قادر رنجبر نظرات دوشنبه 14 اسفند 1396 ، 11:48 ب.ظ

هانیه جون _ شهاب هم که ...

مکث کرد و من کنجکاو شدم ... عانیه جون وقتی منتظرم دید ادامه داد

هانیه جون_چند وقتی که ایناز خیلی بهش گیر داده . شهاب که چیزی نمیگه ولی من احساس میکنم به شهاب علاقه داره 

ابرو هایم خود به خود بالا رفتند 

_اهان ... مبارک باشه 

چشمای هانیه جون غمگین شدند . به روی خودم نیاوردم و  مشغول میوه شدم 

وقتی پسرش بهم دروغ گفته بود من باید به رابطه مون ادامه میدادم ؟
به من گفته بود مشکوک به سرطان بوده و به خارج از کشور رفته تا درمان کنه 

ولی تحقیقات امیر نشون میداد برای درمان اعتیادش رفته بود و اونجا هم خوش خوشانش بود وقتی مست بود با دختری رابطه برقرار میکنه که چندماه بعد اون دختر حامله میشه 

هانیه جون_چرا تو فکری
به صورتش چشم دوختم وقتش بود که تیر رو به نشون بزنم 

_برام سواله شما و اقای علیزاده چطور عاشق هم شدین

به وضوح رنگ از صورتش پرید . نمیخواستم بذارم فرار کنه بنا بر این خودم رو هیجانزده نشون دادم  

_میشه برام تعریف کنید. خیلی دوست دارم بدونم

چیزی از گلوی هانیه جون پایین رفت ... چیزی مانند یه بغض کهنه و بزرگ

هانیه جون_چیشد که اینو میپرسی راحیل

_همینطوری برام سوال شده... به نظرم خیلی جذابه

کمی نزدیک شد و دست رو توی دستش گرفت 

هانیه جون _زندگی گذشته من مثل یه راز میمونه راحیل ... یه راز کهنه که اگر بر ملا شه جون خیلیا به خطر میوفته

اینبار واقعا مشتاق شدم 

_چرا ؟ مگه چیشده ؟

هانیه جون _ بهت میگم راحیل ولی باید بریم یه جای خلوت ... نمیتونم با وجود خدمتکارا چیزی بگممتعجب به صورتش زل زدم ... مگر زندگی گذشته ش چه بود که تا این حد ترس برش داشته بود

_باشه هانیه جون اگر اذیت میشین نمیخواد تعریف کنید ...

دستانش رو قاب صورتم کرد و در چشمانم چشم دوخت
نفس عمیقی کشید و یکبار چشمانش رو باز و بسته کرد

هانیه جون_ دلم میخواد برای تو تعریف کنم ... حس میکنم تو باید بدونی

قطره س اشکی روی چشمش چکید
دست بردم و با انگشت سبابه م اشک روی گونه ش رو پاک کردم و اروم زمزمه کردم

_چی داره زجرتون میده هانیه جون

لبخند تلخی زد و نگاهش رو به سمت دیگری دوخت 

هانیه جون _میوه ت رو بخور عزیزم بعد ناهار با هم میریم خرید برای دختر خوشگلم

متهجب نگاهش کردم . خرید برای چه بود دیگر
لب باز کردم تا حرفی بزنم ولی خیلی نامحسوس انگشتش رو روی لب گذاشت و خیلی سریع در اغوشم گرفت

هانیه جون_فیلم بازی کن . حمیرا فالگوش وایساده


از پلیس بازی های هانیه جون خنده م گرفته بود .
سری تکون دادم و از اغوشش جدا شدم

_مرسی هانیه جون 

چشمکی زد که اینبار من با لب های خندان نظاره گر شیطنتش بود
با اومدن صدای گوشیم توجهم جلب شد

امیر _ جواب میدی یا پاشم بیام اونجا رو به اتیش بکشم 

از غیرتی شدنش خوشم اومده بود  . هانیه جون که کنجکاو شده بود لبخندم برای چی هست چشم به صفحه ی گوشیم دوخت

کمی هول کردم ولی کار از کار گذشته بود 

هانیه جون _خبریه خانم خانوما 

خجالتزده سرم رو پایین انداختم .


_ نه زیاد جدی 

هانیه جون_ یعنی چی نه زیاد؟

_یعنی هنوز معلوم نیست چی به چیه . امیر شاید دوسم داشته باشه ولی خوب خیلی هرز میپره

اخم های هانیه جون در هم فرو رفت 

هانیه جون_غلط کرده ... تو چی ؟ توهم دوسش داری؟

دوستش داشتم ؟ 
مسلمه که نه ...
تا عشق بود چرا دوست داشتن 

با این حال سرم رو به نشونه ی تایی تکان دادم
با تبسمی در اغوشم گرفت و گونه‌ام را بوسید

هانیه جون_تبریک میگن عزیز دلم ... ایشالا خوشبخت بشی

دستانش رو از دور بازوانم باز کرد . باز هم چشمکی زد و اینبار به صفحه ی گوشی اشاره زد 

هانیه جون_ جوابش رو بده تا نیومده هممون رو اتیش بزنه


خندیدم و سری تکون دادم . دوباره دست به تایپ شدم 

_با اینکه دلیلی نمیبینم بهت جواب پس بدم ولی نترس شهاب نیست فقط منو هانیه جوووونیم

از قصد جون رو کشیدم بلکه کمی حرصیش کنم ولی با جوابی که سریع برام فرستاد همه ی معادلاتم بهم ریخت

امیر_از طرف من مامانم رو بوس کن

با چشم های درشت شده به صفحه ی گوشیم چشم دوختم . انگار حالش خوش نبود

هانیه جون_چی گفته که انقدر تعجب کردی

_خیلی پر روعه

هانیه جون _ جوونای الانن دیگه . ادم نمیدونه شرم و حیاشون کجا رفته 

به صورتم نگاه کرد و کمی مکث کرد 

هانیه جون _البته دور از جونه تو عزیزم . تو خیلی مظلوم و خانومی


بعد از صرف ناهار هانیه جون به بهونه ی هرید حاضر شد و با اومدن اژانس از خونه بیرون زدیم 

به محض نشستن روی صندلی های عقب هانیه جون با غیض زل زد به اینه  راننده

به راننده چشم دوختم که چشم در چشم هانیه جون بود .
درک نمیکردم چه خبر بود .

شونه ای بالا انداختم و به دامنده خیره شدم بد نبود برای پرویی زبادش کمی حالش رو بگیر

_جناب منتظر کسی هستین؟ 

طلبکار به عق برداشت

راننده_چطور ؟ 

_اینطور که فکر میکنم منتظر کسی هستین که اژانس گرفتین 

راننده_من از شما دستور نمیگیرم برای حرکت کردنم 

گستاخی رو از حد گذرونده بود . در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم 

_پیاده شین هانیه جون زنگ میزنم محمد بیاد دنبالمون


راننده _خانم علیزاده شما حق پیاده شدن ندارین 

_تو اینو مشخص نمیکنی ... در ضمن خانم حسینی نه خانم علیزاده 

به طرفش برگشتم  ... چقدر خوشحال بودم از بودنش ... حالا این مردک زبون نفهم رو خوب گرفته بود 

لبخندی به صورتم زد که قند در دلم اب شد 

امیر_حالا هم بهتره راه تو بکشی بری تا زنگ نزدم به صاحبکارت گزارشتو بدم 

هانیه جون از ماشین پیاده شد و دستم رو گرفت . از رنگ و روش معلوم بود ترسیده 
زیر گوشم زمزمه کرد

هانیه جون_ اینو علیزاده اجیر کرده

امیر_راه بیوفتید دیگه چرا خشکتون زده

دست هانیه جون رو فشردم و به طرف پرشیای امیر بردمش

_نگران نباش هانیه جون همه چیز حل میشه


در جلو رو باز کردم 

_بفرمایید هانیه جون

لبخند شیرینی زد

هانیه جون_من عقب راحت ترم عزیزم خودت جلو بشین

_نه اینطوری خیلی زشته

هانیه جون _ اگر من جلو بشبنم زشت تره . این پسر بخاطر تو اومده تا اینجا 
بشین عزیزم

قبل از اینکه بخوام حرف دیگه ای بطنم در عقب رو باز کرد و سریع نشست توی ماشین

امیر_بشین دیگه راحیل به چی نگاه میکنی ؟

سوار ماشین شدم و در رو بستم . دست به سینه نگاهم رو به صورتش دوختم


بی توجه به من استارت زد و حرکت کرد . ولی من همچنان به همون حالت نشسته بودم 

امیر_اونطوری نگاه نکن راحیل ...

نگاه شیطونی بهم انداخت 

امیر_وگرنه هرچی پیشامد باید خوشت امد

به سختی جلوی لبخندم رو گرفتم ولی صدای ریز خندیدن های هانیه جون به گوش میرسید 

نگاه امیر تغییر کرد نه سخت بود نه مهربون . ترجمه این نگاه برایم سخت شده بود . یا شاید هم باور کردنش سخت بود 

دست برد و ضبط رو روشن کرد 

امیر_کجا ببرمتون خانوما ؟

برگشتم به طرف هانیه جون 

_کجا بریم؟

هانیه جون_ یه جایی که بشه با تم راحت باشیم . خودت بهتر میدونی 

به طرف امیر برگشتم


_برو یه کافه دور از اینجا که اروم هم باشه

امیر به چشمانم نگاه کرد و سری تکون داد.

امیر_بروی چشم خانوم خانوما

 چقدر اروم شده بود 

کمی که گذشت با اوج گرفتن اهنگ دستم رو گرفت و روی دنده زیر دست خودش گذاشت و شروع کرد به زمزمه کردن همراه خواننده

با چشمان ریز شده به صورتش نگاه کردم و سعی کردم دستم رو ازاد کنم

ولی زور او بیشتر بود.

امیر_بیخودی زور نزن

_خیلی پرو شدی 

امیر_همینی که هست

اخم کردم و به صورتش زل زدم تا بلکه از رو برود ولی پرو تر از این حرفا بود .
ضربان قلبم اوج گرفته بود انگار گرفتن دستم توسط امیر برایش کافی نبود 

سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم رو بستم .
یک باره  این دلتنگی زیاد دیگر از کجا پیدایش شده بود


دست امیر بیکار نبود و انگشتانش رو ی پوست دستم میلغزید و حس کرختی به بدنم میداد

امیر_باز کن چشاتو راحیل

اروم زمزمه کردم ولی شک نراشتم که هانیه جون هم شنیده بود 
خجالت زده با دست ازادم روسریم رو مرتب کردم 

_بله

امیر_فقط زمانی که خوابی اجازه داری چشمات رو ببندی 

چشم غره ای رفتم و به عقب اشاره زدم 
لبخند کجی رو لبش شکل گرفت و شونه هایش رو بالا انداخت

امیر_غریبه که نیست

از پرویی زیادش چشمانم درشت تر از حد معمول شد
صدای هانیه جون خجل ترم کرد

هانیه_حق با ایشونه راحیل من که غریبه نیستم  ، انقدر خود خوری نکن

خنده در صدایش موج میزد . ولی اینبار نگاه امیر سخت شده بود


نفسم رو با صدا بیرون فرستادم و این بار من دست امیر رو فشردم

دستاش سرد شده بود . مانند تیکه ای از یخ.

به نیم رخش چشم دوختم


_خوبی امیر؟

امیر_خوبم عزیزم 

احن صداش جدی بود و سخت انگار با حرف هانیه جون تلنگری خورده بود 

کنار خیابون ولیعصر نگه داشت و به کافه ی اونطرف خیابون اشاره زد

امیر_این هم کافه ی دنج واسه ی شما دو بانو 

لبخند محوی روی لب هام نشست.
خوب بود که تو ظاهر احترام مادرش رو نگه میداشت

امیر شخصی نبود که ابرو برایش مهم باشد .
با هرکس هرطور که راحت بود رفتار میکرد .

هانیه جون _ ممنون اقا امیر زحمت کشیدین 

امیر از اینه نگاهش رو به صورت هانیه جون  دوخت

امیر_خواهش میکنم

هانیه جون بدون حرف دیگری از ماشین پیاده شد 

لبخندی به امیر زدم 

_مرسی که به موقع رسیدی

امیر_قابلی نداشت خانومم

با کلمه ی خانومم که گفت امه چیز برایم ایستاد 
حتی ضربان قلبم .
به چشمانش خیره شدم .
با خم شدن سرش به خودم اومدم و ...


با خم شدن سرش به خودم اومدم و کمی عقب کشیدم 

ولی او جلو تر اومد و پیشونیم رو بوسید 

امیر_مواظب خودت باش عزیزم

سرم رو زیر انداختم و زمزمه کردم

_توهم مواظب خودت باش

در ماشین رو باز کردم که دستم رو گرفت

امیر_همین اطرافم ، کارتون تموم شد زنگ بزن 

_نه نمیخواد با اژانس بر میگردیم 

امیر_ همین که گفتم

در دل قلدری نثارش کردم و پیاده شدم . 

_ببخشید هانیه جون منتظر موندین 

لبخندی زد و چشمان ناراحتش رو به چشمانم دوخت
درک نمیکردم حال این زن رو .

بدون هیچ حرفی دستش رو گرفتم و به طرف کافه رفتیم 
با لبخند از ورودمون استقبال شد . 

به محظ جا گرفتن دور میز دونفره ای هانیه جون لب باز کرد

هانیه جون_ امیر رو از وجا میشناسی راحیل
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر