قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 9 اسفند 1396 ، 12:58 ق.ظ

امیر_اون ماسکتو بذار دوباره حالت بد میشه...

اخمی کردم و ماسک رو کامل پایین اوردم

امیر_عه با شما بودما خانوم خانوما...

_منم با شما بودما... گفتم چرا اینجام

امیر ادای فکر کردن رو دراورد و کمی بعد عاقل اند سفیهانه نگاهم کرد

امیر_ولی نپرسیدیا... گفتی من چرا اینطوریم؟

خنده م گرفت ... منو دست انداخته بود ... احساس کردم نفس کشیدن کمی سخت تر شده برام دوباره ماسک رو روی دهانم گذاشتم

به چشمان ناراحت و نگران امیر نگاه کردم... جلو اومد و دستم رو توی دستش گرفت 

امیر_ببین چیکار کردی با خودت...

لبخندی از نگرانیش رو صورتم شکل گرفت
کمی صبر کردم تا نفس کشیدنم منظم شد
دوباره ماسک رو از روی دهانم برداشتم

_من که خوب بودم ... این هم مطمئنا فشار عصبیه که اون به اصطلاح مادر بزام بوجود اورد

امیر صورتش را کمی جلو اورد...امیر_راحیل خانوم ... دیگه حق نداری ازم فاصله بگیری... تا وقتی که خودم مراقبت بودم حالت اوکیه اوکی بود...

کمی مکث کرد و چشمانش رو ریز کرد و با حرص ادامه داد

امیر_این محمد احمق باعث اینطوری شی

خنده م گرفته بود ولی بر خلافش اخم کردم

_هی هی با داداشم درست صحبت کن ...

جرقه ای در ذهنم خورده شد ...
نیم خیز شدم که ومیر با فشار دستش خوابوندتم

امیر_چته دختر؟

_محمد... بهوش اومد

لبخندی که رو صورتش جا خوش کرد و چشمانی که باز و بسته شدند حس دیگری بجز خوشحالی رو در دلم لغزاند

نمیدانستم خوشحالیم رو ابراز کنم یا عشقی که در وجودم بود ... 
با لبخند عمیقی به چشمانش خیره بودم...
امیر سرش رو جلو اورد...
چیزی در وجودم سر خورد...
چشمانش روی لب هایم ثابت موند...
اینبار کمی بیشتر صورتش را جلو اورد...

نگاهش به چشمانم خیره شد و دوباره به سمت لب هایم رفت...
حالا دیگر لبخندی روی لب هایم نبود


هرم نفس هایش روی صورتم حالم را ملتهب کرده بود
نفس های تند شد...
چشم هایم بسته...
و منتظر داغی لب هایش شدم...
با فرود امدن ماسک روی صورتم چشم هایم باز شد ...

با دیدن چشم های شیطونش و لبخند عمیق روی لب هایش اخم هایم در هم فرو رفت

امیر_ اخم نکن خانوم خانوما... هرچیزی جایی داری زمانی داره مکانی داره

ماسک رو از روی صورتم برداشتم و دهن باز کردم تا هرچی لیچار بلدم بارش کنم مرا مسخره کرده بود

_خیلی بیشعو...

با حرکتی که کرد ساکت موندم و با چشمای درشت شده نگاهش کردم

گرمی لب هایش اتشم میزد...
تپش قلبم از کنترل خارج شده بود...

نرمی و خیسی لب هایش بین لب هایم به خوبی حس میشد...

کمی مکث کرد و بوسه ی کوچکی کنار لبم زد و عقب کشید
چشمک شیطونی زد...

امیر_اینطوری بیشتر مزه داد... خوشمزه تر شدی


همچنان گنگ نگاهش میکردم...
مغزم کاری را که انجام داده بود را نمیتوانست تجزیه کند

امیر خندید  ... اخم کردم 
ولی  او همچنان میخندبد که خیلی یهویی  چشمانش درشت و کف دسشتش رو محکم به پیشونیش زد

امیر_وای یادم رفت

نگاهش رو به چشمانم دوخت و اخم شیرینی کرد

امیر_انقدر شیطونی کردی و خوشمزه شدی که یادم رفت به دکترت اطلاع بدم بهوش اومدی

اخم کردم و رویم را برگردوندم

صدای بهم خوردن در اومد که نشونه از رفتن امیر داشت

دست م رو روی لب هایم گذاشتم و با انگشت  اهسته روشون کشیدم
خجل شدم ... نمیدانم از کی یا از چی
ولی داغ شدن گوش هایم را به خوبی حس کردم

چیزی در دلم مدام سر میخورد ... حس کرختی و ارامش بخشی داشتم

نا خود اگاه  لبخند کمرنگی زدم که در خیلی سریع باز شد

هول زده لبخندم رو جمع کردم و به سمت در برگشتم
مرد سفید پوشی بود که مونا و امیر هم به همراهش وارد اتاق شدند


دکتر_علیک سلام خانوم خانوما

لبخند کمرنگی زدم ... از اون دسته دکتر های مسن خوش اخلاق بود

دکتر_چرا لپت انقدر سرخ شدند

متعجب به دکتر نگاه کردم وقتی به جوابی نرسیدم به امیر نگاه کردم که لبخند شیطونی روی لب هایش بود

اخمی کردم و به طرف دکتر نگاه کردم ...دکتر که نگاهش رو من بود متوجه این تغیر حالتم شد و به سمت امیر چرخید

با دیدن لبخند شیطنت امیز امیر ابروی بالا انداخت و لبخند معنی داری زد

دکتر _فک کنم خودم فهمیدم چرا

مونا هم که از ماجرا چیز هایی بو برده بود ریز خندید که با چشم غره ی من همراه شد

دکتر_حالا بعدا تنبیهش کن بذار فلا معاینت کنم

خجالت زده سرم را کمی به سینه ام نزدیک کردم  ... دکتر بعد از اینکه معاینه کرد و از سلامتم مطمئن شد

 با توصیه های کوتاهی چشمکی زد و با اشاره به امیر از اتاق خارج شد مونا به طرفم اومد و دستم را در دستش گرفت

مونا_چقدر خوشحالم که بهوش اومدی الان سه روزه که تخت خوابیدی و اصلا هم فکر ما سه تا بسچاره رو نکردی

لبخندی زدم که ادامه داد

مونا_خداروشکر... خدارو صد هزار مرتبه شکر که هردو تون سالمین

_محمد خوبه؟

مونا_اره محمد هم خوبه ... الان میرم میارمش

_کی بهوش اومد؟

مونا نارحت نگاهم کرد 

مونا_همون شبی که تو حالت بد شد


لبخندی زدم میدونستم که بهوش میاد ... 
مونا از اتاق خارج شد تا محمد رو به اتاقم بیاره 
نگاهی به امیر انداختم که هنوز لبخندش رو لب هایش بود ... اخمی کردم و به سقف چشم دوختم

صدای قدم هایش رو میشنیدم  گوشه ی تخت نشست و سرش رو جلو اورد

امیر_خوب دیگه بریم ادامه ی شیطنتمون... سری پیش قبول نبود تو همراهی نکردی

با اخم زل زدم بهش

_چیزی بهت نگفتم پرو نشو

امیر_عه پرو چیه ... وقتی ماسکت رو نمیزنی رو دهنت یعنی دلت میخواد من بوست کنم

خواستم از جا بلند شم که دوباره به  بازو هایم فشاری وارد کرد و اینبار با صورتش روم خیمه زد

نفسم رو تو سینه حبس کردم و سعی کردم سرم رو عقب تر ببرم ... ولی جایی نداشت و زیر سرم متکا بود...

لبخندی زد و تند تند ابرو هایش رو بالا پایین برد...
نزدیک به لب هایم لب زد...

امیر_همین الان باید بوسم رو پس بدی

این همه نزدیکی ملتهبم کرده بود...
به چشمان عسلیش خیره شدم ...

دلم میخواست طعم لب هایش را می چشیدم ... مگر چه اشکالی داشت

سرم رو بلند کردم ...


سرم را بلند کردم...
چشمانش بسته شدند...
حالا نوبت من بود... لبخند شیطنت امیزی زدم و گونه اش را محکم گاز گرفتم...

امیر_اخ

لبخندم رو روی لب هایم حفظ کردم و اینبار من تن و تند ابروهایم را بالا و پایین بردم

امیر_عه اینطوریاست فسقل خانوم؟

_بله ، اینطوریا...

با باز شدن در حرف تو گلویم موند ... با چشمای گشاد شده نگاه م رو به محمد و مونا دوختم ...

امیر هم در همون حالتی که نشتی بود سرش رو به سمت در چرخوند

مونا لبخن معنی داری زد...
نگاهم رو محمد ثابت موند ... روی ولیچر نشسته بود و اخم به چهره داشت 

با طلبکاری به امیر نگاه میکرد... به طرف امیر برگشتم و با دستم کمی به سینه ش فشار دادم تا عقب برود

نگاه دلتنگم دوباره روی محمد ثابت شد... دوباره بغض چنبره زد در گلویم...

_سلام داداشی


"امیر"

راحیل_سلام داداشی

دلتنگی رو میشد به خوبی از توی چشمانش خوند...
صدایش هم که داد میزد...

لبخندی زدم رو از گوشه ی تختش بلند شدم و به سمت محمد رفتم 

_علیک سلام رفیق

محمد با اخم های در همش نگاهم کرد و بی توجه به من دستش رو به چرخ های ویلچر گرفت تا جلو برود

قبل از راه افتادنش دسته های ویلچرش رو گرفتم و به تخت راحیل نزدیکش کردم

حالا دیگه اثری از اخم و گره ی ابروهایش نبود... اوهم دلتنگ بود ... دلتنگ تک دانه خواهرش ...

محمد_سلام عشق داداش... چه بلایی سر خودت اوردی نفسم نگفتی بدون تو میمیرم؟

راحیل اخم کرد

راحیل_خیلی پرویی ها... تو خودت چه بلایی سر خودت اوردی که ۳ماه تو کما بودی... باز من فقط مریض بودم 

محمد تک خنده ای کرد و جلو رفت 

محمد_بیا کمکم کن بلند شم 

خیلی خشک و جدی میدانستم از حالت نشستنمون ناراحت است و توی خیالش هزارتا فکر و خیالهمانطور که قدم بر میداشتم به راحیل نگاه کردم ... با نگرانی به محمد نگاه میکرد... چیزی میخواست بگوید و همه ش حرفش را میخورد

لبخندی روی صورتم نشست... این دختر شده بود همه ی زندگیم ... این سه روط خواب و خوراک نداشتم

_نگران نباش خانوم خانوما ... داداشت فقط یک پایش در رفته و الان تو گچه تا دو هفته دیگه هم گچش رو در میاره

محمد نگاه کوتاه متعجبی به راحیل انداخت و همان نگاهش رو به سمت من چرخوند

محمد_راحیل که چیزی نگفت؟

بازوانش رو گرفتم تا بلندش کنم...

_مگه من گفتم که راحیل چیزی گفت...

محمد_پس چرا توضیح دادی بهش؟

_چون نگاهش فوق العاده نگران بود... صد دفعه هم دهنش مثل زبون بسته ها باز و بسته شد

راحیل با دست ازادش مشتی داخل شکمم زد... خیلی کم جون بود... سعی کردم رنگ نگاهم عوض نشه و همانطور شاد و شنگول خوشحالش کنم

_خیلی دست به زن شدیا... من زن اینطوری نمیخوام

نگاه متعجب هرسه شان را روی خودم حس کردم...مگر اشکال داشت در جمع و غیر مستقیم خواستگاری کردن؟
خیلی پرو تو چشمان شون چشم چرخوندم و سری تکون دادم 

_هان

راحیل دندون قروچه ای کرد

راحیل_کی گفته من زن تو میشم... بلا به دور

محمد سرخوشانه خندید و ابروهایش رو بالا و پایین برد

محمد_خوردی؟ هستشو تف کن

خیلی خونسرد همانطور که محمد رو نگه داشته بودم بهش نگاه کردم

_حالا میبینیم

محمد بی توجه به حرفم روی صورت راحیل خم شد و پیشونیش رو بوسید ... با صاف شدنش چشمانش رو باز و بسته کرد به معنای اینکه میتونم روی ویلچر بشونمش

محمد_در ضمن خواستگاری کردن هم رسم و رسومی داره و اینکه من قصد ندارم خواهرمو شوهر بدم

خندیدم

_اوکی شوهرش نده ... 

به راحیل نگاه کردم و چشمکی زدم

_اونوقت میشه دوست دخترم


مونا خندید...
محمد ابرویی بالا انداخت...
و راحیل اخم کرد...
لبخندی زدم و با انگشت سرمش رو اشاره زدم 

_تموم شده میرم بگم بیان درش بیارن

لبخند خورده شده ی محمد به چشمم خورد ... مونا هم راحت با لبخند نگاهم میکرد

چشمکی بهش زدم و از اتاق بیرون رفتم ...
نفس عمیقی کشیدم ... دستی به صورتم کشیدم 
خیلی خسته بودم و دوست داشتم که برای یک هفته فقط بخوابم ... دستم رو جلوی دهانم گذاشتم و خمیازه م رو خفه کردم

رو به پرستار گفتم

_سرم مریضمون تموم شده اگر میشه بیاید درش بیارین

پرستار سری تکون داد و تبسمی کرد

_چشم الان میام

لبخند کمرنگی زدم و عقب گرد کردم که صدایش متوقفم کرد

پرستار_راستی تبریک میگم که نامزدتون  بهوش اومدن... ایشالا همیشه سالم و سلامت باشن

در جواب تبریکش لبخندی زدم و به اتاق راحیل رفتم

_داره میاد

راحیل با حسرت به یخچال گوشه ی اتاق نگاه کرد...


خنده ام گرفته بود که اینبار صدای معترض محمد بلند شد

محمد_چته شنگول میزنی

راست میگفت شنگول میزدم... امروز راحیل حسابی شارژم کرده بود ...

به طرف یخچال کوچک گوشه ی اتاق رفتم و از داخلش کمپود اناناسی دراوردم و درش رو باز کردم

_تو چرا ناراحتی من شنگولم

محمد_چون حسابی مشکوک میزنی

ابرویی بالا انداختم و به طرف راحیل رفتم ... ظرف فلزی کمپود رو جلوش گرفتم 

با ابرو به ظرف اشاره زدم

_بگیر بخور تا روده کوچیکه بزرگه رو نخورده

قبل از اینکه ظرف رو بگیر در باز شد و پرستار وارد شد لبخندی زد و به طرف راحیل اومد

پرستار_سلام عزیزم ... خوبی

راحیل هم در جوابش لبخندی زد

راحیل_ممنونم

پرستار خیلی سریع کارش رو کرد و از اتاق خارج شد


 راحیل دستش رو دراز کرد تا ظرف کمپوت رو از دستم بگیره ... نچ نچی کردم و کنار تخت نشستم

_تا همسر اینده ت اینجاست چرا خودت عزیزم؟... خودم میدم بخوری

محمد_هی هی...

_حسودی موقوف تو هم برو به نامزد خودت برس ... مزاحم نامزد بازیه ما دوتا نشو

به سختی سعی میکردم خنده م رو کنترل کنم ... قیافه های هر سه تا واقعا خنده دار بود ...

دهان راحیل باز مونده بود و با چشمای درشت شده زوم کرده بود روم...
چشمکی بهش زدم و تکه ای از اناناس خورد کردمو با چنگال داخل دهانش گذاشتم

_بخور عزیزم که خیلی گشنته

به سمت محمد برگشتم که حرصی نگاهم میکرد

_حرص نخور برادر من ... الانم بهتره بری اتاق خودت استراحت کنی... وقت ملاقات تموم شده

محمد_خودم میخوام پیشش باشم ... به تو اعتباری نیست

_اگر ناقص نبودی یه چیزی ولی متاسفانه ناقصی الان"راحیل"

به چشمان بسته ش نگاه کرده م ... خستگی از سر و روش میبارید ... بعد از دادن ناهارم هردومون خوابیدیم من روی تخت بیمارستان و او روی صندلی...

با باز شدن در نگاهم به آن سمت چرخید... با دیدن پرستار خوشرویی که نسیبم شده بود لبخندی زدم 

با دیدن امیر که خوابیده بود خیلی اهسته قدم برداشت و نزدیکم شد 

پرستار_حالت چطوره خانوم؟

_خوبم ممنون 

پرستار_اومدم ببینم قرصات رو خوردی یا نه ... ولی نامزدت که تو اوج خوابه 

خندیدم و به امیر نگاه کردم چه شیرین بود این کلمه
نامزدت...

_نامزدم نیست

پرستار متعجب نگاهم کرد

پرستار_واقعا؟

_اره ... دوستمه

پرستار_ولی مشخصه که خیلی دوستت داره ... میتونم بگم که حتی ۱دقیقه هم چشم روی هم نذاشت تو این مدت


چیزی در دلم مالش رفت ... لبخندی بی اجازه روی لب هایم شکل گرفت که باعث شد لبخند پرستار معنی دار بشه

پرستار_پس تو هم دوسش داری...

سری به نشونه ی تایید تکون دادم که با دیدن چشمان باز امیر سیخ سر جایم نشستم...

پرستار متعجب به سمت امیر چرخید و با دیدن نگاه امیر لبخندش عمیق تر شد

پرستار_اوه اوه چه سوتی

نگاهم رو به نگاه شیطون امیر دوخته بودم ...
او شیطون و من جدی...
با دراز شدن دست پرستار به سمتم نگاهم رو به سمت پرستار دوختم

پرستار_بیا عزیزم این قرص ها رو بخور... من دستام ضدعفونی نیست برای همین از جلدش در نیاوردم

لبخندی زدم و قرص و لیوان اب رو ازش گرفتم

_ممنون

پرستار_خواهش میکنم ... کاری داشتی من تو پذیرشم 

با لبخند چشمانم رو باز و بسته کردم او هم لبخندی زد و با تکون دادن سری برای امیر از اتاق خارج شد

قرص هایم رو دونه دونه خوردم که سایه ای روم چنبره زد

با تعجب به امیر تکیه داد به تخت نگاه کردم ...
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر