قادر رنجبر نظرات پنجشنبه 10 اسفند 1396 ، 12:20 ق.ظ

مرجان هنوز ایران بود و انگار قصد رفتن نداشت. بالاخره چهلم آقا جون هم رد شد. 

به درخواست خانوم جون قرار شد همه خونه ی آقا جون جمع بشیم تا وصیت نامه رو باز کنن. 

احمدرضا قرار بود از رستوران بیاد. آژانس گرفتم و به خونه ی آقا جون رفتم. 

همه جمع شده بودن. سلامی دادم و روی صندلی نشستم. نگاه مرجان آزارم می داد. 

وکیل پیر آقا جون نگاهی به همه انداخت و عینک ته استکانیش رو جا به جا کرد. 

-خوب، حالا که همه جمع هستین وصیتنامه رو باز می کنم. 

شروع به خوندن مقدمه کرد. همه سکوت کرده بودن. اموال همونطور که آقا جون خواسته بود بین پسرها و دخترهاش تقسیم شد. 

وکیل نگاهی به همه انداخت گفت:

-دیانه کیه؟

لبم رو با زبون خیس کردم. 

-من!

-بیا جلو دختر جان. 

بلند شدم و سمتش رفتم. پاکتی رو سمتم گرفت. 

-این پاکت مال تو هست. 

پاکت سفید رو از دستش گرفتم و سر جام برگشتم. 

-خوب ... یه مسئله ی دیگه هم هست که باید بگم؛ آقا قبل از فوتش برگه ای رو بهم داد و گفت اضافه کنم به وصیت نامه و اون مسئله بر می گرده به عقد موقت احمدرضا و دیانه!

قلبم تند شروع به تپیدن کرد. منظورش چی بود؟ یعنی چی؟ سکوت سنگینی سالن رو در بر گرفته بود.انگار وکیل هم بازیش گرفته بود چون توی خونسردی کامل چائیش رو نوشید. 

نگاهش رو دوباره به دفتر جلوی روش انداخت.

-به درخواست آقا، عقد موقت شما فسخ میشه!

احمدرضا با عصبانیت گفت: 

-چی؟

اما من شوکه شده بودم. باورم نمی شد آقا جون چنین درخواستی کرده باشه. 

-اما من قبول ندارم!

-نیازی به قبول داشتن شما نیست؛ مثل اینکه قبل از عقد وکیل وصی شما آقا بوده و قید شده هر زمان به خواست ایشون این عقد میتونه فسخ بشه!

مثل اینکه بقیه هم مثل من شوکه شده بودن اما مرجان با غرور پا روی پا انداخت. 

وکیل پیر از روی مبل بلند شد. کیف چرم اصلش رو توی دستش گرفت. 

-حرفی باقی مونده که زده نشده باشه؟

همه نگاهی به هم انداختن. دائی محمد بلند شد و تا جلوی در سالن وکیل رو همراهی کرد. 

امیر علی خندید گفت:

-خدا بیامرزتت آقا جون که هیچ کس سر از کارهات درنیاورد!

احمدرضا عصبی بلند شد. 

-دیانه، پاشو بریم. 

دائی محمد رفت سمتش. 

-اما از امروز دیانه دیگه تو خونه ی تو کار نمی کنه!

احمدرضا پوزخندی زد و گفت:

-کسی قرار نیست برای ما تصمیم بگیره. دیانه پاشو!

مرجان با عشوه گفت:

-من می دونستم تو به خواست آقا جون این دختر و گرفتی، حالا دیگه از زندگیت بندازش بیرون!

احمدرضا نگاهی به سر تا پاش انداخت. 

-هر خری اسم خودش رو مادر میذاره!!-راجب من درست صحبت کن!!

-من اصلاً آدم حسابت نمی کنم که بخوام باهات حرف بزنم. دیانه، پاشو. 

از روی مبل بلند شدم و دست بهارک رو گرتم. خانوم جون اومد سمتمون. نگاهی به احمدرضا انداخت. 

-فقط تا آخر هفته دیانه اونجا می مونه، بعد از اون خودش تصمیم می گیره تا کجا زندگی کنه. 

احمدرضا عصبی دستی به پشت موهاش کشید. 

-بعد راجبش صحبت می کنیم خانوم جون. 

-صحبتی نمونده پسرم، باید خیلی چیزها روشن بشه. برید فعلاً!

خداحافظی کردم و همراه احمدرضا از خونه بیرون اومدیم. 

سوار ماشین شدیم و تا رسیدن به خونه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد. 

وارد سالن شدم که احمدرضا گفت:

-تو که نمی خوای بهارک و تنها بذاری؟

نیم نگاهی به بهارک انداختم. بغض بدی راه گلوم رو گرفته بود. سمت پله های طبقه ی بالا دویدم. 

وارد اتاق شدم. اشک روی گونه هام جاری شدن. پشت در سر خوردم. 

چرا آقا جون این عقد رو فسخ کرده بود؟! من بدون بهارک می مردم. 

دست کردم تو جیبم که دستم به پاکتی که وکیل داده بود خورد. سریع درش آوردم و در پاکت رو باز کردم. 

نگاهم روی نوشته ها بالا و پایین می شد. لبم رو به دندون گرفتم و اشکم روی کاغذ چکید.“دخترم، دیانه؛ به حرفم گوش کن و از پیش احمدرضا برو. من اشتباه فکر می کردم، تو جوانی و آینده داری” 

کاغذ رو سر جاش گذاشتم. از اون همه نوشته فقط همین دو سطر توی سرم بالا پایین می شد. 

سرم و روی زانوهام گذاشتم. صدای پیانو بلند شد. شونه هام لرزید. 

انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا من و از بهارک دور کنه!

با صدای ضربه های آرومی که به در می خورد قلبم ریش شد. 

بلند شدم و در اتاق و باز کردم. نگاهم به قامت کوچولوی بهارک افتاد. 

دلم ضعف رفت. کشیدمش توی آغوشم و عطرش و بلعیدم. 

فردا دانشگاه داشتم اما اصلاً حس و حال رفتن نداشتم. 

شب با تمام سختی هاش تموم شد. دوشی گرفتم. روسری روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم. 

نگاهی به سالن به هم ریخته انداختم. چرخیدم که نگاهم به احمدرضا افتاد. 

روی مبل سه نفره خوابش برده بود. بالای سرش ایستادم. توی خواب چقدر مظلوم بود!

با کمترین صدا شروع به جمع کردن سالن کردم. چائی گذاشتم و پالتوم رو پوشیدم. 

سمت نونوائی راه افتادم. دو تا نون گرفتم. سر کوچه بودم که نگاهم به پارسا افتاد. 

با دیدنم لبخندی زد گفت:

-این بار شما سحرخیز تر بودیا!

-سلام. 

-سلام خااانوم. خوبی؟

-ممنون. نونوائی می رفتین؟

-آره اما حالا می خوام یکی از نون های همسایه ام رو بگیرم.


لبخندی زدم. 

-ایرادی نداره ... همیشه شما به ما نون دادین یه بارم ما به شما نون میدیم. 

دست دراز کرد و خواست نون رو از دستم بگیره. لحظه ای دستش به دستم خورد. 

هول کردم. با مکثی، نون رو از دستم گرفت. سمت در رفتم. 

-دیانه. 

چرخیدم. 

-بله؟

-اگر یه کار پاره وقت برات پیدا بشه انجام میدی؟

-من؟!!

آروم زد رو پیشونیش. 

-آخ یادم رفته بود تو تمام وقت باید مراقب بهارک باشی. فعلاً  روز خوش. 

سری تکون دادم. وارد حیاط شدم. احمدرضا هنوز خواب بود. معلوم نبود دیشب تا کی بیدار بوده که تا حالا خوابیده!

میز صبحانه رو چیدم. دست و صورت بهارک رو شستم. احمدرضا بیدار شده بود. صدای آب از سرویس بهداشتی می اومد. 

بهارک رو روی صندلی گذاشتم. چرخیدم که احمدرضا وارد آشپزخونه شد. لحظه ای هر دو خیره ی هم شدیم. 

ضربان قلبم بالا رفت. هول کردم و دستی به گوشه ی روسریم کشیدم. پوزخندی زد و روی صندلی نشست. 

چائی رو کنارش گذاشتم. روی صندلی کنار بهارک نشستم. 

-بهتره توی خونه ی من روسری سرت نباشه!

-اما ...

-اما چی؟ ها؟ چون محرم نیستیم؟ فکر کردی من اجازه میدم تو از این خونه بری؟ 

-ولی ...

-ولی و اما برای من نیار، می فهمی؟ من نفهمم، هیچی نمی فهمم!

صدای زنگ آیفون باعث شد عصبی بلند شه. از آشپزخونه بیرون رفت.نفسم رو سنگین بیرون دادم. اصلاً نمیدونستم چیکار کنم و قراره چی بشه؟! 

احمدرضا تو چهارچوب در نمایان شد. 

-پاشو با بهارک برید بالا. 

-برای چی؟

-نمی فهمی؟ زود باش!

دست بهارک و گرفتم و از آشپزخونه بیرون اومدم. 

-تا نگفتم پایین نمیای!

بی تفاوت شونه ای بالا دادم و سمت پله ها حرکت کردم. اما کنجکاو بودم چرا احمدرضا انقدر با هراس به من گفت برم بالا!

وارد اتاق شدم. سریع سمت تراس رفتم. پرده رو کنار زدم. 

با دیدن زنی که وارد سالن شد و نفهمیدم کی بود، تعجب کردم. 

تو اتاق شروع به قدم زدن کردم. سمت در اتاق رفتم. آروم در اتاق رو باز کردم. 

صدای گنگی از پایین می اومد. آروم از اتاق بیرون اومدم. از ترس قلبم محکم می کوبید. 

میدونستم احمدرضا بفهمه بازم علم شنگه به پا می کنه اما دل و زدم به دریا و سمت نرده های طبقه ی بالا رفتم. 

کمی خم شدم. کسی توی دیدم نبود. با شنیدن صدای المیرا ابروهام ناخواسته بالا رفت. 

-احمدرضا، قرار بود ما با هم ازدواج کنیم!

نمیدونم چرا از شنیدن این حرف حس بدی بهم دست داد. یعنی احمدرضا قراره ازدواج کنه؟ 

-من دوست دارم احمدرضا!

-بهت گفتم نیاز دارم فکر کنم. 

-اما ما این چند ماه با هم بودیم، چرا اون موقع نگفتی؟

-المیرا، داری عصبیم می کنی! گفتم این مدت تمام زندگیم بهم ریخته، نمی فهمی انگار، نه؟!

 تو تلگرام برای دوستان این وب سایتو معرفی کنید مرسی 


 اشتراک در تلگرامبرچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. سه شنبه 15 اسفند 1396 11:05 ب.ظ
  لطفا دل ماروخون نکنید خیلی دیرپارت جدیدش رو میزارین واقعا خسته کننده میشه خیلی فاصله بینش میفته ازهیجان قثه کم میشه
 2. یکشنبه 13 اسفند 1396 10:03 ق.ظ
  100 تا مرد وزن تو داستان هست ولی هیچ کدوم عاشق اون یکی نیست دیگه داره خیلی آبکی میشه من رمان به خاطر احمد رضا میخونم آگه دیانه عاشق اون نشه به کل رمان های فریده بانو رو حذف میکنم
 3. یکشنبه 13 اسفند 1396 10:00 ق.ظ
  ببخشید شخصیت اصلی رمان دیانه است شخصیت اصلی مرد کیه احمد رضا
 4. یکشنبه 13 اسفند 1396 10:00 ق.ظ
  ببخشید شخصیت اصلی رمان دیانه است شخصیت اصلی مرد کیه احمد رضا
 5. مونا شنبه 12 اسفند 1396 10:20 ق.ظ
  نمیدونم نویسنده این نظرات رو میخونه یا نه اما اگر قصد چاپ رمانش رو دارده خالی از لطف نیست كه نظرات خوانندگان رو بررسی كنه و قبل از چاپ تجدید نظر كنه و یك اثر پحته و خوب تولید كنه
 6. مونا شنبه 12 اسفند 1396 10:18 ق.ظ
  سلام به نظر من هم نویسنده شالوده رمان از دستش در رفته از اول این داستان هزار و یك شب كلی شخصیت اومدند و رفتند و سرنوشت خیلی هاشون اصلا معلوم نشد انگار وسط آسمون و زمین معلق موندن و بلاتكلیف. به عقیده من فقط حلق شخصیت مهم نیست مهم اینه كه نویسنده بتونه خوب شخصیت پردازی كنه. ضرورتی نداره هزار نفر خواطر خواه دیانه باشن از دور هر جایی كه داستان كم میاد بیان یه سلام علیك كنن و برن مثل پارسا ، صدرا و امیر حافظ كه به نظر من خیلی آبكی بود با یكی دیگه ازدواج كرد و....
 7. شنبه 12 اسفند 1396 10:10 ق.ظ
  همینه که هست دوست نداری نخون آگه میخوای تموم شه پس چرا میخونی بعدم عزیزم گفته‌ای رمان از طرف دیانه است نه احمد رضا که المیرا بیاد بره المیرا را از کجا ببینه دوست احمد نه دیانه
 8. شنبه 12 اسفند 1396 01:45 ق.ظ
  دوستان این فریده اصلا نویسنده نیست
  یه سرى موقعیتها رو پراكنده كنار هم چیده یه قصه بی سر و ته درست كرده ، هیچ چیزش به هیچیش ربط نداره ، كه چى یه دخترو از دهات بیارنش صیغه بشه و كلفتى كنه تو خونه معشوقه سابق مادرش !!! آخه هر آدمى كه عقل تو سرش باشه اصلا یه همچین داستانى رو نمینویسه ، ویدیا رو بخونین متوجه منظورم میشین اونجام دیگه خودش خسته شد آخر داستانو فقط چسبوند به هم جمعش كرد ، این یكى هم همینطور میشه ، به قدرى ضعیف و افتضاح تمومش میكنه كه حال همه بهم میخوره
 9. جمعه 11 اسفند 1396 10:48 ب.ظ
  همه اینا بکنار المیرا مثل پیام بازرگانیه هرجا کم میاره میاردش یه تابی تو قصه میده و میبرش اینکه شب یلدا و خونه ویفر همه جابود چرا تو مراسم اقاجون نبود داستان اینقد طولانی و بافاصله شده نویسنده خودسم کاراکتراشو فراموش میکنه بعد توقع داره وقتی اسمشون میاد ما بفهمیم
 10. نگاه جمعه 11 اسفند 1396 08:30 ب.ظ
  سلام‌به‌نظر‌منم‌نویسنده‌‌روند‌قصه‌رونمیتونه‌
  مدیریت‌کنه‌کلا‌ازدستش‌رفته،اولا‌رمان‌
  خیلی قوی بود همه‌چیز سرجایش بود
  شخصیت‌ها و اتفاقات پخته بود وقابل‌باور
  اما‌الان‌آبکی‌شده،مرجان‌میاد‌بی‌خبر!!!چرا؟؟؟
  دلیلی‌نداره،آقاجون‌میمیره‌یهویی،اینم‌دلیل‌نداره
  ارثیه‌به‌دیانه‌میرسه‌بی‌دلیل؟المیرا‌میاد‌تو‌داستان
  کیه‌وچطوری‌میاد‌وچطوری‌میره‌اینم‌بی‌دلیله،
  پارسا‌‌نقشش‌توداستا‌ن‌چیه‌وچرا‌هست‌؟؟؟
  اینم‌هیچی؟؟چرا‌دیانه‌تنها‌بوده‌بعد‌اومده‌شهر
  اینم‌بی‌دلیله؟؟چرا‌مرجان‌اینهمه‌کارای‌بی‌سرو
  ته‌انجام‌میده‌اینم‌بی‌دلیله،پدرش‌چرا‌باید‌با
  مرجان‌ازدواج‌کنه؟؟چرا‌دیانه‌رو‌هیچکی‌
  نمیخواد؟؟اصلا‌بی‌بی‌کیه؟؟چرا‌دیانه
  پیشش‌بوده؟؟پدر‌دیانه‌کی‌بوده‌؟؟
  چرا‌مرده؟؟هیچی‌معلوم‌نیست
  آخرداستانم‌آبکیه‌چون‌شخصیتا
  به‌هم‌ریخته‌ان‌،اینقدر‌این‌رمان‌
  طول‌کشیده‌شالوده‌اصلی‌از‌بین
  رفته‌ورمان‌بی‌سروته‌شده
 11. پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:09 ب.ظ
  سلام واقعا با این همه وقفه فقط ادم دل زده میشه من که دیگه نه حوصله دنبال کردن این رمان رو دارم نه وقتشو. مگه مجبوری؟ خوب وقتی داستان تموم شد بعد ارایه بده که تو ذوق مخاطب نخوره. این جوری که پیش میره احتمالا نویسنده خودشم داستان از دستش در رفته و داره سعی میکنه جمع و جورش کنه اخرشم ابکی میشه.
 12. پنجشنبه 10 اسفند 1396 01:15 ب.ظ
  احمد رضا هم خدا را میخواهد هم خرما رو هم المیرا رو هم دیانه رو
 13. پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:33 ق.ظ
  به نظرم بیاید یکار بکنید تا عید هیچ پارتی نذارید تو عید هروز پشت سر هم بذارید زود تموم شه ماهم تو این مدت منتظر نباشیم برگردیم از اول رمانو بخونیم یادمون بیاد چی شده.
  اخه چرا تا نصف داستانو ننوشتین روش میکنید حداقل از مخاطب جلو تر باشین
 14. پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:05 ق.ظ
  یعنی قرار بود داستان به اندازه ای باشه که کلافه نشیم
  دیر به دیر به صورت قطره چکونیداستنو میزارید. بخدا ادم کلافه میشه.
 15. فاطمه پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:07 ق.ظ
  سلام رمان عالیه ولی خیف که تعداد پارتا کمه لطفا هرروز یه پارت بزارین که معلوم بشه چی ب چیه
 16. فاطمه پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:06 ق.ظ
  سلام رمان خیلی عالیه فقط تعداد پارتا خیلی کمه و زود تموم میشه لطفا هر روز یه پارت از رمانو بزارین تا بفهمیم چی به چی شده

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر