قادر رنجبر نظرات یکشنبه 13 اسفند 1396 ، 12:07 ق.ظ


عصبی گوشه ی لبم رو به دندون گرفتم و خواستم سمت اتاق برم که با حرفی که زد، پاهام توان رفتن رو از دست داد. 

-من دوستت دارم و برای داشتنت می جنگم. 

دستم رو مشت کردم و وارد اتاق شدم. بهارک داشت بازی می کرد. 

دلم برای تنهائی بهارک می سوخت اما تا کی باید می موندم، حالا که آقا جون خواسته بود این خونه رو ترک کنم؟

نمیدونم چقدر کذشته بود که نگاهم خیره ی بهارک بود. 

در اتاق باز شد. سر چرخوندم. نگاهم به احمدرضا افتاد. 

عمیق نگاهم کرد. بلند شدم. 

-المیرا رفت؟ 

اخمی کرد و کامل وارد اتاق شد. به در تکیه داد. 

-پس فال گوش وایستاده بودی! 

بی تفاوت شونه ای بالا دادم. 

-نه، برای چی باید فال گوش وایستم؟ زندگی شما به من ربطی نداره. تا برای بهارک پرستار جدید پیدا کنید اینجا هستم. 

-آها، خوب شد گفتی ... نمیدونستم! اونوقت میشه بدونم کجا تشریف می برید؟

-هر جایی جز اینجا!

اخمی کرد. 

-اگر من نخوام اجازه بدم شما هیچ کجا نمیری. 

-اما اجازه ی من دست شما نیست! 

شمرده و محکم اومد جلو توی دو قدمیم ایستاد. فاصله ی بینمون قد یه کف دست بود. 

از این فاصله هم گرمیش رو احساس می کردم. ضربان قلبم بالا رفت. قدمی به عقب برداشتم که


دستش دور کمرم حلقه شد و کشیدم سمت خودش. 

پرت شدم تخت سینه ی مردونه اش. کف دستم رو روی سینه اش گذاشتم. 

کمی سرم رو عقب بردم تا بهتر چهره اش رو ببینم. 

کف دست گرمش داشت کمرم رو آتیش می زد. سرش رو خم کرد روی صورتم. 

هرم نفس های گرم و کش دارش به صورتم می خورد. نگاهش رو به چشمهام دوخت. 

-از من بدت میاد؟

از سؤال بی مقدمه اش شوکه شدم. منظورش چی بود؟ 

لبهام انگار قفل شده باشه فقط نگاهش کردم. پوزخندی زد. 

احساس کردم پوزخندش تلخه. ولم کرد و پشت بهم سمت در اتاق رفت. 

-کمی فرصت بده تا برای بهارک پرستار بیارم. تو آزادی هر جایی دلت می خواد بری. 

از اتاق بیرون رفت. زانوهام سست شدن و روی کف اتاق نشستم. یعنی داشت من و از خونه اش بیرون مینداخت؟ 

خودخواه نمیدونست نفسم به نفس بهارک بسته است؟ سرم و توی دستهام گرفتم. 

اشکم روی گونه ام سر خورد. قلبم داشت از سینه ام کنده می شد و هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. 

چند روزی می شد که احمدرضا سخت دنبال پرستار برای بهارک بود. 

سرگردون دانشگاه می رفتم و می اومدم. شب دیروقت می اومد و صبح زود می رفت. 

نمیدونستم با کی داشت لج می کرد!با صدای زنگ تلفن به خودم اومدم و سمت گوشی رفتم.

-بله؟

صدای خانوم جان پیچید توی گوشی.

-سلام دیانه عزیزم.

-سلام خانوم جون خوبین؟

-خوبم مادر، تو خوبی؟

-بله خداروشکر. 

-به احمدرضا زنگ زدم برنداشت! امشب بیاین اینجا. 

-اونجا؟

-اره عزیزم.

-چشم

-چشمت بی بلا مادر، برای شام منتظریم. 

خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم. کلی دلشوره داشتم. شماره هتل رو گرفتم بعداز چند بوق کسی گوشی رو برداشت.

-سلام، آقای سالاری هستن؟

-سلام بله شما؟! 

-بگید دیانه هستم…

-چند لحظه…

بعداز چند لحظه صداش توی کوشی پیچید:

-بله؟

-سلام آقا.

-سلام، چیزی شده؟

-نه! خانوم جون زنگ زدن گفتن شب بریم اونجا. 

-باشه آماده شید میام دنبالتون. 

-چشم. کاری ندارید؟! 

بعد از مکثی گفت:
-خواستی دوش بگیری موهات رو کامل خشک کن. 

ابروهام پرید بالا

تا اومدم چیزی بگم سریع گوشی رو قطع کرد. 

ناخواسته لبخندی روی لب هام نشست

خودم نمیدونستم چی میخوام! 

بهارک رو آماده کردم. 

دوشی گرفتم و موهامو سشوارکشیدم. 

مانتو شلوار مناسبی پوشیدم. 

کمی ارایش کردم. 

تو سالن کنار بهارك نشستم. 

در سالن باز شد و احمدرضا وارد سالن شد. 

-بیا اتاقم لباس هام رو اماده کن‌. 

مردد ایستادم

چرخید اومد سمتم
فاصله ی بینمون رو پر کرد. 

سرم رو کمی بالا آوردم تا چهره اش رو درست ببینم. 

-تو هنوز اینجا داری کارمیکنی، پس باید تایع حرف های من باشی. همچین آش دهن سوزیم نیستی که بخوام باهات رابطه برقرار کنم!

برای لحظه ای گونه هام از خجالت گل انداخت. سریع سرم رو پایین انداختم. روی پاشنه ی پا چرخید و سمت پله های طبقه ی بالا رفت.

خرسی بهارک رو کنارش گذاشتم و به دنبالش پله هارو بالا رفتم. دراتاق باز بود. وارد اتاق شدم. کتش رو از تنش درآورد و روی تخت پرت کرد. 

سمت کمد رفتم. نگاهم رو سرگردون توی کمد بالا و پایین کردم تا لباسی پیدا کنم. دست دراز کردم که دستش به دستم خورد. هول کردم.

پشت سرم قرار داشت، اما چرا متوجه نشده بودم؟ کاملا بهش چسبیده بودم و راهی نداشتم تا کمی ازش فاصله بگیرم. لباسی رو برداشت‌.

-اینو میپوشم.

دست لرزونم رو دراز کردم. لباس رو از دستش گرفتم. ازم فاصله گرفت. چرخیدم که سمت حموم رفت. فقط شلوارش پاش بود و بالا تنه اش برهنه بود. 

باوارد شدن توی حموم،لباس رو روی تخت گذاشتم. حوله اش رو هم کنارش. نمیدونستم از اتاق بیرون برم یا بمونم. بعداز چند دقیقه در حموم بازشد

-حوله ام رو بیار. 

حوله رو از روی تخت برداشتم و سمت در حموم رفتم…حوله رو توی دستش گذاشتم و خواستم از اتاق بیرون بیام که با صداش سر جام ایستادم.

-صبر کن!

بدون اینکه برگردم گفتم:

-بله؟

-بیا موهام رو سشوار کن!

باز هم بدون نگاه کردن بهش سمت میز رفتم. احمدرضا روی صندلی نشست. سشوار رو به برق زدم و روشنش کردم.

نگاهم از آینه به صورتش افتاد. انگار فکرش درگیر بود. آروم شروع به سشوار کشیدن کردم.

-می تونی بری.

از اتاق بیرون اومدم. بعد از چند دقیقه آماده پله ها رو پایین اومد. هر سه سوار ماشین شدیم. نگاهم رو به سیاهی شب دوختم.

ماشین و کنار در نگهداشت و پیاده شدیم. هم زمان با ما خاله هم رسید. بعد از احوالپرسی وارد حیاط شدیم. 

بقیه هم اومده بودن.خانوم جون نگاهی به همه انداخت.

-تا من ازتون نخوام، نمیاید اینجا؟ امشب دور هم جمع شدیم تا کمی مثل تمام خانواده ها با هم اختلاط کنیم به خواست آقاجون خدابیامرزتون. امیرحافظ، بهتره بری دنبال کارهای مراسمت ... اما تو احمدرضا، کی برای بهارک پرستار می گیری؟ دیانه دیگه به تو محرم نیست!

احمدرضا پا روی پا انداخت.

-به زودی براش می خوام مادر بگیرم!

همه نگاهشون رو به احمدرضا دوختن. قلبم محکم به سینه ام می زد. دلم بهارک رو می خواست. 

امیرعلی خنده ای تصنعی کرد گفت:

-به سلامتی، این دختر خوشبخت کیه؟


برچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. سه شنبه 15 اسفند 1396 11:28 ب.ظ
  منم خیلی منتظرم که احمد یه تغیری بکنه به دیانه خیلی میاد ولی با این روندی که این خانم پیش میره میترسم دیانه با پارسایی صدرایی چیزی ازدواج کنه احمد هم مثل همیشه هر بار با یه زن
 2. سه شنبه 15 اسفند 1396 09:18 ب.ظ
  مثلا من فکر میکنم اینطور بد نباشه:اخمد با المیرا ازدواج میکنه ولی با بی محبتی المیرا و خوشگذرونی اون و کم توجهی به بهارک روبه رو میشه و پشیمون میشه و از اون جدا میشه( اخه میگن تا سه نسه بازی نشه اینم تا از سه تا زن ضربه نخوره قدر پاکی دیانه رو نمی فهمه). بعد دنبال دیانه میگرده وبعد از مدتی میبینه که اون به تنهای بدون توجه به همه اون مردهایی که احمد ازشون میترسید داره به زندگی پاک خودش ادامه میده ازش میخواد برگرده و دیانه هم بخاطر بهارک و تغییری که احمد کرده بر میگرده و باهم زندگی میکنن. ( این به ذهن من رسید اگه پایان جذابتری به ذهنتون میرسه بذارید من دوست دارم بخونم و بهترینشونو تو ذهن خودم پردازش کنم و دیگه انتظار نکشم)
 3. سه شنبه 15 اسفند 1396 09:11 ب.ظ
  سلام بچه ها این رمان بر خلاف تصورات ههمون پیش خواهد رفت و مطمینا مثل همه فیلم های ایرانی ابکی و بی مزه تموم میشه بیایید هرکس یه پایان مورد علاقه خودش بنویسه و بذاره . دیگه چیزهای تکرای مثل ابروهاش پرید بالا و تو چهارچوب در نمایان شدو فاصلمون به اندازه یک کف دست بودم فاکتور بگیرید و یه پایان بذارید. دیگه اونجوری که خودمون دوست داریم تمومش کنیمو وقتمونو تلف نکنیم
 4. سه شنبه 15 اسفند 1396 06:34 ب.ظ
  ماهرچی میگیم تعداد پارتا زیاد باشه و هر روز بزارینو تکراری نزارین حسای درونیشونم بزارین ولش شمااصلا ب نظرات مخاطبینتون اهمیت نمیدینو کار خودتونو میکنید
 5. سه شنبه 15 اسفند 1396 06:32 ب.ظ
  سلام به خدا من خسته شدم از بس اومدم سایته تون نگاه کردم ببینم پارت جدید اومده یا نه چرا ایقد ادمو عذاب میدین تا رمانی کامل نشده و تموم نشده ارائه ندین که مردم عذاب بکشن :-|
 6. دوشنبه 14 اسفند 1396 10:58 ب.ظ
  خدا بگم چکارت کنه فریده خانم این چه جور پارت گذاشته کلا که دو کلمه تکراری میذاری اونا هر وقت عشقت کشید من با هفت جدم غلط میکنم دیگه رمان و تو رو بخونم از خودت رمانت بیزارم
 7. ندا دوشنبه 14 اسفند 1396 02:38 ق.ظ
  من با نظر دوستان موافقم . توصیف حموم و چای و سشوار كشیدن خیلی تكرار میشه هیجان داستان از بین می ره
 8. دوشنبه 14 اسفند 1396 01:05 ق.ظ
  بالای ایدی رمان خلاصهای از رمان و نوشتید که دیانه پرستار بچه احمد رضا درطی سفر کاری با احمد رضا شب مهمانی احمد به دلیل نوشیدن مشروب نا خواسته به دیانه ......در خالی که همه صیغه بودنش بی خبر یعنی احمد یواشکی دوباره دیانه رو عقد می کنه مگه قرار نیست با المیرا ازدواج کنه فکر کنم فریده بانو عزیز خودش هم نمیده جی مینویسم فقط همینطور می نویسه
 9. یکشنبه 13 اسفند 1396 10:56 ب.ظ
  واقعا خسته شدم از خوندن این رمان همش تکراریو احساس درونیشونم معلوم نیس چی هست این قسمتی که تکراری بود
 10. هیوا یکشنبه 13 اسفند 1396 08:35 ب.ظ
  اعصاب آدمو بهم میریزید
  احمد رضا هم ک تکلیفش با خودش معلوم نیس
 11. یکشنبه 13 اسفند 1396 04:00 ب.ظ
  چرا ما هر دفعه باید مراحل دوش گرفتن و حاضر این آقا رو با جزئیات بخونیم !!!!!
  حیف وقت .....
  فریده قاطى كرده نمیدونه چى بنویسه
 12. خواننده یکشنبه 13 اسفند 1396 10:57 ق.ظ
  منم با بهار موافقم این همه مخاطبش رو منتظر میذاره كه یه سری حرفهای تكراری بخونن
 13. بهار یکشنبه 13 اسفند 1396 09:11 ق.ظ
  ایندفعه که خیلی بد بود همه مطالبش تکراری بود حموم رفتن و لباس آماده کردن و فاصلشونو کلا تکراری بود چیز خاصی نداشت افتضاح بود هر از گاهی کم میاره اینارو مینویسه سری بعدی خواستید رمان بدید اول بنویسید بعد ارائه بدید
 14. نگاه یکشنبه 13 اسفند 1396 12:09 ق.ظ
  خیلی‌آبکی‌بود‌حیف‌اینهمه‌انتظار

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر