قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 16 اسفند 1396 ، 08:54 ب.ظ
ماهان غمگین از چیزایی که درمورده باران شنیده بود دیگه به بقیه حرفای امیرمحمد اهمیت نداد..

امیرمحمد نگاهی به ماهان انداخت و گفت:
-امیرعلی هنوز حرف نزده؟!..

ماهان با انگشت شصت و اشاره چشمای سرخ و خسته ش رو مالید و گفت:
-نه..انگار هیچکس رو نمی بینه..

-نمی دونم دیگه باید چیکار کنم..همه مشکلات افتاده روی دوش من..

-میدونم دایی جان..خیلی داری زحمت می کشی..تا جایی بتونم کمکت میکنم اما این موضوع باران کمر منو شکسته..بهش که فکر میکنم دیوونه میشم..اول پارسا بعد که تونستن خودشون رو جمع و جور کنن سارا رفت..الانم که این دوتا بچه کسی رو نداشتن فقط خودشون بودن که باران اینطوری شد..مراقب بهار باش..الان خیلی تنهاس..بیشتر از همیشه بهت نیاز داره..

-میدونم..حواسم بهش هست..اما اونم انگار منو نمیبینه..حتی روزی که مامان سارا فوت کرد تونستم ارومش کنم..باهاش که حرف میزدم اروم میشد اما الان نه...اون موقع می دونست هنوز باران هست اما الان کاملا امیدش رو از دست داده!..

-باید بهش فرصت بدی تا کنار بیاد..

امیرمحمد فقط سرش رو تکون داد..بعد از کمی سکوت ماهان دوباره شروع به حرف زدن کرد..

صداش بدجور می لرزید:
-می خواستم بیام سارا و بچه ها رو ببرم پیش خودم که یه روز سارا زنگ زد و گفت باران می خواد ازدواج کنه..تعجب کردم..چون سارا می گفت باران همه ی خاستگارهاش رو رد میکنه..گفتم شاید اونی رو که می خواسته پیدا کرده..این بود که نیومدم دنبالشون..هر چی به این در و اون در زدم تا بتونم برای عروسیش بیام نشد..گفتم عیب نداره حداقل سارا و بهار رو میارم پیش خودم..من جونم به جون سارا بسته بود..علاقه ی خواهر برادری ما عاشقانه بود..قدیم ها وقتی هنوز ازدواج نکرده بودیم همه ی درد و دل های منو سارا پیش هم بود..با تارا زیاد خوب نبودیم..از همون موقع زیادی مغرور بود..اخلاقش به ما نمی خورد..ما هم کاری بهش نداشتم..این موضوع حتی تا همین الان ادامه داره..

مکث کوتاهی کرد و دوباره شروع به حرف زدن کرد:
-اما وقتی داشتم سارا رو راضی می کردم تا با بهار بیان پیش ما برای بهار هم خاستگار اومد..دیگه سارا کلا اب پاکی رو ریخت روی دستم گفت نمی تونم بیام اونجا..بچه هام اینجا تنها میشن..حق داشت..سارا و پارسا خیلی همدیگه رو دوست داشتن..بچه ها برای سارا مثل یه یادگاری بودن که پارسا براش گذاشته بود..یکی از دلایلش هم این بود که نمی خواست از پارسا دور باشه..درکش کردم و دیگه اصراری نکردم..اگه می دونستم فرصتم اینقدر کمه که پیششون باشم خودم جمع می کردم میومدم اینجا..نمی زارم بهار تنها باشه..این دفعه که برم و خواستم بیام،همیشگی میاییم!..تا الان هم اشتباه کردم..باید بعد از فوت پارسا میومدم کناره خواهرم و بچه هاش تا تنها نباشن..شاید اگه من بودم باران اینقدر درگیره کاراب بیرون نمیشد..به یه مرد نیاز داشتن اما من نبودم..تو بدترین لحظه های زندگیشون نبودم..

اینقدر غمگین و ناراحت این حرفارو زد که امیرمحمد اشک تو چشماش جمع شد..

دستش رو دور شونه های پهن و محکم ماهان پیچید و دوتایی دو بغل هم فرو رفتن.......
.


*********************************************
امیرمحمد زیر بغل امیرعلی رو گرفت و کمکش کرد تو ماشین بشینه..

به نگین که همراهشون تا بیرون از بیمارستان اومده بود، نگاهی کرد و گفت:
-نگین جان مواظب بهار باش تا من میام..

نگین سرش رو تکون داد و با گریه گفت:
-خیالت راحت باشه..برین به سلامت..
-خدانگهدارت!..

نگین فقط سرش رو تکون داد و برگشت رفت داخل بیمارستان..

امیرمحمد هم با نگاهی به امیرعلی استارت زد و راه افتاد..باران رو بدون حظور امیرعلی و بهار به خاک سپرده بودن..

دوتاشون بیمارستان بودن و دکتر اجازه ی ترخیص به هیچکدوم نداده بود..

ده روز گذشته بود و باران رو دفن کرده بودن..ده روز که زندگی برای همه جهنم شده بود..

ده روزی که تو این مدت همشون یه دور روی تخت بیمارستان خوابیده بودن.....

همینطور که راه خونه رو می رفت نگاهی به امیرعلی انداخت که امروز مرخص شده بود..

صورت لاغر و زرد شده..
زیر چشمای سیاه شده و گود افتاده..
چشمای بی روح..
لبای خشک و شکافته شده..

و لباس مشکی که تنش بود و ریش چند روزه ش نشون از عزادار بودنش داشت..

مردی که یک کلمه هم حرف نزده بود و هیچی نپرسیده بود..

اما الان دوست داشت اولین جایی که میره پیش عشقش باشه..

وقتی متوجه شد امیرمحمد داره راه خونه رو میره با صدای ضعیف و خش داری، اروم گفت:
-منو ببر پیشِ باران!..
.


امیرمحمد با بغض بهش نگاه کرد اما با لحن شادی و گرفته ای گفت:
-الهی قربونت برم داداش..بالاخره این سکوت رو شکستی..بزار بریم خونه یه دوش بگیر بعد میریم!..

امیرعلی پوزخند تلخی زد و گفت:
-اگه می خواهی بری خونه منو همینجا پیاده کن خودم میرم!..

صدای امیرعلی اینقدر محکم و جدی بود که امیرمحمد دیگه اصرار نکنه و دقیقا همون جایی رو بره که بخاطرش مهر سکوت رو از لباش برداشته بود..

تو سکوت مسیرو عوض کرد و رفت سمت قبرستون!..وقتی رسیدن دوتایی پیاده شدن..

امیرعلی دستش و تکیه داد به سقف ماشین..احساس می کرد جونی تو تنش نیست..

نمی تونست قدم برداره..به سختی دستش رو برداشت و یه قدم رفت جلو..

امیرمحمد که دید نمی تونه درست راه بره اومد کمکش کنه که امیرعلی دستش رو اورد بالا و گفت:
-فقط بگو کجاس..می خوام تنها باشم!..

-داداش بزار منم بیام..وقتی نشونت دادم برمی گردم تو ماشین میشینم!..

امیرعلی که مطمئن بود نمیتونه درست راه بره سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد..

امیرمحمد کمکش کرد و بردش سمت جایی که بارانشون برای همیشه خوابیده بود..

وقتی رسیدن بهش امیرعلی بدون معطلی نشست روی زمین و خیره شد به سنگ سیاه و سردی که اسم باران بزرگ روش حک شده بود..

امیرمحمد عقب گرد کرد و رفت سمت ماشین تا امیرعلی راحت باشه..

امیرعلی هم که منتظر بود تنها بشه و راحت با باران حرف بزنه دستش رو کشید روی سنگ سرد و اروم گفت:
-سلام بی معرفته من!..
.


تو کسری از ثانیه چشماش پر از اشک شدن و ریختن روی صورتش..

به حالت سجده نشست و بی طاقت سنگ یخ زده رو بوسید..

پیشونیش رو گذاشت روش و با گریه گفت:
-بی معرفت قول دادی تنهام نمیذاری!..گفتی تا اخرش پیشمی..من چیکار کنم بدون تو؟..چطور بدون تو زندگی کنم؟..ازت دلگیرم..خیلی دلگیرم..چطور تونستی تنهام بزاری..تو که می دونستی من چقدر دوست دارم..

با هق هقی مردونه ادامه داد:
-تو که میدونستی من عاشقتم..می دونستی بدون تو میمیرم و یه لحظه هم نمی تونم زندگی کنم..بی معرفتی کردی باران..حالا من چیکار کنم؟..همه ی امیدم تو بودی برای زندگی..همه ی دلخوشیم تو بودی..می دونی چه حسی دارم؟!..

شدت اشکاش بیشتر شد و گفت:
-حس میکنم یکی جونمو ازم گرفته..قلبم و حس نمیکنم..انگار هیچوقت قلبی تو سینه م نبوده که بزنه..نابودم کردی باران..داغونم..حتی نمی تونم فکر کنم که دیگه نیستی..حتی نتونستم روزی که می گذارنت اینجا ببینمت عزیزدلم..دلم برات خیلی تنگه باران..دلم برات تنگ شده نفسم!..تو نفسم بودی حالا چطوری نفس بکشم..

گریه می کرد و بوسه میزد به سنگ یخ زده..صدای هق هقش سکوت قبرستون رو می شکست..

این درد،دردی نبود که با گریه اروم بشه..هرچقدر هم گریه میکرد بازم تسلی پیدا نمیکرد..

بعد از کلی گریه کردن تونست جلوی اشکاییدرو که بی مهابا میریختن رو یکم بگیره..
.


با گریه ارومی زمزمه کرد:

«قلبه من میگه که هستی..اما چشمام میگه نیستی..
خیلی سخته باورم شه..که تو پیشم دیگه نیستی!..
بگو که هنوز چشاتو..رو به عشقه من نبستی..
چشمه من میگه تو رفتی..اما قلبم میگه که هستی..»

بوسه ی دیگه ای روی سنگ زد و ادامه داد:
«حالا که همش خیاله..بزار دستاتو بگیرم..
بزار تو فرض محالم..با تو باشم تا بمیرم..
بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..»

همینطور که پیشونیش روی سنگ یخ زده بود کف دست راستشو کشید روی اسم باران و با هق هق تلخ و دردناکی ادامه داد:

«حالا که همش تو رویاس..نزار دلتنگت بمونم..
مرگه بیداری برا من..اینو خیلی خوب میدونم..
بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..»

دلتنگ بود..داغون بود..عشقی رو که برای به دست اوردنش به هر راهی زده بود حالا خیلی راحت از دست داده بود..

این همه صبوری کرده بود..این همه عشق ورزیده بود تا عشق بگیره..تا خوشبخت کنه..

تا کسی رو که براش جون میده رو به اوج خوشبختی برسونه..

اما همه ی زندگیشون با یه طوفان غیر منتظره بهم ریخته بود..

روی پاهاش نشست و خیره به اسم باران گفت:
-مطمئن باش نمیزارم یه اب خوش از گلوشون پایین بره..همینطور که زندگی ما تموم شد کسی که باعثش بود هم نباید یک دقیقه راحت زندگی کنه..انتقامتو میگیرم..انتقام اینکاری که باهات کردن رو میگیرم..وقتی باهاشون تسویه حساب کردم میام پیشت..باشه؟!..تا اون موقع منتظرم باش..همین که کارم اینجا تموم شد میام کنارت..دوست دارم..خیلی دوست دارم..تنهات نمیزارم..گفته بودم هرجا بری منم میام..پس یکم صبر کن تا بیام پیشت!..
.


بار دیگه خم شد و بوسه ای روی سنگ زد و بلند شد..

به درخت کوچیکی که کنار قبر بود دستی کشید و گفت:
-مواظبش باش..نزار تنها بمونه تا من بیام..خیلی خیلی زود میام پیشش..تا اون موقع تنهاش نزار..

نگاهه دیگه ای به سنگ سیاه انداخت و با دلی سرشار از غم و اندوه..پر از ناراحتی و غصه..

پر از عشق و بی قراری..پر از کینه و نفرت..رفت سمت ماشین..مثل همیشه نمی تونست محکم و با صلابت قدم برداره..

غم کوچیکی نبود..کمرشو شکسته بود..پاهاش دیگه اون توان سابق رو نداشتن.....

تو ماشین نشست و سرش رو تکیه داد به پشتی صندلی..

امیرمحمد نگاهه ناراحتی به برادرش انداخت و اشکایی که تو چشماش حلقه زده بودن رو پس زد و راه افتاد......

**********************************************

-سپهر دیگه نمی تونم..داری می بینی که جونی تو تنم نیست..یکم بشینیم..

-می فهمی چی میگی؟!..پیدامون میکنن..کمکت کنم؟!..

سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم..اومد زیر بغلم رو گرفت و منم تکیه دادم بهش تا راحت تر بتونم راه برم..

نگاهی به صورت خسته ش انداختم و گفتم:
-چقدر دیگه مونده؟!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۲۷.۱۱.۱۷ ۲۳:۲۲]
#پادت376

نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:
-اینجاها نمی تونستم ماشین رو مخفی کنم پیداش می کردن..مجبور شدم تو یکی از روستاهایی که نزدیک اینجاس بزارمش..نمی تونستم ریسک کنم..ممکن بود لو بریم..هرچند دیگه کارشون تمومه!..

با بی حالی گفتم:
-خدا کنه همینطور که میگی باشه!..
-همینطوره..خیالت راحت باشه..

تو سکوت با کمکش حرکت کردم..نیم ساعت بعد رسیدیم به جایی که می گفت..همینطور داشتیم تو اون روستا جلو میرفتیم..

یکم از سپهر فاصله گرفتم و گفتم:
-رسیدیم؟!..

همینطور که به دورش نگاه می کرد گفت:
-اره..
-حالا باید کجا بریم؟!..

-یه اتاق گرفتم برای یه شب..میریم اونجا امشب استراحتی میکنیم بعد فردا صبح راه میوفتیم!..
-کِی وقت کردی اتاق گرفتی؟!..

با خنده ی خسته ای گفت:
-منو دست کم گرفتی ها..

دیگه چیزی نگفتیم تا برسیم..رسیدیم به یه خونه و سپهر با کف دستش محکم کوبید به در چوبی قهوه ای رنگ..

چند دقیقه بعد صدای کشیده شدن دمپایی روی زمین به گوش رسید و بعد از اونم صدای خش دار یه مرد:
-کیه؟!..
-باز کن حاجی!..

نگاهی به سپهر انداختم..وقتی نگاه پر سوال منو دید گفت:
-چیه..خب وقتی اتاق می گرفتم با صاحب اون اتاق هم اشنا شدم دیگه..
.


اهانی گفتم و سرم رو انداختم پایین..در خونه که باز شد سرم رو بلند کردم و به پیرمردی که داشت با سپهر احوال پرسی میکرد نگاه کردم..

پیرمرد نگاهه کنجکاوی به من انداخت..سرم رو با خجالت انداختم پایین..صورتم یه جای سالم نداشت..کلا کبود و زخمی بود..

با همون سر پایین سلام کردم که با مهربونی گفت:
-سلام دخترم..خوش اومدین..بفرمایید داخل!..

تشکر کردم و دنبال سپهر رفتم داخل..پیرمرده همینطور که جلوتر از ما میرفت گفت:
-گفته بودی شب میایین اما دیدم دیر کردین فکر کردم دیگه نمیایین..اما به خانوم گفتم اتاق رو اماده کنه براتون!..

به حیاط قدیمی و با صفای خونه نگاهی انداختم..

یه حوزه کوچیک وسط بود که وقتی از کنارش رد شدیم، دیدم چندتا ماهی قرمز و خوشگل داخلش حرکت میکنن..

چندتا گلدون هم دورش گذاشته بودن..یه تخت چوبی گوشه ی حیاط بود که یه فرش و چندتا بالش روش بود..

یه باغچه کوچیک هم طرف دیگه اش بود که چون زمستان بود بی روح شده بود..

رو به رو هم بعد از دو سه تا پله، ساختمان قدیمی سختی بود..

چون دیروقت بود همه خوابیده بودن..اروم رفتیم داخل و اقائه که سپهر بهش حاجی میگفت یه اتاق رو بهمون نشون داد و رفت..

با سپهر وارد اتاق شدیم..یه اتاق خیلی کوچیک که چیز زیادی داخلش نبود..

یه فرش کف اتاق رو پوشونده بود..دوتا تشک و پتو و بالش چیده شده روی هم گوشه ی اتاق بود..

یه کمد چوبی هم یه طرف دیگه بود..همینطور وسط اتاق استاده بودیم که تقه ی ارومی به در خورد..

سپهر در اتاق رو باز کرد..فقط صدای تشکرش رو شنیدم و بعد دوباره در بسته شد..

برگشتم طرفش یه پارچ اب و یه لیوان تو سینی به دستش بود..

لبخند کمرنگی بهش زدم و نشستم روی زمین و تکیه دادم به دیوار و چشمام رو بستم..

خیلی خسته بودم..تمام بدنم درد میکرد..

با صدای سپهر چشمام رو باز کردم..تشک منو این طرف انداخته بود و از خودش رو طرف دیگه..

وقتی دید نگاش میکنم با لبخند گفت:
-بیا بخواب که خیلی کار داریم!..
.

خودم رو روی زمین کشیدم و رفتم سمت تشک و روش خوابیدم..

اینقدر خسته بودم که حوصله ی در اوردن مانتوم رو نداشتم..فقط شالم رو برداشتم و پتو رو کشیدم روم..

چشمام رو بستم..یکم که گذشت دیدم از درد حتی نمی تونم دراز بکشم..بلند شدم نشستم..

با نشستن من سپهر هم نشست و گفت:
-چیشده؟..چرا نمی خوابی؟!..

با درد لبم رو گزیدم و گفتم:
-تو بخواب من نمی تونم..تمام بدنم درد میکنه!..

اهی که کشید حتی دل منو هم سوزوند..اومد کنارم نشست و با ناراحتی گفت:
-فردا اولین کاری که میکنم اینه تورو میبرم دکتر..نمیزارم اینقدر درد بکشی!..

-دردش خیلی بده..گوشه به گوشه ی تنم درد میکنه..
-برم از حاجی یه مسکن برات بگیرم؟!..

-نه نه نمی خواد..اون بنده خدا خوابه الان..
-اخه اینجوری هم نمیشه که.....

پریدم وسط حرفش:
-ساعت چنده؟!..

نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
-چهار و نیم صبح!..

-پس دیگه چیزی نمونده..یکی دو ساعت دیگه هوا روشن میشه و راه میوفتیم!..

سرش رو تکون داد و گفت:
-ساعت 6 از اینجا میریم..ماشین رو تو کوچه بالایی پارک کردم..
.

سرم رو تکون دادم..دیگه تا ساعت6 هیچ کدوم نخوابیدیم..همینطور نشسته تو افکار خودمون غرق شده بودیم..

از درد به خودم می پیچیدم اما کاری نمی تونستم بکنم جز اینکه تحمل کنم..

تو این مدت تحمل درد جسمی برام عین اب خوردن شده بوده..دردی که داشت قلبم رو تیکه تیکه می کرد غیر قابل تحمل بود..

ساعت 5 دقیقه به 6 بود که سپهر گفت:
-بلند شو بریم دیگه دیر میشه..

سرم رو تکون دادم و بلند شدم..شالم رو روی سرم انداختم و مرتبش کردم..

خم شدم خواستم تشک رو جمع کنم که سپهر سریع اومد کنارم و گفت:
-چیکار میکنی دختر..عقب وایسا من جمع میکنم!..

سرم رو تکون دادم و منتظر شدم..وقتی کارش تموم شد اومد کنارم و نگاهی به اتاق انداخت...

وقتی دید همه چی مثل همون دو سه ساعت قبل شده سری تکون داد و گفت:
-بریم دیگه تا هوا گرگ و میشه دیده نشیم!..

دنبالش از اتاق رفتم بیرون..تو حیاط شیر اب کنار حوض رو باز کرد و ابی به دست و صورتش زد و یکم صداشو بلند کرد و گفت:
-حاجـــی؟!..حاجی بیداری؟!..

یکم صبر کردیم که حاجی سراسیمه اومد بیرون و خوابالو گفت:
-جانم پسرم چیشده؟..کجا این موقع صبح؟..

-باید بریم حاجی ببخشید مزاحم شدیم..اون وقت شب اومدیم نزاشتیم بخوابی الانم که بیدارت کردیم..

-پسرم این چه حرفیه..یه امشب بد میگذشت میموندین همینجا..

-ممنون تا همین الان هم خیلی مزاحم شدیم..
-مراحمی پسرم..بازم بیا این طرفا خوشحال میشیم..

-چشم حتما مگه میشه شمارو فراموش کرد..وقت شد حتما میاییم..فقط حاجی این کرایه اتاق ما چند شد؟!..
.


حاجی همچین اخماشو کشید تو هم که من یکی گرخیدم..

با ناراحتی گفت:
-اصلا توقع همچین حرفی ازت نداشتم..دو ساعت اومدی مهمون ما شدی می خواهی پول بدی؟..تو رسم ما این نیست..برو..برو که ازت دلگیر شدم..

سپهر برای دلجویی دست حاجی رو گرفت و گفت:
-شرمنده حاجی ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم..چون شنیده بودم اتاق اجاره میدی برای همین گفتم..

حاجی دست سپهر رو به گرمی فشرد و ازش خداحافظی کرد..

رفتم جلو و با سری پایین گفتم:
-ممنون پدرجون..لطفتون رو فراموش نمیکنیم..ایشالا همیشه سلامت باشین..خدانگهدار..

-خواهش میکنم دخترم وظیفه بود..برین به سلامت..خدا پشت و پناهتون..

با سپهر از خونه زدیم بیرون و راه افتادیم..یه کوچه بالاتر سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم..

سپهر نگاهی به صورت خسته ام کرد و گفت:
-تو ماشین فکر کنم راحت تر میتونی بخوابی..بخواب تا برسیم بیدارت میکنم!..

نگاه غمگینی بهش انداختم و گفتم:
-ببخشید خیلی اذیت شدی بخاطره من..

برای اینکه منو بخندونه با حالت مسخره ای گفت:
-پس چی خانم خانما..یادت باشه حتما باید جبران کنی برام..

خندیدم..اما تلخ..غمگین..با درد..این خنده مصداق این بود که خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است به ان میخندم.....

چشمامو بستم و سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی..راست میگفت تو ماشین راحت تر میشد خوابید..

اینقدر خسته بودم که تا چشمام رو بستم به خوابه عمیقی فرو رفتم.........
.

با صدای سپهر پلکام رو باز کردم..بهش نگاه کردم که در طرف منو باز کرده بود و صدام میزد..

لبخندی زدم و گفتم:
-کجاییم؟!..

-هنوز نرسیدیم..بیا یه چیزی برات گرفتم بخور حتما خیلی گرسنه ای..

یه ظرف در داره یکبار مصرف گرفت طرفم با یه نوشابه کوچیک..

ازش گرفتم و قبل از اینکه بازش کنم گفتم:
-پس خودت چی؟!..
-منم می خورم..تو بخور حالا..

سرم رو تکون دادم..بوی کباب کوبیده ای که تو ماشین پیچیده بود باعث شد بفهمم چقدر گشنه ام..

قاشق رو پر کردم و بردم سمت دهنم..دهنم رو باز کردم که یهو جیغم رفت هوا..

سپهر سراسیمه و با ترس اون چند قدمی رو که ازم دور شده بود رو دوباره اومد نزدیکم..

گفت:
-چیشد؟..چرا جیغ زدی؟!..

با خجالت و غصه تو چشماش نگاه کردم و گفتم:
-ببخشید..دهنم رو که باز کردم یهو کل صورتم درد گرفت..

با درد چشماش رو بست و باز کرد و با ناراحتی زیاد بهم خیره شد..

دست کرد تو جیبش و یه دستمال دراورد و داد بهم و گفت:
-گوشه ی لبت خون میاد پاک کن!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر