قادر رنجبر نظرات یکشنبه 6 اسفند 1396 ، 10:15 ب.ظ

با اخم های در هم نگاهم کرد و سری از روی تاسف تکون داد... نیشخندی زدم و به طرف مونا رفتم

_به چی نگاه میکنی

با لحن مظلوم و بغض داری گفت

مونا_چرا بهوش نمیاد پس؟ دارم دیوونه میشم

سرم رو چرخندم و به محمد نگاه کردم... دلم تنگ شده بود...
برای صدایش...
برای ناز کشیدن هایش...
خواهری گفتن هایش...

نفسم رو اه مانند بیرون فرستادم ، به صورت خسته ی مونا نگاه کردم و لبخند تلخی رو لب هام شکل گرفت

_برو استراحت کن مونا ، خسته شدی خواهری

مونا_ من که کاری نکردم راحیل تمام این مدت تو بالا سرش بودی... زیر چشمات گود افتاده

_من که تازه از خونه اومدم ، یکم استراحت کردم حالا نوبت توئه برو عزیزم ... دوست ندارم عروس خوشگل داداشم خسته بشه

مونا سرش رو خم کرد تا چشمای اشکیش رو نبینم با همون سر خمیده سری تکون داد و مسیرش رو به سمت دیگر راهرو کج کرد

مونا_میرم نماز خونه

_برو عزیزم


نگاهی به اطرافم انداختم خبری از امیر نبود ... دکتر محمد هم همینطور
یاد حرف‌های دکتر که افتادم دوباره متعجب شده م ... چه زود پسرخاله شده بود 

پرستاری که محمد تحت نظرش بود با لبخند بهم نزدیک شد متعاقبا لبخندی زدم 

پرستار_خسته نباشی...

_شما هم همینطور...

پرستار_میخوای بری پیشش 

لبخندم غلیظ نر شد و سرم رو با نشونه ی تایید تکون دادم

_اره حتما

پرستار_پس تا من به کارای امروزش رسیدگی میکنم شما هم لباس های مخصوص رو بپوش 

چقدر ازش ممنون بودم تو این چند روز خیلی هوام رو داشت
وارد محوطه شدم و کاور های مخصوصش رو تنم کردم... بعد از اینکه کار خانوم نبوی تموم شد جلو رفتم 

خانوم نبوی چشمامش رو باز و بسته کرد 

پرستار_بیشتر از ۱۰دقیقه نشه ها خانوم خانوما

_چشمروی صندلی کنار تختش نشستمو دستم رو روی دستش گذاشتم

_کی میخوای چشماتو باز کنی داداشی؟
دلم برات تنگ شده ها بی معرفت... مونا هم که خواب به چشماش نیومده

لبخند تلخی زدمو دستم رو نوازش وار روی ته ریشش کشیدم 
اه حسرت باری کشیدم

_دیشب خواب بابا رو دیدم محمد

کمی مکث کردمو اینبار لبخندی از ته دل زدم 

_بابا رامینم نه هااا بابای خودمون بابای منو تو  همون بابایی که قبل به دنیا اومدن از دنیا رفت

کمی مکث کردم‌و اینبا با انگشتان دستش بازی کردم

_گفت من زود  رفتم نشد پیشت بمونم ... حامیت باشم پناهت باشم
ولی داداشت همیشه پشتت میمونه غمت نباشه دخترکم

صاف نشستمو چونه رو روی دستگیره تخت تکیه دادم 

__پاشو دیگه محمد پاشو پناهم شو داداش 

با خوردن چند ضربه به شیهشه به عقب برگشتم 
امیر اشاره زد برم بیرون
به ساعتم نگاه کردم هنوز دو دقیقه وقت داشتم
بی توجه به امیر دوباره به طرف محمد چرخیدم 

_منتظرتما داداشی منتظرم بیای و با هم دیگه با سختی های روزگار بجنگیم 
تازه باید کمکم کنی حال این امیرو هم بگیرم
خیلی...

دوباره با تقه ای که به شیشه خورد با اخم به طرف شیشه برگشتم اینبار امیر تنها نبود زن زیبایی هم کنارش بود

اعصابم خورد شد اینجا هم دست از دختر بازی بر نمیداشت ...

دوباره به ساعتم نگاه کردم ... وقتم تمام شده بود از روی صندلی بلند شدمو روی صورتش خم شدم 

و پیشونی محمد رو عمیق بوسیدم و سعی کردم دلتنگیم رو با این بوسه کم کنم 

_من دیگه باید برم داداشی وقتم تموم شده 

با اخم های در هم عقب گرد کردم و به رخت کن اتاق رفتم و کاور ها رو از تنم دراوردم دستی به مانتوم گشیدمو مرتبش کردم

دلم نمیخواست جلوی امیر و دوست دخترش کم بیاورم 

شالم رو روی سرم مرتب کردم و اتاق بیرون رفتم

با اخم به امیر نگاه کردم 

_چته هی میزنی به شیشه ... دو دقیقه نمیذاری راحت با داداشم خلوت کنم


زن نگاهش رو متعجب بین منو امیر میچرخوند
پوزخندی زدم از مخ زدن دختر ها رسیده بود به زن ها 

با نفرت به زن نگاه کردم که متوجه صورت قرمزش شدم 
انگار که گریه بود 

با قدم های تند امیر و زن کنار دستش فاصله گرفتمو از بیمارستان خارج سد و تو محوطه ی بیرون ساختمون رو ی نیکمتی نشستم

انگشت های لرزونم رو توی مشتم گرفتمو فشردمشون
سعی داشتم بدون ریختن اشک بغضم رو مهار کنم

چقدر ساده بودم که فکر میکردم اینبار برگشته که تا همیشه برای من باشه
نا خودگاه نالیدم

_خدایا چرا ؟ مگه من چی کم دارم؟
خسته شدم از اینکه پس زده شدم

میخوای زجرم بدی جونمو بگیر و راحتم کن

احساس سرما میکردم دستانم رو دور بازوانم حلقه کردم و خودم رو در اغوش کشیدمبه شاخه های درخت روبرویم خیره بودم که سایه ای رو از پشتم احساس کردم... به طرف سایه برگشتم

مونا با اضطراب نگاهم میکرد... 
قلبم ریخت ...
پاهایم سست شد...

_چی ... چیشده مونا؟ چرا اینطوری نگاهم میکنی؟

مونا_خوبی؟

اره خوبم چرا باید بد باشم... دلم گواهی بد میداد

_حال من مهم نیست چیشده مونا؟ محمد چیزیش شده؟

مونا_نه نترس

با صدای امیر که داشت به شخصی اصرار میکرد به طرف دیگری نگاه کرد

امیر_سارا خانوم الان وقتش نیست اون اماده نیست ... خواهش میکنم نرید پیشش

زنی که در کنارش بود با دیدن به طرفم اومد و در نزدیکترین نقطه ای که میتونست بایسته ، ایستاده بود...

متعجب نگاهم بین زن و مونا و امیر چرخید
چه شده بود؟..
این زن با من چه کار داشت؟

زن دست هایش رو بالا اورد و ...


زن دست هایش رو بالا اورد و دور صورتم قاب گرفت 

زن_راحیل؟ ت... تو راحیلی؟ اره؟

دستاش رو از صورتم جدا کردمو متعجب بهش نگاه کردم  تنها حسی که داشتم تنفر همراه با تعجب بود

چه پروو بود جوری میگفت تو راحیلی انگار ارث باباشو خوردم

_فکر نمیکنم به شما ربطی راشته باشه

اخمی کردم و کنارش زدم و به سمت بیمارستان رفتم که طولی نکشید و دستم کیده شد و به عقب پرت شدم 

با برخورد با سینه ش تشخیص اینکه امیر بود سخت نبود

مچ دوتا دستام رو گرفت و تو سینه ش جمع کرد... نگاهم رو بالا بردم و رو چشماش زوم شدم

از شدت ااخمی که توواین مدت رو صورتم بود سرم درد میکرد او هم اخم کرد...

امیر_چرا انقدر عصبانی؟ چت شده راحیل؟

_به توچه ، ولم کن بذار برم


لبخند مهربونی روی لب هاش شکل گرفت و  دوتا مچ دستام رو به یک دستش گرفت و با دست ازادش گره ی مابین ابروهام رو باز کرد

  جریان راحت خون رو توی رگ هام حس کردم ... تازه احساس راحتی داشتم

امیر_فکر کن هنوز هم دوستتم راحیل ... بهم بگو لطفا

تو چشمای عسلیش زل زدم رده های سبزی که داخل عسلی چشماش شناور بود دیوونه کننده بود
نفسم رو بیرون فوت کردم که توی صورت امیر فرود اومد 

چشمانش رو بست 

_چی بگم

امیر_این زن رو میشناسی؟

_نه نمیشناسم

امیر_پس چرا اینطوری رفتار میکنی ازش ...

تو صورتش زل زدم و با نفرت گفتم 

_چون انقدر پسته که با این  سن و سالش شده دوست دخترت

با چشمای درشت شده نگاه کرد و طولی نکشید که زد زیر خنده و محکم در اغوشم کشید
ضربان قلبم بالا رفت


 با یاد اوری محیط اطرافمون و اینکه دو نفر کمی اونورتر نگاهشون رو ما دوتا بود
ما دوتا...

لبخندی رو صورتم شکل گرفت چقدر خوب میشد همیشه ما دو تا ما باشیم 

امیر_اون دوست دختر من نیست دیوونه... فدای این مغز فندوقیت برم

بر خلاف قیلی ویلی رفتن دلم اخمی کردم و همانطور که دست و پا میزدم تا از اغوشش بیام بیرون گفت

_مغز خودت فندوقی بی ادب... 

از اغوشش جدا شدم و نگاهم رو به سمت زن چرخوندم ... منکر زیباییش نمیشدم باینکه حداقل ۴۰_۴۵سال داشت ولی هنوز زیبا بود 

_کیه پس؟

امیر_من از این خبطا نمیکنم که شما دو نفر رو بهم معرفی کنم... بذار خودش بگه بهت

خبط؟ چرا خبط ؟ مگر که بود این زن؟
سوالم رو بلند پرسیدم

_چرا؟ مگه این زن کیه؟امیر_به نظرم الان نمیخواد باهاش حرف بزنی... بیا بریم سکم قدم بزنیم

دلم شور میزد این زن که بود که امسر نمسخواست نزدیکش باشم ... در چشمان عسلیش زل زدم 

_حالا که دوست دخترت نیست ترجیح میدم به  حرف هاش گوش بدم

امیر_ولی به نظرم الان نرو پیشش راحیل...

بی توجه به جمله اش به طرف زن رفتم که با حسرت نگاهم میکرد

_شما کی هستین بان چیکار دارین؟

زن نگاه تشکر امیزی به امیر انداخت ولی امیر با اخم و جدیت نگاهش میکرد در دلم پوزخندی زدم 

نمیدانست که امیر میخواسته جلویم را بگیرد تا باهاش حرف نزنم

زن با دست های لرزون جلو اومد و دست هایش رو دراز کرد تا در اغوشم بگیرد

یک قدم به عقب رفتم ... هیچ حس خوبی به این زن نداشتم و اصلا دلم نمی خواست دستش بهم بخورد

_از همونجا حرفات رو بزنچیزی در نگاهش شکست ....
ولی برایم مهم نبود ، هنوز سکوت کرده بود و من داشتم کلافه میشدم با اخم به طرف امیر غریدم

_مسخره کردی این که حرفی نداره بزنه جز سکوت کردن...

قدمی برداشتم که بروم ولی با صدا زدنم در جایم ایستادم

زن_راحیل؟... دخترکم

دخترکم؟
مگر من دختر این زن بودم که اینطوری صدایم میزد
به طرفش برگشتم ... حالا اخم هایم غلیظ تر شده بودند ... رنگ چشمانش چقدر اشنا بود انگار هر روز این چشم ها را در مقابل اینه میدیدم

نکند او همان زنی بود که مرا اوراره ی پرورشگاه کرده بود
نگاهم رو به امیر دوختمو سوالی نگاهش کردم همراه با التماس

سرش رو تکان داد و به  زیر  انداخت ... بغض تو گلویم داشت خفه م میکرد... دست های لرزونم رو مشت کردم و با نفرت به زن نگاه کردم 

و همان طور که دندان هایم رو محکم روی هم فشرده بودم غریدم 

_ من دختر تو نیستم... فهمیدی ... من دختر تو نیستم... نمیخوام هیچوقت ببینمت ... ازت متنفرم

فریاد کشیدم

_متنفر ...


به سمت در ورودی بیمارستان دویدم...اشک هایم رو ی گونه هام جاری شدند ...
سخت بود ...
خیلی سخت بود...
توده ی حجیم داخل گلوم راه تنفسم رو بسته بود...
نالیدم

_خدایا... ازم دورش کن

او من را آواره ی پرورشگاه کرده بود
حقم بود که ازش متنفر باشم؟؟
نبود؟

در اطرافم هوایی نبود دستم دو به یقه ی لباسم گرفتم و چنگ زدم ...
سعی کردم نفس بکشم...
نفس عمیق...
نفس عمیق...

فایده نداشت ریه ام نفس کشیدن را نمیخواست...
هوا را پس میزد...
انگار با اینکار میخواست کمکی کرده باشه بهم و زندگی رو برای همیشه برام تموم کنه...

امیر جلو اومد و دستم را کشید ... پسش زدم ، حتی دیگر اورا هم نمیخواستم ببینم 

قدم های ناموزونم را با حواسپرتی بر میداشتم ....
مقصد اتاق محمد بود...
با هزار زحمت به اتاقش نزدیک شدم  و  دستم را به شیشه ی اتاقش تکیه دادم ....
نفس کم بود...

_بلند شو محمد
سرفه ...
_بلند شو داداشی دارن اذیتم ...
سرفه...
_اذیتم میکنند... مگه ...مگه..
نفس کم  بود... 
هوا کم بود...
_مگه نگفتی پیشمی...
نفس عمیق...
_مگه... نگفتی ...تا نخوام نمیذاری این...
باز هم نفس عمیق
_نمیذاری...نمیذاری این زنه بهم نزدیک شه

هوا میخواستم... ولی ریه ام لج کرده بود باهام....

_پاشو... پاشو... مگه قول ندادی نزاری آب تو دلم تکون بخوره....

طاقت از کف دادم رو با زانو روی زمین افتادم و دستم از روی شیشه ی اتاقش سر خورد... دیگر صورتش را نمیدیدم


_پاشو محمد...
نفس عمیق ...
_پاشو محمد... پاشو ... دارن عذابم میدن

دستی روی شونه م نشست ...
به عقب گشتم و مونا رو باچشمای اشکبار  دیدم
 طاقت نیاوردم

نفس عمیقی که از بی هوا بودن صدا دار شده بود
به پایین مانتوی مونا چنگ زدم...

از تنگی نفس به خس خس افتاده بودم و بدنم میلرزید... صدای قدم های پرشتابی به گوش میرسید..


و من همچنان برای یکم هوا دست و پا میزدم...
انگار به یکباره همه ی اکسیژن های کره ی زمین تموم شده بود

اخرین چیزی که دیدم چهره ی پریشون و هولزده ی امیر بود که فریادی زد

امیر_یه نفر بیاد کمک

نفس رفت...
چشمانم بسته شد و سیاهی مطلق

********************

دستم رو به سینه م گرفتم و ادر زیاد سینه  و خشکی گلوم چشم باز کردم... با تابیدن نور دوباره چشم هایم رو بستم

اینبار کم کم چشمام رو باز کردم...

سرم رو به سمت دیگری چرخوندم تا موقعیتم رو بدست بیارم ولی ناله ام سکوت اتاق رو شکوند

با صدای ناله ی بلندم سایه ی شخصی رو روی دیوار دیدم و بعد نزدیک شدنش...

امیر بود...

امیر_خوبی راحیل؟ جاییت درد میکنه؟

دستم رو به گردنم گرفتم خشک شده بود و نمیتونستم تکونش بدم... ماسک اکسیژن روی دهانم رو برداشتم

_خوبم ... من چم شده بود؟ چرا اینطوریم
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر