قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 9 اسفند 1396 ، 12:53 ق.ظاینقدر در کناره امیر هیجان زده میشدم که فکر می کردم 18سالمه و کناره عشقم نشستم و میریم باهم بیرون..حرفاش اینقدر قشنگ بود که منو به وجد میاورد..

دستام و کوبیدم بهم و گفتم:
-عالیه..پس پیش به سوی بازار..

با خنده سرش و تکون داد و سرعتش و بیشتر کرد..تو راه تا برسیم کلی سر به سر همدیگه گذاشتیم..

ماشین و پارک کرد و باهم وارد پاساژ شدیم..یک راست رفتیم سراغ لباس های بچگونه..

برای هرکدوم از اون لباس های ناز و کوچولو اینقدر ذوق زده میشدم که امیر به خنده میوفتاد..

یه پیراهن دخترونه خیلی کوچولو چین دار صورتی برداشتم و بهش نگاه کردم..اینقدر ناز بود که دلم نمیومد ازش چشم بردارم..

چون هنوز معلوم نبود دختره یا پسر از هر دوتاش بر میداشتم..

چرخیدم و پیراهن و گرفتم جلوی امیر و گفتم:
-وای امیر اینو ببین!..

با خنده از دستم گرفت و گفت:
-چقدر نازِ..حالا از کجا معلوم دختر باشه..

تیشرت پسرونه ابی و شلوار لی کوچولویی که انتخاب کرده بودم رو بهش نشون دادم و گفتم:
-از هردوتاش میگیرم!..

امیر با خنده انگشتشو زد روی نوک بینیم:
-حالا چرا صبر نمی کنی تا معلوم بشه فسقل عمو دختره یا پسر؟..

با بی صبری گفتم:
-دلم طاقت نمیاره تا اون موقع..دوست دارم از همین حالا براش خرید کنم..

سرش و تکون داد و با یه نگاه خاص گفت:
-کِی باشه بیاییم برای بچه ی خودمون لباس بخریم!..
.
خون به صورتم هجوم اورد و سرم و انداختم پایین..

تک خنده ارومی کرد و دستم و کشید سمت کفشهای کوچولو و بامزه و گفت:
-بیا کفشم بگیریم براش!..

یکی یکی کفش هارو نگاه کردیم و دوتایی نظر دادیم..با نظر همدیگه یه کفش صورتی دخترونه با یه کفش ابی پسرونه خریدیم..

دخترونه ها یه پاپیون روشون داشتن،پسرونه ها یه خرس که زبونش و در اورده بود..هردوتاشون خوشگل بودن..

با یه عالم لباس و جوراب و کلاه و اون کفش ها رفتیم صندوق تا حساب کنیم..

فروشنده که یه خانوم مهربون و خوش رویی بود رو به من گفت:
-چند ماهه هستی عزیزم؟..اصلا بهت نمیاد حامله باشی!..

لبم و به دندون گرفتم و خواستم بگم اینا برای بچه خواهرمه که با صدای امیر متعجب بهش نگاه کردم..

با شیطنت و بدجنسی گفت:
-تازه دو ماهشه خانوم..اما اینقدر خوشحاله که طاقت نیاورد و اومده از الان براش خرید کنه..

مبهوت به امیر نگاه کردم که شیطون ابروهاش و انداخت بالا و چشمک زد..چشم غره ای بهش رفتم..

خانومِ که تقریبا 40ساله بود با مهربونی به امیر گفت:
-همه همینطور هستن پسرم..شیرین ترین قسمت زندگی برای یه دختر زمان بارداریشه!..

ابروهام و برای امیر انداختم بالا و گفتم:
-درسته خانوم اما این اقا دروغ میگه..خودش اینقدر هوله که به زور منو اورده خرید..

و همزمان با خانومِ زدیم زیر خنده..امیر اول با تعجب بهم نگاه کرد اما بعد لبخندی زد..

دستی تو موهاش کشید و با لبخند خجولی خیلی جدی گفت:
-چیکار کنم دیگه جونمه و همین زن و بچه..

با خجالت سرم و انداختم پایین..خجالت نمی کشه هرچی دلش خواست میگه..انگار باورش شده قراره بچه دار بشه..

یه لحظه از فکر بچه دار شدن منو امیر دلم لبریز از شادی و خوشی شد..
.

خانومِ با لبخند یه خوشبخت باشین گفت..تشکر کردیم و قیمت لباس هارو پرسیدیم..

بعد از کلی تعارف و مهمون من باشین و این حرفا خواستیم حساب کنیم که امیر نذاشت من اصلا حرفشو بزنم..

زیپ کیفم و که باز کردم همچین اخماش و کشید توهم که ترسیدم و یواش زیپ کیفم و بستم..

بعد از اینکه حساب کردیم اومدیم بیرون و رفتیم سراغ اسباب بازی ها..تو مغازه با خنده می چرخیدم و از هرچی خوشم میومد بر می داشتم..

امیر هم پشت سرم میومد و بهم می خندید..کلی هم عروسک،ماشین،تفنگ و خرس خریدیم..

بسته های خرید لباسارو گرفتم به یه دستم و اسباب بازی هایی که تو یه پلاستیک بزرگ گذاشته بودیم هم تو یه دستم بود..

یه خرس خیلی بزرگ و یه عروس بزرگ رو هم که گرفته بودیم دادم دسته امیر..

با اون خرسه که یکم از خودش کوچیکتر بود و اون عروسکه اینقدر بامزه شده بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده و غش غش خندیدم..

امیر که خودشم خنده ش گرفته بود اخم مصنوعی کرد و گفت:
-این خرس گنده رو دادی دسته من تازه مسخره هم می کنی؟..

میون خنده گفتم:
-وای امیر خیلی بامزه شدی..بزار یه عکس بگیرم ازت..

خواستم پاکت خریدارو بزارم زمین که امیر با ملایمت گفت:
-زشته عزیزم..ببین همه دارن بهمون نگاه می کنن..بیا بریم..

چشم چرخوندم و اطراف و نگاه کردم..راست می گفت..

تعدادی نگاهشون به ما بود..بدون هیچ حرفی راه افتادیم سمت ماشین..

تو فکر بودم که یهو امیر خرسه رو اورد جلوی صورتم..از ترس هینی کشیدم و پریدم عقب..

امیر خندید و گفت:
-نبینم تو خودت باشی خانم خوشگله..چیزی احتیاج نداری واسه خودت بگیری؟!..

لبخند زدم:
-نه..چند روز پیش اومدم خرید!..

با لبخند مهربونی سرش رو تکون داد..رسیدیم به ماشین..خریدا رو گذاشتیم تو صندوق عقب و رفتیم به یه فروشگاه مواد غذایی..یه سبد برداشتیم و راه افتادیم..

امیر سبد و میاورد من جلوتر می رفتم و هرچی که به نظرم لازم بود رو بر میداشتم و از امیر هم نظر می پرسیدم و اگه تایید می کرد میزاشتم تو سبد..هرچیزی که می فهمیدم یه ذره مقویه برای بهار گرفتم!..

برای خونه هم یکم خرید کردم و رفتیم از فروشگاه بیرون..هوا خیلی سرد شده بود..امکان داشت به زودی برف بیاد.

نگاهی به امیر که کنارم نشسته بود انداختم..خوشحالی از همه ی صورتش معلوم بود..منم همینطور بودم..

دونفرمون خوشحال بودیم!..چشمامون برق میزد..چقدر خوب بود که امیر رو داشتم.....
.
با ایستادن ماشین نگاهی به اطرافم انداختم که ابروهام پرید بالا..

به امیر نگاه کردم و گفتم:
-چرا اینجا ایستادی؟!..

از ماشین پیاده شد..خم شد سرش و از شیشه اورد داخل و گفت:
-با یکی از بچه ها کار دارم الان میام!..

چشمام و باز و بسته کردم..امیر رفت منم از بیکاری گوشیم و در اوردم و برای هزارمین بار مشغول خوندن پیامک هایی شدم که دیشب با امیر بهم دادیم....

"سلام خانوم...بیداری؟!.."
"سلام عزیزم  اره!.."

"خوبی گلم؟!..کاش نرفته بودی از اینجا..تختم هنوز بوی تورو میده..عین این دیوونه ها بالش رو گرفتم جلو بینیم بو میکنم!.."

چقدر به این حرفش خندیدم..واقعا دیوونه بود..یه دیوونه ی عاشق..

از داشتن امیر به خودم میبالیوم..منم با شیطنت جوابشو دادم..

"خوب چه کاریه می گفتی عطرم و بهت می دادم..در ضمن من با یه دیوونه ازدواج نمی کنما..گفته باشم!"..

چقدر از این جوابم خودش و لوس کرد..می دونستم ناراحت نشده فقط می خواد اینجوری نشون بده...

"دستت درد نکنه..چقدر با احساس با من حرف میزنی..زیاد لوسم نکن رو دل میکنم"

"شوخی کردم اقا امیر..چه زودم بهت بر میخوره..تازه میدونم بی جنبه نیستی رو دل کنی"..

جوابمو نداد..می خواست بگه ناراحت شده..وقتی جوابی ازش نیومد خودم باز یه پیام براش فرستادم..

"قهر کردی اقایی؟...تو که می دونی من چقدر دوست دارم..قهر کنی ناراحت میشما"..

دیگه بهم پیام نداد و بجاش زنگ زد..وقتی زنگ زد و من جواب دادم اولین چیزی که گفت این بود:
"خوب نقطه ضعفی ازم گرفتیا..با یه دوست دارم خرم می کنی"..
.
تا نیمه های شب با هم حرف زدیم..از همه چی برای هم گفتیم..

اینقدر از اینده و کارایی که دوست داره انجام بدیم حرف زد که دوست داشتم زود به اون روزا برسیم..

واقعا چقدر نفهم بودم که چند ماه با امیرعلی زندگی کردم اما نتونستم احساسش و درک کنم و همه رو ترحم دونستم..

خیلی پشیمونم..از اینکه اون چند ماهی رو که می تونستیم با عشق زندگی کنیم رو از دست دادیم....

هنوز تو فکر بودم که با احساس برخورده یه چیز نرم و لطیف به صورتم از جا پریدم..با ترس جیغ خفیفی کشیدم..

اما با دیدن شاخ گل رز قرمزی که امیرعلی روی صورتم می کشید دلم پر از عشق شد..

لبخند پر محبتی بهش زدم که گفت:
-تو این شب خوب حیف بود این رو برات نگیرم..ارزش مادی نداره اما تو همین شاخ گل پر از عشقه!..

با دلی مالامال از عشق و شادی گل رو از دستش گرفتم و گفتم:
-مرسی امیرعلی..امیدوارم بتونم جواب این همه عشق و علاقه رو بدم!..

چشمکی زد و گفت:
-همین که کنارم باشی نوکرتم هستم..ازت ممنونم عزیزم!..

لبخندی زدم و گل رو بردم سمت بینیم و بو کشیدم..امیر ماشین رو روشن کرد و راه افتاد..

با لبخند گفت:
-کجا بریم خانوم؟!..

نگاهی به ساعت انداختم..ساعت ٩ بود..کامل چرخیدم طرفش و تکیه دادم به در ماشین:
-اومم بریم شام بخوریم!..

ضربه ی ارومی به فرمون زد و گفت:
-ای به چشم بانو!......

و حالا بعد از خوردن یه شام خوشمزه روی نیمکت تو پارک نشسته بودیم و به ستاره ها نگاه می کردیم!..

دستای امیر دور شونه هام پیچیده و منو تو اغوشش حبس کرده بود..اینقدر تو دلم شادی و خوشحالی بود که می ترسیدم..می ترسیدم یه چیزی باعث جدایی بشه..

جدایی بین منو عشقی که تو دلم سرتا سر وجودم و گرم کرده بود..می دونستم خوشی به من نمیاد..

همیشه یه طوفان از راه می رسید و همه ی خوشی هام رو با خودش میبرد..

اما یه چیز رو خیلی خوب می دونستم..اینکه اگه امیر تو زندگیم نباشه یک ثانیه هم نمی تونم زندگی کنم........
.
یکم بیشتر رفتم سمت امیر و تکیه دادم به سینه اش..با این کارم دستاش دور شونه هام محکمتر شد..

هوا خیلی سرد بود اما اینقدر حرارت از اغوش امیر به من منتقل میشد که احساس سرما نمی کردم..

اروم صداش زدم:
-امیرعلی؟!..

سرش و تکیه داد به سرم و گفت:
-جانِ امیر عزیزم؟!..

-من عاشق آسمونِ شب و ستاره هاشم!..هیچوقت از دیدنش سیر نمیشم!..
-اره خیلی قشنگه..اما به قشنگی تو نیست!..

اروم خندیدم و سرم و از روی سینه ش یکم گرفتم بالا تا صورتش و ببینم..

چشم دوختم بهش و گفتم:
-کدوم ماست فروش میگه ماستای من ترشن!..

پقی زد زیر خنده..انگار خنده دار ترین جوک سال رو براش گفتم..

وقتی خوب خنده هاشو کرد محکم منو به خودش فشار داد و گفت:
-جونمی باران..جونم!..

ریز خندیدم و سرم و دوباره گذاشتم روی سینه اش..اینجا امن ترین و ارامش بخش ترین جا برای من بود!..از هرچی بگذرم از این اغوش نمیتونم!..

از روی نیمکت بلند شدم و گفتم:
-یکم قدم بزنیم؟!..

سرش و بالا پایین کرد و بلند شد..کنار هم تو سکوت شروع به قدم زدن کردیم..امیر دستش و اورد نزدیک و دستم و تو دستش گرفت..

پنجه ها قوی و مردونه ش رو تو پنجه های ظریف و کوچیک من قفل کرد.........

تو سکوت کنار هم قدم میزدیم..سکوتی که فقط به لبامون قفل زده بود..اما دل و قلبمون و حتی چشمامون گویای حرفای زیادی بود..

حرف های نگفته ای که شاید یه روزی به زبون بیاد شاید هم همیشه همونجا بمونه!..

به امروز فکر کردم..به امروزی که یه خاطره شد و گذشت..گذشت اما یادش هیچوقت از یاد و خاطرم نمیره..

مثل بقیه خاطره هام تو یادم ذخیره میشه..اما شیرین تر از بقیه..این شب پر از احساس و عشق بود برام..

شاید برای بقیه یه شب معمولی باشه اما برای من که تو همین سکوت هم داشتم ثانیه به ثانیه عاشقی میکردم و عاشقی کردن رو از معشوقم می دیدم،یه شب خاص بود....
.


سردم شد..تا وقتی روی نیمکت بودیم گرم بودم بخاطره حضور امیر..حرارت بینمون..عشق داغ و سوزان میونمون..و التهاب دستامون......

دست امیر رو کشیدم و گفتم:
-سردم شد امیر بریم تو ماشین..

سرش و تکون داد و خیره تو چشمام "باشه" ای گفت..انگار تو یه عالم دیگه بود..

دستم و از دستش کشیدم بیرون و با جیغ گفتم:
-هرکی زودتر رسید به ماشین برنده اس..بازنده باید هرچی برنده گفت گوش بده و عمل کنه..

حرفم تموم شده و نشده شروع به دویدن کردم..امیر پشت سرم خندید و شروع به دویدن کرد..

با سرعت می دویدم تا بهم نرسه..سرعتمو بیشتر کردم و نزدیک ماشین بودم که یهو امیر عین جت از بغلم رد شد..

جیغ کشیدم:
-امیـــــر وایســــا..کشته ای امیــــر!..

وقتی رسیدم به ماشین امیر خم شده بود و دستاشو گذاشته بود روی زانو هاش و نفس نفس میزد..خودمم نفسم تند شده بود..

نفسم که یکم منظم شد دستام و زدم به کمرم و با حرص گفتم:
-بی معرفت..حق من بود برنده شم!..

امیر صاف ایستاد و با شیطنت ابروهاش و انداخت بالا و گفت:
-فعلا که من برنده شدم..گفتی جایزه اش چی بود؟!..

اخمی کرده و رفتم سمت ماشین و در حالی که سوار میشدم گفتم:
-در مورده جایزه حرف نزدیم!..

سریع اومد سوار شد و گفت:
-اتفاقا من یه چیزایی یادمه..گفتی بازنده باید به حرفه برنده گوش بده حالا هرچی بگه!..
- نه کی گفته؟!..

چشمکی زد و کشدار گفت:
-باران خانوم گفتــــــه!..

خندیدم و تسلیم وار گفتم:
-حالا چی می خواهی؟!..

-فعلا هیچی..سر فرصت جایزه ام رو ازت می گیرم..فقط تو فراموش نکن!..
.
سرم و تکون دادم..تا برسیم به خونه امیر اینقدر سر به سرم گذاشت که جیغم در اومد و کلی خندیدیم..

باهام پیاده شد و همه ی وسیله هایی که خریده بودیم رو اورد تا تو خونه..

دوباره دوتایی برگشتیم تو حیاط..تا دم در باهاش رفتم..

کنار ماشین ایستادیم و گفتم:
-نمیایی بشینی؟!..

نگاه حسرت باری بهم انداخت و گفت:
-از خدامه ولی نمیشه که..

-انشالله این دوری ها تموم میشه..
-انشالله به زودی..

دستم و گرفت و کشید طرف خودش..دستاش رو گذاشت دو طرف صورتم و لبای داغشو گذاشت روی پیشونیم و یه بوسه طولانی زد..

چشمام بسته شد از این همه احساس..جای لباش روی پیشونیم می سوخت..

پیشونیش رو تکیه داد به پیشونیم..چشمام و باز کردم و بهش نگاه کردم..

خیره شد تو چشمام و گفت:
-میدونی که چقدر دوست دارم؟!..

سرم و به ارومی تو دستاش تکون دادم و چشمام و باز بسته کردم..

لبخند مردونه و جذابی زد و ادامه داد:
-پس هیچوقت یادت نره که چقدر دوست دارم..چقدر عاشقتم..چقدر خاطرت عزیزه برام..باشه؟!..

سرم و یکم کج کردم و گونه اش رو بوسیدم و گفتم:
-تو هم یادت نره!..
.چشماش و به نرمی بست و باز کرد..لبخند نشست روی لبام..نگاش اروم کشیده شد سمت لبام..

با هول ازش فاصله گرفتم و گفتم:
-من دیگه برم..کاری نداری؟!..

غمگین بهم نگاه کرد و گفت:
-نه عزیزدلم..خوب بخوابی..بهت زنگ میزنم..مواظب خودت باش خدانگهدارت نفسم!..
-مرسی عزیزم تو هم مواظب خودت باش..بای!..

خواستم برم داخل اما دلم طاقت نیاورد..چرخیدم سمت امیرعلی و دست راستمو بردم سمت صورتش..سر چهار انگشتم و کشیدم روی لباش..

چشماش و بست و بوسه ای به انگشتام زد..دستم و که برداشتم چشماش و باز کرد..

سریع انگشتای دستم و بردم سمت لبای خودم و بوسیدم..اول چشماش خندید و بعد اروم اروم لبخند مهمون لباش شد..

نم اشک نشست تو چشماش..خدای من..امیر پر از احساس بود..مونده بودم این همه احساس رو از کجا میاره..

اینقدر احساساتش واقعی و از ته دل بود که با یه کار کوچیک از طرف من اشک تو چشماش مینشست..

انگار باور نداشت که اینکارو بکنم..دستم و گرفت و برد سمت صورتش..پشت دستم و چندین بار بوسه زد..

اون یکی دستش و کشید روی صورتم و گفت:
-هیچوقت تنهام نزار باشه؟!..
-تا وقتی زنده ام پیشتم!..

دستش رو سریع گذاشت روی لبام و گفت:
-دیگه این حرفو نزن..تو بعد از منم باید زندگی کنی..اگه یه خراش کوچیک روی دستت بیوفته بدون که من زنده نمیمونه..پس از این حرفا نزن و دلم و بی قرار تر از اینی که هست نکن..

با بغض لبخند زدم و سرم و تند تند تکون دادم:
-خدا نکنه امیر این چه حرفیه میزنی!..باشه باشه هرچی تو بگی فقط توهم دیگه از این حرفا نزن!..

لبخند زد و سرش و تکون داد..دستم از دستش کشیدم بیرون و رفتم نزدیک خونه و برگشتم سمت امیرعلی دستم و تکون دادم و لب زدم:
-خیلی دوست دارم امیرم!..

لبخندش عمق گرفت و گفت:
-من بیشتر..خیلی بیشتر..

رفتم داخل و درو بستم ..تکیه دادم بهش و پلکامو روی هم گذاشتم..

اینقدر همونجا ایستادم تا صدای ماشین امیرو شنیدم که راه افتاد.. من دختری بودم که چهار سال از جنس مخالف محبت ندیدم..

پس خیلی طبیعی بود که برای محبتای امیر این همه هیجان زده بشم..

چشمام و باز کردم و با دلی سرشار از عشق و سرخوشی راه افتادم سمت خونه..بدون اینکه بدونم این دنیا چه خواب هایی برامون دیده......
.
با ماشین از کارخونه زدم بیرون و با سرعت حرکت کردم..

گوشیم رو برداشتم شماره ی امیر رو بگیرم ببینم کجاس اما با دیدن ماشینی که درست وسط کوچه پارک کرده بود زدم روی ترمز..

با تعجب به ماشین نگاه کردم..یه بی ام و مشکی که شیشه هاش دودی بودن و نمی تونستم ببینم کسی داخلش هست یا نه..

بوق زدم،چراغ زدم اما از جاش تکون نخورد..گوشیم رو تو دستم فشردم و با عصبانیت پیاده شدم و رفتم طرفش..

زدم به شیشه و با صدای بلند و عصبانی گفتم:
-هوی مگه اینجا جای پارکه که این لگن رو اینجا انداختی؟!..

جوابی نشنیدم..با عصبانیت خواستم دوباره بزنم به شیشه که در سمت راننده باز شد و یه غول تشن ازش پیاده شد..

با دیدنش چشمام گرد شد..یه هیکلی داشت که ادم خواه ناخواه می ترسید ازش..

اب دهنم و قورت دادم و سعی کردم نزارم ترسم معلوم بشه..یه چیزی درست نبود..

ماشین وسط خیابون پارک شده بود..اونم اینجا که پرنده هم پر نمیزد..

و این مرده که هیکلش شبیه بادیگاردا بود بیشتر به ترسم دامن میزد..

دوباره با عصبانیت گفتم:
-کری یا لال؟..مگه با تو نیستم..این لگن رو بردار بزار رد شم..

پوزخند ترسناکی زد که دیگه داشتم پس میوفتادم..

بالاخره به حرف اومد:
-نه کرم نه لال..ماشین خراب شده زنگ زدم بیان درستش کنن..کسی هم نیست که با کمکش بتونم هولش بدم ببرمش کنار..

خیالم یکم راحت شد و با اخمای درهم گفتم:
-زود باش من عجله دارم باید برم..
.
با همون پوزخند سرش و تکون داد..دوباره گوشی رو اوردم بالا تا شماره ی امیر رو بگیرم..

سرم تو گوشی بود که با شنیدن صدای وحشتناکه ترمزی تو جا پریدم و با ترس سرم بلند کردم..

با دیدن ون مشکی که چندتا مرد با هیکلای شبیه اون اولی داشتن ازش پیاده میشدن،وحشت کردم..با سرعت داشتن می اومدن طرفم..

مغزم شروع به کار کرد..باید فرار می کردم..همین که می رفتم تو کارخونه جام امن بود..

شروع کردم به دویدن سمت ماشینم اما با دیدن یه ماشین دیگه که دقیقا پشت ماشینم پارک کرده بود قالب تهی کردم..

با وحشت به دور و برم نگاه می کردم تا راه فراری پیدا کنم اما همه ی راه هارو بسته بودن..

داشتم سکته می کردم..خدایا خودت به دادم برس..تو دلم خدا خدا میکردم و مخالف اون مردها عقب عقب می رفتم..

با لبخندای چندش اوری به تلاش من برای فرار نگاه میکردن..خوب می دونستن راه فراری ندارم..

مرتب تو دلم به خدا التماس میکردم که نجاتم بده..اینا دیگه کی بودن..

به قدماشون سرعت دادن و رسیدن بهم و یکیشون سریع دستمو گرفت..جیغی کشیدم و تقلا کردم دستمو از دستش دربیارم..

اما اون دستمو محکم گرفته بود و همراه با بقیه به حالت مسخره ای قهقهه میزدن..خنده هاشون خیلی ترسناک بود..حس بدی به ادم القا می کرد..

وسط همون تقلاهام گوشیم از دستم افتاد اما اونا اینقدر مشغول خنده و مسخره کردن من بودن که متوجه نشدن..دستمو کشیدن و هولم دادن سمت ون..

به التماس افتادم:
-تورو خدا ولم کنین..چی از جونم می خواهین؟..پول می خواهین؟..چقدر؟..هرچقدر بخواهین میدم بهتون فقط بذارین من برم..ولم کنین..منو کجا میبرین...

صورتم از اشک خیس شده بود و همراه با گریه التماس می کردم اما اونا انگار از سنگ بودن..

می خندیدن و منو می کشیدن..نزدیک ون که شدن یکی از داخل درو باز کرد..

بخاطره تقلاهام نمی تونستن راحت سوارم کنن..برای همین یکیشون موهام رو محکم از روی شالم چنگ زد..

ناله ای کردم و بخاطره درد شدیدی که تو سرم پیچید دست از تقلا برداشتم..

اونا هم معطل نکردن و سریع انداختنم توی ون و خودشونم به سرعت سوار شدن..

ماشین که راه افتاد یه دستمال گرفتن جلوی دهن و بینیم..

فهمیدم قصدشون چیه واسه همین نفسمو نگه داشتم که بیهوش نشم اما احساس خفگی بهم دست داده بود..

یه دفعه یه نفس بلند و عمیق کشیدم و پلکام اروم افتاد روی هم و دیگه هیچی نفهمیدم...
.


چشم که باز کردم هیچی یادم نبود..گیج به اطرافم نگاه کردم..سرمو تکون دادم..بدنم خشک شده بود..

با دیدن اتاقی که خالی بود و فقط یه صندلی وسط گذاشته بودن و منو بهش بسته بودن همه چی یادم اومد..

دوباره اشکام ریخت رو صورتم..خدایا من کجام؟..قراره چه بلایی سرم بیارن..

اشکام مثل ابر بهار می ریخت..یه چسب پهن زده بودن روی دهنم..حتی درست نمی تونستم نفس بکشم..

هرلحظه امکان داشت دوباره از حال برم..خیلی ترسیده بودم..اینکه نمی دونستم هدفشون چیه بیشتر می ترسوندم!..

نمی دونستم چند ساعت بیهوش بودم..این اتاق حتی یه پنجره کوچیک هم نداشت تا ببینم هنوز روزه یا نه!..

اطرافم فقط با یه لامپ ضعیف قرمز روشن شده بود..کاش از ماشین پیاده نشده بودم..

خدا به دادم برس..به هق هق افتاده بودم..چرا من نباید دو روز شاد باشم..

می دونستم..
می دونستم ترس تو دلم بی دلیل نیست..
می دونستم قراره یه بلایی سر ارامشم بیاد..
می دونستم یه اتفاقی میوفته..
خــــــدا..

هنوز داشتم هق هق می کردم که در با صدای قیژی باز شد و بعدم یکی اومد داخل..با ترس بهش نگاه کردم..

اینم هیکلی بود اما از اون غول تشنا یکم کوچیکتر بود..با ترس بهش خیره شدم..یه سینی کوچیک دستش بود..

اورد گذاشت روی پام و با یه حرکت چسب روی دهنم و کند..از درد صورتم جمع و صدای هق هقم بلندتر شد..

نمی خواستم جیغ بزنم که تحریک بشن..حتی دوست نداشتم گریه کنم اما این یه قلم دسته خودم نبود..

یه ذره برنج و یه کاسه قورمه سبزی تو سینی بود با یه لیوان اب..فکر نمی کردم بهم قورمه سبزی بدن..

تو فیلما دیده بودم فقط یه تیکه نون میدن به طرف..با تعجب بهش نگاه کردم..

قاشق رو برداشت یکم خورش ریخت روی برنجا و قاشق رو زد زیرشون و گرفت جلوی دهنم..دوست نداشتم بخورم..

صورتم رو چرخوندم..قاشق رو محکم انداخت تو سینی و چونه م رو گرفت چرخوند طرف خودش..

با صدای فوق العاده ترسناکی گفت:
-بخور..خیلی کارا باهات داریم باید جون داشته باشی..وگرنه طاقت نمیاری..
.
لرز افتاد به جونم..منظورش چیه..خدایا نکنه بی حیثیتم کنن..

با این فکر لرزم بیشتر شد و اشکام شدت گرفت..بازم قاشق رو گرفت جلوم اما دوباره رومو برگردونم..

با کلافگی و عصبانیت قاشق رو پرت کرد تو سینی و بلند شد..

همون لحظه یکی با صدای خشنی از بیرون گفت:
-بهرام پس چرا نمیایی؟!..

اینم که مشخص شد اسمش بهرامه با کلافگی نفسشو فوت کرد و سینی رو برداشت و رفت از اتاق بیرون..

یه حسی نسبت بهش داشتم..یه جورایی عجیب غریب بود..نمی دونم چرا به اندازه بقیه ازش نمی ترسیدم..

الان اگه یکی دیگه اومده بود حتما سکته کرده بودم اما این انگار یه چیزی داشت که ترس رو از ادم دور می کرد..هرچند اینجا نباید به کسی اعتماد کرد..

کسی که اینجاس صد در صد از خودشونه..فقط شاید بشه التماس کنم پیشش تا بزاره فرار کنم که اونم امکانش یک درصده..

قیافه قشنگ و مردونه ای داشت..چشمای درشت مشکی..ابروهای پهن و کشیده..بینی قلمی و لبای قلوه ای درشت..

یه ته ریش هم روی صورتش بود که جذاب ترش کرده بود..قدبلند و ورزشکاری بود..

سرمو تکون دادم تا از فکرای بیخودی که تو سرم بود خلاص بشم و دوباره یادم افتاد چه بلایی سرم اومده..می لرزیدم و اشک می ریختم..

نمی دونستم قراره چه بلایی سرم بیاد..منتظره هر اتفاقی بودم..دیگه کسی سراغم نیومد..

پلکام روی هم میوفتاد اما به زور باز نگهشون می داشتم..داشتم از بی خوابی می مردم..

می ترسیدم بخوابم و اونا بیان سراغم..اما کم کم نتونستم جلوی خودمو بگیرم و سرم افتاد روی سینه م و خواب رفتم..

با صدای قیژ در از خواب پریدم..خداروشکر این در صدا میداد وقتی میان متوجه میشدم!..با چشمای گرد شده و وحشت زده خیره شدم به در..
در به ارومی باز شد و یه نفر اومد داخل..بازم بهرام..با ترس بهش نگاه کردم..پوزخندی زد و اومد طرفم..

جلوم ایستاد و گفت:
-رئیس به زودی میاد دیدنت..فقط زبون درازی نکن..هرچی پرسید جوابشو بده..عصبانیش نکن..باشه؟!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر