قادر رنجبر نظرات یکشنبه 6 اسفند 1396 ، 10:10 ب.ظ
خیره به امیرعلی اشکام ریخت روی صورتم..

امیر چقدر سنگدلِ که اومده بود به من ماجرای عاشق شدنش رو میگفت..

خدا این چه عشقیه تو دامن من گذاشتی..خوشبحال اون دختره..

امیر هم ساکت شده بود و سرش و انداخته بود پایین..حتی یه نیم نگاه هم بهم نمی انداخت..

خیره بهش بدون هیچ حرفی فقط اشک ریختم..اشک ریختم برای مُردَن عشقی که تو قلبم بود و همه ی وجودم رو گرم می کرد..

از وقتی که این عشق رو تو وجودم حس کردم همیشه سوزان بودم..

از تو انگار کوره اتیش بودم..اما بازم باید با سردی دلم کنار بیام..

چون با این حرفا بهم فهموند که منو نمی خواد و من انتخابش نیستم..

امیر دستش و بلند کرد و کشید روی چشماش..یه لبخند گوشه ی لبش نشست..

با همون لبخند و سری که پایین بود و اشکای منو نمی دید تا یکم این بی رحمی رو کنار بزاره،ادامه داد:
-اول از مامان اطلاعات گرفتم..بعد رفتم تحقیق تا ببینم این دختر و پسر چه نسبتی باهم دارن..وقتی فهمیدم که باهم دوست هستن و قرار ازدواج گذاشتن دنیا رو سرم خراب شد..خراب واسه یه لحظشه..نابود شدم..داغون شدم..این همه وقت عاشق بودم..هرثانیه عشقم بیشتر شده بود..چطور می تونستم کنارش بزارم..منی که این همه عاشقی کردم حتی از همون فاصله..بدترین روزای زندگیم اون موقع بود..نه بخاطره عشقم چون هیچی تو زندگی برام بیشتر از این عشق مهم نبوده و نیست..بلکه بخاطره سردرگمیم،بخاطره گیج بودنم..نه راه پس داشتم نه راه پیش..نمی فهمیدم چیکار باید بکنم..بالاخره یه روز تصمیمم و گرفتم..عشقم و کنار نگذاشتم اما خودم و کشیدم کنار..من تو قلب اون هیچ وقت نمی تونستم جا باز کنم..اون خودش عاشق بود..عاشق مردی که همیشه باهاش بود پس من اصلا به چشم نمیومدم..بازم می رفتم دیدنش..بازم دنبالش بودم..بازم تو دلم ناامیدانه باهاش حرف می زدم..درد و دل می کردم..از عشقم می گفتم..اما فقط تو دلم..این یه راز بود بین منو دلم..هیچکس ازش خبر نداشت..می دونستم هر اتفاقی که بیوفته این یکی امکانش نیست، اینکه من به اون دختر برسم..پس به همینطور عاشقی قناعت کردم..پذیرفتم که سهم من فقط همینه..
.نفس عمیقی کشید..از تو سینی لیوان اب رو برداشت و یه نفس سر کشید..

با انگشت شصت و اشاره چشماش و مالید..

بالاخره سر بلند کرد و خیره شد تو چشمام..لبخند غمگینی زد و دستش و بلند کرد و نوازشگونه کشید روی صورتم..

اشکام و پاک کرد و گفت:
-گریه نکن عزیزم..اگه اذیت میشی بقیه ش رو بزاریم برای بعد..هوم؟!..

سرم و انداختم بالا و با صدای گرفته ای گفتم:
-نه..همین الان بگو میشنوم..

سرش و تکون داد..با نگرانی بهم نگاه کرد:
-عزیزم تو که حرفام و باور می کنی؟!..

اخه چیو باور کنم؟..اینکه عاشق یکی دیگه هستی؟..مگه می تونم؟..

مگه برام اسونه عشقم بشینه جلوم و از عشقه خودش برام بگه..واقعا جرات می خواد بشینی و این حرفارو بشنوی..

اما از مجبوری لبخند مطمئن و لرزونی بهش زدم و سرم رو تکون دادم..لبخند گرمی نشست روی لباش..

دستم و گرفت و کشید رو به رو خودش..جلوش نشستم و بهش نگاه کردم..دستم هنوز تو دستش بود..

اون یکی دستش رو اورد بالا و گذاشت روی گونه ام..ناخداگاه سرم یکم کج شد سمت دستش..

با انگشت شصتش گونه م رو نوازش کرد و در همون حال خیره شد تو چشمام..

و دوباره شروع کرد به حرف زدن:
-از مامانم در مورد اون دختر اینقدر سوال پرسیدم که اخر مامان مشکوک شد و گفت "چی شده در مورد این دختر اینقدر کنجکاوی؟..نکنه خبریه؟"..منم فقط خندیدم و گفتم حالا شاید بخوام سر به راه بشم..مامان تنها چیزی رو که نمی دونست اون پسره بود چون نمیشناختش و همین هم ترس رو تو دلم انداخته بود تا اینکه رفتم تحقیق و فهمیدم قرار ازدواج کنن..

صورتم و با دستاش قاب گرفت..صورتش و اورد جلو پیشونیش و چسبوند به پیشونیم..

خواستم چشمام رو ببندم که امیر با صدای بم شده اش گفت:
-به من نگاه کن..
.


بهش نگاه کردم که لبخندی زد و با یه دنیا احساس خیره شد تو چشمام..

از اون همه احسا لرزیدم و قلبم تکون خورد..

یه دستش و از روی صورتم سر داد لا به لای موهام و گفت:
-می دونی مامانم گفت اون دختر کیه؟!..

سرم و اروم به نشونه نه تکون دادم..حرارت دستش داشت پوست سرم رو می سوزوند..چشماش و قفل کرد تو چشمام..

با چشمایی که عشق ازشون لبریز بود نجواگونه گفت:
-"باران راد"....

اینقدر شوکه شدم که تکون سختی خوردم..دهنم باز موند..نفسم یه در میون میومد و می رفت..

کاسه ی چشمام پر از اشک شد..یه لرزش خفیف کل بدنم و در بر گرفت..

حرارت دستای امیر روی صورتم داشت پوست صورتم و می سوزوند..

اون دختری که این همه دربارش حرف زد و منو دق داد خودم بودم؟..

اخه چطوری؟..مگه میشه..مبهوت بودم..

چطور من نفهمیدم این همه مدت یکی دنبالمه..با گیجی به امیر نگاه کردم و یه دفعه جرقه ای تو سرم زده شد..

"گوشی رو از روی صندلی کنارم برداشتم و شماره گرفتم..

بعد از چند بوق صدای شادش تو گوشی پیچید:
-سلام به خانوم خودم..عزیزدلم چطوری؟!..

با ترس و لرز گفتم:
-آرسین یکی تعقیبم می کنه..هرجا میرم اونم میاد..چیکار کنم..
.


صدای آرسین رو هول و ترسیده شنیدم:
-تو کجایی عزیزم؟..اصلا نترس..کجا داری میری؟!..
-داشتم می رفتم خونه..

-همینطوری که با من حرف میزنی برو خونه..گوشی رو قطع نکن نفسم..از هیچی نترس..خیابونا شلوغه نیاز نیست بترسی..

-باشه باشه..پس باهام حرف بزن"....

"-آرسین به قران بعضی وقتها حس می کنم یکی دنبالم میاد..
-بارانم ترسیدی واسه همین احساس می کنی یکی دنبالته..

دستم رو محکم کوبیدم روی میز رستوران و غریدم:
-مگه من بچه م که بترسم فکر کنم یکی دنبالمه..وقتی میگم یکی رو بعضی اوقات می بینم یعنی می بینم!..

بعدم کیفم و برداشتم و زدم از رستوران بیرون..به صداش که دنبالم میدوید اهمیت ندادم و استارت زدم راه افتادم"....

با بوسه ای که امیر روی بینیم زد همونطور گیج و سردرگم از فکر بیرون اومدم و بهش نگاه کردم..

لبخند پر از ترسی زد و گفت:
-هنوز خیلی حرفا دارم باهات..اما اول باید ببینم این مجنون 5ساله رو قبول می کنی یا نه؟!..

اشکام طاقت نیاوردن و باز بی محابا ریختن روی صورتم..حال اون لحظه ام رو اصلا نمی تونستم توصیف کنم..

خوشحال ناراحت گیج مبهوت سردرگم شاد غمگین..نمی دونم..

واقعا نمی دونم چی باید به امیر بگم..پس تو سکوت فقط بهش نگاه کردم و اشک ریختم..

یعنی امیر 5ساله عاشقه منه؟..ای خدا من چرا نفهمیدم؟..

چطور اون محبتا و کارای پر مهرش رو ترحم دونستم..من چیکار کردم..

با طلاقم چی به سر امیرم اوردم..حس می کنم خوابم و امیر این حرفارو تو خواب داره بهم میزنه..
.


به امیر نگاه کردم که دیدم نگران چشم دوخته بهم..نه..من این نگرانی رو نمی خواستم..

دوست نداشتم چشماش نگران باشه..دستم و اوردم بالا و گذاشتم روی گونه ش..

لبخند لرزونی زد و زمزمه کرد:
-نمی خواهی چیزی بگی؟..دارم از دل نگرانی میمیرم!..

سرم و تکون دادم..با گریه و بی قراری گفتم:
-من گیجم امیر..اصلا نمی فهمم چیشده..یهو اومدی میگی 5ساله عاشقم بودی؟..خیلی شوکِ بزرگیه..هنوز نتونستم حرفات و هضم کنم..دارم دیوونه میشم امیر..دلم اروم و قرار نداره...

منو کشید تو بغلش..محکم گرفتم و همینطور که کمرمُ نوازش می کرد، اون یکی دستش هم لا به لای موهام می چرخید..

زمزمه وار گفت:
-اروم باش عزیزم..اروم..به اون 5سالش فکر نکن..فقط به این فکر کن که من عاشقتم..میمیرم برات..اونقدری میخوامت که وقتی گفتی طلاق،برای اینکه یه وقت ازم متنفر نشی پذیرفتم..تو خیلی بیشتر از اینا برام با ارزشی..ببین دلت چی میگه..ببین میتونه قبولم کنه..

دل من خیلی وقته قبولش کرده..خیلی وقته فقط برای امیرعلیش میتپه..

پیراهنش و چنگ زدم و با هق هق گفتم:
-باید خیلی چیزا رو برام توضیح بدی!..

روی موهام رو بوسید:
-میگم عزیزدلم..همه چی رو برات میگم..فقط قبلش جوابمو بده..هر موقع جواب عشقم رو دادی منم همه چی رو برات میگم..چون اینطوری پر از دلهره و دلشوره م..خیالم راحت نیست تا بتونم راحت حرف بزنم!..مطمئنم با این حالم هیچی تو ذهنم نمیاد..
.


یعنی منم اعتراف کنم؟..زود نیست؟..

این همه صبر کردم حالا که عاشقمه و داره اعتراف میکنه چرا من حس قشنگ اعتراف رو از خودم تو این شب قشنگ بگیرم؟!..

واقعا باید دیوونه باشم که تو همچین شبی لذت اعتراف رو از خودم دریغ کنم..

ته دلم یکم ترس هست اما با فکر کردن به حرفایی که امیر بهم زد دلم گرم میشه..به حضورش..به اغوش مهربونش..به دستای معجزه گرش..به همه ی وجودش عادت کردم..

پس احمقانه اس اگه من چیزی نگم و بزارم امیر همینطور دل نگران بمونه..

امیری که برای راحتی و خوشحالی من از هیچ کاری دریغ نمی کنه!..

صورتم و از روی تیشرت به سینه ش مالیدم:
-امیـــر؟!..

سفت تو بغلش گرفتم و گفت:
-جونِ امیر؟..جونِ دلم عزیزم؟!..

واقعا اعتراف سخت بود..مخصوصا برای منی که این همه خودم و محکم گرفتم و همیشه با نزدیکی امیر وقتی تو خونه بودیم بهش می توپیدم..

الان واقعا سختم بود..اما باید بگم و تمومش کنم..بگم و خیالم راحت بشه..باید همین امشب همه چی رو تموم کنم..

اشکام گوله گوله می ریخت..این اشک شوق بود..اشک خوشحالی..

سرم و محکم تر فشار دادم به سینه ش و گفتم:
-امیرعلی، دوست دارم..

دستای امیر که روی کمرم و تو موهام می چرخیدن از حرکت ایستاد..

خودشم مثل چوب خشک شده بود و همینطور منو گرفته بود و تکون نمی خورد..فکر کنم یهویی گفتم شوکه شد..

خواستم از بغلش بیاد بیرون که نذاشت..به دستاش فشار اورد و همونجا نگهم داشت..

یکم دیگه تو همون حالته خشک شده موند و بعد یه دفعه منو از خودش جدا کرد..واقعا ترسیدم..با ترس و تعجب بهش نگاه کردم..

چشماش می درخشید..یه برق خاصی تو چشمای خمارش بود که زیباییشون رو هزار برابر کرده بود..

با لذت و مهربونی تو چشمام نگاه کرد و حریصانه گفت:
-بازم بگو؟!..بگو باران!..
.

❤بهــــbaranــــاری(آبشــار)❤, [۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۷]
#پادت317

لبخندی زدم و با تمام احساسم خیره شدم تو چشماش و همه ی محبتمو ریختم تو کلامم:
-دوست دارم امیر..خیلی وقته دلم قبولت کرده..خیلی وقته فقط برای تو می تپه..

خم شد و سرش رو گذاشت روی شونه ام..دستم و فرو کردم تو موهاش..

لباش رو چسبوند به گوشم و زمزمه کرد:
-دنیا رو برات بهشت می کنم..قول میدم خوشبخت ترین زن دنیا بشی..با این همه عشقی که تو دلم کاشتی یه مجنون شدم..فکر هم نمی کردم بعد از 5سال اون چیزی که ارزومه و همیشه تو رویاها می دیدم رو از دهنت بشنوم..امشب به من عمره دوباره دادی باران..حس می کنم دوباره متولد شدم..

همینطور که دستم و تو موهاش می چرخوندم زمزمه کردم:
-منم همینطور امیرعلی!..از وقتی عشق تورو تو وجودم حس کردم دنیا برام یه رنگ و بوی دیگه ای گرفته..

سرش و بلند کرد و لباش رو گذاشت روی موهام و محکم بوسید..

خندیدم و هولش دادم عقب:
-خیلی خوب برو بیرون می خوام بخوابم خیلی خسته ام..

با حسرت نگاهی به من و تخت انداخت و سرش و تکون داد..

نتونستم طاقت بیارم گفتم:
-اگه نمی تونی روی کاناپه بخوابی تو بیا اینجا من میرم بیرون!..

اخماشو سریع کشید توهم و صورتش و بهم نزدیک کرد و گفت:
-دیگه چی؟..دیگه نبینم از این حرفا بزنی ها..من حاضرم روزی هزار بار بمیرم اما تو در ارامش و راحتی باشی...
.

لبخند پرمهری تحویلش دادم که با بی تابی خم شد و لبای داغش و گذاشت رو چشمام..

به هردو چشمای بستم یه بوسه زد..پلکام از حرارت لباش سوخت..

اروم چشمام و باز کردم که دیدم با لبخند و شیطنت نگام می کنه..از نگاهش به خنده افتادم..

ابرو هاش و انداخت بالا و گفت:
-میگم نمیشه من همین گوشه موشه های تخت بخوابم..زیاد جا نمی گیرم..قول میدم اصلا به طرف تو نگاهم نکنم..

چشمام و درشت کردم که غش غش خندید و بلند شد..

دستی تو موهاش کشید و لبخند مردونه و جذابی زد و گفت:
-حالا چطور تو اینجایی و من اونجا طاقت بیارم؟!..

چشم غره ای بهش رفتم..اینقدر با ناراحتی بهم نگاه می کرد که دلم سوخت براش..

اگه این حرفارو قبل از طلاق زده بود الان با خیال راحت کناره هم بودیم!..بلند شدم جلوش ایستادم..

دستام رو گذاشتم روی سینه پهنش..سرم و بلند کردم و تو چشماش خیره شدم..

با صدایی که با همه احساسم از دهنم خارج شد گفتم:
-بالاخره این دوری ها تموم میشه..الان درست نیست اینجا باشی امیرم منم مثله خودت دوست دارم پیش هم باشیم اما امکانش نیست..درک کن!..

دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و بوسه ی اروم و پراحساسی روی گونه ام کاشت..

زمزمه وار گفت:
-می خواهی منو دیوونه تر کنی که اینجوری حرف می زنی؟!..
.

خندیدم..سرخوش و بی خیال..دستام رو از روی سینه ش برداشتم و یه قدم رفتم عقب..

می دونستم هرچی بیشتر بهش نزدیک باشم دل کندن براش سخت تر میشه..

پس ازش فاصله گرفتم و روی تخت نشستم..منتظر بهش نگاه کردم..لبخندی زد..

دستی تو موهاش کشید و گفت:
-خوب بخوابی عزیزدلم..فقط فردا که بیدار شدی یه وقت فکر نکنی اینا همه خواب بوده و به من توجهی نکنی..ببین الان بیداری..فردا یه وقت حرفامون رو فراموش نکنی..حالا برای اینکه یادت بمونه بگو چی گفتی به من؟..

سرم و از روی تاسف تکون دادم..از هر موقعیتی استفاده می کنه..

وقتی دیدم با چشمای مظلوم و منتظر بهم نگاه می کنه با لبخند لب زدم:
-دوست دارم!..

با خوشحالی یه قدم برداشت بیاد سمتم که سریع دستم و بلند کردم و گفتم:
-کجا امیر..ببین روز شد..خیلی خوابم میاد..من مثلا مریضما..برو فردا حرف میزنیم..

دستی روی گردنش کشید و عقب عقب رفت سمت در..با لبخند بهم نگاه می کردیم و امیر می رفت عقب سمت در..

به در که رسید مثل خودم لب زد:
-دوست دارم بارانم!..

لبخندم عمق گرفت..امیر در و باز کرد و از اتاق رفت بیرون..حالا مگه من خوابم می برد..یعنی همه ی اینا راست بود؟..

وای خدا اصلا باورم نمیشه امیر 5سال عاشق من بوده باشه..الان دیگه از این دنیا هیچی نمی خوام..

امیر برام همه ی دنیاس..من تعداد کسایی که دور و اطرافم هستن کمه اما همشون رو هم می پرستم..

امیرعلی بهار امیرمحمد مامان دنیا بابااردلان دایی ماهانم زن دایی و پسراش..تو این دنیا فقط همینارو داشتم..همشونم دنیا دنیا دوست داشتم..

تا چشمام و می بستم یاد حرفا و کارای امیر میوفتادم و دلم قنج می رفت..برای همین نمی تونستم بخوابم..

نمی دونم چقدر فکر کردم..چقدر الکی خندیدم..اشک ریختم..دعا کردم..خدارو شکر کردم..از مامان بابام اجازه گرفتم..

همه ی حرفای امیر رو تو خیالم براشون گفتم..تا اینکه با صدای زنگ گوشیم چشمام گشاد شد..کیه این وقت شب..

گوشی رو برداشتم و با دیدن پیامکی که از طرف امیرعلی اومده بود چشمام پر از اشک و دلم لبریز از شادی شد..

" نمیدﺍنم ﭼﺸﻤﺎنت ﺑﺎ ﻣﻦ چه ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻭقتی که ﻧﮕﺎهم میکنی ﭼﻨﺎن ﺩلم ﺍﺯ شیطنت و زیبایی ﻧﮕﺎهت ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ که حس می کنم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که تمام دنیام است..."
.


************************************************
شالم و انداختم روی سرم..گوشی رو که یکسره داشت زنگ می خورد برداشتم و جواب دادم:
-جانم؟!..

نفس عمیقی کشید و شاکی گفت:
-باران چرا جواب نمی دی؟..نمیگی نگران میشم؟!..

ریز خندیدم و گفتم:
-داشتم لباس می پوشیدم..حالا چیکارم داشتی؟!..

-بدو بیا من بیرونم!..
-چشم سرورم اومدم!..

-حالا ببینم وقتی اومدی تو ماشین هم اینجوری ناز میکنی یا نه!..

جیغ کشیدم:
-امیـــــر میکشمــــــت!..

غش غش خندید و گفت:
-زود بیا!..
-اومدم..فعلا..

گوشی رو قطع کردم و شالم و روی سرم مرتب کردم..

کیف مشکیم و برداشتم و گوشیم رو اندختم داخلش..یه نگاه دیگه به ایینه قدی گوشه ی اتاقم انداختم..

مانتو مشکی کوتاه..شلوار لوله ای زغالی و شال مشکی..با یه کت زغالی اسپرت و اندامی..همه چی عالی بود..

رفتم تو سالن..بهار و امیر محمد نشسته بودن روی مبل و یه عالمه خوردنی هم جلوشون بود..

از وقتی بهار حامله شده امیرمحمد یک روز دست خالی نمیاد خونه..البته نصف این خوراکی هارو خودش می خوره..

رفتم کنارشون و گفتم:
-من دارم میرم بیرون کاری ندارین؟!..

بهار با لبخند نگام کرد اما امیرمحمد چشماش و ریز کرد و گفت:
-به سلامتی..کجا تشریف میبری که چشمات برق میزنه؟!..

چشمکی بهش زدم و گفتم:
-یه جایی....

چشمای ریز شده اش گرد شد..خندیدم و رفتم گونه ی بهارو بوسیدم..

دستی برای امیر محمد تکون دادم و سرخوشانه موهاشو کشیدم و فرار کردم..

صدای غر زدنش میومد اما من تند رفتم..فقط جلوی در که رسیدم یه "بای" بلند و کشدار گفتم..
.

این دوتا هم به تنهایی نیاز داشتن..من از بعد از ظهر به بعد همش تو خونه م..بیچاره ها اصلا نمیتونن یکم باهم تنها باشن..

در خونه رو که باز کردم ماتم برد..دهنم باز موند..امیرم چیشده بود..هر روز به چشمم خوشتیپ تر میشد..

دستم به در بود و با دهن باز به امیر نگاه می کردم..یه شلوار پارچه ای مشکی فیت تنش پوشیده بود..

با پیراهن مردونه سورمه ای و یه کت اسپرت مشکی..موهاشم که دیگه نگوووو..

دستاش رو روی سینه قلاب کرده بود و تکیه داده بود به ماشینش..با صدای خنده امیر به خودم اومدم..

خندیدم و رفتم بیرون و درو بستم..جلوش ایستادم و با لذت به سر تا پاش نگاه کردم..دستش و به طرفم دراز کرد..

دستم و تو دستش گذاشتم و لب باز کردم:
-سلام..

دستم و فشرد و گفت:
-سلام خانومم..خوبی؟!..

-مرسی تو خوبی؟..
-الان دیگه عالیم..چقدر خوشگل شدی عزیزدلم!..

چقدر این امیر با اون امیر روزای اول فرق داره..الان سرتا پاش پر از احساسه..پر از محبت..پر از عشق..

جوری عاشقی می کنه که منم تو دنیای پر از احساسش غرق میشم:
-ممنون..توهم خیلی خوشتیپ شدی..

خندید و ردیف دندون ها سفید و مرتبش و به نمایش گذشت:
-لطف داری شما!..

دستم و از دستش کشیدم بیرون و ماشین رو دور زدم و سوار شدم..امیر هم سوار شد و استارت زد..

دستم و گرفت تو دستش و همینطور که راه میوفتاد گفت:
-کجا بریم خانوم؟!..

یکم فکر کردم و گفتم:
-امروز می خواستم اول برم فروشگاه برای بهار خوردنی ها مقوی بخرم..بعدم بازار..دلم هوس کرده بود یکم لباس برای عزیزِ خاله بخرم!..

خندید و گفت:
-پس اول میریم بازار بعد فروشگاه..بعدم یه رستوران توپ تا شام بخوریم..خوبه؟!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر