قادر رنجبر نظرات جمعه 11 اسفند 1396 ، 10:34 ب.ظ


❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۵.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۷]
#پارت335

ابروهام از تعجب پرید بالا..این داره منو راهنمایی می کنه؟!..

با همون ابروهای بالا رفته و صدای لرزونی گفتم:
-رئیس کیه؟!..

سرش و تکون داد:
-میاد می بینیش!..فقط چیزایی که گفتم رو فراموش نکن!..

خواست بره بیرون که صداش زدم..برگشت منتظر بهم نگاه کرد..

اب دهنم و قورت دادم و گفتم:
-چرا راهنماییم کردی؟!..

خیره شد تو چشمام..بعد از مکثی گفت:
-فکر کن دلم سوخته برات!..

خوب اینم حرفیه..شاید دیده خیلی ترسیدم دلش یکم به رحم اومده..

با چشمای مظلوم بهش نگاه کردم و گفتم:
-میشه بدونم الان روزه یا شب؟!..

همینطور که از اتاق می رفت بیرون گفت:
-الان شبه..دیروز عصر تورو اوردیم اینجا!..

حالا باید چیکار کنم..این بهرامِ خیلی مشکوکه..

هرچند من بقیه رو ندیدم اما اینکه برای کسی که دزدیدن قورمه سبزی بیارن و راهنماییش کنن که چطور جواب رئیس رو بده یکم شک برانگیزه!..

ای خدا پس الان همه فهمیدن من گم شدم!..بهار و امیرعلی الان چیکار میکنن..

خداکنه به بهار نگن گم شدم براش خوب نیست یه وقت حالش بد میشه..

همین دو روز دلم براشون اندازه ی دنیا تنگ شده..الان غم به دلاشون راه پیدا کرده..

امیدوارم خودشون رو اذیت نکنن..خدایا بهمون صبر بده..ما تحمل دوری از همدیگه رو نداریم ..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۶.۱۱.۱۷ ۱۱:۰۴]
#پارت336

دو روز دیگه هم همچنان به صندلی بسته بودم..تمام بدنم خشک شده بود..داشتم از بدن درد می مردم..

4روز بود که همینطور به صندلی بسته بودم و معلوم نبود اینا باهام چیکار دارن..

فقط بهرام میومد برام غذا میاورد..همیشه هم غذاهای خوب..

یه بار ازش پرسیدم:
"-چرا حواست بهم هست و بهم میرسی؟..چرا حتی غذای خوب هم واسم میاری؟!"..

شونه ای بالا انداخت و گفت:
"-دلم می سوزه برات چون قراره روزای سختی رو بگذرونی..حالا هم اگه دوست نداری دیگه برات نمیارم"..

جوابشو ندادم فقط تو فکره این جمله ش بودم.."قراره روزای سختی رو بگذرونی"..

یه حسی بهم می گفت خیلی چیزا در انتظارمه..از کتک و ناسزا اصلا نمی ترسیدم..

از تنها چیزی که واهمه داشتم، ابروم بود..می ترسیدم دامنم لکه دار بشه..فقط ترسم همین بود.....

سرم پایین بود و داشتم اشک می ریخم که طبق معمول در باز شد و بهرام اومد داخل..سینی غذا هم دستش بود..

دوتا کتلت با یه تیکه نون و یه لیوان اب..خودش برام لقمه می گرفت چون اجازه نداشت دستامو باز کنه..

یه تیکه نون کند و یه ذره کتلت گذاشت وسطش و گرفت جلوی دهنم..دهنم و باز کردم و لقمه رو خوردم..

لبخند کجی زد و گفت:
-خوب راحتی اینجاها..غذاهم باید بزارم دهنت!..

جمله ش رو با یه لحن مسخره گفت که شاید مثلا جو رو عوض کنه..لبخند تلخی زدم..یه لقمه دیگه گرفت جلوم..

سرم و چرخوندم و گفتم:
-اگه اذیت میشی من گشنگی رو تحمل می کنم!..

اخه این چهار روز خیلی بهم محبت کرده بود..فهمیده بودم این غذاهایی که برام میاره همشون غذای خودشه..نصفشو میاورد واسه من..

وگرنه همونطور که خودم فکر کرده بودم غذای من یه تیکه نون بود و بس..اما بهرام از غذای خودش برام میاره........
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۶.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۴]
#پارت337

یا اینکه دیروز دستام بدجور درد گرفته بودن..حس می کردم دستام داره از تو شونه هام در میاد..

بهرام یواشکی چند دقیقه ای دستامو باز کرد و دوباره بست!..

یا همون راهنمایی کردنش..اینجور جایی که من گیر افتاده بودم اینا خودش کلی به چشم می اومد.....


بهرام اخمی کرد و لقمه رو فشار داد روی لبام..دهنم و باز کردم و خوردمش..

با همون اخما تو چشمام خیره شد و گفت:
-من وقتی کاری رو خودم بخوام انجام بدم دیگه کسی نمی تونه جلومو بگیره..وقتی اینکارو کردم یعنی خودم خواستم پس دیگه از این حرفا نزن!..

با لبخند تلخی سرم و تکون دادم..وقتی غذاهارو به خوردم داد بلند شد و سینی رو برداشت و گفت:
-رئیس امروز میاد..حرفایی بهت زدم یادت نره!..

با وحشت بهش نگاه کردم و با تته پته گفتم:
-ر..رئیس میاد؟!..کی میاد؟!..

وقتی قیافه وحشت زده منو دید گفت:
-اره یکی دو ساعت دیگه میاد دیدنت..سعی کن به اونایی که بهت گفتم عمل کنی..من برم دیگه..

چشماشو با ارامش بست و باز کرد..اما مگه من می تونستم اروم بشم..

امروز مسبب بدبختیم رو می دیدم..امروز می فهمیدم چرا اوردنم اینجا....

تا وقتی رئیس بیاد اینقدر فکرای گوناگون کردم که سرم داشت منفجر میشد..

با صدای در چشمام که از سر درد خمار شده بود تا اخر باز شد..یا خدا اومد..

در توسط بهرام باز شد اما خودش عقب ایستاد تا رئیسش بیاد تو..اینجا نورش خیلی کم بود..یه نور ضعیف قرمز..

در که باز میشد نور شدیدی می خورد تو چشمم که باعث می شد چشمام رو ببندم..همیشه وقتی هم بهرام میومد همین مشکل رو داشتم..

نور می خورد تو صورتم و چشمام درد می گرفت..وقتی حس کردم نور قطع شد اروم چشمام و باز کردم..

با دیدن کسی که جلوم بود و دستاشو کرده بود تو جیب شلوارش و لبه های پالتوش رفته بود عقب،چشمام اندازه توپ شد..

تمام بدنم یه دفعه ای از نفرت لرزید..حالت تهوع گرفتم..خدای من..

باورم نمیشه همه ی اینا زیر سر این باشه..تمام بدنم از خشم و نفرت می لرزید..اشک تو چشمام حلقه زد..

با صدای بلندی غریدم:
-مار تو استینم پرورش میدادم!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۷.۱۱.۱۷ ۱۱:۰۴]
#پارت338

صدای قهقه ش بلند شد..چندشم شد از خنده ش..

حالم واقعا داشت بد میشد..هر لحظه امکان داشت بالا بیارم..چطور باور کنم..

اخه برای چی..مگه من چیکارش کردم..تا حالا باهاش مشکلی نداشتم!..

چشمام تار میدید..بغض تو گلوم هرلحظه داشت بزرگتر میشد..نگام به بهرام افتاد..با دلسوزی داشت نگام می کرد..

حس می کردم از بغضی که تو گلوم گیر کرده دارم خفه میشم..نفس تو سینه م گره خورده بود..هرکار می کردم نمی تونستم نفس بکشم..

نمی دونم حالم چطور بود که ترس تو چشمای بهرام نشست و دوید طرفم..دهنم عین ماهی باز و بسته میشد..صداش و نمی شنیدم..

فقط داشتم تلاش می کردم برای یه ذره اکسیژن..با سیلی که تو صورتم خورد بغضم ترکید و نفس عمیقی کشیدم..

هوا رو با ولع نفس می کشیدم و اشکام تند تند می ریخت روی صورتم!..هق میزدم..خدایا چرا..

با بلند شدن صداش سرم و اوردم بالا و بهش نگاه کردم:
-خب خب.. این فقط یه دیدار بود تا بفهمی دشمنت کیه!..با یه دیدار ساده این شکلی شدی وای به حال اینکه بفهمی چه کارها باهات دارم..

فقط با نفرت بهش نگاه می کردم..با قدمای بلند اومد سمتم..دستاشو زد به کمرش و خم شد روی صورتم..

نگاهشو تو کل صورتم چرخوند و زمزمه کرد:
-خیلی کارا باهات دارم!..

تنم از حرفش لرزید و اون قهقهه ای زد و چرخید بره بیرون که با چونه ی لرزون گفتم:
-چرا؟!..

برگشت سمتم..یه ابروش و انداخت بالا و با پوزخند گفت:
-چراشو هم می فهمی!..

رفت از اتاق بیرون..بهرام هم پشت سرش رفت و درو بست!..

وای خدا..چرا اینقدر با کینه باهام حرف میزد..نفرت از چشماش میریخت..

من چیکارش کردم مگه؟!..تا جایی که یادم میاد همیشه باهاش راه اومدم..

هیچوقت نذاشتم احساس کنه زیر دست من کار میکنه..این شد جوابم؟!..

اشکام قصد بند اومدن نداشتن!..آرش محبی خدا لعنتت کنه!..

لعنت کردم و فحش دادم و هق هقم کل اتاق رو پر کرد........

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۷.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۲]
#پارت338

دو سه روز دیگه هم به همین منوال گذشت..نمی دونستم چی در انتظارمه..

اما همین که می دونستم تو دستای کی اسیرم یکم تسکینم میداد..اما این محبی از این رو به اون رو شده بود..

انگار منو نمیشناخت..فکرشم نمی کردم همچین عوضی پست فطرتی باشه!..

در اتاق باز شد و بهرام اومد داخل..با تعجب بهش نگاه کردم که داشت دستام و پاهام رو باز می کرد..چشمام گشاد شد..چیکار می خواستن بکنن..

با صدای لرزونی گفتم:
-چیشده؟..کجا می خواهی ببری منو؟!..

خیلی کوتاه گفت:
-پیش رئیس!..

تمام بدنم شل شد..روی صندلی وا رفتم..چشمام گرد شده بود و فقط به جلوم نگاه می کردم..

دست و پامو که باز کرد گفت:
-راه بیوفت بریم!..

با مظلومیت بهش نگاه کردم و بغض دار گفتم:
-چیکارم داره؟!..

وقتی حالم و دید گفت:
-نترس فقط میخوان باهات حرف بزنن!..

سرم و تکون دادم و همه ی توانم رو ریختم تو پاهامو بلند شدم!..با قدمای لرزون دنبال بهرام رفتم..

یه خونه بزرگ و خیلی شیک بود و اینطوری که مشخص بود فقط همون دَخمه ای که من توش بودم اونقدر افتضاح بود..

وسیله های شیک و گرون قیمت همه جای خونه به چشم میومد..

بهرام در یه اتاق رو باز کرد و منو فرستاد تو..نمی دونم چرا حس می کردم در کناره بهرام امنیت دارم..

معصومانه بهش نگاه کردم و گفتم:
-تو نمیایی؟!..

سرش و انداخت پایین و اروم گفت:
-نه..برو از هیچی نترس!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۸.۱۱.۱۷ ۱۱:۱۷]
#پارت339

با اینکه از ترس نزدیک بود سکته کنم اما بازم دوست نداشتم دختره ضعیفی به چشم بیام..سرم و تکون دادم و رفتم داخل..

اون همه خودمو ساختم تا بشم یه دختر محکم و قوی اما حالا که تو بدترین شرایط گیر کردم فهمیدم هرچقدر هم خودم رو قوی نشون بدم بازم یه دخترم و تو اینجور شرایط ضعیفم..سرم پایین بود..

در اتاق که بسته شد اروم سرمو بلند کردم که چشمام گرد شد..

تکون محکمی خوردم و سرم یه لحظه گیج رفت..این دیگه فراتر از تحملم بود..

شوکه بزرگی بود برام..با ناباوری بهشون نگاه کردم..اشک حلقه زد تو چشمام..پاهام تحمل وزنم رو نداشت..

یکم رفتم عقب و تکیه دادم به دیوار..نگاه به اشک نشسته و مبهوتم بینشون در گردش بود..

چرا من اینقدر احمقم..چرا راحت بهشون اعتماد کردم..

بازیگرای خوبی بودن همشون..مهدی سینایی که یه مرد مسن حدود 60سال بود..موهای جوگندمی..

با یه ابهت خاصی روی مبل نشسته بود و پاش رو انداخته بود روی اون یکی پاش!..

یه بار تو یکی از جلسه ها اومده بود که همونجا دیدمش..اما اون چه دشمنی با من داره..

نگام چرخید روی پسرش..سامان سینایی..با غم و ناراحتی بهم نگاه میکرد..حتی نگرانی هم تو چشماش بود..

چونه ام لرزید و یه قطره اشک ریخت روی صورتم..غم تو چشمای سامان بیشتر اما لبخند رو لبای محبی و سینایی عمیق شد..

انگار از عذاب من خوشحال بودن..واقعا مگه من چیکار کردم که اینقدر از من بدشون میاد که حاضر شدن منو بدزدن و واسم نقشه بکشن!..

همینطور گیج و گریون داشتم بهشون نگاه می کردم که سینایی عصایی که تو دستش بود رو یکم جا به جا کرد و با لبخند کریهی گفت:
-چرا نمیشینی؟!..

همینطور خیره بهش نگاه کردم و جواب ندادم..انگار از محل ندادنم عصبانی شد چون با داد گفت:
-دختره ی عوضی بگیر بتمرگ تا بلند نشدم!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۸.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۳]
#پارت340

حقیقتا از دادش ترسیدم..لرزون رفتم جلو و روی یه مبل روبه روشون نشستم تا ببینم قصدشون از اینکارا چیه..

سینایی یکم تو چشمام خیره شد بعد اروم گفت:
-فقط چشمات به مامانت رفته..در کل شبیه باباتی!..

با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم..مامان بابای منو از کجا میشناخت..اینجا چه خبره..

اروم و متعجب گفتم:
-شما مامان و بابای منو میشناسین!..

پوزخندی زد و سرش و تکون داد..تعجبم بیشتر شد..با بهت گفتم:
-از کجا؟!..

جوابمو نداد..منم دیگه بی خیال شدم چون می دونستم اگه بازم بپرسم جوابی نمی گیرم..مطمئن بودم خودش میگه..

محبی خودشو کشید جلو و دستاشو گذاشت روی زانوهاش و گفت:
-تو به چند دلیل اینجایی..کم کم می فهمی..مهدی سینایی داماده منه..سامان هم میشه خواهر زاده م!..

مبهوت بهشون نگاه کردم..چطور نفهمیدم..میلاد وقتی تحقیق کرد چطور نفهمیده..خوب معلومه..

این محبی عوضی میدونه من می فرستم تحقیق حتما یه غلطی کرده دیگه..

اون روزی که سامان اومده بود برای قرارداد چقدر قشنگ نقش بازی کردن که من نفهمیدم!..

خاک تو سرِ ابله ام..با یکم پرس و جو شاید میشد فهمید..کوتاهی از خودم بود..

هرچند اینا هم حتما کارشونو خوب بلدن..وقتی اونقدر حرفه ای منو دزدیدن پس کار بلدن!..

جیغی کشیدم و از روی مبل شدم و با داد گفتم:
-چی از جونم می خواهین؟..چرا دست از سرم بر نمی دارین؟..پول می خواهین؟..هرچقدر بخواهین میدم بهتون..فقط بزارین برم کثافتا..به خدا اسمی ازتون نمیارم..میگم نمی دونم کی دزدیده بودم..هیچی نمی گم..اشغالای احمق برای یه دختر نقشه می کشین..زورتون به یه دختر رسیده عوضی ها؟!..

اخمای محبی و سینایی رفت توهم اما سامان یه لبخند خیلی خیلی محو نشست روی لباش..

محبی با اخم وحشتناکی بلند شد اومد طرفم..سیلی که تو صورتم زد باعث شد پرت بشم روی زمین..

اینقدر سیلیش محکم بود که تو گوشم صدای زنگ پیچید..همین که خوردم زمین با مشت لگد افتاد به جونم..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۹.۱۱.۱۷ ۱۱:۴۰]
#پارت341

فحشایی که لایق خودش و جد و ابادش بود و به من میداد و میزد..از درد می نالیدم اما عوضی دست بردار نبود..

همش لگد تو شکمم و پهلوهام میزد..داشتم از درد میمردم..

به خودم می پیچیدم و جیغ میزدم و خدارو صدا میزدم اما ول نمی کرد..

خون گریه می کردم اما کسی نبود به دادم برسه..

اخرم سامان جلوشو گرفت و به زور از من جداش کرد و بردش عقب..هار شده بود کثافت..

سامان زیر بغلم و گرفت و نشوندم روی مبل..از دهن و دماغم خون می ریخت..تو سرم بوی خون پیچیده بود..

حتی تو دلمم حس می کردم پر از خون شده!..اما محبی و سینایی بی توجه به من که داشتم میمردم می خندیدن..

فقط سامان نگران بالای سرم ایستاده بود و بهم نگاه می کرد اما اونم از ترس پدر و داییش جرات نداشت چیزی بگه یا کاری کنه!..تمام بدنم درد می کرد..

از درد بلند بلند ناله می کردم اما محبی بی توجه به دردام داد زد:
-خفه شو اینقدر زر نزن..نکنه هنوز تن و بدنت مشت و مال میخواد!..

واقعا از ترس کتک خفه شدم..خدایا داری می بینی؟..

داری می بینی چه بلایی دارن سرم میارن..پس چرا کاری نمیکنی؟..

من طاقت ندارم خدا..نمی تونم مقاومت کنم..یه بار دیگه اینطوری به جونم بیوفتن میمیرم!..

سینایی بی توجه به حالم یه سرفه مصلحتی کرد و شروع کرد به صحبت کردن..

هر کلمه ای که از دهنش خارج میشد حال من بدتر میشد..

اینقدر گفت و گفت و گفت تا هق هقم بلند شد و داشتم از حال می رفتم که داد سامان بلند شد:
-بس کن دیگه!..مگه نمی بینی حالش بده..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۰۹.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۶]
#پارت342

پدر و پسر شروع کردن باهم بحث کردن..

آرش بی توجه به اونا با لبخند زشتی به من نگاه می کرد..و من چشمام داشت سیاه میشد کم کم..

اون همه کتک خوردم مقاومت کردم اما حرفاشون و نمی تونستم طاقت بیارم..

هنوزم نتونستم هضم کنم چیزایی که بهم گفته و تازه فهمیدم..اگه جلوی اینا از حال برم معلوم نیست چه بلایی سرم میارن..

بی جون و گریون بهشون نگاه کردم و سعی کردم مقاومت کنم که ارش تیر خلاص رو زد و گفت:
-اون کارخونه بعد از مرگ اون پیری باید میوفتاد دسته من اما تو اومدی و همه ی نقشه هامو خراب کردی پس باید تقاصش رو پس بدی..

نگاه چندش اوری به سر تا پای من انداخت که حس کردم لباس تنم نیست و برهنه جلوش ایستادم:
-تسویه حساب شخصی من از تو میمونه برای شب!..بعد دیگه بهت نیاز نداریم!..میری جایی که بابات رفت..اون کارخونه باید بیاد دست خودم..

شوکه اون همه حرف و کتک از پا درم اورده بود..با این حرفش دیگه نتونستم طاقت بیارم و چشمام سیاه شد..

بدنم شل شد و افتادم روی مبل..خدایا اینا می خوان منو نابود کنن..خودت به دادم برس..

به بهارم رحم کن..به عشقم رحم کن..بخاطره من نه..بخاطره خانواده ی کوچیکم بهم رحم کن..

فقط قبل از بیهوش شدنم دیدم که سامان دوید طرفم و بعد دیگه هیچی نفهمیدم!.......
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۱۰.۱۱.۱۷ ۱۱:۲۰]
#پارت343

*********************************************
دستی تو موهاش کشید و طول و عرض سالن رو متر می کرد..

گریه و زاری مامانش و بهار بدجور رو اعصابش بود..

تو دلش نالید:
"کاش ساکت میشدن"..

امیرمحمد که کلافگی برادرش رو دید سعی کرد ارومشون کنه اما نمیشد..

تو اون خونه ی بزرگ و بین اون خانواده کوچیک انگار کسی رو از دست داده بودن..

همه گریه و شیون میکردن و فقط یه اسم از دهنشون خارج میشد.."باران"..

امیرعلی دست کرد تو جیبش و گوشی باران رو بیرون اورد..

برای هزارمین بار گوشی رو چک کرد که شاید چیزی دستگیرش بشه اما بازم هیچی به هیچی!..

نفسش رو نالون بیرون فرستاد و گوشی رو تو جیبش فرو کرد..وسط سالن روی زانوهاش افتاد..نگاهه همه کشیده شد سمتش..

سرش و انداخته بود پایین..نگاه همه به امیرعلی بود که یهو شونه هاش لرزید و صدای گریه ی مردونه اش بلند شد..

همه شوکه به مردی نگاه می کردن که تا حالا حتی بغضش رو درست ندیده بودن چه برسه اینطور غمگین و پر غصه گریه کردنش رو..

مردی که شونه هاش از سنگینی این غم خم شده بود و همه اینو به وضوح میدیدن!..

بهار و دنیا با دیدن امیرعلی تو اون حال صدای گریه هاشون بلندتر شد و پلکای اردلان با درد روی هم افتاد..

درد برای دختری که تازه به دست اورده بود و معلوم نبود الان کجاس و برای پسری که اونو اسطوره استقامت می دونست!..

امیرمحمد با چشمای خیس از اشک رفت سمت برادرش..زیر بغلشو گرفت و بلندش کرد..

اما امیرعلی یک دم اروم نمیشد..شونه های لرزون و صورت گر گرفته اش حاله همه رو بدتر کرده بود..

امیرمحمد اروم کناره گوش برادرش گفت:
-این کارا چیه مرد..تو الان باید مقاوم باشی تا بتونیم پیداش کنیم..با این حاله تو از مامان و بهار چه توقعی داشته باشیم..اروم باش مرد حسابی..پیداش می کنیم هرطور که باشه!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۱۰.۱۱.۱۷ ۲۳:۱۸]
#پارت344

امیرمحمد برادرشو نشوند روی مبل و خودشم بالای سرش ایستاد..

امیرعلی دستاشو گذاشت روی زانوهاش و سرش و انداخت پایین..

نمی تونست اروم باشه..تازه بعد از پنج سال ارامش گرفته بود..بعد از پنج سال احساس خوشبختی میکرد..

باران بهش گفته بود میترسه..گفته بود می ترسه یه چیزی باعث بشه این خوشبختی ازش گرفته بشه..کاش به حرفش توجه کرده بود و مراقبش بود..

با صدای خش دار و بغض داری همینطور که سرش پایین بود گفت:
-چطوری ازم توقع داری اروم باشم..زنت کنارته..عشقت کنارته..تنها ناراحتیت گم شدنه خواهر زنته..اما من چی؟..زنم نیست..عشقم نیست..تمام زندگیم نیست..جونم کنارم نیست..چطوری اروم باشم؟..وقتی ارامشم نیست!..قرار بود دوباره عقد کنیم باهم..همین روزا می خواستیم بیاییم به مامان و بابا بگیم می خواهیم باهم زندگی کنیم دوباره!..بالاخره عاشقم شده بود..بعد از این همه تلاش تونستم عاشق خودم کنمش!..اما حالا معلوم نیست کجاس..معلوم نیست تو چه شرایطیه..معلوم نیست پیشِ کیه!..

با صدای بلندی نعره زد:
-معلوم نیست قراره چه بلایی سرش بیاد!..

همه شوکه از حرفایی که شنیده بودن دهنشون باز مونده بود..

بهار زودتر از همه به خودش اومد و با گریه چنگ زد به موهاش و زار زد:
-خدایا چرا باران من نباید خوش باشه..چرا هرموقع فکر میکنه قراره خوشبخت بشه یه اتفاقی میوفته..خدا هرجا هست برش گردون بهم..من فقط همین یه خواهرو دارم..مامان و بابامو ازم گرفتی فقط به باران دلم خوش بود..اونو ازم نگیر..هرجا هست بهم ببخشش!..خــــدا التماست میکنم بارانم و ازم نگیر..اون فقط خواهرم نیست..مادرمه،پدرمه،تمام خانوادمه..فقط همونو دارم دیگه کسی برام نمونده!..

و صدای گریه ش بلندتر از قبل شد..دنیا کناره عروسش نشست و همونطور که شونه هاش رو میمالید گفت:
-اروم باش دخترم برات خوب نیست!..باران برمیگرده..انشالله هرجا هست حالش خوبه!..

بعد برگشت سمت پسراش و گفت:
-چرا نشستین اینجا عزا گرفتین؟..بلند بشین برید بیمارستانی کلانتری چیزی پرس و جو کنین!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۱۱.۱۱.۱۷ ۱۱:۲۷]
#پارت345

امیرعلی با شنیدن این حرف با تته پته گفت:
-چ چرا..ب..بی..بیمار..ستان؟!..

دنیا اشکاشو پاک کرد و با ارامش تصنعی گفت:
-چرا وا رفتی..برو کلانتری خبرِ گم شدنش رو بده!..شاید بتونن رد ماشینشو بزنن!..

امیرعلی با این حرف مادرش انگار جون دوباره گرفت نگاهشو بین همه چرخوند و سریع از جاش پرید و دوید سمت بیرون..

امیرمحمد هم رفت دنبالش و بلند به مادرش گفت:
-مراقب بهار باشین مامان!..
****
از اخرین بیمارستان هم اومدن بیرون و نفس راحتی کشید..اینکه تو بیمارستا نباشه یکم خیالش رو راحت می کرد..

با صدای امیرمحمد برگشت بهش نگاه کرد:
-امیرعلی؟!..

نگاهش و از قیافه ی متفکر امیرمحمد گرفت و بی حوصله گفت:
-چیه؟!..

امیرمحمد من من کنان گفت:
-میگم..می می خواهی..بریم..پز پزشک قانونی هم بپرسیم؟!..

امیرعلی پاهاش روی زمین میخکوب شدن..شوکه برگشت سمت امیرمحمد و گفت:
-چیییییییییی؟!..

امیرمحمد با داد برادرش یه قدم رفت عقب و تند تند گفت:
-برای اینکه خیالمون راحت بشه گفتم..اینجوری دیگه می فهمیم اتفاقی براش نیوفتاده..مثلا تصادفی چیزی!..

امیرعلی پاهاش لرزید و نتونست خودشو نگه داره..نشست روی زمین..

امیرمحمد سریع کنارش نشست و گفت:
-پسر تو چرا با هر حرفی وا میری..الان باید قوی باشی..مطمئن باش اونجا نیست..فقط محض احتیاط گفتم اونجا هم بریم بعد بریم کلانتری!..

با چشمای نمناک به امیرمحمد نگاه کرد و گفت:
-توقع داری برم پزشک قانونی دنبال زنم بگردم؟!..اگه..اگه........
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۱۱.۱۱.۱۷ ۲۳:۰۵]
#پارت346

نتونست ادامه بده..بغض گلوش رو گرفت و کل صورتش گر گرفت..

امیرمحمد پشیمون از حرفی که زده بود کمک کرد امیرعلی بلند بشه..رفتن سمت ماشین و حرکت کردن!..

حتی اگه هزار سال دیگه هم باران پیدا نمیشد امیرعلی پزشک قانونی نمی رفت..تمام دنیا رو دنبالش می گشت، غیر از این یکی جا....

از کلانتری بیرون اومدن و کناره هم ایستادن..امیرعلی اروم گفت:
-به نظرت میتونن رد ماشینش رو بزنن؟!..

امیرمحمد سرش رو تکون داد:
-اگه ازش استفاده کنن اره!..

سوار ماشین شدن و رفتن خونه..فردا خیلی کارا داشت که باید انجام میداد..

با خودش گفت:
"فردا اول کارخونه و بعد از اون هم باید برم سراغ آرسین کیانفر"..

به خونه که رسیدن بهار همچنان در حال گریه کردن بود..امیرمحمد رفت طرفش و دست انداخت زیر زانوهاش و گردنش و با یه حرکت بلندش کرد..

بهار هرچی تقلا کرد و گفت بزارم زمین اما امیرمحمد فقط گفت:
-باید استراحت کنی!..

دیگه هم به حرفای بهار اهمیت نداد و بردش تو اتاقشون!..

امیرعلی نشست روی مبل و خیره به جلوش نگاه کرد..انگار تو یه عالم دیگه بود..به همه چی فکر کرده بود..

همه ادمای اطراف رو اورده بود تو ذهنش اما به هیچکس نمی تونست طبق یه حدس شک کنه..

اینکه گوشی باران وسط کوچه کنار کارخونه افتاده بود خیلی شک برانگیز بود..

سرهنگ هم همین حرفو زده بود..و گفت شاید موضوع ادم رباعی باشه و همیشه یکی تو خونه باشه شاید تماسی بگیرن باهاتون..

امیرمحمد از اتاق اومد بیرون و اروم درو بست و کناره پدر مادرش نشست..

دنیا با لحن غمگینی گفت:
-خوابید؟!..

امیرمحمد سرش و تکون داد و ناراحت گفت:
-با گریه..هنوزم تو خواب هق میزنه!..شماهم بلند شین یکم استراحت کنین..بلند شین!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر