قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 9 اسفند 1396 ، 12:44 ق.ظلحظه ای رعشه تمام تنم رو برداشت. خواستم دستش رو از روی شکمم بردارم که دستش رو محکم تر حلقه کرد. 

زیر لب غریدم:

-دستت رو بردار!

-اگر برندارم چی؟ 

-خودت پشیمون میشی ... پس بهتره دستت رو برداری! 

ازم فاصله گرفت و اومد رو به روم. نگاهی بهم انداخت. با نفرت نگاهش کردم. 

-فکر نکن می تونی با منم مثل بقیه زیردست هات رفتار کنی. 

-تو الان مطیع من شدی. 

-اگر می خوام توی اون کاوره لعنتیت برقصم فقط بخاطر اینه که تن نجست بهم نخوره!!

با خشم گلوم رو گرفت. 

-تن من نجسه، آره؟ از فردا شب که خودت مثل سگ زوزه کشان اومدی و خواستی زیرخوابم بشی اون وقت بهت نشون میدم دختره ی سرراهی!

ولم کرد و از اتاق بیرون رفت. نفس حبس شده ام رو بیرون دادم و سریع لباسهام رو پوشیدم. 

با دیدن لباس کوتاه تنم که تمام زنانگیم رو به نمایش گذاشته بود عصبی شدم اما راه چاره ای نداشتم. 

خاتون اومد تو اتاق. با دیدنم سوتی کشید. 

-چی شدییییی .... ! بشین موهاتو درست کنم. 

روی صندلی نشستم. خیلی سریع شروع کرد به درست کردن موهام و آرایشی هم روی صورتم پیاده کرد. 

کارش تموم شد. آرایش غلیظی انجام داده بود که بیشتر تو ذوق می زد.-چه خبره اینهمه بزک دوزک؟؟!! 

و شروع به پاک کردن کردم. 

-بهتره پاشی بیای، دیر شده! 

از در دیگه ی سالن که به سالن بزرگ دیگه ای راه داشت رفتیم. 

-تو این اتاق بمون؛ تا صدات نکردم نمیای! 

توی اتاق نشستم. صدای بگو بخند از بیرون می اومد. باید راه چاره ای پیدا می کردم تا از این خراب شده برم. 

کاش می دونستم پدر و مادرم کجا هستن، اینطوری راحت تر بودم. اما اونا اگه منو می خواستن که ولم نمی کردن! 

خاتون وارد اتاق شد. 

-پاشو بیا همه منتظرن. 

استرس داشتم. از اتاق بیرون اومدم. نگاهم به تعداد زیادی مرد افتاد که با ولع بهم نگاه می کردن. 

حس نفرت، حقارت و ترس همه تو وجودم بالا و پایین می شد. صدای گرامافون بلند شد و شهریار دستی زد. 

باید می رقصیدم اما نمی دونستم چطور برقصم؟ خاتون اومد سمتم و با تحکم گفت:

-یالا شروع کن تا خود ارباب نیومده حسابت رو برسه!

چشمهام رو یه دور بستم و باز کردم و شروع به رقص کردم. سعی می کردم طنازی زیادی تو رقصم نباشه.

اما برای این مردهایی که عجیب دلشون می خواست ادای شهری ها رو دربیارن، همینم کافی بود و پول بود که روی سرم ریخته می شد! 

یکساعت کامل رقصیدم و با اشاره ی شهریار گوشه ای ایستادم. 

نگاهی تو سالن انداختم. پدر اگر بود با دیدن پسرهاش حتماً سکته می کرد.کارت های قمار بود که جا به جا می شد و لیوانهای مشروبی که خالی می شد. 

پاسی از شب گذشته بود. مهمون ها کم کم رفتن. با رفتنشون شاهرخ، خاتون و شهریار توی سالن موندن. 

شاهرخ و خاتون شروع به شمردن پول ها کردن. خسته بودم و تنم درد می کرد. شهریار نیم نگاهی بهم انداخت. 

-برو تا برای فردا شب آماده باشی. 

از اتاق بیرون اومدم. هوا سوز بدی داشت و چون شلوار پام نبود، احساس سرمای بیشتری می کردم. 

سمت اتاق خدمتکارها رفتم. در اتاق رو باز کردم. الان همه با نفرت ازم رو می گرفتن. 

پا تو اتاق گذاشتم اما اینطور نبود! همه بلند شدن. 

نگاهشون کردم. سرشون رو پایین انداختن. یکیشون اومد سمتم. 

-خانوم، جا براتون پهن کنم؟ 

-برای من؟

-بله خانوم، حتماً خسته این!

نمیدونستم چی بگم! سریع رختخوابی پهن کرد. اون یکی توی ظرفی برام غذا آورد. نتونستم تعجبم رو پنهون کنم. 

-چیزی شده؟ 

یکی از بینشون که مسن تر بود گفت:

-ما همیشه فکر می کردیم شما خیلی بد هستین اما با نجات دادن اون دختر فهمیدیم اشتباه می کردیم. ما رو ببخشید خانوم. 

-من کار خاصی نکردم. 

و شروع به خوردن غذام کردم. 

روزها از پی هم می اومدن و می رفتن. هیچ راهی برای فرار پیدا نمی کردم. 

اگر نشونه ای از خانواده ام داشتم باز برام راحت تر بود اما نه پولی داشتم نه جایی برای رفتن!


زمستون با هر سختی بود تموم شد و بهار از راه رسید. از وقتی رقاصه ی خونه ی شهریار شده بودم، دیگه اذیتم نمی کرد. 

پشت باغ رو خشخاش کاشته بود تا تریاک بشه و بفروشه. 

خونه رو کوبید و از سر، عمارت بزرگ و مجللی ساخت. دیگه از اون خونه ی خان فقیر خبری نبود. 

اسم شهریار خان سر همه ی زبونها افتاده بود. برای خودش بر و بیایی داشت!

شب قرار بود مهمونی بزرگی بگیره. لباس کوتاه گیپوری بهم داد تا بپوشم. آرایش کردم و برای شب آماده شدم. 

سالنی زیبا مخصوص کاباره اش درست کرده بود و میز و صندلی چیده بود و سنی برای رقص! 

با صدای آهنگ شادی از پشت پرده وارد سن شدم و شروع به رقص کردم. 

اکثراً جدید بودن. نگاهم به مرد جوانی افتاد که با اخم به رقصم چشم دوخته بود. 

شهریار مست مست بود اما شاهرخ مثل همیشه هوشیار بود. نگاه و حواسش انگار به همه بود. 

بعد از تموم شدن رقصم با اشاره ی شهریار سمتش رفتم. کنار همون مرد ایستاده بود. 

مرد با دیدنم گفت:

-رقاصه ی زیبایی داری! 

شهریار قهقهه ای زد. 

-تعریفش رو زیاد شنیده بودم اما فکر می کردم اغراق می کنن ولی انگار اشتباه فکر میکردم؛ واقعاً قابل تحسینه! 

شهریار اخمی کرد و با جدیت گفت:

-گندم فقط رقاصه ی کاباره ی منه!


مرد زد سر شونه ی شهریار گفت:

-من که حرفی نزدم اما می تونین سر قیمت با هم کنار بیایم. 

و چشمکی زد. 

-ترجیح میدم اصلاً حرفی راجب این موضوع زده نشه! ... توام برو استراحت کن. 

ازشون فاصله گرفتم. شاهرخ اومد سمتم. 

-چی می گفتین؟ 

-لازمه توضیح بدم؟ 

-به نفع خودته منم بدونم. 

-برو از شهریار بپرس. 

-لجباز! اما از من به تو نصیحت، به آراز نزدیک نشو ... آدم خطرناکیه!

پوزخندی زدم و گردن برافراشتم. نگاهم رو با گستاخی کامل به چشمهاش دوختم. 

-خطرناک تر از تو و اربابت؟

مچ دستم و گرفت و کشیدم سمت خودش. پرت شدم تخت سینه اش. سرش رو روی صورتم خم کرد. 

همونطور که نگاهش رو به نگاهم دوخته بود با صدای پر از خشمی گفت:

-تو فکر کن حتی بدتر از شهریار؛ دلت که نمی خواد گیر یه آدم مریض بیوفتی که زندگیش خلاصه شده تو زدن بکارت دخترها!!

دستم و روی سینه اش گذاشتم و کمی به عقب هولش دادم. 

-بهتره برای من دلسوزی نکنی ... به کار خودت برس!

پشت بهش کردم و از اون محیط خفقان آور بیرون اومدم. هوای بهاری نرم و دلنشین بود. زیر درخت گیلاس نشستم. 

نگاهم رو به تاریکی شب و صدای جیرجیرک ها دوختم. گاهی عجیب دلم برای گذشته ام و برای پدر تنگ می شد. 

قلبم از غم از دست دادن گلبرگ و یزدانی که دیر فهمیدم عاشقم بود به درد میاد.گاهی چه زود دیر میشه! از روی زمین بلند شدم و سمت اتاق خدمتکارها راه افتادم. 

نگاهم به همون زن مسن افتاد. زیادی پیر بود. انگار منتظر کسی باشه با دیدنم سریع اومد سمتم. 

متعجب نگاهش کردم. 

-می تونیم چند دقیقه حرف بزنیم؟ 

-چیزی شده؟ 

-خواهش می کنم. 

-باشه. 

سمت درخت های بلند رفت. دنبالش راه افتادم. کنار درخت چنار ایستاد. 

رو به روش ایستادم. این پا و اون پا می کرد. 

-من خسته ام، اگه حرف نمیزنی برم!

-نه، تو رو خدا!

-می شنوم. 

-من مادربزرگتم!

-چی؟؟!

-آروم باش ... هیسسس ...

-چی داری میگی؟

-قصه اش خیلی طولانیه. 

-شما من و گیج کردین ... من نمی فهمم .... مادر بزرگ من ... اینجا ...؟؟!

-فردا اگر تونستی یک ساعت بیا سر مزرعه خشخاش. 

-چرا الان نمیگی؟ 

-الان نمیشه، شاید ما رو کسی با هم دید ... نمی خوام برای شما بد بشه. 

شوکه شده بودم. نمیدونستم چی بگم. سری تکون دادم و مثل باد از کنارم عبور کرد و رفت. 

با قدمهای سست سمت اتاقک رفتم. 

اگر این زن مادر بزرگمه، من چرا خونه ی خان بزرگ شدم؟ کاش می پرسیدم مادربزرگ پدریم هست یا مادری؟

اصلاً شاید دروغ بگه! اما حسی ته قلبم می گفت دروغ نیست!


با هزار فکر و خیال خوابم برد. صبح مثل همیشه زود بیدار شدم. 

یه دست لباس از لباسهای قدیمیم رو پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم. 

همه در حال کار و فعالیت بودن. دیگه کمتر خدمتکارها ازم بدشون می اومد. 

ماشین شهریار توی باغ نبود. حتماً بیرون رفته بود. 

سریع از پرچین های پشت عمارت سمت شالیزاری که حالا داخلش فقط خشخاش کشت می شد رفتم. 

سعی کردم طوری برم که جلب توجه نکنه. کوزه رو روی دوشم جا به جا کردم. 

از دور همون زن مسن رو دیدم. با دیدنم سریع اومد سمتم. 

-اومدی؟

-بله. 

-همراه من بیا بریم توی اتاقک انبار. اونجا راحت میشه صحبت کرد. 

دنبالش راه افتادم. وارد اتاقک شدیم. منتظر نگاهم رو بهش دوختم. 

-من مادرِ مادرت هستم. 

اخمی کردم. 

-مادرم؟ هه، ... کدوم مادر؟ از کدوم مادر حرف می زنید؟ 

-اینطور راجب مادرت حرف نزن. دخترم بی گناه به گناه کشیده شد، می فهمی؟

-نه من هیچی نمی فهمم! از روزی که خودم رو شناختم گاه گداری شما رو اینجا می دیدم. چطور این همه سال ولم کردید؟ چطور نخواستین که منو بزرگ کنید؟ اصلاً مادرم، پدرم کجان؟ چرا واضح حرف نمی زنی که منم بفهمم؟

-قصه اش طولانیه! اسم مادرت صنوبره!


زیر لب زمزمه کردم. 

-صنوبر! خوب؟

-تمام این سالها همه اش حسرت خوردم. کاش اون شب مادرت رو تنها نمیذاشتم. اگر مادرت رو تنها نمیذاشتم شاید هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. 

متعجب نگاهش کردم. منظورش از اتفاق چی بود؟ کدوم اتفاق؟

-اون شب بارونی لعنتی؛ پدرت خواستگار مادرت بود، اما مرد زندگی نبود. ما هم قبول نکردیم اما اون شبی که ما نبودیم اومد و به مادرت تجاوز کرد. فرداش برای همیشه از روستا رفت. 
مادرت تو و برادرت رو باردار شد. ما نمیدونستیم چیکار کنیم! خان فهمید، خدا خیرش بده کمک کرد اما گفت اگه بچه دختر شد خودش بزرگش می کنه. 
از شانس بد مادرت بچه ها دو قلو بودن. خان تو رو گرفت و مادرت رو همراه برادرت به شهر فرستاد. از اون سالها خیلی میگذره. 
هیچ وقت دیگه مادرت رو ندیدم. پدربزرگت فقط یکبار شهر رفت. می گفت ازدواج کرده و انگار شوهرش مرد پولداریه. از اینجا برو شاید مادرت رو پیدا کردی!

قلبم سنگین بود. با صدای تحلیل رفته ای گفتم:

-یعنی من حروم زاده ام؟ نطفه ام حرامه؟

زدم توی سرم. 

-وااای خدا، من حرامیم!! 

با شتاب سمتش رفتم. 

-شما که به کسی راجب این ماجرا نگفتی؟ 

-نه، نه!

-خوبه. نباید کسی بفهمه که من از یه نطفه ی حرام هستم، می فهمید؟ هیچ کس!

-باشه، باشه. 

بی توجه بهش از کنارش رد شدم. تمام راه رو دویدم.


دلم می خواست با صدای بلند گریه کنم. هیچ حسی به مادری که شاید زنده باشه نداشتم. 

از پدری که حتی اسمش رو هم نپرسیدم متنفر بودم. 

عصبی و خشمگین به چشمهام دست کشیدم. باید راه فراری برای خودم جور می کردم. 

چند روزی از دیدن زنی که مثلاً مادربزرگم بود می گذشت. 

کارگرها سخت مشغول جمع آوری خشخاش بودند تا هر چی زودتر برای فروش بفرستن. 

شهریار این روزها خیلی سرش شلوغ بود و کمتر به پر و پام می پیچید. 

بالاخره بهار هم به پایان رسید. انبار پر از گرده ی خشخاش بود. قرار بود چندین نفر برای خرید مواد بیان. 

شهریار و شاهرخ هر دو خوشحال بودن. خاتون اومد تو اتاق. 

-برو اتاق شهریار خان، کارت داره!

بلند شدم و سمت اتاق شهریار راه افتادم. پشت در اتاقش ایستادم. 

-بیا تو. 

وارد اتاق شدم. در حال کشیدن پیپ بود. با دیدنم نگاه خریدارانه ای به سر تا پام انداخت. 

-بیا جلوتر. 

بی میل جلو رفتم. 

-خاتون گفت کارم داری! 

از جاش بلند شد. گره ی کراواتش رو شل کرد. اومد سمتم و توی دو قدمیم ایستاد. دود پیپش رو توی صورتم فوت کرد. 

-می بینم روز به روز جذاب تر میشی! 

دست به سینه شدم. 

-خب؟؟

خنده ی دندون نمائی کرد. 

-تقریباً داره یک سال میشه که زیردستمی اما هنوز با جسارت حرف میزنی!
برچسب ها گندم ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر