قادر رنجبر نظرات دوشنبه 14 اسفند 1396 ، 11:39 ب.ظ

صورت بهار خیس از اشک شد..حرفای امیرعلی رو قبول داشت اما واقعا هیچی از گلوش پایین نمی رفت..

امیرمحمد وقتی صورت خیس از اشک بهارو دید با حرص و مستاصل غرید:
-بهار گریه نکن..گریه نکن..سرمو میکوبم به این دیوارا..

بهار اشکاش و پاک کرد و ظرف غذایی که تو دست امیرمحمد بود رو گرفت و اروم شروع به خوردن کرد..لبخند نشست روی لبهای دوتا برادر..

امیرعلی از جاش بلند شد و گفت:
-من میرم جایی کار دارم زود میام..کار ندارین؟!..

بهار سریع بشقاب رو گذاشت روی میز و بلند شد..اومد نزدیک امیرعلی ایستاد و دستشو گذاشت روی بازوش..

با بغض خیره شد تو چشمای امیرعلی و گفت:
-مواظب خودت باش..دیگه..دیگه نمی تونم تحمل کنم یکی دیگه از عزیزام بلایی سرش بیاد..ایندفعه یکی طوریش بشه از پا در میام..قول بده..قول بده مراقب خودت باشی؟!..

امیرعلی لبخندی زد و با چشمای پر از اب بوسه ای به موهای بهار زد و اروم گفت:
-قول میدم عزیزم..نگران من نباش!..

بهار نفس عمیقی کشید و یه قدم رفت عقب..دستی به چشماش کشید و لبخند تلخی به امیرعلی زد..برگشت دوباره نشست روی مبل و بشقاب غذاشو برداشت..

امیرعلی نگاهه دیگه ای به صورت رنگ پریده ی بهار انداخت..زیر چشماش گود افتاده بود و صورتش لاغر شده بود..

بهاری که همیشه مرتب و خوش لباش بود الان به هیچ کدوم از این چیزا اهمیت نمیداد..

موهاش معمولی بالای سرش بسته شده بود و یه لباس ساده پوشیده بود..چشماش دو دو میزد..خیلی نگرانش بود..

باهاشون خداحافظی کرد و از خونه رفت بیرون..سوار ماشینش شد و رفت جایی که تو این پنج سال تقریبا هرروز میرفت..

وقتی رسید ماشین رو پارک و سرش رو گذاشت روی فرمون..نگاهی به جایی که همیشه میومد انداخت..

جایی که شاهد تمام اشک ریختناش تو این 5سال بوده..جایی که همه ی درد و دلاشو گوش داده..

جایی که از عمیق بودن این عشق خبر داره!..دوست داشت از بالای همین دره تمام این مشکلات رو پرت کنه پایین و راحت بشه..

کاش میشد..کاش میشد اینجوری خلاص بشه..تصمیم گرفته بود باران رو بیاره و اینجارو بهش نشون بده..

خیلی کارا قرار بود انجام بده که با این اتفاقی که پیش اومد دیگه وقت نشد..
.یه اهنگ گذاشت و صداش رو تا اخر زیاد کرد..پیاده شد و در ماشین رو باز گذاشت..

رفت نزدیک دره ایستاد و به اهنگ گوش داد..

با شنیدن همون تیکه اول اهنگ اشکاش بی مهابا ریخت روی صورتش!.....

«خبر نداره از دلم..داغونم..
هرجا میرم پا میزارم..فکر اونم..
اونقدر که از رفتنه اون شوکه شدم..
شبا که خوابه خوابم...گریونم!..
خسته شدم..نا ندارم..بریدممم..
هرجا گشتم دنباله اون..ندیدم!..
دلهره و ترس دارم از..اینکه تو نیستی..
داره میسوزه ذره ذره..وجودم!..
خبر نداره از دلم..خبر نداره از دلم..خبر نداره از دلم..»

دستاشو از هم باز کرد و با همه ی وجودش داد زد:
-خـــــدا..خـــــــــدا!..نیســـــت!..هرجا میرم نیست..پیداش نمیکنم!..

با زانوهاش نشست روی زمین و با همه ی وجودش نعره زد:
-دیگه نمی تــــونم!..دلم تنگشه خــــدا..می خواستی دلمو بسوزونی؟!..می خواستی بگی تو نباید به خوشبختی و ارامش برسی؟!..دیگه بسه..دیگه بسمه..نمی کشـــم..5سال بس نبود؟!..

صدای اهنگ همچنان میومد و شده بود ضمیمه ای برای بیشتر گرفتنه دلِ عاشق امیرعلی..

«تا چشم بهم زدم..دیدم تنها شدم..
تنها خودم..تنــــــها شدم!..
تا از دلم پر زد،پر زد..دلم به همه جا و همه کس سر زد..
اخه اون بیخبر از حاله من پر زد..آواره ام!..
خبر نداره از دلم..داغونم..
هرجا میرم پا میزارم..فکر اونم..
اونقدر که از رفتنه اون شوکه شدم..
شبا که خوابه خوابم...گریونم!..
خسته شدم..نا ندارم..بریدممم..
هرجا گشتم دنباله اون..ندیدم!..
دلهره و ترس دارم از..اینکه تو نیستی..
داره میسوزه ذره ذره..وجودم!..»
.


صداش رفته رفته اروم شد..سرش و انداخت پایین و همراه با گریه ای مردونه زمزمه کرد:
-دلم براش یه ذره شده..برای اون چشمای عسلیش..برای ناز نگاهش..برای حرفاش..برای همه چیش دلم تنگه..دارم نابود میشم..کاش یه جور دیگه امتحانم می کردی..این یه قلم رو نمی تونم تحمل کنم!..5سال تونستم دوام بیارم چون اون منو نمی خواست..اما حالا عاشقم بود..دستام رو با عشق تو دستش می گرفت..همه ی حرفاش و کاراش عوض شده بود..رنگ نگاهش تغییر کرده بود..

چنگ زد به موهاش و باز صدای دادش بلند شد:
-مــــگه من می تونم به اون چشمایی که پر از علاقه بود فکر نکنم؟!..یه کاری کن خـــدا..صدامو میشنوی؟..یه کاری برای قلبِ عاشقم بکن..یک هفته ندیدن باران مساوی با مرگه منه..حالا که هنوز زنده ام پس برش گردون بهم..برش گردون..دیگه نمی تونم!..

گریه می کرد..داد میزد..با فکر به حرفایی که باران بهش زده بود، صدای هق هقش بلند شد..

دیگه نمی تونست..تحمل این درد خیلی سخت بود..

« خبر نداره از دلم..داغونم..
هرجا میرم پا میزارم..فکر اونم..
اونقدر که از رفتنه اون شوکه شدم..
شبا که خوابه خوابم...گریونم!..
خسته شدم..نا ندارم..بریدممم..
هرجا گشتم دنباله اون..ندیدم!..
دلهره و ترس دارم از..اینکه تو نیستی..
داره میسوزه ذره ذره..وجودم!..»
(احمد صفایی..آواره)

اهنگ تموم شده بود اما گریه ی عمیق و جانسوز این مرد تمومی نداشت..از درون در حال سوختن بود..

می سوخت از عشقی که تو همه ی وجودش ریشه دوونده بود و تسخیرش کرده بود..

این سوختن براش لذت بخش بود اگر خبری از عشقش داشت و می دونست الان کجاس!..

از روی زمین بلند شد..دلش یکم، فقط یکم سبک شده بود..

دستی به لباس های خاکیش کشید و سوار ماشین شد..استارت زد و خواست راه بیوفته که صدای تلفن همراهش بلند شد..

با دیدن شماره ای غریبه اخماش یکم جمع شد و بی مکث جواب داد:
-بله؟!..
.


صدای محکم و پر ابهتی رو از پشت گوشی شنید:
-اقای امیرعلی سالاری؟!..

اخمای امیرعلی بیشتر توهم رفت..با لحن نه چندان دوستانه ای گفت:
-خودم هستم..امرتون؟!..

-بنده سرهنگ محمدی هستم..اگه وقت دارین یه سر بیایین کلانتری!..

اخمای امیر در کسری از ثانیه از هم باز شد و صداش رنگ اشنایی گرفت..

با خوشحالی گفت:
-سلام جناب سرهنگ..شرمنده من نشناختم..خبری از همسرم شده؟!..

-اره پسرم..اگه وقت داری یه سر بیا کارت دارم!..

امیرعلی ماشین رو راه انداخت و گفت:
-بله چشم..الان حرکت کردم..سریع میام!..

-منتظرم..خداحافظ..
-خدانگهدارتون!..

گوشی رو که قطع کرد، سریع شماره ی امیرمحمد رو گرفت..

وقتی جواب داد با خوشحالی و امیدواری گفت:
-الو..امیرمحمد اب دستته بزار زمین و راه بیوفت بیا کلانتری!..جناب سرهنگ زنگ زد گفت برم کارم داره!..زود راه بیوفت!..

امیرمحمد هم خوشحال شد..لبخند نشست روی لباش و با شادی گفت:
-انشالله که خیره..باشه باشه..الان میام!..

گوشی که قطع شد با سرعت راه افتاد..چون راهش دور بود یکم دیر رسید..

دل تو دلش نبود..تو دلش همش خداروشکر میکرد..

وقتی رسید امیرمحمددرو دید که داره قدم میزنه و با استرس کف دستاشو بهم میماله..پارک کرد و دوید طرفش..

وقتی رسید بهش با هول گفت:
-چیشد؟..چرا نرفتی داخل؟!..

امیرمحمد دستی به موهاش کشید و گفت:
-گفتم وایسم باهم بریم..بدو که دیر شد!..
.


دوتایی وارد شدن و یه راست رفتن تو دفتر جناب سرهنگ..بعد از اینکه اجازه ورود گرفتن، رفتن داخل..

امیرعلی با چشمای براق از خوشحالی و یکم نگرانیِ ته چشماش رفت جلو و دستش رو به سمت سرهنگ دراز کرد..

و با بی قراری گفت:
-سلام جناب سرهنگ..ببخشید دیر شد..جایی بودم یکم دور بود همون لحظه حرکت کردم..خبری از همسرم شده؟!..

سرهنگ دست امیرعلی رو فشرد و دعوت به نشستنش کرد..

چطور می تونست امید این جوون رو ناامید کنه..چطور می تونست برق این نگاه رو خاموش کنه..

کشوی میزش رو باز کرد و یه پاکت کشید بیرون..

یه زنجیر از داخلش بیرون اورد و گرفت سمت امیرعلی و گفت:
-این زنجیر و پلاک رو میشناسی؟!..

امیرعلی با کنجکاوی دستش رو دراز کرد و زنجیر رو گرفت..

با دیدنِ پلاک و زنجیری که روز تولد باران بهش داده بود لبخند نشست روی لباش..

همون پلاکی که اسم دوتاشون روش حک شده بود و فقط یکم رنگش به سیاهی میزد..

با لبخند سرش رو تکون داد و گفت:
-مال خانوممِ جناب سرهنگ..خودم روز تولدش بهش هدیه دادم..ببینین اسم من و خودشه..این رو کجا پیدا کردین؟..نکنه رد ماشینش رو زدین..اره؟!..

سرهنگ بدون هیچ حرفی پلاک زنجیر رو خواست از امیر بگیره که امیرعلی گفت:
-میشه..میشه پیشه خودم بمونه؟!..
.

سرهنگ سرش رو تکون داد..امیرعلی هم با خوشحالی تشکر کرد و زنجیر رو بست دور گردن خودش..

بعد پلاکش و از روی سینه ش برداشت..چشماش و بست رو روش بوسه ای زد!..

سرهنگ نگاهش رو دزدید و این از چشمِ امیرمحمد دور نموند..یه نگرانی و دلشوره ای افتاد تو دلش..

نگاهی به امیرعلی انداخت که هنوز پلاک رو گرفته بود تو دستش و چشماش بسته بود..

با صدای سرهنگ بهش نگاه کردن:
-این حلقه هم باید برای خانومتون باشه..درسته؟!..

امیرعلی حلقه رو گرفت و با شادی گفت:
-بله بله..خودشه..این حلقه هم ماله همسرمه!..چرا چیزی نمیگین؟!..اینارو کجا دیدین؟!..

سرهنگ چشماش رو بست و باز کرد و گفت:
-ماشینشون رو پیدا کردیم!..

امیرعلی با سرعت از روی صندلی پرید و با خوشحالی گفت:
-واقعا؟!..خودش چی؟..خودش هم تو ماشین بود؟!..جناب سرهنگ تورو خدا حرف بزنین من حالم اصلا خوب نیست..دیگه نمی تونم تحمل کنم..کجاس؟..می خوام ببینمش!..کجا بود ماشینش!..

سرهنگ با صدای غمگینی گفت:
-بشین جوون..میگم برات!..

امیرعلی زود نشست تا سریع از موضوع مطلع بشه..

سرهنگ اروم شروع به صحبت کرد:
-امروز یه گزارشی رسید که یه ماشین پیدا شده اطراف تهران..وقتی استعلام گرفتیم دیدیم ماشین همسره شماس!..

امیرعلی مشتاق خودش رو کشید سر صندلی و منتظر به سرهنگ نگاه کرد..

سرهنگ چشماش رو مالید و گفت:
-حقیقتش اقای سالاری دوست نداشتم همچین خبری بهتون بدم اما چاره ای نیست!..
.

رنگ از روی امیرعلی پرید..شوکه و نفس بریده فقط تونست بگه:
-مگه چیشده؟!..

سرهنگ تاب نگاه کردن به این چشمایی که تا چند دقیقه قبل پر از نور امید بودن و حالا مطمئن بود اون نور خاموش شده رو،نداشت!..

پس نگاهش رو انداخت روی میز و اروم گفت:
-ماشین همسرتون ته دره پیدا شده!..من..من واقعا متاسفم!..

هنوز سرش پایین بود که با صدای افتادن چیزی نگاهش رو از میز گرفت و اورد بالا..

با دیدن امیر علی که پخش زمین شده بود و صدای یاعلی گفتن امیرمحمد به خودش اومد و با سرعت از جاش بلند شد و داد زد:
-رستمـــی؟!..

یه سرباز سریع پرید تو و احترام گذاشت..سرهنگ سریع گفت:
-امبولانس خبر کن!..

سرباز دوباره احترام گذاشت و تند بیرون رفت..سرهنگ از روی میز پارچ اب رو برداشت و نشست بالای سر امیرعلی..

یکم اب ریخت تو دستش و پاشید روی صورتش..اما اون اصلا تکون نخورد..

امیرمحمد با گریه و صورتی که غرق اشک بود اروم زد تو صورت امیرعلی و گفت:
-داداش..داداش تورو خدا چشماتو باز کن..یا خدا این چه مصیبتی بود..

سریع نبض امیرعلی رو گرفت اما نمیزد..یا اگرم میزد امیرمحمد حسش نمی کرد..

با صدای بلندتری زد زیر گریه و محکم زد تو سر خودش و به طور هیستریک و با فریاد شروع کرد به داداش داداش گفتن..اما امیرعلی انگار روح تو تنش نبود..

سرش رو گذاشت روی سینه ی امیرعلی اما کوبش قلبش رو هم حس نکرد..

خودشم داشت از حال میرفت..دوتا شوک قوی بهش وارد شده بود..

بلند گریه می کرد و داداشش رو صدا میزد..با صدای در اتاق سرش رو از روی سینه امیرعلی بلند کرد و به در نگاه انداخت..

با دیدن تیم پزشکی سریع از کنار امیرعلی بلند شد تا کارشون رو انجام بدن..

شوکه و با دهن باز به دکترا نگاه می کرد که در تلاش بودن تا امیرعلی رو نجات بدن..

با صدای دکتر انگار اب سردی ریختن روی سرش:
-ایست قلبی کرده..نبض نداره!..
.


تمام بدنش از وحشت شروع به لرزیدن کرد..روی زمین نشست و با صدای بلندتری شروع به گریه کرد و چشم دوخت به برادرش..

نفهمید چقدر تو اون حالت بود و تو اون دقایق دکتر تند تند به امیرعلی تنفس مصنوعی میداد و سینه ش رو میمالید...

یکی از اونها که مرتب داشت وضعیت امیرعلی رو چک میکرد، با صدای بلندی گفت:
-نبض برگشت..باید برسونیمش بیمارستان!..

سریع امیرعلی رو خوابوندن روی برانکارد و بردن بیرون..امیرمحمد به سختی از جاش بلند شد و دنبالشون رفت..

سرهنگ با ناراحتی اهی میکشید و بهشون نگاه می کرد..تو تمام سالهای خدمتش مردی به این عاشقی ندیده بود..

مردی که بخاطره همسرش و عشقی که بهش داشته به این حال و روز بیوفته..

با ناراحتی پشت میزش نشست و نفسش رو محکم بیرون فرستاد.....

امیرعلی رو تو امبولانس خوابوندن و سریع کاسه اکسیژن رو روی صورتش گذاشتن..

سرم بهش وصل کردن و تند تند تا برسن بیمارستان وضعیتش رو چک کردن..امیرمحمد هم پشت سرشون با سرعت می روند..

گریه ش قطع نمیشد..هنوز شوکه بود از حرفی که سرهنگ بهشون زده بود..

وقت نکرده بود بپرسه چه بلایی سر باران اومده اما با حرفایی که سرهنگ زد و حلقه و پلاک زنجیره باران تقریبا می تونست حدس بزنه چه اتفاقی افتاده..

به بیمارستان که رسید سریع پارک کرد و پیاده شد..

همراه تختی که امیرعلی رو می بردن می دوید که با بردنش به بخش مراقبت های ویژه، مجبور شد همونجا پشت در بشینه..

با سستی دست کرد تو جیبش و گوشیش رو بیرون کشید..

شماره ی باباش رو گرفت و منتظر موند تا جواب بده..با شنیدن صدای پدرش انگار که یه حامی پیدا کرده..
.


مثل بچه ها زد زیر گریه و گفت:
-بابا بیا!..

اردلان با هول و ترسیده گفت:
-چیشده بابا؟!..کجایی تو؟!..

همینطور که زار میزد گفت:
-بیا بیمارستانِ ... حال امیرعلی خوب نیست!..

صدای پر از جذبه پدرش رو که شنید دلش یکم اروم شد:
-اروم باش بابا جان..من الان راه میوفتم...
-باشه..

گوشی رو قطع کرد و تو مشتش فشرد..سرش رو تکیه داد به دیوار و اشک ریخت و به بارانی فکر کرد که چقدر صبور بود و مهربون و چقد سرنوشتش تلخ به پایان رسید...

از خدا گله کرد که چرا جواب این صبر و گذشت رو نداده..

هنوز تو همون حال بود و به باران و سرگذشتش فکر میکرد که با شنیدن صدای قدم های محکمی سرش رو از دیوار جدا کرد و چشم چرخوند..

با دیدن اردلان سریع از روی زمین بلند شد و رفت طرفش...

خودش رو انداخت تو اغوش پدرش و مردونه گریه کرد..

اردلان دستش رو کشید پشت کمر پسرش و سعی کرد ارومش کنه:
-اروم باش بابا..بگو چیشده؟!..کجا بودین شما؟..امیرعلی چش شده؟!..

با بغض، بریده بریده گفت:
-امیرعلی زنگ زد به من گفت سرهنگ بهش زنگ زده و گفته بره پیشش کارش داره..به من گفت تو هم بیا..دوتایی رفتیم پیش سرهنگ پلاک زنجیر و حلقه باران رو به امیرعلی نشون داد و گفت میشناسه یا نه..امیرعلی هم گفت اره مال همسرمه..فکر میکرد باران پیدا شده..با خوشحالی همش میگفت پیداش کردین؟..کجاس می خوام ببینمش..اما سرهنگ گفت ماشین باران رو پیدا کردن اطراف تهران تو دره..امیرعلی خواست از جاش بلند بشه اما یهو افتاد روی زمین..سریع امبولانس خبر کردن وقتی اومدن گفتن ایست قلبی کرده..داداشم تو بغلم داشت از دستم میرفت..نبض نداشت..قلبش نمیزد بابا..
.


دستای اردلان با شنیدن این حرفا از روی کمر امیرمحمد شل شدن و افتادن پایین..

خیره به جلوش نگاه میکرد و مردمک چشماش میلرزید..

مبهوت و اروم زیر لب گفت:
-با..باران هم تو ماشین بوده؟!..

امیرمحمد فقط تونست سر تکون بده..دو قطره اشک به وسعت درد تو دلش از چشماش ریخت روی صورتش..

دختری که ازش قول گرفته بود هیچوقت تنهاش نزاره و همیشه پدرش بمونه حالا خودش تنهاش گذاشته بود..

یه لحظه یاده امیرعلی و بهار تو این چند روز افتاد..دستاش شروع به لرزیدن کرد..

این دوتا نابود میشدن..از همین حالا این خانواده رو از هم پاشیده می دونست..

خواست سوال دیگه ای از امیرمحمد بپرسه اما با دیدن دکتر که از بخش مراقبت های ویژه بیرون اومد، سریع امیرمحمد رو از بغلش کشید بیرون و رفت طرف دکتر..

زبونش نمی چرخید تا حال پسرش رو بپرسه..

دکتر انگار فهمید چون خودش شروع کرد به توضیح دادن کرد:
-شوکه بدی بهش وارد شده..متاسفانه باید بگم یه سکته ناقص رد کرده..خدا بهش رحم کرد که تیم اورژانس به موقع رسیدن و تونستن نجاتش بدن..اگه یکم دیرتر میرسیدن معلوم نبود چه اتفاقی میوفتاد..توکلتون به خدا باشه..

اردلان پاهاش لرزیدن و داشت میوفتاد که امیرمحمد متوجه شد و سریع زیر بغلش رو گرفت و بردش سمت صندلی ها..

کمکش کرد بشینه و خودشم کنارش نشست و سرش رو تکیه داد به دیوار..

اردلان با صدای ضعیف و لرزونی گفت:
-اون از دخترم که معلوم نیست کی این بلا رو سرش اورده..اینم از پسرم که تو 30سالگی سکته کرد..کِی قراره این مصیبتا تموم بشن..بچه هام دارن یکی یکی جلوی چشمام پرپر میشن و هیچ کاری از دستم برنمیاد..

امیرمحمد دستش رو گذاشت روی دست لرزونه اردلان..حرفی نداشت بزنه..خودشم سرخورده بود و نمی دوست باید چیکار کنه..

پس سکوت کرد تا پدرش بتونه خودش رو پیدا کنه.......
.*********************************************
امیرمحمد از در کلانتری بیرون اومد و دستش رو کشید روی صورت خیس از اشکش..باورش نمیشد..

نمی تونست باور کنه باران مهربونش به چنین سرنوشتی دچار شده باشه..مگه می تونست جنازه سوخته شده باران رو تحویل بگیره..

کسی که از خواهر هم بهش نزدیک تر بود..نمی تونست..اما فعلا فقط خودش بود و خودش..

هیچکس دیگه نبود تا این مسئولیت رو به دوشش بزاره!..

امیرعلی که هنوز تو بیمارستان بود..

و بهار هم که تا مرز سقط شدن بچه ش پیش رفته بود و باید تحت مراقبت میبود تا باز مشکلی براش پیش نیاد..

دنیا و اردلان مثل دوتا مرده متحرک شده بودن..

همزمان تو مدت کوتاهی همه ی بچه هاشون رو به نابودی کشیده شده بودن..بچه هایی که هرروز از دیدن به ثمر رسیدنشون غرق لذت میشدن..

تنها کسی که پا به پای امیرمحمد می دوید و هرکاری که می تونست انجام میداد، ماهان بود..

وقتی فهمیده بود چیشده با اولین پرواز خودش رو رسونده بود..

کسی که همه براشون ثابت شده بود بهار و باران رو چیزی فراتر از خواهرزاده دوست داره..

با یه عشق و علاقه ی خاصی ازشون حرف میزد..بخاطره باران اشک می ریخت و زاری می کرد..

الانم که امیرمحمد تنها اومده بود کلانتری چون ماهان رفته بود به امیرعلی و بهار سر بزنه....

با صدای گوشیش دست کرد تو جیبش و بیرون اوردش..نگاهی به صفحه اش انداخت..

نفس عمیقی کشید و با بغض جواب داد:
-جانم؟!..

صدای ماهان هم بغض داشت انگار:
-کجایی دایی؟!..

نتونست خوددار باشه و اشکاش ریخت روی صورتش:
-از کلانتری اومدم بیرون الان..داشتم میومدم اونجا..

-باید چیکار کنیم حالا؟!..
-فردا باید جنازه رو تحویل بگیریم..

بغض ماهان هم بالاخره ترکید..مردونه زد زیر گریه و گفت:
-واقعا تو حکمت خدا موندم..مگه یه خانواده چقدر تحمل داره که این همه بلا سرش بیاد..

-دایی من الان میام اونجا همه چی رو تعریف میکنم برات..سرهنگ یه چیزایی میگفت..
-باشه باشه زود بیا..

-پس فعلا..
-می بینمت!..
.


گوشی رو برگردوند تو جیبش و سوار ماشینش شد..استارت زد و راه افتاد سمت بیمارستان!..

از اینکه دیگه بارانی بینشون نیست تا خوده بیمارستان اشک ریخت..چقدر این روزها گریه کردن براشون اسون شده بود..

یکی نبود که این مدت گریه نکرده باشه..به هرچیزی چنگ میزدن تا یه ذره، فقط یه ذره دلشون اروم بگیره اما دریغ.....

از ماشین پیاده شد و با قدمای کوتاه راه افتاد سمت بیمارستان..دیگه حالش داشت از اینجا بهم میخورد..

یه پاشون تو اتاق بهار بود که مدام گریه و زاری میکرد و در اخرم بیهوش میشد..

یه پاشون تو اتاق امیرعلی که از وقتی حالش بهتر شده بود ساکت و صامت فقط خیره میشد به دیوار رو به روش و با هیچکس نه حرف میزد نه سوالی میپرسید..

همین داشت بیشتر همه رو نگران میکرد..به حیاط بیمارستان که رسید ماهان رو روی نیمکت دید..

از همین فاصله هم می تونست شونه هایی که داشتن می لرزیدن رو ببینه..بهش که رسید اروم کنارش نشست..

ماهان با حس اینکه کسی کنارش نشسته سرش رو بلند کرد و با صورت خیس به امیرمحمد نگاه کرد..دستی به صورتش کشید و اشکاشو پاک کرد..

امیرمحمد دستش رو گذاشت روی شونه ماهان و گفت:
-سلام دایی..خوبی؟!..

ماهان سرش رو تکون داد:
-سلام دایی جان..خوبم..چه خبر؟..چی میگفت سرهنگ؟!..

-میگفت ماشین وقتی افتاده تو دره اتیش گرفته..باران اصلا قابل شناسایی نیست..اما از روی یه سری نشونه ها مثل قدش و همون زنجیر و حلقه و یه چیزای دیگه میشه تشخیص داد خودشه..میگفت وقتی رسیدن به محل حادثه برای تحقیقات، دونفر رو دیدن که خیلی مشکوک بودن..همش اون اطراف می چرخیدن..وقتی میرن طرفشون اونا هم میفهمن بهشون مشکوک شدن و سریع میخوان فرار کنن که مامورا نمیگذارن و حتی یکیشون تو پاش تیر میخوره..گرفتنشون و اینکه می خواستن فرار کنن براشون دردسر شده..به زور ازشون حرف کشیدن و فهمیدن کار خودشون بوده اما هرچی بازجویی میکنن لو نمیدن کی اجیرشون کرده..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر