قادر رنجبر نظرات جمعه 11 اسفند 1396 ، 10:30 ب.ظ
به طرفش برگشتم و طلبکارانه سرمو تکون دادم ...

_هوم؟

لبخندی زد و روی تختم نشست

امیر_خواستم نزدیکت باشم... این چندوقت که این چشاتو بسته بودی دلم براشون یذره شده بود

خجالتزده نگاهش کردم دستانش رو قاب صورتم کرد و سرش رو جلو اورد ... 
اینبار دیگه نمیخواست به حریمم پا بذاره 

زل زده بود به چشمانم....

امیر_این چشما منبع ارامش من شدند

اب دهانم رو به زور قورت دادم ... نمیخواستم به این زودی وا بدم 

اگر انقدر راحت و سریع قبولش میکردم ... دو روز دیگه با ز فرد جدیدی میومد تو زندگیش من رو پس میزد

_برو عقب... اومدی تو حلق من...

خندید و عقب کشید

امیر_خانم چقدر هم ناز دارهخیلی یهویی سرش رو خم کرد و بوسه ای روی چشمانم زد

امیر_نازت رو هم می خرم عزیز دلم

لب پایینم رو به دندون گرفتم و سعی کرد اخم کنم... انگشت اشاره م رو تهدید وارانه جلوی صورتش گرفتم

_بار اخرت باشه انقدر به من میچسبیا...

سکوت کرد و با لبخند شیرینی دست به سینه شد و به تماشایم نشست من هم مدام زیر لب غر میزدم

_پسره ی پرو  فکر کرده اینجا هم ترکیه ست هرکاری دلش میخواد بکنه... هی فرت و فرت به من میچسبه ... پسره ی قوزمیت، بزنی لهو...

با صدای بلند خنده ش غر غر کردنم به پایان رسید... پشت چشمی برایش نازک کردم و پشتم رو بهش کردم 

وقتی مطمئن شدم از دیدش پنهون شدم لبخندی رو لب هایم شکل گرفت
چقدر خوب بود که امیر اینجا بودبا هوشیار شدن مغزم خیلی سریع از جا پریدم ... به ساعت نگاه کردم
با دیدن ساعت ۱۱ نالیدم 

_وای باز این محمد بیدارم نکرد 

یک هفته از مرخص شدنم میگذشت و کانلا خوب شده بودم 
محمد زودتر از من مرخص شده بود و چند روزی بود که گچ پایش رو عوض کرده بود و به شرکت میرفت

هر چقدر اصرار داشتم که من هم به شرکت بروم به نحوی می پیچوندتم... ولی دیروز قول داده بود که امروز به شرکت برم

از جا بلند شدم و با عجله لباس هایم رو پوشیدم به سرویس داخل اتاق رفتمو ابی به دست و صورتم زدم 

از اتاق بیرون زدم و همونطور که داخل کیفم به دنبال موبایلم بودم بدون توجه به اطرافم به سمت در رفتم

امیر_اوغور بخیر ...

با اومدن صدای یهوییش از جا پریدم و چشمانم رو بستم
دستم رو روی قلبم گذاشتم و به طرفش چرخیدمامیر_جایی تشریف میبرین

با باز کردن چشمانم با امیر و محمد روبرو شدم 
اخمی کردمو به امیر توپیدم

_بهت یاد ندادن یهویی ابراز وجود نکنی

محمد خندید و دست هایش رو باز کرد

محمد_بیا اینجا ببینم ... خواب نما شدی این وقت شب...

همونطور که به طرفش میزفتم با شنیدن جمله ی این وقت شب سرجایم وایستادم

_شب؟

هردو همزمان با هم خندیدن . محمد دستش رو دراز کرد و دستم رو گرفت و به سمت خودش کشوند . روی پاهایش نشوندتم 

محمد_پس چی فکر کردی صبح ...

کمی فکر کردم تا یادم بیاید کی خوابیدم که فکر میکردم الان صبح است...
با به یاد اوردن اینکه تا ۱ساعت قبل داشتم کتابی میخوندم  اه از نهادم بلند شد

کمی که احساس کردم چشمانم خسته شدند ... پلک هایم رو روی هم گذاشتم تا خستگیشون در بره...

ولی مثل اینکا خوابم برده بودامیر_حالا انقدر فکر نکن ...فکور میشی

با اخم بهش نگاه کردم و چشم غره ای نثارش کردم قیافه ی مظلومی به خودش گرفت . پشت چشمی نازک کردم و گونه ی محمد رو بوسیدم

_برم لباسامو عوض کنم 

محمد لبخندی زد و پیشونیم رو بوسید

محمد_برو عزیز دلم

از روی پاش بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم... با بستن در اتاق جلوی اینه وایستادم و به چهره ی خودم نگاه کردم 

حالا که امیر اینجا بود دلم میخواست کمی به خودم برسم

لباس هایم رو در اوردم و توی کمد چشم چرخوندم و در اخر به یک تیشرت یاسی طوسی رنگ رضایت دادم

رژ کمرنگی به لب هایم مالیدم و کمی هم ریمل زدم 

از چهره ی خودم راضی بودم نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم

امیر سرش را به پشتی مبل تکیه داده بود چشمانش رو بسته بود
چشم چرخوندم تا محمد رو پیدا کنم ... ولی انگار در سالن نبودبه سمت کاناپه رفتم و روش نشستم ... با این حال امیر چشمانش رو باز نکرد

_امیر

سری تکون داد تا حرفم رو بزنم... نگرانش شده بودم.. دستم رو روی دستش گذاشتم 

_خوبی امیر؟

چشمانش رو باز کرد و با لبخند خسته ای نگاهم کرد

امیر_نه زیاد

_چرا ؟ چیزی شده

امیر_اره یکم درگیرم

به چشمانش زل زدم... از چشمان عسلی رنگش خستگی می بارید

_از دست من کاری بر میاد برات انجام بدم؟

لبخندش لمیق تر شد و کمی خودش رو جابجا کرد تا نزدیکم شود... دستم رو توی دستش گرفت و به سمت خودش متمایلم کرد

امیر_چرا که نه

سری به معنای چی تکون دادم که به پشتی کاناپه تکیه م داد و رو صورتم خم شد
با ابرو و چشمانش به لب هایم اشاره زد وبا ابرو و چشمانش بع لب هایم اشاره زد و صورتش رو نزدیکتر کرد

محمد_زنگ ز...

امیر سریع ازم فاصله گرفت و من هم سرم رو پایین انداختم 
با اینکه کاری نکرده بودیم ولی هردو مون هول کرده بودیم 

کمی که گذشت صدای عصبانی محمد بلند شد

محمد_ اینجا چه خبر بود؟

هول کردم و دستی به پایین لباسم کشیدم و انگشتانم رو فشردم ... صدای ارق و تروقش سکوت سالن رو شکوند

امیر_کاری نمیکردیم... مثل کل کل کردن های هر روزمون بود

محمد کنارم نشست و دستم رو توی دستش گرفت و دونه دونه انگشتام رو باز کرد

محمد_مگه دکتر نگفت فشار عشصبی و هیجان برات خوب نیست؟

به صورتش نگاه کردم همچنان خشک و جوی بود

_بخدا کاری نمیکردیم . مثل همیشه امیر داشت سر به سرم میذاشتسعی کرد لبخندش رو فرو ببدد ولی موفق نبود

محمد_جدیدا شوخی هاتون ناموسی شده

با اخم به طرف امیر برگشت

محمد_دیگه نمیتونی با راحیل تنها باشی تا وقتی که به اون ماموریت کوفتیت نرسیدی ...

هروقت تمومش کردی با خانواده ت با یه گل و شیرینی میای جلو 
اونوقت خواهرم بهت فکر میکنه و جوابت رو میده

با چشمای درشت شده نگاهش کردم میبرید و میدوخت ... چه ماموریتی

امیر لبخندی زد

امیر_طاقت نمیارم تا اتمام ماموریتم ...
اخه تو به تنهایی ما چیکار داری

چشمان متعجبم رو اینبار به امیر دوختم ...
این دو چه میگفتند برای خودشان

_چی میگین شما دوتامحمد_ همین که گفتم

اخم کردم و از جا بلند شدم ... دست به سینه جلوی هرد ایستادم 

_فکر میکنم داری در باره ی من تصمیم میگیری...

محمد هاج و واج نگاهم کرد 

_شاید من نخوام به امیر فکر کنم... از کجا مطمئنی که من امیرو میخوام...

محمد جلوی لبخندش رو گرفت ... از نقشه م بو برده بود و چشمانش برق میزد 
امیر اخم هایش در هم زد

امیر_هرچی میخوای بگو ... تو مال خودمی

از پروییش ماتم برد ... چه رویی داشت این پسر

_خیلی پرویی

امیر تند تند ابرو هایش رو بالا پایین برد و چشمکی زد

امیر_همینی که هست

برو بابایی نثارش کردم و به سمت اشپزخونه رفتم تا برای شام چیزی اماده کنمسرفه ای کردو گلویش را صاف کرد و دستش را روی پای امیر کوباند 

محمد_حالا که راحیل میگه نه دیگه هیچوقت دورو برش نبینمت ها 

لبخندم را جمع و جور کردم و به طرفشان چرخیدم 

_شام چی میخورین درست کنم؟

محمد_نمی‌خواد خوشکل خانم سفارش دادم از بیرون بیارن 

ابرویی بالا انداختم 

_چی سفارش دادی ؟

محمد لبخند شیطونی زد و رو به امیر چشمکی زد 

محمد_کوبیده ..

با شنیدن اسم کوبیده دود از سرم بلند شد... جیغ زدم 

_محمد 

هر دو به خنده افتاده بودند اخم هامو در هم کردمو به سمت اتاقم رفتم که میانه های راه دستم کشیده شدمحمد_ناز نکن حالا 

_ولم کن ، شبیه کوبیده شدم این چند روز 
دیگه حالم از کباب بهم میخوره 

محمد_شوخی کردم نازک نارنجی من 

با اخم های در هم نگاهش کردم 
کمی خودم رو لوس کردم 

_خیلی بدی 

محمد_چرا خواهری

_همش اذیتم میکنی

محمد_شماهم خیلی لوسی 

_خودتی 

لبخندی زد و لب باز کرد تا چیزی بگه ولی با صدای زنگ تلفن خونه گوشی بی سیم رو برداشت و جواب داد 

محمد_سلام آقا هاشم 
خسته نباشید 

_....

محمد:ممنون 
جانم آقا هاشم با من کاری داشتید؟

_.....محمد:نه نه ،خودم میام پایین نمی‌خواد بفرستیش بالا , الان میام 

تلفن رو قطع کرد و رو به من و محمد که ساکت نگاهش میکردیم گفت

محمد_غذا آوردن میرم پایین بگیرم 

_وا خب میگفتی بیاره بالا 

محمد_نه دیگه خودم میرم بگیرم با آقا هاشم هم کار دارم 

متعجب نگاهش کردم که چشمک نا محسوسی به امیر زد ولی من متوجهش شدم 

کاسه ای زیر نیم کاسه بود 
محمد خیلی سریع از آپارتمان خارج شد 
نفسم رو بیرون فرستادم

 که تو جای گرمی فرو رفتم سعی کردم از آغوشش بیرون بیام ولی زور امیر بیشتر بود 

امیر_که حالا منو نمی‌خوای

_عه ولم کن مگه محمد نگفت دیگه نزدیکم نشو

امیر:محمد بگه کیه که گوش بده؟


لبم رو به دندون گرفتم طولی نکشید که دو انگشتش رو روی لبهام گذاشت و پایین کشید 

امیر_میخوام باهات جدی صحبت کنم راحیل ....خیلی جدی 

امیر_برای اینکه بشی خانوم خونم یه چیزایی که تو زندگیم اتفاق افتاده رو باید بدونی 

قلبم تند تند میزد انگار تپش های قلبم با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند 

امیر :من بابام اهل ترکیه است ،اصالتش برای اونجاست 

قبل از اینکه ازدواج کنه میاد ایران برای ماموریتش
 اینجا دلش رو میبازه به یه دختر...
چشمای وحشی و سیاه اون دختر دل و ایمانش رو میبره 

نفس کشید و انگشتش رو نوازش وار روی چشمانم کشید 
منتظر بودم ادامه داستانش رو بدونم 

امیر_درست مثل چشمای تو که زندگی برام نزاشته 

دوباره کمی مکث میکنه و ادامه میده


امیر_ با کلی رفت و امد ، خانواده ی دختر اجازه ی ازدواج رو میدن بعد از اینکه عروسی میکنن

 بابام با اون دختر میره ترکیه  و دوسال بعد از ازدواجشون من به دنیا میام
 
تو این مدت هردوشون عاشقانه با هم زندگی می‌کردند تا اینکه من دوساله میشم 

سکوت کردو مشتشو محکم به تشک‌کاناپه فشرد 
دستم رو روی دو دستش گذاشتم 

_هیس آروم باش اگه سختته نمی‌خواد تعریف کنی 

نفس عمیقی کشید...
از رگ های برجسته ی روی پیشونیش میشد میزان عصبانی بودنش رو فهمید

_امیر...

سرش رو توی موهام فرو کرد 

امیر_هیششش بذار بگم راحیل... بذار بگم

همونطور که بینیش رو بین موهام فرو کرده بود نفس عمیقی کشید
فشار دستش رو پشت کمرم بیشتر کرد و منو به خودش نزدیک تر کرد

امیر_بعد از ۴سال زندگی با پدرم ... رفت ، طلاق گرفت و برای همیشه غیبش زد..

دستم رو توی دستش فشرد 

امیر_تو اون مدت عمو و زن عموم برام سنگ تموم میذارن ...
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر