قادر رنجبر نظرات یکشنبه 6 اسفند 1396 ، 11:00 ب.ظ

احمدرضا فرمون و چرخوند و ماشین از جا کنده شد. وقتی از زیر ذره بین بقیه رد شدیم، با خشم رو کرد سمت مرجان. 

-بار آخرت باشه بدون اجازه سوار ماشینم میشی!

-من الان عزادارما!!!

احمدرضا پوزخندی زد. 

-چقدرم تو به مرگ عمو اهمیت میدی! 

-آقا جون عمرش رو کرده بود. 

از این حرف مرجان چشمهام از تعجب گرد شد. احمدرضا از آینه نیم نگاهی بهم انداخت. سری از روی تأسف تکون داد. 

ماشین کنار مسجد بزرگ محله نگهداشت. از ماشین پیاده شدم. مرجان و احمدرضا هم پیاده شدن. 

کنار در مسجد شلوغ بود. روسریم رو کمی جلو کشیدم. 

بهارک رو تو بغلم جا به جا کردم و به سمت مسجد راه افتادم. صدرا کنار امیر حافظ ایستاده بود. 

مجبور شدم بایستم و احوالپرسی کنم. صدرا خیره نگاهم کرد. از نگاهش معذب شدم. 

سریع سمت مسجد رفتم. وارد قسمت زنانه شدم و کنار هانیه و هدی نشستم. 

مرجان با سری افراشته وارد شد و کنار خانوم جان نشست. 

بعد از پذیرایی از مهمون ها و رفتنشون، همه به خونه ی آقا جون رفتیم. 

تعدادی از فامیلهای نزدیک هم اومده بودن و خونه شلوغ بود. 

عکس آقا جون با اونهمه ابهت روی دیوار سفید سالن نصب شد. 

خانوم جون بی تابی می کرد، خاله هم مثل خانوم جون ...بهارک رو توی اتاق خوابوندم. سمت آشپزخونه رفتم. 

گل گاوزبون دم کردم و توی سینی گذاشتم. خانوم جون تو اتاقش بود.
 
فنجونی به خاله دادم و ازش خواهش کردم تا بخوره. سمت اتاق خانوم جون رفتم. 

اولین بارم بود که وارد اتاقشون می شدم. آروم در اتاق رو باز کردم. خانوم جون روی صندلی گهواره ای نشسته بود. 

نگاهش به دیواری بود که بیشتر شبیهه نمایشگاه عکس می موند. اتاقی ساده اما زیبا. 

آروم رفتم کنارش. سر چرخوند و نگاه اشکیش رو بهم دوخت. لبخند کم جونی زدم. 

-خانوم جون، براتون گل گاوزبون آوردم. 

سینی رو روی میز گذاشتم. دستم و گرفت. کنارش روی زمین زانو زدم. 

دستم و روی زانوش گذاشت و با اون یکی دستش، دستم رو نوازش کرد. با صدای ضعیفی لب زد:

-تو ما رو می بخشی؟

-شما در حق من بدی نکردین!

-ما خیلی در حقت ظلم کردیم؛ اینکه تو اون روستا بزرگ شدی ...!

-این حرف و نزنید! بی بی محبت رو در حق من تموم کرده. اینکه مادرم من و نخواسته، تقصیر شما نیست. 

خم شد و روی سرم رو بوسید. 

-آقا جونت رو ببخش دخترم. خیلی چیزها این وسط پنهانه ... نمیدونم چرا من و تنها گذاشت و رفت! قرار بود با هم همه چیز رو بسازیم اما اون تنهام گذاشت. 

صدای هق هقش بلند شد. از جام بلند شدم. شونه هاش رو ماساژ دادم. 

-خانوم جون، آقا جون دوست نداره این همه اشک بریزید!


-کمی از این نوشیدنی رو بخورین، حتماً حالتون بهتر میشه. 

بازوش رو گرفتم و سمت تخت بردمش. کمی از گل گاوزبون رو خورد. روی تخت دراز کشید. 

-می خواین کنارتون بمونم تا خوابتون ببره؟ 

-می مونی عزیزم؟

سری تکون دادم. کنارش روی لبه ی تخت نشستم. 

-از گذشته ات تعریف می کنی؟ اگه ناراحت نمیشی!

-گذشته ی من چیز بدی نداره که ناراحت بشم. خیلی از آدم ها مثل من بدون پدر و مادر بزرگ شدن، حتی تو شرایط بدتر از من! من بی بی مهربون رو داشتم. 

از روزهای خوبی که داشتم برای خانوم جون تعریف کردم. با بسته شدن چشمهاش نگاهم رو به چهره ی چروکیده اش دوختم. 

انگار این دو روز پیر تر از قبل کرده بودش! از روی تخت بلند شدم و آروم از اتاق بیرون اومدم. 

خاله اومد سمتم. 

-خوابید؟

-بله، خیالتون راحت. 

-الهی خاله فدات بشه که انقدر مهربونی. 

-کاری نکردم خاله جون. 

-خاله دورت بگرده، احمدرضا هم فکر می کنم سرش درد می کنه. 

-براش یه چائی بهارنارنج می برم. 

خاله گونه ام رو بوسید. توی قوری خوش رنگی کمی بهارنارنج ریختم و با فنجون و ظرفی خرما سمت تراس رفتم. 

احمدرضا روی صندلی نشسته بود و سیگار می کشید. هوا به شدت سرد بود. 

روی صندلی فلزی رو به روش نشستم و سینی رو روی میز گذاشتم. 

با دیدنم نگاهش رو از حیاط گرفت و بهم چشم دوخت.-براتون چائی بهارنارنج آوردم. 

خواستم بلند شم که گفت:

-بشین!

نیم خیز شده بودم. دوباره روی صندلی فلزی نشستم. 

-برام بریز. 

می خواستم بگم خودت اینکار و کن اما ترجیح دادم سکوت کنم. 

فنجونش رو پر از چائی کردم. عطر بهارنارنج پیچید توی مشامم. 

هر دو سکوت مرده بودیم. احمدرضا نگاهش رو به پشت سرم دوخت گفت:

-عمو برای من یه پدر بود. بعد از فوت پدر و مادرم عمو شد همه کسم. هر روز که بزرگ تر می شدم احساس می کردم چقدر مرجان رو دوست دارم. تو اوج جوونیم فهمیدم با پسری که معلوم نیست خانواده اش کی و چیه ازدواج کرده، اونم بدون اطلاع ما! 
خورد شدم ... شکستم ... از لج مرجان با یکی از همکارانم که هیچ علاقه ای بهش نداشتم ازدواج کردم. 

بلند شد و سمت میله های تراس رفت. نگاهم رو به قامت مردونه اش دوختم. 

چرا داشتم به حرفهای مردی گوش می کردم که زجرم میده؟ صداش سکوت بینمون رو شکست. 

-بهار اون چیزی که فکر می کردم نبود. خیلی باهاش مدارا کردم اما ...

چرخید و نگاهش رو به منی که محو حرفهاش بودم دوخت. 

-من چرا دارم اینا رو به یه موش کوچولو میگم؟ 

ناخواسته اخمی میان ابروهام نشست. لبخند محوی روی لبهاش نمایان شد اما سریع جمع کرد. بلند شدم که اومد سمتم. 

توی دو قدمیم ایستاد. نگاهش رو به چشمهام دوخت.
تا به خودم بیام کشیده شدم سمتش و ....


یهو تو یه جای گرمی فرو رفتم. سرم روی سینه اش قرار گرفت. دستش و دور کمرم حلقه کرد. 

خواستم از بغلش بیام بیرون که آغوشش رو تنگ تر کرد. با صدای بمی گفت:

-یه دقیقه وول نخور. فکر نکنم بغلم انقدر جای بدی باشه!

بدون هیچ تکونی توی بغلش موندم. ضربان قلبش رو احساس می کردم. 

بوی عطر تلخش تا مغز استخونم نفوذ کرد. هر دو سکوت کرده بودیم. بازوهام رو گرفت. 

از بغلش بیرون اومدم. قلبم محکم توی سینه ام می زد. آروم گونه ام رو نوازش کرد. 

-همه دوست دخترام میگن بغلم جادو می کنه! اما انگار بغل توام از این جادو ها بلده!

و چشمکی زد و خونسرد سمت صندلیش رفت. هاج و واج مونده بودم. این احمدرضا بود که از من تعریف کرد؟! 

سمت در تراس رفتم. نگاهم به مرجان افتاد که تو چهارچوب تراس ایستاده بود. 

یعنی تعریفش بخاطر درآوردن حرص مرجان بود؟

از این فکر حس بدی بهم دست داد. بی توجه به مرجانی که تو چهارچوب در ایستاده بود، تنه ای بهش زدم و از کنارش رد شدم. 

سمت اتاقم رفتم و کنار بهارک دراز کشیدم. لامپ و خاموش کردم. 

نمیدونم چقدر گذشته بود که در اتاق آروم باز شد. 

بوی عطرش مثل همیشه زودتر از خودش اعلام وجود کرد.


چشمهام رو بستم. تخت بالا و پایین شد. تعجب کردم؛ این وقت شب تو اتاق من چیکار داشت؟!

با حلقه شدن دستش ناخواسته تکونی خوردم که کنار لاله ی گوشم گفت:

-هیسس، کاریت ندارم فقط می خوام اینجا بخوابم. 

قلبم آروم گرفت اما هرم نفس های گرمش کنار گوش و گردنم حالم رو یه جوری می کرد. 

سرش رو توی گودی گردنم گذاشت. هوا کم آوردم. این چرا داشت این کارها رو می کرد؟ 

قلبم شروع به تند زدن کرد اما احمدرضا آروم بود. 

کم کم صدای نفسهای کشدارش خبر از خواب بودنش می داد. نفس حبس شده ام رو بیرون دادم و سعی کردم بخوابم. 

با تابش نور، غلطی تو جام زدم. با یادآوری اینکه احمدرضا دیشب تو اتاقم بود سریع چشم باز کردم اما تخت خالی بود!

تو جام نیم خیز شدم. یعنی دیشب خیالاتی شده بودم؟ 

سرم و خم کردم و متکای کناریم رو بو کشیدم. از بوی ادکلن مونده روی متکا فهمیدم اشتباه نکردم و احمدرضا شب رو تو اتاق بوده. 

از جام بلند شدم. دستی به لباسهام کشیدم و از اتاق بیرون اومدم. 

نگاهی تو سالن انداختم. خبری از احمدرضا نبود ... یعنی کجا رفته؟ 

بالاخره سوم و هفتم آقا جون هم تموم شد و همه به خونه هاشون رفتن. 

توی خونه ی به اون بزرگی فقط مرجان و خانوم جون مونده بودن. 

روزها از پی هم می اومدن و می رفتن. احمدرضاسخت درگیر رستوران جدیدش بود.


لطفا از این سایت هم دیدن کنید مرسی 
برچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:57 ق.ظ
  منظورم دیا نه بود
 2. پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:56 ق.ظ
  کانال رمان دیوانه رو سرچ کنید بعد ویدیا رو بزنید وارد کانال می شین.
 3. چهارشنبه 9 اسفند 1396 05:37 ب.ظ
  من هیچوقت رمان نمیخونم.از بسکه تو جامعه اتفاق تلخ میفته تصمیم گرفتم این رمان رو بخونم وداستانش منو جذب کرد اگه اینم بد تموم شه دیگه باید به شبکه پویا مراجعه کنم. میشه احمد اصلاح بشه و پیش دیانه بمونه
  • قادر رنجبر
   ببینم فریده بانو اخر رمانو چجوری تموم میکنه منم مث شما منتظر پارت اخرم
 4. چهارشنبه 9 اسفند 1396 05:33 ب.ظ
  سلام اگر دوستمون دوپارت جلوترشو خونده یعنی نوشته شده دیگه پس چرا شما نمیذارین تو سایتتون؟ حالا نمیشه تو این همه بدبختی این رمان قشنگ تموم بشه ادم به زندگی امید پیدا کنه لطفا احمد رو یه جور خیلی خوب به دیانه برسونید.
  • قادر رنجبر
   هر وقت پارت زیاد بشه من تو سایت میزارم اگه میخوان چن جمله هر روز بزارم هم شماها کلافه میشد هم من
 5. افرین سه شنبه 8 اسفند 1396 07:31 ب.ظ
  ایدی کانالو میدی
 6. سه شنبه 8 اسفند 1396 12:25 ق.ظ
  من تو کانال رمان و دنبال میکنم یکی دوتا پارت از این جا جلوترم خیلی ناراحت کننده است دیانه احمد دارن از هم جدا میشن احمد داره داره دیوونه میشه
 7. دوشنبه 7 اسفند 1396 04:59 ب.ظ
  ببخشید ایا پارتها روی برنامه زمانی مشخص ارایه میشه یا نامنظمه بگید حداقل من سر همون ساعت برم تو گوشیم
 8. دوشنبه 7 اسفند 1396 04:57 ب.ظ
  سلام خیلی رمان دیانه جذاب وقشنگه. خواهش میکنم پارتهارو سریعتر بذارید از بس گوشی دستمه شوهرم دعوام میکنه مردم از فضولی اخرش چی میشه
  • قادر رنجبر
   منم مث شما دوست دارم بدونم چی میشه اخرش
 9. دوشنبه 7 اسفند 1396 10:43 ق.ظ
  ببخشید اینا چند روزه خونه آقا جون هستند پس کی به پشمالو غذا میده مگه چند روز یکبار بهش غذا میدن
 10. دوشنبه 7 اسفند 1396 12:49 ق.ظ
  سلام من پشت کنکوریم ولی بخاطر رمانتون میام سایته تون و فکرمو مشغول میکنه خواهشا پارتارو زود بزارین تموم بشه من غلط بکنم دیه رمان بخونم
 11. دوشنبه 7 اسفند 1396 12:25 ق.ظ
  یه رمان تموم کنید بعد برید سراغ رمان دیگه ...یک قرن دیگه فکر کنم رمان تموم میشه

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر