قادر رنجبر نظرات یکشنبه 13 اسفند 1396 ، 10:20 ب.ظ

امیر_تا اینکه ۱۳سالم شد و اونا رو هم از دست دادم ، تو تصادف جونشون رو از دست داده بودند و فقط مرسا دخترشون جون سالم به در برد

متاسف سری تکون دادم

_خدا بیامرزتشون

پوزخندی زد 

امیر_خدا ؟ مگه وجود دار

با چشمای گرد شدا نگاهش کردم یعنی که چس مگر کافر بود؟
کافر بود که وجود خالق هستی رو انکار میکرد؟
کافر بود که خدایی که تو قلبم جا داشت را انکار میکرد

عصبی شدم
اخم کردم
داد زدم

_یعنی که چی امیر... چرا کفر میگی... مگه کافری؟

اینبار تلخندی زد و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش رو بست

امیر_با رفتن اونا ... با بزرگ شدن من ... همه چیز عوض شد 
کم کم پی گیر همه چیز شدم
مادرم کیه؟
چرا نیست؟
کجاست؟

نفسش رو بیرون فوت کردچشمانش رو باز کرد و به سقف خیره شد... حالا کمی از عصبانیتم کم شده بود و کنجکاوی جاش رو پر کرده بود

ولی امیر قصد شکستن سکوتش رو نداشت... بی طاقت شدم

_خوب ادامه ش؟

امیر_انقدر پاپیچ بابام شدم تا گفت بهم... گفت ، همه چیزو گفت...
شکستم...
خورد شدم...
و یه حس بزرگ تنفر دلم رو پر کرد...
زنی که من رو به دنیا اورده بود بعد از ۴سال زندگی با پدرم عاشق مرد دیگه ای شده بود ...

اخم هایش شدید در هم فرو بودند... دلم کباب شد برایش... اشکی روی گونه ی راستم روون شد

امیر_عاشق یه خلافکار... یه مرتیکه ی الدنگ... یه قاچاق چی

به صورتم چشم دوخت... با دیدن اشکم دستش رو بالا اورد و اشک جاری شده روی گونه هایم رو پاک کرد

امیر_سرگذشته م ترحم بر انگیزه نه

سری به نشونه ی نفی تکون دادم و هق زدم ...
مادر اوهم مثل مادر محمد بود... خیانت کار


سرم رو تو سینه ش مخفی کرد ...
بالا و پایین شدن سیب گلویش رو حس میکردم...

مرد من بغض داشت...

امیر_گریه نکن عروسکم... اینارو نگفتم که گریه کنی

دوباره هق زدم...

_پیداش کردی؟

خندید...
خنده ای تلخ...

امیر_گریه نکن تا بهت بگم ...

مشتی روی سینه ش زدم 

_اذیت نکن

سرم رو بالا اورد و اشک هایم را که پیاپی روی گونه م جاری میشدند رو جمع میکرد

امیر_گریه نکن راحیل... وگرنه دیگه چیزی نمیگم

اشک هایم رو سریع پاک کردم... از ترس اینکه دیگر چیزی نگوید نفسم رو حبس کرده بودم تا اشک هایم رو کنترل کنم

امیر که دید دیگه گریه نمیکنم دستی به صورتم کشید تا کمی از آثار اشک روی صورتم رو پاک کنه

امیر_میخوای بدونی مامان خیانت کار و پستم کیه؟

سری تکون دادم ...اینبار دست هایش رو به داخل موهام فرو کرد


امیر_میگم بهت اما یه شرطی داره...


"امیر"

به چشمان معتجبش زل زدم ... اگر برایش شرط نمیذاشتم کل ماموریتم می رفت رو هوا

_شرطمو بگم؟

سرش رو تکون داد

_میخوام صداتو بشنوم ... سر تکون نده جواب بده

راحیل_ بگو


_شرطم اینه که به هسچ وجه نباید با طرف در این باره صحبت کنی... باشه

ابروهایش بالا پرید و کمی روی پام جابجا شد ... هیجان زده بود

راحیل_میشناسمش؟

خنده م گرفت بینی اش رو مابین دو انگشتم گرفتمو کشیدم

_چشات که برق میزنه نفس کشیدن یادم میره

با لبخند نگاهم کرد و نگاهش کردم ...
غرق دو تیله ی ابی ش بودم که مشتش توی شکمم فرو امد

راحیل_مسخره بگو دیگه ... مردم از فوضولیهمانطور که دستم رو روی شکمم میفشردم نالیدم

_واقعا هیچوقت نمیشه جنس شما ها رو شناخت..
 تا همین الان داشتی گریه میکردیا الان داری منو میخوری

دست به کمر شد

راحیل_همینی که هست ... میخوای بخوا ، نمیخوای هم راه باز جاده دراز

خوب نقطه ضعفی ازم گرفته بود ، ولی به من میگفتن امیر
تو یک حرکت بازوهایش رو گرفتمک روی  کاناپه خوابوندمش

چشمانش درشت شده بودند

راحیل_چیکار میکنی دیوونه

بدون اینکه جوابی بدم دستم رو روی بازوش کشیدم و نوازش وار تا انگشتانش پایین اوردم

_الان میتونم اجازه بدم سالم از دستم در بری

 ولی قول نمیدم اگر دفعه ی بعد بخاطر زبون درازیت گرفتمت بذارم سالم از دستم در بری

اخم کرد

راحیل_برو بابا ، می‌گی یا نه؟

در چشمانش خیره شدم چه عجله ای داشت که بداند مادر من کی هست...

_هانیه... مامان شهاب...


سیخ سر جایش نشست و چشمان درشتتش رو به صورتم دوخت

راحیل_چی ؟ هانیه جون؟! شوخیت گرفته امیر؟

از حالت چهره ش خنده م گرفته بود . دست به سینه شدم و نگاهم رو قفل نگاهش کردم

_شوخی چرا ؟ حقیقت رو گفتم.

دستی به صورتش کسید و نگاه ناباورش رو به میز دوخت

راحیل_وای خدا !

لبخندی به چهره ی حیرت زده ش زدم . کمی نزدیکش شدم .

 دست بردم به سمت موهایش که همان موقع در باز شد و محمد وارد شد . با دیدن سکوت راحیل نگاهش رو روی من چرخوند.

سری بی نعنای چیشد تکون داد. چشمانم رو باز و بسته کردم .
راهش رو به سمت اشپزخانه کج کرد

محمد_به چی نگاه میکنی راحیل پاشو بیا شام بخوریم عزیزمبا صدای محمد تکونی خورد و از فکر بیرون اومد. از جایش بلند شد و به طرف اشپزخانه رفت

محمد_به چی نگاه میکنی امیر؟ پاشو بیا دیگه.

از جا بلند شدم و به سمت ظرف شووی رفتم ابی به صورتم زدم و روی صندلی  ناهار خوری نشستم

به راحیل ساکت نگاه کردم. به نقطه ای خیره شده بود و اخم هایش در هم بود.
از حالت چهره ش خندیدم . محمد هم همراهی کرد

_چته راحیل ؟

دست به سینه تکیه داد به پشتی صندلی و با همان اخم ها نگاهم کرد

راحیل_از اول هم میدونستم یه چیزی بین تو و هانیه جون هست .  هروقت میدیدیش  عصبی میشدی . چندین بار دیدم مشت کردن دستات رو .

محمد_خب حالا انقدر عصبانی نباش

لبخندی زدم

_در اینکه شما باهوشی هیچ شکی نیست

انگشت اشاره ش رو سمتم گرفتو تهدید وار گفت

راحیل_ خودت رو مسخره کن


"راحیل"

ادکلان مورد علاقه م رو روی شال و شومیزم خالی کردم . مانتوی عبایی بلند حلو بازم رو هم به تن کردم

دوباره شالم رو روی سرم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم . محمد مشغول حل کردن جدول بود.

_من دارم میرم محمد.

سرش رو بلند کرد و سر تا پایم رو از نظر گذروند . همانطور که از جا بلند میشد لبخندی لب های رو شکل داد.

دستانش رو توی جیبش فرو کرد و روبرویم ایستاد . سرش رو جلو اورد و عمیق بو کشید .

محمد_اوووم چه خوش بو

خندیدم . یک تای ابرویش رو بالا برد و ریز نگاهم کرد . کمی بعد دستش رو بالا اورد و با انگشت اشاره ش روی بینی ام زد .

محمد_انقدر خوش بو و خوشتیپ شدی که دلم طاقت نداره تنها بری .

_تنها نمیرم . با اژانس میرم .

محمد_چه فرقی داره ؟

دست به سینه شدم .

_و این یعنی چی؟


خندید و به طرف در اپارتمان رفت . از  جا کلیدی کنار در سوئیچش رو برداشت . لب باز کردم .

_عه محمد ! خودم میرم نیازی نیست تو این گرما بیای و برگردی .

جلو اومد و سوئیچ رو جلوی رویم گرفت 

محمد_من نمیام باهات . شما خودت میری ولی با ماشین نه اژانس

متعجب نگاهش کردم . گواهی نامه داشتم ولی بجز اموزش یکبار دیگر هم رانندگی نکرده بودم .

دستم رو به نشونه ی نه جلویش تکون دادم .

_نه نه ، اصلا ! رانندگی یادم رفته . خیلی وقته نشستم پشت ماشین .

محمد_پس با این حساب تا وقتی خودت یاد بگیری رانندگی کنی من میبرمت .

تا حرف رو به کرسی نمیشوند بیخیال ماجرا نمیشد .
نفسم رو درمونده بیرون فرستادم 

_زود  حاضر شو پس .

محمد_نیازی نیست همینا خوبه ؛ بیا بریم .

به طرف در رفت . از پشت سر به تیپش نگاه کردم . تیشرت سورمه ای رنگ به همراه شلوار ورزشی مشکی .

تو خونه هم خوشتیپ بود . در دلم قربون صدقه قد و بالاش رفتم و به دنبالش راه افتادم . 

کفش های اسپرتم رو پوشیدم و از اپارتمان خارج شدم و منتظر رسیدن اسانسور شدیم


تا خونه ی پدر شهاب راه زیادی نبود و خیلی زود رسیدیم
بوسی روی گونه ی محمد کاشتم

_مرسی داداشی ، مواظب خودت باش .

محمد_قابلی نداشت عزیزم . شما هم مراقب خودت باش

چشمکی زدم و از ماشین پیاده شدم .
بعد از فهمیدن ماجرای امیر و اینکه هانیه جون مادرش بود تصمیم گرفته بودم به هانیه جون نزدیک بشم 

تا بتونم ماجرازو از بعد دیگر هم تجزیه و تحلیل کنم ... دلم میخواست رابطه ی هانیه جون و امیر رو به راه بشه .

نفس فمیقی کشیدم و انگشتم رو روی زنگ فشردم . کمی بعد در باز شد .
قبل از بستن در محمد بوقی زد و حرکت کرد 

در حیاط رو بستمو دستی به شالم کشیدم . کمی مظطرب بودم .
چند قدمی که برداشتم هانیه جون جلوی در ظاهر شد و با لبخند نظاره گرم شد

این زن نمیتونست بد باشه...


هانیه جون_سلام عزیزم خوش اومدی

لبخندی زدم و از سه پله ی ورودی بالا رفتم

_سلام هانیه جون ، خوبین؟

حالا روبرویش ایستادم دستم رو جلو بردم . ولی بر خلاف من اغوشش رو باز کرد . لبخندم عمیق تر شد و در اغوشش جا گرفتم

هانیه_دلم برات تنگ شده بود دختر عزیزم ؛ خوشحالم که حالت بهتر

گونه اش رو بوسیدم و عقب کشیدم 

_دل من هم براتون تنگ شده بود

هانیه جون_ همینجوری جلوی در نگهت داشتم ییا بریم تو خونه

دستم رو گرفت و به داخل ساختمون هدایتم کرد. به نشیمن که رسیدم همراه خودش روی کاناپه نشوندتم

هانیه جون _ بیا اینجا بشین ببینمت عزیزم_امروز تنهایین خونه؟ 

هانیه جون _اره عزیزم ، چطور؟

_همینجوری ، گفتم دوتایی شیطونه کنیم

چشمکی زدم که حیرت زده نگاهم کرد . حس کردم شاید ناراحت شده باشه . خودم را نفرین کردم تا دیگه دهانم بی موقع باز نشه

_ببخشید

هانیه جون _باورم نمیشه !

سرم رو پایین بردم . طولی نکشید که تو اغوشش جا گرفتم

هانیه جون_ چقدر سرزنده و شیطون شدی راحیل . خیلی خوشحالم برات عزیز دلم

این زن فرای مهربانی بود . مگه میشد به همسرش خیانت کند .
کمی به امیر شک کردم . ولی وقتی به چشمانش فکر کردم یادم امد که در چشمانش چیزی جز حقیقت و غم نبود

هانیه جون _پاشو لباسات رو درار عزیزم تا منیژه هم میوه و چای بیاره . پاشو خانوم خانوما


 از جا بلند شدم و ماننوی عبایی جلو بازم رو دراوردم 

_خوبه هانیه جون ، نمیخواد به منیژه خانوم زحمت بدین

هانیه_زحمت چیه عزیزم ، بعد لمری اومدی اینجا 

خندیدم 

_من که همین چندوقت پیش اینجا بودم

از جا بلند شد و به طرف اشپزخانه رفت

هانیه_واسه من یه عمر بود ... تو دختر گل خودمی

_فداتو بشم من 

هانیه _خدا نکنه دخترجون

وارد اشپزخانه شد و از دیدم محو .
برای سرگرم شدنم گوشیم رو چک کردم .
یه پیامک از امیر داشتم 

امیر_کجایی بانو؟

لبخند روی لبم پر رنگ تر شد ، وجودم پر شد از شیطنت .
انگشتانم رو روی گوشی به حرکت دراوردم و شروع کردم به تایپ کردن 

_پیش هانیه جونم ، جات خیلی خالیه

پیام رو سند کردم ؛ طولی نکشید که تایید ارسالش اومد .
دل تو دلم نبود تا عکس العملش رو بفهمم
هانیه جون با یک ظرف پر میوه به پذیرایی بازگشت به محظ نشستنش روی کاناپه 
صدای پیامک گوشیم بلند شد

لبخندی به صورت هانیه جون زدم و خیلی سریع پیام رو باز کردم 
با خوندن متن پیام خنده م گرفته بود


_لابد شهاب هم هست؟ میدونی من رو اون پسره ی الدنگ حساسم هی دست بذار رو نقطه ضعفم

خنده م رو کنترلش کردم و تبدیل شد به لبخند.
پسرک حسود .
بیخیال جواب دادن شدم تا کمی اذستش کنم.

_چه خبرا هانیه جون

هانیه جون_سلامتی عزیز دلم . اقا محمد خوبن؟

_اره حالش خیلی خوبه

هانیه جون_شکر خدا رو شکر بخیر گذشت 

پیشدستی میوه رو جلوم گذاشت 

هانیه جون_بخور عزیزم

_مرسی هانیه جون

هانیه جون_نوش جونت

از خلوتی خونه تعجب کرده بودم با اینکه جمعه بود ولی نه شهاب بود نه باباش 

_اقای علیزاده سر کارند؟

هانیه_نه علیزاده رفته خارج از کشور

چیزی مانند تنفر تو دلم جولان داد . لابد رفته بود برای قاچاق دختر


برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر