قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 16 اسفند 1396 ، 12:16 ق.ظ
احمدرضا نگاهی به من و بعد به بقیه انداخت گفت:

-غریبه نیست، همه می شناسینش!

خانوم جون با تحکم گفت:

-حالا کی هست؟

-المیرا، دختر دائی نوشین!

-دختر قحط بود؟ 

احمدرضا نگاهش رو به امیر حافظی که این حرف و زده بود انداخت. 

-شما پیشنهاد بهتری داری؟

امیر حافظ بی تفاوت شونه اش رو بالا داد. 

-نه، شما مختاری با هر کس دوست داری ازدواج کنی. 

حدس زدنش سخت نبود اینکه المیرا بالاخره کار خودش رو کرد!

زیر چشمی به مرجان نگاه کردم. عجیب سکوت کرده بود!

-پس دیگه نیازی نیست دیانه اونجا زندگی کنه؛ دیانه، از فردا وسایلت رو بردار و بیا اینجا. 

هانیه مثل همیشه با خنده گفت:

-خانوم جون، دیانه بیاد پیش عمه مرجان؟

خانوم جون اخمی کرد. 

-آره، اشکالش کجاست؟ مرجانم با اومدن دیانه مشکلی نداره؛ نکنه دلتون می خواد یه دختر جوون و ول کنم تو این شهر پر از گرگ؟

-من میرم پیش بی بی!

-بی بی مریضه و فکر نکنم ...

سکوت کرد. امکان نداشت برای بی بی اتفاقی بیوفته! 

-چرا بهم نگفتین بی بی مریضه خانوم جون؟

-منم امروز فهمیدم. نو مگه دانشگاه نمیری؟ از فردا بیا اینجا. 

دیگه حرفی نزدم. نمی تونستم از احمدرضا بخوام تا تو خونه اش بمونم اگر خودش می خواست مقاومت کنه. 

بعد از خوردن شام احمدرضا مثل همیشه زود بلند شد.با بقیه خداحافظی کردیم و از خونه بیرون اومدیم. بهارک خوابیده بود. 

نگاهم رو به چهره ی معصومش دوختم. چقدر معصوم خوابیده بود! 

از یادآوری اینکه قراره ازش جدا شم قلبم هزار تیکه می شه. با ایستادن ماشین تو حیاط سریع پیاده شدم. 

وارد سالن شدم و پله ها رو بالا رفتم. بهارک رو روی تخت خوابوندم. 

کمر صاف کردم. احمدرضا تو چهارچوب در ایستاد. 

نگاهم رو ازش گرفتم. ته دلم ازش دلخور بودم به خاطر اینکه به خاطر بهارک هم شده نگفت بمونم! 

وارد اتاق شد و توی دو قدمیم ایستاد. سؤالی سرم رو بلند کردم. با بی رحمی تمام گفت:

-یک هفته سختشه بعد خیلی راحت فراموشت می کنه!

ته دلم خالی شد. پوزخندی زد. 

-چیه؟ نکنه فکر کردی مثل اون رمان های عاشقانه ای که می خونی قراره من و تو هم سرانجاممون به هم رسیدن باشه و پایان؟! 
نه دختر جون؛ انگار یادت رفته من سن پدرت رو دارم!

چرخی دورم زد. 

-تو چه جذابیتی برای مردی مثل من داری؟ لب تر کنم تمام دخترهای شهر برام سر و دست می شکنن، فکر کردی میام کلفت خونه ام رو می گیرم؟ 

با سرانگشتش گونه های سردم رو لمس کرد. 

-البته از حق نگذریم با خنگ بازی هات باعث می شدی ساعت ها بخندم. بهتره این خونه و بهارک رو فراموش کنی ... فکر کنم آرزوت این بود هرچی زودتر از زندانت خلاص بشی، بفرما؛ اینم در قفس بازه ...زبونم قفل شده بود و نمی تونستم حرفی بزنم. توی سکوت نگاهم رو بهش دوختم. 

کلافه نگاهش رو از نگاهم گرفت و سمت در اتاق رفت. 

-صبح وسایلت رو جمع کن و برو؛ اما قبل رفتن المیرا میاد، همه چیز رو بهش بگو. 

سری تکون دادم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت. با رفتنش پاهام سست شد و کنار تخت روی زمین نشستم. 

احمدرضا علناً بیرونم کرد! دیگه بس بود هر چقدر حقارت کشیدم. میدونستم بهارک دلتنگم میشه و منم دلتنگش خواهم شد اما باید می رفتم. 

نگاهم رو به چهره ی معصومش دوختم. هق هقم رو تو گلو خفه کردم. خواب انگار از چشمهام فرار کرده بود. 

به سختی از روی زمین بلند شدم. چمدونم رو باز کردم. نگاهی به لباسهای داخل کمد انداختم. 

اونهایی رو که با پول خودم خریده بودم توی چمدون چیدم. نگاهی به اتاق انداختم. 

دیگه چیزی برای بردن نداشتم. عکسی از بهارک رو هم داخل چمدون گذاشتم. کنار بهارک دراز کشیدم و آروم دستم رو دورش حلقه کردم. 

باید به دیدن بی بی می رفتم. با خوردن نور خورشید به چشمهام، سریع و هراسون روی تخت نشستم. 

گردنم درد می کرد. دستی به گردنم کشیدم و از جام بلند شدم. بهارک خواب بود. باید بهش صبحانه می دادم. 

از اتاق بیرون اومدم. همه جا توی سکوت بدی فرو رفته بود. وارد آشپزخونه شدم و کمی شیر توی شیرجوش ریختم تا گرم بشه.


سرم درد می کرد. بدنم کسل بود. صبحانه ی بهارک رو آماده کردم و توی سینی چیدم. به اتاق برگشتم. 

با دیدن چشمهای باز بهارک لبخند تلخی زدم. 

-سلام خانوم کوچولو ... بیدار شدی؟ 

بهارک خنده ی دلنشینی کرد. سینی رو روی عسلی گذاشتم و دستهام رو از هم باز کردم. 

-بدو بیا ببینم یه بوس بده!

بهارک خندون خودش و انداخت توی بغلم. عطر تنش رو با عشق بلعیدم. بغضم رو قورت دادم. 

-بریم دست و صورت خوشگلت رو بشوریم و صبحونه بخوریم. 

دست و صورتش رو شستم و رو به روش روی تخت نشستم. لقمه های کوچولو دهنش گذاشتم. در اتاق باز شد. 

سر چرخوندم. احمدرضا با موهای ژولیده، شلوارک و بالا تنه ای لخت توی چهارچوب در نمایان شد. نگاهی به من و نگاهی به بهارک انداخت. 

-المیرا اومده!

قلبم خالی شد. مثل کسی که واقعاً دارن بچه اش رو ازش می گیرن از روی تخت بلند شدم. 

صدای پاشنه های کفشش انگار روی سرم بود. احمدرضا چرخید و المیرا خودش رو تو بغل احمدرضا جا کرد. 

-سلام عشقم!

و گونه ی احمدرضا رو بوسید. نگاهم رو به زمین دوختم. دنبال قطعه شکسته های قلبم بودم، شاید پیداشون می کردم!

-المیرا، عزیزم، دیانه کارهایی که بخوای بکنی رو بهت میگه. 

-احمدم، من خودم بلدم!

وسط حرفش پریدم. 

-بهارک عادت داره شب ها حتماً شیر بخوره ... هفته ای سه بار باید حموم بره ... صبحانه فرنی و شیر گرم دوست داره ... مراقب باش بدعنق نشه!المیرا پشت چشمی نازک کرد. 

-خوب همه ی اینا رو خودمم بلدم! 

-بله اما آقا صبح ها چائی تازه دم می خورن، قورمه سبزی دوست دارن و ...

-عزیزم، من کلفت نیستم! احمد قراره یه کلفت استخدام کنه. 

سر بلند کردم. نگاهی به احمدرضا انداختم. عمیق نگاهم کرد. بی تفاوت شونه ای بالا دادم. 

-خوبه پس، خودتون همه چیز و می دونید؛ من برم!

-هرچی زودتر، بهتر!

پوزخندی زدم. کت بهاره ام رو روی لباسم پوشیدم. دسته ی چمدونم رو گرفتم و سمت بهارک رفتم. 

خم شدم تا ببوسمش که دست های کوچولوش رو دور گردنم حلقه کرد. حال دلم خوب نبود. 

دلم نمی خواست اشکم رو ببینن. گونه اش رو بوسیدم. 

-تو باید بمونی پیش بابا، خانوم کوچولو!

اما بهارک سفت گردنم رو چسبیده بود. احمدرضا اومد و از گردنم جداش کرد. صاف ایستادم. حالا رو به روی هم قرار داشتیم. 

-مراقب بهارک باشید. 

حرفی نزد. سریع از اتاق بیرون زدم. لحظه ی آخر لبخند پیروزمندانه ی المیرا رو دیدم. 

صدای گریه ی بهارک که داشت با بغض صدام می کرد، حال بدم رو بدتر می کرد، اما باید می رفتم. 

نمیدونم چطور از خونه زدم بیرون. با بستن در حیاط بغضم شکست و اشکهام روی گونه هام جاری شدن. 

سمت انتهای کوچه شروع به راه رفتن کردم. تمام هوش و ۰واسم پیش بهارک بود. با ترمز ماشینی به خودم اومدم.سر بلند کردم. نگاهم به ماشین پارسا افتاد. شیشه رو داد پایین. متعجب گفت:

-دیانه!!

با پشت دست سریع اشکم رو پاک کردم. 

-حالت خوبه؟

-بله. 

و به راهم ادامه دادم. صدای باز و بسته شدن در ماشین رو شنیدم اما اهمیتی ندادم. 

با کشیده شدن بازوم چرخیدم. نگاهی به دست پارسا که بازوم رو چسبیده بود انداختم. 

آروم دستش رو کشید. 

-میشه بگی چمدون به دست کجا میری؟

-شما چه کاره ی منین؟!

-من هیچ کاره اما یه دوست! احمدرضا بیرونت کرده؟

اشک دوباره تو چشمهام حلقه زد. 

-بیا، می رسونمت. زشته تو کوچه! 

-مزاحم نمی شم ... خودم میرم. 

-ازت خواهش می کنم سوار شو. 

چمدونم رو از دستم کشید و صندلی عقب گذاشت. 

با گامهای آروم سمت در جلوی ماشین رفتم. نگاه آخرم رو به در خونه ی احمدرضا انداختم. 

سوار شدم. پارسا هم سوار شد و کمربندش رو بست. ماشین و روشن کرد. 

-میشه بگی چی شده؟ چرا داری میری؟

-هر شروعی یه روز پایانی داره. زندگی منم تو خونه ی آقا به پایان رسید. 

-اما بهارک!

-به زودی به مادر جدیدش عادت می کنه. 

-چی؟ داری چرت می گی ... مادر جدیدش کیه؟؟!

سر دردناکم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. 

-مادر جدیدش ...

و قطره اشکی روی گونه ام چکید. 

-پس احمدرضا تو رو بیرون کرده؟نفسم رو سنگین بیرون دادم و نگاهم رو به خیابون های شلوغ اول صبح دوختم. 

پارسا بدون اینکه سؤال دیگه ای بپرسه می روند. هر لحظه که یاد بهارک و گریه هاش می افتادم قلبم هزار تیکه می شد. 

کم کم ماشین از حومه ی شهر خارج شد. ترسیده گفتم:

-کجا داریم میریم؟

-نترس، جای بدی نمی برمت! 

دلشوره گرفتم. پارسا تک خنده ای کرد. 

-من به فرشته کوچولوها کاری ندارم خانوم کوچولو! دارم می برمت جایی که همیشه وقتی دلم از همه جا میگیره میرم اونجا. البته بیشتر شبهاش قشنگه اما خوب، روزهاشم خالی از لطف نیست. 

کمی آروم شدم. جاده ی خاکی رو رد کرد. کنار جاده ی مزرعه ی بزرگی بود که تا چشم کار می کرد سبز بود. 

پارسا از ماشین پیاده شد. در ماشین و باز کردم و پیاده شدم. نسیم خنکی می وزید. 

پارسا دور زد و اومد کنارم به بدنه ی ماشین تکیه داد. 

با فاصله ی کمی کنارش به بدنه ی فلزی ماشین تکیه دادم. 

-وقتایی که دلم از همه جا می گیره میام اینجا، به دور از هیاهوی شهر. خوب گوش کن ... حتی صدای باد رو به خوبی احساس می کنی. 
شاید الان برات شرایط سخت باشه اما آدما زود به شرایط عادت می کنن. تو دختر قوی ای هستی؛ 
میدونم این شرایط رو هماز سر میگذرونی. 

حرفی برای گفتن نداشتم. دلم می خواست سکوت کنم و به صدای هوهوی باد که از لای چمنزار به گوش می رسید گوش کنم.

برای حمایت از وب سایت عاشقی رو تبلیغات زیر کلیک کنید مرسی 


برچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. بهار شنبه 19 اسفند 1396 05:50 ب.ظ
  واقعا نمیخواید پارت بعدی رو بذارید؟
  • قادر رنجبر
   گذاشتم دیگه
 2. جمعه 18 اسفند 1396 10:44 ب.ظ
  عه بازم که فریده بانوی عزیزپارتارو دیر ب دیر میزارید به از چند روز میگذره بعدش میزاریدادمو اذیت نکنین ب نظر مخاطبین رمانتونم هم اهمیت بدین
 3. بهار جمعه 18 اسفند 1396 06:41 ب.ظ
  حالا دیانه از احمدرضا جدا شده انگیزه ای واسه خوندن رمان ندارم. بی مزه تمومش نکنید. یکم بیشتر عاشقانه بشه
 4. چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:24 ب.ظ
  نزارید احمد با المیرا ازدواج کنه پس دیانه چی میشه احمد آگه یکم نرم تر بشه خیلی خوب میشه دیانه با احمد بهارک یه خانوادهی خوبی میشن
 5. چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:14 ب.ظ
  توروخدا این رمان هم مثل ویدیا نکنید تا ساشا ویدیا به هم رسیدند رمان تموم شد بابا احمد یه جوری تغیر بدید که دیانه هم عاشق بشه تا الان که فقط دعوا دیدیم
 6. چهارشنبه 16 اسفند 1396 09:10 ب.ظ
  یه جوری میگید سن بابا شه انگار 60 سالشه به نظرم باید باید احمد تغیر کنه وخوش بیاد دنبال دیانه
 7. چهارشنبه 16 اسفند 1396 08:36 ب.ظ
  چقداحمدرضا از خودراضیه
 8. ... چهارشنبه 16 اسفند 1396 08:34 ب.ظ
  به نظر من دیانه حقش یه عشق ناب و حقیقی هست اگر دیانه به یك عشق واقعی برسه و بهارك هم سرو سامان بگیره حالا یا مثلایه طوری داستان پیش بره كه معلوم بشه مامان بهار ك نمرده بهارك بره پیش مامانش یا به نحوی بهارك رو به دیانه بدن خیلی خوب میشه. امثال احمد رضا لیاقت دیانه رو ندارن مگر اینكه سرشون به سنگ بخوره
 9. چهارشنبه 16 اسفند 1396 08:13 ب.ظ
  احمدرضا سن باباشه ، معشوقه مامانشه
  توقع داشتیم بیاد بگیردش !!!
 10. چهارشنبه 16 اسفند 1396 06:36 ب.ظ
  به نظر من دیانه پیشنهاد کاری پارسا را قبول کنه چون با احمد هم کارن پس باید دیانه رو پیشه پارسا ببینه ای حالی ازش گرفته بشه
 11. چهارشنبه 16 اسفند 1396 11:14 ق.ظ
  الان چرا این دو تا رو جدا کردی اخه المیرا هم زن زندگی میشه

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر