قادر رنجبر نظرات یکشنبه 13 اسفند 1396 ، 10:17 ب.ظ
دنیا دستشو کشید روی صورتش و گفت:
-بمیرم براشون..هیچی شانس ندارن این دوتا بچه!..اون از باران که معلوم نیست کجاس اینم از این یکی که اینجا داره دق میکنه..مادر نزار زیاد غصه بخوره براش خوب نیست!..

امیرمحمد سرش و تکون داد و بلند شد رو به پدر مادرش گفت:
-بلند شین یکم استراحت کنین!..

اردلان سرش و تکیه داد به پشتی مبل و گفت:
-من که فعلا نمی تونم..دنیا تو برو یکم استراحت کن!..

دنیا مردد به شوهر و پسراش نگاه کرد..اما امیرمحمد بهش فرصت حرف زدن نداد..

دستش و کشید و برد سمت اتاق مهمان!..امیرعلی بلند شد و شروع کرد به قدم زدن..

یکم قدم میزد..یکم می ایستاد..یکم می نشست..یه دفعه هم میزد زیر گریه..دوباره از اول.......

اروم و قرار نداشت..امیرمحمد و اردلان با ترس به حرکات امیرعلی نگاه می کردن..می ترسیدن بلایی سرش بیاد..

حال و روزش خیلی خراب بود..نشست روی مبل و با سر انگشتاش شقیقه هاش رو ماساژ داد..

هوا داشت روشن میشد اما پدر و پسرا هنوز همونجا نشسته بودن و انگار منتظر بودن اینا همش دروغ باشه و باران بیاد تو خونه!........

امیرعلی ساعت 6صبح با چشمای سرخ شده و صورت بهم ریخته از خونه زد بیرون!..

امیرمحمد یکم به اردلان سفارش بهار رو کرد و دنبال امیرعلی دوید بیرون!..

وقتی رسیدن به کارخونه امیرعلی خواست بره داخل که نگهبان درو باز نمی کرد چون هیچ کدوم رو نمیشناخت..

امیرعلی با عصبانیت از ماشین پیاده شد و رفت طرف نگهبان که هیکل خیلی بزرگی هم داشت..

سینه به سینه ش ایستاد و با صدای بلندی گفت:
-من شوهره رئیستم..این درو باز کن تا نشکستمش!..

نگهبان با قلدری سینه سپر کرد و گفت:
-من نمیشناسمت..رئیس هم هنوز نیومده!..زنگ بزن بهش تا من بتونم اجازه بدم برین داخل!..معلومه داری دروغ میگی!..
.


امیرعلی مشت گره خورده ش رو برد بالا و خواست بزنه تو صورت نگهبان که امیرمحمد دستشو گرفت و گفت:
-امیرعلی شر درست نکن..وایسا من صحبت میکنم!..

بعد برگشت سمت نگهبان و گفت:
-من هم داماده خانوم راد هستم،هم برادر شوهرش..از دیروز گم شده..بزار بریم با کارمندا حرف بزنیم ببینیم خبری ازش دارن یا نه..اگر هم نمی خواهی بزاری ما بریم داخل که من برم دنبال خواهرش و بیارمش..اما در اونصورت مطمئن باش باید دنبال یه کار دیگه بگردی!..

نگهبان با وحشت گفت:
-رئیس گم شده؟!..یا خدا..دیروز ساعت 5 مثل همیشه از کارخونه رفتن بیرون!..

امیرمحمد:
-مطمئنی؟!..

نگهبان سرش و تکون داد و با نگرانی گفت:
-اره به خدا..خودم درو براشون باز کردم..تازه من یه وام درخواست داده بودم که گفت ریخته به حسابم!..چند دقیقه ای درباره ی همین وام هم باهم حرف زدیم!..

امیرمحمد دستی به شونه نگهبان زد و گفت:
-حالا میزاری بریم داخل یا نه؟!..

نگهبان سریع درو باز کرد و گفت:
-اقا بفرمایید..ما هم به کاری که بهمون دادن عمل میکنیم..خانوم گفتن غریبه راه ندم..شرمنده ام به خدا..نمی دونستم شوهرشون هستین!..بفرمایید!..

امیرمحمد تشکر کرد و دوتایی نشستن تو ماشین و رفتن داخل..امیرعلی ماشین رو همون وسط پارک کرد و پیاده شد..

دوید سمت ساختمان و رفت داخل..بدون مکث از پیرمردی که اونجا بود سراغ معاون کارخونه رو گرفت..

اتاقی رو بهش نشون دادن که بی معطلی دوید همون سمت..امیرمحمد هم دنبالش رفت..

بدون تردید تقه ای به در زد و منتظر شد..بعد از شنیدن صدای بفرمایید، امیرعلی نفس عمیقی کشید و درو باز کرد..

دوتایی رفتن داخل..با هم سلام و احوال پرسی کردن و نشست روی مبلای وسط اتاق..

محبی هم جلوشون نشست و دستاشو توهم قلاب کرد و گفت:
-بفرمایید؟!..چه کمکی از دستم برمیاد؟!..
.امیرعلی و امیرمحمد نگاهی بهم انداختن و امیرعلی گفت:
-من همسر خانوم راد هستم!..

محبی سریع تغییر موضع داد و گفت:
-به به چه افتخاری!..خیلی خوشحال شدم از اشناییتون..

امیرعلی بی حوصله پوفی کشید و دستش و کشید تو موهاش:
-ممنون همچنین!..

محبی مشکوک بهشون نگاه کرد و گفت:
-مشکلی پیش اومده؟!..خانوم راد کجا هستن؟!..امروز نیومدن کارخونه..خدایی نکرده اتفاقی که براشون نیوفتاده؟!..

امیرعلی چشمای سرخ شده ش رو دوخت تو چشمای محبی و خواست حرفی بزنه که امیرمحمد سریع پیش دستی کرد و گفت:
-راستش دیشب باران خونه نیومد..گوشیشم جواب نمیداد..نگران شدیم اومدیم اینجا فکر کردیم سرش شلوغه و داره به کاراش میرسه!..اما کسی اینجا نبود همه رفته بودن..فقط تونستیم موبایلش رو تو کوچه پیدا کنیم!..گفتیم شاید شما از چیزی خبر داشته باشین!..

محبی با نگرانی بهشون نگاه کرد و گفت:
-یعنی چی؟..دیروز مثل همیشه ساعت5 از کارخونه بیرون رفتن..قرار هم نبود جایی برن..چون قرار باشه چند روز نیان به من خبر میدن تا مواظب اوضاع باشم و همه چیز رو بهشون گزارش بدم..چیزی به من نگفتن!..

امیرعلی ناامیدانه چشماش رو بست و چنگ زد به موهاش..

محبی وقتی حال دونفرشون رو دید گفت:
-به پلیس خبر دادین؟!..

امیرمحمد خواست بگه اره اما امیرعلی حس کرد زیادی دارن بهش اطلاعات میدن..

قبل از اینکه امیرمحمد دهنش و باز کنه امیرعلی بلند شد و با تحکم گفت:
-می خوام تمام کارمندا رو ببینم!..

محبی بلند شد و سرش و تکون داد..دستش و به طرف در گرفت و گفت:
-بفرمایید!..من همه رو تو سالن جمع می کنم!..
.


با قدمای سنگین راه افتاد و از اتاق بیرون رفت..تکیه داد به دیوار و دستاشو تو جیبش فرو کرد..

سرش و انداخت پایین و منتظر شد تا محبی همه رو جمع کنه!..

بعد از ده دقیقه اومد و گفت:
-بفرمایید تو اتاق کنفرانس!..

جلوتر از محبی و امیرمحمد راه افتاد به سمتی که محبی اشاره کرده بود..

از یه پیچ گذشتن و نگاهی به تابلوهای کوچیک مشکی رنگ که با خط زیبایی به رنگه طلایی عنوان هر اتاق رو نوشته بودن،انداخت..

در اتاق کنفرانس رو باز کرد و رفت داخل..همون جلوی در نگاهه فوق العاده ترسناکی به همه انداخت و یه قدم رفت جلو..

محبی سریع اومد کناره امیرعلی و رو به بقیه گفت:
-ایشون همسر خانوم راد هستن..چندتا سوال ازتون دارن!..

همه با شنیدن این حرف بلند شدن و شروع به سلام علیک کردن!..در جواب همه یه سلام و خسته نباشید کلی گفت و دعوت به نشستنشون کرد!..

نگین اما یه قدم اومد سمت امیرعلی و گفت:
-امیرعلی چیشده؟!..من امروز از زمانی که راه افتادم بیام کارخونه دلشوره افتاده تو دلم..دارم دیوونه میشم!..

امیرعلی با بغض به نگین نگاه کرد و سرش و تکون داد و دستی روی چشماش کشید..

با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت:
-بشین نگین میگم براتون!..

نگین با دلهره سرش و تکون داد و نشست روی صندلی..امیرعلی چند قدم رفت جلوتر ..

صندلی چرم مشکی پشت بلندی که روبروی در و پشت میز قرار داشت رو کشید عقب و جلوش ایستاد..

کف دو دستش رو گذاشت روی میزی که از سر اتاق تا ته اتاق طولش بود و همه دورش نشسته بودن..

اینجایی هم که خودش ایستاده بود از روی صندلی و اینکه صدر میز بود متوجه شد جای بارانشه..

بارانی که معلوم نبود چند بار روی این صندلی نشسته و با اون صدای ناز و قشنگش صحبت کرده..

از این فکر اشک تو چشماش جمع شد اما سریع پسشون زد..امروز باید قوی میبود تا شاید یه مدرکی پیدا کنه!..

همینطور که کف دستاش روی میز بود سرش رو که پایین انداخته بود رو اروم بلند کرد و نگاهشو یه دور روی صورت همه چرخوند..
.


صدا از کسی در نمیومد..همه منتظر بودن تا ببینن شوهر رئیسشون چه کاری باهاشون داره..

امیرعلی بدون از دست دادنه وقت، سریع گفت:
-شما می دونین دیروز خانوم راد چه ساعتی از کارخونه بیرون رفته؟!..

یه سری که اطلاع نداشتن..اونایی هم که می دونستن همون ساعت5 رو گفتن..

پس مطمئن شد که باران ساعت 5از این کارخونه زده بیرون..هر اتفاقی براش افتاده تو همین خیابون بوده..

چشمای مشکوکش رو ریز کرد و گفت:
-دیروز چیزه مشکوکی ندیدین؟!..اینجا یا بیرون؟!..

همشون یکم فکر کردن و بعد جواب منفی دادن..تا حواست یه سوال دیگه بپرسه نگین دیگه طاقتش تموم شد..

با صدای بلند زد زیر گریه و گفت:
-امیرعلی بگو چیشده تورو خدا؟!..من دق کردم..

امیرعلی با غم به نگین نگاه کرد و گفت:
-باران گم شده!..

نگین با شنیدن این حرف رنگش رفت و با سرعت از روی صندلیش بلند شد..

جوری که صندلی از پشت افتاد روی زمین..همه با دهن باز و شوکه به امیرعلی نگاه می کردن..

نگین لرزون رفت سمت امیرعلی و گفت:
-چی میگی امیرعلی؟!..این حرفا چیه..باران دیروز اینجا بود من خودم باهاش حرف زدم..

امیرعلی سرش رو تکون داد و گفت:
-از کارخونه که رفته بیرون غیب شده..گوشیش رو وسط همین کوچه پیدا کردم..

نگین دستشو گرفت به میز تا نیوفته..اصلا حالش خوب نبود..

سریع روی صندلی همون نزدیک نشست و صورتش رو با دستاش پوشوند و بلند شروع به گریه کرد..

حقیقتا باران رو مثل خواهرش دوست داشت..حتی نمی تونست ببینه که یه اتفاق کوچیک براش افتاده..همهمه ای تو سالن پیچیده بود..

امیرعلی رو به امیرمحمد گفت:
-یه شربتی چیزی برای نگین بیار و زنگ بزن مهران بیاد دنبالش حالش خوب نیست!..

امیرمحمد خواست از اتاق بره بیرون که مش رحیم سریع گفت:
-اقا شما بفرمایید من خودم میارم!..
.

امیرمحمد تشکر کرد و شماره مهران رو گرفت و یه مختصری از موضوع رو براش تعریف کرد و گفت بیاد دنبال نگین..

امیرعلی کف دستش رو محکم زد به میز تا همه ساکت بشن..

همه برگشتن سمتش و منتظر بهش نگاه کردن..امیرعلی صاف ایستاد..

دستاشو زد به کمرش و تهدیدانه گفت:
-من خیلی خیلی پیگیرم..یعنی تا بارانمو پیدا نکنم دست بردار نیستم..پس وای به حاله کسی که چیزی دونسته باشه و به من نگفته باشه!..

همه سر تکون دادن..اما یه پسر که هم سن و سال خوده امیرعلی بود با قیافه ی متفکری بلند شد و گفت:
-ببخشید..نمی دونم حرفام به دردتون می خوره یا نه اما من نیم ساعت بعد از خانوم راد کارم تموم شد..از کارخونه که رفتم بیرون دیدم ماشین خانوم جلو هستن و یه ماشین مشکی که شیشه ها دودی داشت هم پشت سرش میرفت..راستش خیلی تعجب کردم که هنوز اونجا هستن..گفتم شاید مشکلی پیش اومده و اون ماشین یکی از اشناهاشون باشه و حالا دارن باهم میرن..اما با این حرفایی که شما زدی ...

اینقدر حواسشون به حرفای اون پسره بود که کسی دست مشت شده و فک منقبض شده ی ارش محبی رو ندید..

امیرعلی دیگه مطمئن شد موضوع ادم رباعیه و باران رو دزدیدن..

با هول رو به پسره گفت:
-ماشین چی بود؟..تونستی پلاکش رو برداری؟!..

-اقا اینقدر تند می رفتن که من ماشین خانم رو یه لحظه فقط دیدم..با سرعت زیاد از کوچه بیرون رفتن!..

دستش و فرو کرد لا به لای موهاش و چشماش رو بست..بارانش و دزدیده بودن..

حالا دیگه مطمئن بود..با شونه های افتاده از همه خواست اگه چیزه مشکوکی دیدن بهش خبر بدن..

شماره ش رو به همشون داد و گفت منتظره..از همه خداحافظی و تشکر کرد و رفت از اتاق بیرون..

امیرمحمد و محبی و نگین هم پشت سرش رفتن..از محبی هم بابت کمکش تشکر کرد که محبی دست امیرعلی رو فشرد و گفت:
-باور کنید خیلی ناراحت شدم..خانوم راد بیشتر از اینا به گردن ما حق دارن..امیدوارم هرچه زودتر پیدا بشن و پیشتون برگردن!..
.


امیرعلی و امیرمحمد تشکر کردن و بعد از خداحافظی باهاش، سه تایی همراه با نگین راه افتادن بیرون..گریه ی نگین یک لحظه هم قطع نمیشد..

امیرعلی هم با قیافه ای که داد میزد پر از بغضه و هرلحظه ممکنه این بغض بترکه،اروم قدم برمیداشت..امیرمحمد متفکرانه به جلو نگاه می کرد..

با شنیدن صدای بوق هرسه از فکر بیرون اومدن و سرشون رو بلند کردن..

مهران از ماشین پیاده شد و با عجله به سمتشون اومد..

بهشون که رسید با نگرانی و دلهره گفت:
-چیشده؟..اون حرفای چرتی که پشت گوشی میزدین چی بود؟!..باران کجاس؟!..

امیرعلی با چشمای به خون نشسته و اماده ی گریه بهش زل زد..مهران با دیدن حال امیرعلی فهمید موضوع خیلی جدیه..

چنگ به موهاش و کلافه گفت:
-وای وای!..این دیگه چه بلایی بود..هیچ نشونی،چیزی پیدا نکردین؟!..

امیرعلی حتی حال جواب دادن هم نداشت..امیرمحمد پوفی کشید و گفت:
-هیچی..فقط گوشیش وسط همین کوچه افتاده بود..

و حرفایی که کارمنده زده بود رو تعریف کرد..مهران بهت زده با ناراحتی به دهن امیرمحمد زل زده بود..دوست نداشت هیچ چیز این خانواده رو بهم بریزه..

نمی دونست چرا اما این دوتا برادر رو مثل برادر واقعی و اون دوتا خواهر رو مثل خواهرش دوست داشتن..و حالا از وضعی که پیش اومده بود، فوق العاده ناراحت بود..

همیشه دوست داشت تو جمع شادشون باشه..خصوصا باران که قلب خیلی مهربونی داشت....

با صدای نگین همه از فکر بیرون اومدن و بهش نگاه کردن که با گریه گفت:
-بهار کجاس؟!..

امیرمحمد سرش رو پایین انداخت و گفت:
-خونه اس!..

نگین شدت گریه ش بیشتر شد و میون هق هقش گفت:
-حالش چطوره؟..

امیرمحمد با ناراحتی چشم دوخت به نگین و اروم گفت:
-بد..خیلی بد!..

نگین دستشو گرفت جلوی دهنش:
-بمیرم براشون..مهران منو ببر پیش بهار!..
.مهران سرش رو تکون داد..امیرمحمد از نگین تشکر کرد که می خواست بره پیش بهار..

امیرعلی و امیرمحمد با مهران دست دادن و خداحافظی کردن..با نگین هم خداحافظی سرسری کردن و راه افتادن سمت ماشین..

وسط راه بودن که مهران بلند گفت:
-همراهتون بیام؟!..

امیرعلی دستش و بلند کرد برای مهران تکون داد و صداشو برد بالا و گفت:
-نه داداش..قربونت!..

مهران نگین رو نشوند تو ماشین و دوباره گفت:
-کاری داشتین بدون تعارف زنگ بزنین!..

پسرا سرشون رو تکون دادن و دوباره راه افتادن و نشستن تو ماشین..

امیرمحمد نگاهی به صورت مصمم امیرعلی انداخت و گفت:
-کجا میری؟!..

امیرعلی زهرخندی زد و با مکث گفت:
-پیش رقیب.....آرسین!..

امیرمحمد با چشمای گرد شده گفت:
-نگو که فکر میکنی کاره اونه؟!..

از گوشه ی چشم به امیرمحمد نگاه کرد:
-چرا نگم؟!..

امیرمحمد خواست چیزی بگه که امیرعلی دستش و بلند کرد یعنی ساکت باش..

استارت زد و راه افتاد..امیرمحمد تمام ماجرای شب تولد رو برای امیرعلی تعریف کرده بود..

امیرعلی هم کم و بیش یه چیزایی بهش گفته بود و گفته بود که خاستگارِ باران بوده قبلا..برای همین امیرمحمد آرسین رو میشناخت..

یه کوچه بالاتر از کارخونه ماشین رو نگه داشت و خیره شد به بیرون و اروم به امیرمحمد گفت:
-دقیقا همینجا بود..همینجا بود که باران و آرسین دعواشون شد و باران بهش جواب رد داد..درست نمی فهمیدم چی میگن اما وقتی صداشون بلند میشد یه چیزایی میشنیدم..آرسین هرچی التماس کرد باران قبول نکرد..

برگشت به امیرمحمد نگاه کرد و گفت:
-به نظرت این یه انگیزه عالی برای انتقام نیست؟!..
.


امیرمحمد گیج به امیرعلی نگاه کرد و هیچی نگفت..امیرعلی هم منتظر حرفی نشد و راه افتاد..

تو اون چند سالی که مثل دیوونه ها با فاصله، دنبال ماشین باران و آرسین میرفت تا باران رو ببینه،فهمیده بود خونهدی آرسین کجاس..

وقتی رسیدن دوتایی پیاده شدن..امیرعلی خواست زنگ رو فشار بده اما امیرمحمد مانع شد...

دست برادرش رو گرفت و با صدای اروم گفت:
-امیرعلی دردسر درست نمیکنی..چندتا سوال میپرسیم و میریم!..دعوا راه ننداز..می تونن خیلی راحت ازمون شکایت کنن و جفتمون رو بفرستن اب خنک بخوریم..پس سعی کن اروم باشی!..

امیرعلی بی حوصله سرش رو تکون داد و زنگ رو فشرد..

صدای یه خانوم که از لحنش مشخص بود سن و سال دارِ، از ایفون شنیده شد:
-بفرمایید؟!..

امیرمحمد لبخندی زد و گفت:
-سلام خانوم..ببخشید مزاحم شدیم..با آرسین جان کار داریم!..خونه هستن؟!..

مادر آرسین از طرز صحبت امیرمحمد که کاملا مودبانه و معقول بود خوشش اومد و گفت:
-سلام پسرم..اره همینجاس الان صداش میزنم..فقط بگم کی کارش داره؟!..

امیرمحمد با حفظ همون لبخندش گفت:
-لطفا بگین امیر اومده..ممنون!..

-خواهش میکنم پسرم..بفرمایید بالا؟!..
-ممنون مادر..وقت زیاده مزاحم میشیم..

-مراحمی پسرم..الان می فرستمش پایین..خدانگهدارت!..
-قربان شما..خداحافظ!..

امیرعلی وقتی دید دیگه صدایی از ایفون نمیاد شوتی زیر سنگ جلوی پاش زد و گفت:
-دل و قلوه دادنت تموم شد بالاخره؟!..

-امیر اونم یه مادرِ و نگران بچه اش میشه..حالا که از پسرش خوشمون نمیاد دلیل نمیشه احترام به مادرش نزاریم!..
.


امیرعلی اخمی کرد و دستش رو تو هوا تکون داد و "برو بابایی" زیر لب گفت..

کمی که منتظر شدن در خونه باز شد و آرسین با کنجکاوی سر کشید ببینه کی پشت درِ..

با دیدن امیرعلی و امیرمحمد اخماش رو کشید توهم و با غضب بهشون نگاه کرد..

امیرعلی پوزخندی زد و یه قدم رفت جلو:
-سلام جناب آرسین خان!..

آرسین با اخمای درهم جواب داد:
-علیک..بفرمایید!..

امیرمحمد به حرف اومد:
-غرض از مزاحت چند تا سوال بود!..

امیرعلی عصبانی به امیرمحمد نگاه کرد..اینجوری اعتراضش و به لحن حرف زدنش نشون داد..

بعد دوباره برگشت سمت آرسین و ناگهانی دستش و دراز کرد یقه ش رو گرفته تو دست و از تو  خونه شون کشیدش بیرون..

محکم چسبوندش به دیوار و خودشم جلوش ایستاد..آرسین اینقدر تعجب کرده بود که حتی نمی فهمید باید عکس العمل نشون بده!..

امیرعلی صورتش رو مقابل صورت آرسین گرفت و غرید:
-پسرجان..پا رو دم شیر گذاشتی..مطمئن باش خیلی برات گرون تموم میشه!..

امیرمحمد همین که خواست بره جلو و از هم جداشون کنه آرسین به خودش اومد..دستاش رو گذاشت روی دستای امیرعلی که یقه ش رو گرفته بود..

محکم دستای امیر رو گرفت و کشید پایین..امیر که دستاشو شل کرده بود راحت اومدن پایین..

آرسین منتظر بهشون نگاه می کرد تا بفهمه چیشده که برادران سالاری اومدن پیشش..

امیرمحمد رفت نزدیکشون و گفت:
-حقیقتش بار ......

اما هنوز کلمه از دهنش خارج نشده بود که امیرعلی بلند داد زد:
-توضیح نــــده..این بهتر از منو تو میدونه موضوع چیه!..

دوباره دستاش و اورد بالا و یقه آرسین رو گرفت و محکم کوبیدش به دیوار..

از بین دندونای قفل شده ش گفت:
-باران کجاس؟!..راه خوبی برای انتقام انتخاب نکردی..خودم پشتشم..تو و امثال تو با وجود من هیچ غلطی نمی تونین بکنین..حتی نیاز بشه خون تک تکتون رو می ریزم اما نمیزارم یه قطره اشک از چشماش بریزه..

محکمتر از قبل تکونش داد و گفت:
-حالا مثل بچه ادم بگو باران کجاس؟!..حاشیه بری زنده نمیمونی..پس فقط بگو کجاس؟!..

آرسین از حرفایی که شنیده بود دلش گواه بد میداد!..با ترس و نگرانی به امیرعلی نگاه کرد و بدون توجه به تکونای شدیدی که بهش میداد با صدای لرزونی گفت:
-باران چیشده؟!..
.


همین دو کلمه کافی بود تا دوباره داد امیرعلی بلند بشه:
-از من میپرسی؟..از من؟؟..مردک بگو باران کجاس؟..چشمی رو که به ناموس من چشم دوخته باشه رو از تو کاسه در میارم و خیالی هم برام نیست..پس تا همینجا خونتو نریختم بگو کجا قایمش کردی؟!..

آرسین نگران و مستاصل به امیرمحمد نگاه کرد و لرزون گفت:
-باران چش شده؟..این دیوونه چی میگه؟!..

قبل از امیرمحمد،امیرعلی نعره زد:
-اسمــــشو تو دهنت نیار..خانوم راد..برای تو فقط و فقط خانوم رادِ..دیگه نبینم به اسم کوچیک صداش بزنی..شیرفهم شد؟!..

آرسین سرش و تند تکون داد تا از دست امیرعلی نجات پیدا کنه و بفهمه باران چی شده!..

امیرعلی یقه ش رو ول کرد..دستش رو خیلی اروم کشید روی سینه ی آرسین و یقه ش رو مرتب کرد..

صورتش رو برد نزدیکتر و اروم گفت:
-فیلم برای من بازی نکن..فقط می خوام بدونم باران کجاس؟!..

آرسین غمگین زمزمه کرد:
-به قران،به جون مادرم نمی دونم..من خیلی وقته ندیدمش..حتی باهاش حرف هم نزدم!..

امیرعلی ازش فاصله گرفت..چیزی که تو نگاه و صدای آرسین بود، فقط و فقط صداقت بود..

دستش رو کشید تو موهاش و نفسش و محکم بیرون فرستاد..

امیرمحمد داشت برای آرسین توضیح میداد چیشده..بعد از چند دقیقه با صدای ترسیده و لرزون آرسین برگشت بهشون نگاه کرد..

آرسین تکیه داده بود به دیوار و صورتش از اشک برق میزد..امیرعلی سریع نگاه ازش گرفت..

دوست نداشت به غیر از خودش یکی دیگه هم باران رو تا این حد دوست داشته باشه..می خواست خودش اولین و اخرین نفر باشه..

دلش نمی خواست بارانش برای یکی دیگه هم اینقدر عزیز باشه که بخاطرش گریه کنه..

نم اشکاش رو با دست گرفت و رفت تو ماشین نشست..

دستاش رو محکم پیچوند دور فرمون و سرشو گذاشت روش و منتظر امیرمحمد شد تا بیاد......
.


***********************************************
یه هفته بود که باران گم شده بود..هرجایی که یک درصد امکان داشت رفته باشه رو گشتن..

اما انگار یه قطره اب شده و رفته بود تو زمین..درکنار نگرانی واسه باران، همه نگران امیرعلی و بهار هم بودن..

بهار که اکثرا سرم بهش وصل بود..امیرعلی هم که تا مامانش زورش نمی کرد هیچی نمی خورد..

در واقع شاید دو سه روزی یه وعده می خورد..همه حالشون بد بود اما این دوتا واقعا داغون بودن........

امیرعلی تو اتاق باران روی تختش دراز کشیده بود و خیره شده بود به سقف..دنبال یه راهی بود اما پیدا نمی کرد..

به کلانتری هم هرروز سر میزد و اونا هم می گفتن که به همه مناطق شهر و حتی پلیس راه ها پلاک و مشخصات ماشین رو دادن تا اگه جایی دیدن یا خواستن از شهر خارج بشن نتونن..

نمی تونست ساکت بشینه تا شاید یه خبری بشه..دلش جایی رو می خواست که بدونه نگاه خیره ی بقیه و بدون هیچ فکری گریه ش رو رها کنه..تا یکم سبک بشه..

با یه حرکت از روی تخت بلند شد..نگاهی به اتاق انداخت و رفت بیرون..

طبق معمولِ این چند روز امیرمحمد در حال بحث کردن با بهار بود..کاره هر روزشون همین بود..

سر غذا نخوردن های بهار..
گریه کردن هاش..
بی تابی هاش..
و خیلی چیزای دیگه همش درحال بحث و جدل بودن..

امیرعلی رفت و جلوشون روی مبل نشست و گفت:
-باز چی شده؟!..

امیرمحمد نگاهه پر حرصی به بهار انداخت و گفت:
-هیچی نمی خوره..باز سرم لازم میشه!..

امیرعلی نگاهش رو از برادرش گرفت و دوخت به بهار..

بهار وقتی نگاهه خیره ی امیرعلی رو روی خودش حس کرد سرش و اورد بالا و بهش نگاه کرد..

امیرعلی وقتی حواس بهار رو متوجه خودش دید کف دستاشو چسبوند بهم و یکم خم شد سمت جلو و گفت:
-حداقل به فکره اون بچه باش..همه ی ما ناراحتیم..غصه داریم..داغونیم..درست..اما تو اگه به خودت بود هرکار دوست داشتی می تونستی انجام بدی..اما الان یکی همه ی سلامتی و تغذیه ش بستگی به غذا خوردن تو داره..چرا می خواهی با غذا نخوردنت اونو اذیت کنی؟!..من باران رو هرجور باشه،هرطور باشه پیدا میکنم..بعد وقتی اومد و دید بخاطره اون اتفاقی برای بچه ی تو افتاده خودت جوابشو میدی؟!..در جریان که هستی چقدر این بچه رو دوست داره؟..خوددانی..می تونی با این بی فکری ها یه بلایی سر اون بچه بیاری، می تونی هم از همین الان براش مادری کنی!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر