قادر رنجبر نظرات شنبه 5 اسفند 1396 ، 01:59 ق.ظ
چیزی نگفتم و دوباره خودش سکوت رو شکست:
-اومده بودم ببرمت پایین که اینجا تنها حوصله ت سر نره..اما حالا که خوابت میاد استراحت کن عزیزم!..

اینقدر از این تخت خسته شده بودم که با شنیدن این حرف سریع چشمام و باز کردم..کف دستش و گذاشته بود روی تخت و یکم خم شده بود طرفم..

تا عکس العملم و دید صدای قهقهه ش سکوت اتاق رو شکست..خودمم خنده م گرفت..

بلند شدم نشستم و گفتم:
-سلام..خسته نباشی..

با تعجب بهم نگاه کرد..یعنی اینقدر حرفم براش تعجب اور بود..یعنی توقع نداشت بهش سلام کنم یا خسته نباشید بگم؟..

اما با حرفی که زد فهمیدم تعجبش از چیز دیگه بوده:
-چه عجب بالاخره یادت اومد سلام کنی!..

بعد چشماش فوق العاده مهربون شدن و خوشرو گفت:
-سلام خانم..ممنون..بهتری؟!..

سرم و انداختم پایین:
-ممنون..به لطف تو بهترم!..

لبخندی که زد هزار برابرِ مهربونی تو چشماش بود:
-میدونم خسته شدی از این تخت اما برای اینکه هرچه زودتر خوب بشی نزاشتم بلند بشی..اما حالا که بهتری بیا بریم پیش بقیه!..

با ذوق سرم و تکون دادم..واقعا برای منی که همش تحرک داشتم و درحال یه کاری بودم،سه روز خوابیدن خیلی خیلی سخت بود..

از تخت اومدم پایین..جلوی ایینه اتاق دستی به لباسام و موهام کشیدم..بهار از خونه برام لباس اورده بود..

روز بعد از اینکه اومدم اینجا و بعدشم که سرما خوردم و امیر برام دکتر اورد میخواستم برم خونه اما مامان دنیا نزاشت..

شبم که امیر اومد و فهمید می خواستم برم همچین برام قیافه گرفت و بهم توپید که حس کردم یه کار خلافی ازم سر زده..

با دیدن عکس العملاشون کلا بی خیال رفتن به خونه شدم..

هرچند از خدام بود اینجا باشم!..بهار اینا هم نتونسته بودن تو خونه مون تنها بمونن و اومده بودن همینجا…
.

در حالی که داشتم موهام و باز میکردم و دوباره می بستم به این فکر کردم که امیر این سه روز کجا خوابیده..اتاقش و که من تصرف کردم..

از تو ایینه بهش نگاه کردم و گفتم:
-امیر تو این مدت کجا می خوابیدی؟!..

اونم از تو ایینه بهم نگاه کرد و گفت:
-تو هال!..

با چشمای گرد شده چرخیدم سمتش و گفتم:
-تو هال؟!..روی زمین می خوابیدی؟!..

لبخند مهربونی زد و اومد سمتم و گفت:
-نه خانوم..رو کاناپه!..

با خجالت و شرمندگی سرم و انداختم پایین..واقعا چقدر من پررو بودم که روی تخت راحت می خوابیدم امیر رو کاناپه می خوابیده..معلوم نیست چقدر اذیت شده..

شرمندگی منو که دید با خنده گفت:
-حالا نمیخواد شرمنده بشی..خیلی هم خوب بود تا هرموقع دلم می خواست تلویزیون نگاه می کردم..بیا بریم دیگه!..

به چشماش خیره شدم و اروم گفتم:
-ببخشید..من.....

پرید وسط حرفم و گفت:
-بدو بریم دختر!..

این یعنی نمیخواست ادامه بدم..سرم و تکون دادم و دنبالش رفتم سمت در..

دستش و گذاشت روی دستگیره ی در اما بازش نکرد..

چرخید سمتم و با من من گفت:
-امشب حوصله داری یکم باهم حرف بزنیم؟!..

با تعجب گفتم:
-چه حرفی؟!..
-حالا.....
.


حالا هم شد جواب اخه؟..اما مگه میشد نخوام باهاش حرف بزنم..

جدا از اینکه کنجکاو شده بودم چیکارم داره،حرف زدن با امیر ارزوم بود..

دوست داشتم اون حرف بزنه من به صورت قشنگ و مردونه ش نگاه کنم و به صدای بم و گیراش گوش بدم..

سرم به نشونه مثبت تکون دادم..چشماش برق زد و روی لباش لبخند نشست..

در اتاق رو باز کرد و همینطور که منتظر بود من اول برم بیرون گفت:
-پس امشب با هم حرف میزنیم!..
-باشه..

دوتایی شونه به شونه ی هم رفتیم پیش بقیه..بابا زودتر از همه متوجه من شد..

با لبخند پرمهری بهم نگاه کرد و گفت:
-به به..سلام دختر گلم..چه عجب از تخت بلند شدی..

با لبخند به امیرعلی اشاره ای کردم و گفتم:
-سلام بابا..اخه پسرتون حس دکتر بودن بهش دست داده بود..

حالا همه که با صدای ما متوجه اومدنمون شده بودن با صدای بلند خندیدن..لبخندی زدم و به همه سلام کردم..

بابا جون با کف دستش چندبار زد کنارش روی مبلی که نشسته بود و گفت:
-بیا اینجا دخترم..بیا پیش خودم بشین!..

خواستم برم پیشش که یاد مریضیم افتادم و از حرکت ایستادم:
-باباجون من مریضم شما هم مریض میشین!..

اخماش و یکم کشید توهم و گفت:
-میگم بیا اینجا..من مریض نمیشم!..

مستاصل به امیر نگاه کردم که علامت داد بهم برم پیشش..خب من نگران بودم مریض نشه یه وقت..

رفتم کنار بابا با یکم فاصله نشستم..دستش و انداخت دور شونه هام و منو کشید سمت خودش..

نالیدم:
-وای بابا مریض میشین!..
-بشین دختر اینقدر هم حرف نزن..
.


دیگه چیزی نگفتم..من همه ی تلاشم و کردم تا مریض نشه..اگه بشه دیگه من مقصر نیستم..

امیرمحمد و امیرعلی داشتن درباره ی شرکت بحث می کردن و ما هم گوش می دادیم..

انگار امروز امیرمحمد یه خرابکاری تو شرکت کرده بود و حالا هم زیر بار نمی رفت..

امیرعلی هم داشت براش دلیل و برهان میاورد که بهش بفهمونه کارش اشتباه بوده..

ما هم مثل تماشاچی ها نشسته بودیم بهشون نگاه می کردیم..

مامان دنیا از اشپزخونه با یه لیوان اب پرتقال اومد بیرون..یه راست اومد سمت من..

لیوان رو داد دستم و گفت:
-بخور عزیزم..
-ممنون مامان..چرا زحمت کشیدین!..

لبخندی بهم زد..یه تعارف به همه کلی کردم که تشکر کردن..

رفتم پیش بهار چند قلوپ با اصرار به خوردش دادم..اخه اون حامله بود نمیشد که یه چیزی ببینه و نخوره..برگشتم دوباره کنار بابا نشستم..

نگاهی به امیرعلی انداختم و بهش اشاره کردم میخوره یا نه!..لبخند مهربونی زد و سرش و انداخت بالا..

مامان دنیا هنوز منتظر بود من اون یه لیوان اب پرتقال رو که گرفته بودم دستم و به همه تعارف میکردم رو بخورم..

وقتی دید به امیر اشاره کردم با صدای بلندی گفت:
-دختر یه لیوان اب پرتقال که این همه تعارف کردن نداره..مریضی اوردم بخوری برات خوبه..حالا اینقدر به همه تعارف کن که به خودت هیچی نرسه!..

امیرمحمد پقی زد زیر خنده و بقیه هم لبخند نشست روی لباشون..

بلند شدم لپ مامان رو بوسیدم و گفتم:
-ببخشید مامان جونم!..نگاه کن...
.

بعد یه سره اب پرتقال رو سر کشیدم و لبخندی بهش زدم..لیوان و خواستم ببرم اشپزخونه که از دستم گرفت و گفت بشینم استراحت کنم..

هرموقع چشمم به امیر میوفتاد لبخندی مهربون بهم میزد و با محبت نگاهم میکرد و منم جواب لبخند و نگاهشو میدادم....

مامان گفت شام اماده اس بریم بخوریم..وقتی پشت میز نشستم، با دیدن قورمه سبزی های خوش اب و رنگ اب از دهنم راه افتاد..

منتظر بودم بقیه بشینن تا حمله کنم بهشون..این سه روز همش سوپ خوردم..

صبح ها اب پرتقال های طبیعی که خوده مامان درست میکرد..ظهر و شب هم همش مامان سوپ میداد بخورم..همه نشستیم پشت میز..

خواستم بشقابم و بردارم تا برنج بکشم که مامان دنیا یه کاسه سوپ گذاشت جلوم و گفت:
-غذای شما اینه!..

اینقدر قیافه م زار شد که بهار و امیرمحمد زدن زیر خنده اما با چشم غره ی امیرعلی ساکت شدن..

نالیدم و خیلی اروم اسم امیر رو صدا زدم..چون کنارم نشسته بود صدام و شنید..

برگشت بهم نگاه کرد و وقتی نگاه پر از حسرتم و به قورمه سبزی دید اروم کناره گوشم گفت:
-همین که خوب شدی میگم برات درست کنن خوبه؟..الان بخاطره خودت مامان میگه نخوری بهتره!..

نگامو گرفتم و با قاشقم مشغول بازی با سوپ شدم..امیر زیر چشمی حواسش بهم بود..

یه چند قاشق خوردم..کلا اشتهام کور شده بود..کوفت بخورم..

بوی سوپ که به بینیم می خورد دلم زیر و رو میشد..واقعا خیلی حرف سه روز دو وعده مهم غذایی رو سوپ بخوری..

وقتی شامشون رو خوردن، بلند شدیم و دوباره رفتیم تو هال نشستیم..یکم حرف زدیم تا اینکه کم کم خمیازه ها شروع شد..

اولین نفر هم بهار بلند شد و بعد از شب بخیر گفتن به همه، رفت تو اتاقشون..از وقتی حامله شده بود میگفت همش کسل و بی حالم..

دلش میخواست همش بخوابه..پشت سرش امیرمحمد هم شب بخیر گفت و رفت..

منم خواستم بلند شم برم بخوابم که امیر زیر گوشم گفت:
-نخوابی تا بیام..مامان اینا که خوابیدن من میام پیشت!..
.


سرم و تکون دادم و بعد از شب بخیر راهی اتاق شدم و خودم و پرت کردم روی تخت..

یعنی چی می خواد بهم بگه؟..درمورده چی؟..

کاش حداقل گفته بود در چه مورد میخواد حرف بزنه..

نیم ساعت بعد من همچنان در حال فکر کردن بودم که تقه ی ارومی به در خورد..

اروم گفتم:
-بیا تو!..

امیر درو باز کرد و با یه سینی تو دستش وارد شد..با تعجب به سینی نگاه کردم و گفتم:
-چی اوردی امیر؟!..

سینی رو که گذاشت روی تخت از تعجب و با ذوق دستم و گذاشتم روی دهنم تا جلوی جیغم و بگیرم..

کارش خیلی برام لذت بخش بود..اینکه حواسش بهم هست..اینکه خواسته هام براش اهمیت داره..

با قدردانی به امیر نگاه کردم:
-ممنون امیر..نمی دونم چطوری باید این همه محبت و جبران کنم..تو..تو خیلی خوبی!..

کنارم روی تخت نشست:
-بخور دختر..چرا اینقدر تعارف می کنی!..

سرم و تکون دادم و قاشق رو برداشتم..یکم خورش روی برنج ریختم و مشغول خوردن شدم..

لقمه ی تو دهنم رو قورت دادم و گفتم:
-تو سیری؟!..

انگار اصلا اینجا نبود..خیره شده بود به روبروش و اخماش رو هم کشیده بود توهم..

صدام و یکم بلندتر کردم و صداش زدم:
-امیـــر؟!..
.


تکونی خورد و گیج برگشت بهم نگاه کرد..گیج و نگران سرش و تکون داد..

اخمام جمع شد:
-چیشده امیر؟..معلوم هست حواست کجاس؟!..دو ساعت دارم صدات میزنم!..

دستی پشت گردنش کشید و گفت:
-ببخشید حواسم نبود..چی گفتی؟!..

-گفتم تو سیری؟!..
-اره عزیزم دیدی که من خوردم..نوش جونت!..

در حالی که قاشقم رو پر از برنج می کردم به شوخی گفتم:
-ایشالا زن مورد علاقه ت رو پیدا کنی و به زود بری خونه بخت!..

لبخند شیرینی نشست روی لباش و گفت:
-پیدا کردم..

دستم بین بشقاب و دهنم خشک شد..چی گفت؟..این الان چی گفت؟..گفت پیدا کردم؟..یعنی چی؟..

یعنی یکی غیر منو میخواد؟..یکی دیگه رو دوست داره؟..وای نه..

لابد امشبم میخواد به من بگه از دستم ناراحت نباش..ببخش منو..امیدوارم توهم خوشبخت شی و از این حرفا..

به زور دهنم و باز کردم و با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم:
-حالا کی هست این خانوم خوشبخت؟!..

ولی امیر انگار کلا حواسش پیش اون دختره بود چون اصلا متوجه حال خراب من نشد..نیم نگاهی بهم انداخت..

لبخنده دیگه ای زد و گفت:
-بهت میگم..امشب در همین مورد میخوام باهات حرف بزنم..

وای میدونستم..میدونستم چی میخواد بگه..ای خدا منو بکش..همین الان منو بکش و راحتم کن..

من طاقتشو ندارم..وای یعنی بشینم اینجا امیر از زن اینده ش برام بگه؟..طاقتش و ندارم خدا..یه کاری کن..

داشتم همه ی سعیم و می کردم تا جلوش نشکنم..تا غرورم باقی بمونه..تا از اشوب تو دلم خبردار نشه..

صدام هر لحظه بیشتر تحلیل می رفت:
-امیر نیاز نیست با من حرف بزنی..من مهم نیستم..امیدوارم خوشبخت شین!..

سینی رو یکم هل دادم عقب و به امیر چشم دوختم..

نگاهی به سینی انداخت و گفت:
-اتفاقا اولین نفر باید با تو حرف بزنم..پس چرا هیچی نخوردی؟!..

-بیشتر نمی تونم..سوپ خورده بودم معده م پر بود..ممنون که به فکرم بودی!..

امیر با تعجب بهم نگاه کرد و به گفتن "نوش جون" اکتفا کرد..همینطور به امیر خیره شدم تا حرفش و بزنه و بره..

دوست داشتم بشینم تا صبح برای این عشقی که نمیدونم از کجا یهو سر از زندگیم دراورد،گریه کنم..

چطور یادم رفته بود موقع خاستگاری امیر چه حرفایی بارم کرد..چطور یادم رفته که با اجبار مامانش باهام ازدواج کرد..

چطور اینا و خیلی چیزای دیگه رو فراموش کردم و عاشق شدم..چقدر من احمقم..

واقعا یه ادم تا چه اندازه میتونه ابله باشه..هنوز داشتم فکر می کردم که صدای امیر بلند شد..

سرم بلند کردم بهش نگاه کردم که خیره شده بود تو چشمام:
-باران نمیخواهی بگی اون روز چی شده بود که حالت اونقدر بد بود؟!..

زبونم و کشیدم روی لبام و گفتم:
-زیر بارون مونده بودم!..

سرش و تکون داد:
-می دونم زیر بارون بودی..اما چرا؟..دلیلش چی بود؟..

نمی دونستم چی بگم..تو سکوت سرم و انداختم پایین..

وقتی دید جوابی ندارم دستش و زد زیر چونه م سرم و اورد بالا:
-باران من از خیلی چیزا خبر دارم..پس بدون دروغ و حاشیه بگو بهم!..
.

یکم من من کردم بعد سریع خودم و جمع کردم..چرا باید من من کنم..مگه امیر کیه؟..

حق نداره منو بازخواست کنه مخصوصا حالا که عاشق هم شده و قراره به زودی عروسی کنه.. با این فکر به خودم مسلط شدم..

خیره شدم تو چشماش و گفتم:
-داشتم با یکی صحبت می کردم بارون گرفت..چون صحبتمون طول کشید زیر بارون موندیم!..

یه نگاه بهم انداخت که یعنی خودتی!..منم بی اهمیت بهش اخمام و کشیدم تو هم..

زانوهام و جمع کردم و دستام و حلقه کردم دورشون..امیر دستی تو موهاش کشید..

نفسش و محکم فوت کرد بیرون و گفت:
-گوش میدی؟!...

با غیض گفتم:
-امیر من که گفتم من اونقدر مهم نیستم که درباره ی همسر اینده ت اول به من بگی..

-فقط گوش بده عزیزم..

سرش و انداخت پایین و دستش و کشید تو موهاش..

کلافه بود..این از تک تک کاراش مشخص بود..

سرش و بلند کرد و خیره تو چشمام شروع کرد به حرف زدن:
-بچگیام تو مرکز توجه همه بودم..کسی نبود که من ازش محبت ندیده باشم..راستش همین مغرورم کرد..فکر می کردم همیشه باید منتظر بمونم تا دخترا بیان طرفم و بهم محبت کنن..اما اون دختری که می اومد طرفم اول به تیپ و ماشینم نگاه می کرد..برای همین از همه ی دخترا بدم اومد..دختری که بخاطره پولت بهت نگاه بندازه و کلی ناز بکشه تا باهاش دوست بشی به درد من یکی نمی خورد..تو 19،18 سالگی که هنوز خام بودم و هیچی نمی فهمیدم هفته ای یه دوست دختر عوض می کردم اما دوستیم با همشون سالم بود..درحد بیرون رفتن و خرید و اس بازی و اخر شب با گوشی حرف زدن..همین..رابطه نزدیکم باهاشون وقتی بود می رفتیم بیرون و دستشون رو می گرفتم..این تنها تماس من با اونا بود..زمان دانشجوییم تو اوج غرور و جوونی کردن بودم..خوش گذرونی..مسافرت،گردش..کلا هرچیزی که باعث خوشی باشه ما انجام می دادیم..منو امیرمحمد و پوریا و دوسه نفر دیگه از بچه ها..کدوم پسریه که تو این سن و سال خوشی نکرده باشه..ما هم استثنا نبودیم..مثله بقیه دوست داشتیم حسابی از جوونیمون استفاده کنیم..اما در کنار همه ی اینا درسمون جای خودش بود..امکان نداشت درس رو فراموش کنیم..مخصوصا من..درس تو همه چیز در اولویت بود..همیشه اول درسمون رو می خوندیم بعد وقت اضافه رو می رفتیم بیرون..می دونی که قهرمان پسربچه ها باباهاشون هستن..منم مثل بابام نقشه کشی و عمران خوندم..خیلی هم علاقه داشتم به این رشته..بابامم خیلی بهم اعتماد داشت..درسم که تموم شد بابا سریع کارا رو جمع و جور کرد و خودش و بازنشسته کرد و منو به جای خودش به همه معرفی کرد..بازم مغرور شدم..حالا دیگه رئیس شرکت بودم..در کناره همه ی اینا دیگه به هیچ دختری محل نزاشتم..از 22سالگی دیگه قید دختر بازی رو زدم..شناختی که از دخترا پیدا کرده بودم دلزده ام کرده بود..حتی ازدواج هم دیگه دوست نداشتم بکنم..تنها خلافم مسافرتام و پارتی رفتن با دوستام بود..حتی تو مهمونی هایی که می رفتم هم کاری به هیچ دختری نداشتم.......
.


دستی تو موهاش کشید و نفسش و محکم بیرون فرستاد..

دستش و از موهاش کشید پایین و پشت گردنش و ماساژ داد..

خودش و کشید بالا و تکیه داد به تاج تخت و چشماشو بست..اصلا نمی دونستم امیر اینارو برام میگه چیکار..

از حرفاش سر در نمیاوردم اما بازم تو حرفش نپریدم تا راحت باشه..

چند دقیقه تو سکوت گذشت تا اینکه سرش و بلند کرد و ادامه داد:
-خوب بگذریم..تازه رفته بودم تو 24سالگی..تو شرکت داشتم کارام رو انجام می دادم که گوشیم زنگ خورد..مامانم بود..بهم گفت کارم که تموم شد برم خونه ی دوستش دنبالش..کارامو که انجام دادم از شرکت زدم بیرون..وقتی رسیدم جلوی خونه دوست مامان یه تک بهش زدم تا بیاد..منتظر مامان بودم که یه ماشین جلوی خونه نگه داشت..با دقت نگاه کردم ببینم کیه..یه پسر و یه دختر بودن..با خنده از ماشین پیاده شدن..چند دقیقه همون جلوی خونه باهم حرف زدن و صدای خنده هاشون بلند بود..اما من..من بعد از دوسال که دیگه هیچ دختری رو نمی دیدم محو اون چشمها و خنده های از ته دل و قشنگ شده بود..هرکار کردم نگاهم و بگیرم ازش نشد..تمام مدت خیره به دختره نگاه کردم..دختری که نه می دونستم کیه..نه می دونستم اسمش چیه..نه می دونستم اون پسری که همراهشه چیکارشه..شوهرش،برادرش،دوست پسرش..نمیدونستم..دختر که رفت تو همون خونه ای که مامانم بود..اینقدر از ته دل خوشحال شدم که خودم داشتم از زور تعجب شاخ درمیاوردم..چرا باید خوشحال بشم اما جوابی نداشتم برای این سوالم..می تونستم از مامان درباره ی اون دختر اطلاعات بگیرم..چشمای قشنگش..خنده های واقعی و مسخ کننده ش..خوشگلی صورتش و موهای خرماییش که خیلی زیبا درستشون کرده بود و از شالش بیرون ریخته بود..هیچ کدوم از ذهنم پاک نمی شد..حتی به خودمم خندیدم که حتما دیوونه شدم..اخه کیه که با یه بار دیدن اینطوری بشه..اما شد..با همون یه بار دیوونه شدم..اینقدر هرشب و هرروز بهش فکر کردم که وقتی به خودم اومدم دیدم بدجور اسیرش شدم..راه برگشتی نبود..کار دیگه ای از دستم بر نمیومد..روزی که نمی دیدمش انگار یه چیزی گم داشتم..حتی اگه اون دیدن از راه دور بود..حتی اگه اون یکی دیگه رو دوست داشت..برای من فقط همین که می دیدمش و خنده روی لباش بود و تمام صورتش از شادی می درخشید کافی بود..چیزه دیگه ای نمی خواستم..من به همینم راضی بودم..سهم من از عشقم با فاصله جلوی خونه شون ایستادن بود تا بیاد بیرون یه نظر ببینمش..همین....

مکث کرد و وقتی ادامه داد، با حرفش باز قلبم ریخت و دلم هزار تیکه شد:
-عاشق شدم..اما یه عاشق عادی نه..مجنون شدم..دیوونه شدم..اون حتی منو نمی دید..یه درصد هم فکر نمی کرد یکی عین یه دیوونه هرجا میره دنبالشه..مثل یه سایه پا به پاش رفتم..از همون فاصله ی دور عاشقی کردم..همراه با اشکش اشک ریختم..همراه با خنده ش خندیدم..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر