..خوبه؟!..

مگه می تونستم قبول نکنم؟..کاری از دستم بر نمیومد..

این همه صبر کردم این یک هفته هم روش..چیکار می تونستم بکنم..سرم رو تکون دادم..

یکم تو سکوت گذشت تا اینکه یادم افتاد قرار بود بره درمورده بهار اینا بپرسه..

با ترس گفتم:
-از خانواده ام خبر گرفتی؟..چطوره حالشون؟..همه چی خوب بود؟!..

سرش رو تکون داد و گفت:
-اره رفتم..حالشون خوبه..داییت هم اومده..همه خونه شما هستن..حتی پدر و مادر امیرعلی هم اومدن همونجا پیشه خواهرت باشن..خوبن نگران نباش!..

نفس اسوده ای کشیدم..حداقل این خبر تونست یکم از غصه روی دلم رو کم کنه..

خیالم که از اونا راحت باشه دیگه هیچی برام مهم نیست..همین که اونا خوب باشن منم خوبم!..

سپهر نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
-خودت رو برای دادگاه اماده کن..تو یکی از شاهدای اصلی پرونده هستی..

-می ترسم از پسش بر نیام!..
-من مطمئنم همه چی خوب پیش میره..تو فقط هرچی دیدی و شنیدی میگی..من برای همه ی حرفات مدرک دارم خیالت راحت باشه..
.


سرم رو تکون دادم..باید همه ی توانم رو جمع کنم تا اونا به سزای عملشون برسن..

باید تقاص همه ی کارایی که کردن رو پس بدن..

با تردید گفتم:
-سپهر می دونی ممکنه چه بلایی سرشون بیاد؟!..

با اطمینان گفت:
-با این همه کاری که انجام دادن، صد در صد اعدام رو شاخشونه..جدا از اینکه قاچاق مواد و اسلحه می کردن ادم رباعی هم چیزه کوچیکی نیست..

با خیال راحت نفسم رو فوت کردم بیرون..سپهر تکیه داد به پشتی مبل و دستاش رو روی سینه توهم قلاب کرد و گفت:
-ارش رو قبل از اینکه ما لوشون بدیم گرفته بودن!..

با چشمای گرد شده گفتم:
-چطوری؟!..

-روزی که ارش اومد حلقه و پلاکتو ازت گرفت تا یکی رو بزنن جای تو و به خانوادت بگن تو مردی رو یادته؟!.

سرم رو تکون دادم و اون ادامه داد:
-روزی که پلیسا ماشین رو پیدا کردن و رفتن برای تحقیق سینایی دونفر رو فرستاده بود تا از اونجا خبر بیارن..ظاهرا خیلی مشکوک بودن و مامورا بهشون شک کردن..وقتی می خواستن بگیرنشون قصد فرار می کنن که مامورا بهشون فرصت نمیدن و می گیرنشون..اول لو نمی دادن اما بعد از کلی بازجویی و وقتی فهمیدن اگه چیزی نگن خودشون تو دردسر میوفتن تنها اسمی رو که می دونستن گفتن..ارش محبی..مامورا هم سریع میرن می گیرنش!..وقتی سینایی دستور داد تورو بکشیم و جسدتو بسوزونیم ارش رو گرفته بودن و اونم می خواسته بعد از جابه جایی این بار شیشه بره اون ور اب اما خودمون لوش دادیم و گرفتنش..منو سامان که گفتیم تورو کشتیم و سوزوندیمت اوناهم خیالشون راحته که تو نیستی..در واقع فکر می کنن می تونن کتمان کنن که دزدیدن تو کاره اونا نیست..اما خانوادت هنوز نمی دونن کاره محبی بوده..دادگاهه هفته اینده که باشه خانوادت میان اما اونا فکر می کنن دادگاهه اون دو نفریه که قبلا گرفتن!..

خدای من اینا دیگه کی هستن..چطور این همه سال با محبی کار کردم و نشناختمش..

چطور نفهمیدیم که این همه مدت داره بهم خیانت میکنه..

بابام چطور اینو نشناخت..طوری بهش اطمینان داشت که منم بهش اعتماد کردم..

چه مار خوش خط و خالی بود که ما نتونستیم بشناسیمش..کارش رو خیلی خوب بلد بود..

با استرس گفتم:
-سپهر میگم نمیشه قبل از دادگاه به خانواده م خبر بدیم که من زنده ام؟!..

-نه نمیشه..باید طبیعی رفتار کنن..اگه بفهمن تو زنده ای شاید لو بره..اینجوری دیگه خیالمون راحته کسی نمی فهمه!..
.


باشه ی ارومی گفتم و ساکت شدم..

تو افکار خودمون غرق بودیم..من که داشتم به عزیز ترینام فکر می کردم..

کسانی که مطمئنم از خبر مرگم ضربه ی سختی خوردن..

فقط از خدا می خواستم همینطور که سپهر گفته بود حالشون خوب باشه و اتفاقی نیوفتاده باشه چون اگه افتاده باشه تا اخر عمرم نمی تونم خودم رو ببخشم..

اخ داییم هم اومده..خداروشکر بهارو تنها نگذاشته..هرچند مطمئنم مامان دنیا و بابا اردلان هم تنهاش نمی گذاشتن..

اما بازم یکی از خودمون باشه دلش قرص میشه که تنها نیست..تنهایی چیزه بدیه..

من با تمام پوست و خونم تنهایی رو احساس کرده بودم و می دونستم هیچی بدتر از تنها بودن و احساس بی کسی کردن، نیست!..

تو همین فکرا بودم که یهو حس کردم خونه بیش از حد ساکته..

با تعجب برگشتم سمت سپهر و گفتم:
-پس ستاره کجاس؟!..

اونم از فکر اومد بیرون و لبخندی زد:
-کلاس داشت..الان دیگه پیداش میشه!..

سرم رو تکون دادم و بلند شدم..رفتم سمت اشپزخونه تا ببینم هیچی میشه درست کرد یا نه..نگاهی به داخل یخچال انداختم..

یکم فکر کردم و بعد بلند رو به سپهر گفتم:
-سپهر ماکارونی دوست داری؟!..

صداش رو بلند کرد تا بشنوم:
-اره..اما نیاز نیست چیزی درست کنی از بیرون براتون غذا می گیرم!..

اخمی کردم و گفتم:
-سپهر نمیشه که این همه مدت اینجاییم همش غذای بیرون بخوریم..خودم درست می کنم نترس بیمارستانی نمیشین!..
.


خنده ی بلندی سر داد و بلند شد اومد تو اشپزخونه..

نگاهی به من که داشتم مواد ماکارونی رو اماده می کردم انداخت و گفت:
-بیام کمک؟!..

با تعجب گفتم:
-مگه بلدی؟!..

-نه خوب..تو بگو چیکار کنم منم همون کارو انجام میدم دیگه!..
-نیاز نیست کاری نداره که..تو بشین همینجا حرف بزن تا حوصله م سر نره!..

اونم همینکارو انجام داد..نشست و یک ریز شروع کرد از خاطراتش گفتن..

اینقدر بعضی ها بامزه بودن که بعد از مدت ها با صدای بلند می خندیدم..

وقتی کارا تموم شدن و زیر گاز رو کم کردم صدای چرخش کلید اومد..

ستاره با سر و صدا وارد شد و با هیجان گفت:
-به به..عجب بوهای خوبی میاد..وای دلم داره ضعف میره!..

سپهر چشمکی به من زد و رو به ستاره خیلی جدی گفت:
-اول اینکه سلامتو موش خورد؟!..ثانیا غذا فقط اندازه ی دو نفر درست کرده باران شما بیرون باید شامتو می خوردی!..

ستاره با بدجنسی زد تو کمر سپهر و گفت:
-پس تو اینجا چه می کنی؟!..پاشو برو دیگه..غذا هم اندازه ت نداریم فقط برای خودمون درست کردیم!..

سپهر با چشمای گرد شده بهش نگاه کرد و منو ستاره زدیم زیر خنده..خیلی دختره شادیه..

وقتی تو خونه اس یک ثانیه خنده از لبامون نمیره..سپهر خوب می دونست چطور ادمی رو بیاره کنارم!..

ستاره رفت لباساش رو عوض کنه منو سپهر هم دوتایی میز رو چیدیم..

3تایی تو محیط خیلی شادی شاممون رو خوردیم و بعد از یکم حرف زدن سپهر رفت و منو ستاره هم رفتیم تو اتاقامون خوابیدیم!..

هرچند خواب برای من خیلی وقته حروم شده بود..ده دقیقه باید بخوابم،ده دقیقه از بدن درد باید بلند شم راه برم تا یکم اروم بشه..

به هرحال همه رو تحمل کردم فقط و فقط به امید روزی که همه ی این سختی ها تموم بشن!........
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر