قادر رنجبر نظرات شنبه 5 اسفند 1396 ، 01:55 ق.ظ

ساکت شد و به چشمام زل زد
نگاهم رو به لب هاش دوختم و سریع به چشمانش برگشتم ولی نگاه اون هولزده به لب هام دوخته شده بود

لبخندم رو به سختی کنار زدم و کمی بیشتر بهش نزدیک شدم که چشمانش بسته شد و اب دهانش رو صدا دار قورت داد

خنده م گرفته بود همه ی کار هایش هولزده بود و از روی خجالت ... هنوز هم به بوسیده شدن میلی نداشت

دلم کمی شیطنت خواست...
بی صدا عقب کشیدم و منتظر شدم تا چشمانش رو باز کنه ، کمی بعد یکی از چشمانش رو باز کرد و یواشکی دیدی زد

با بدست اوردن موقعیت چصم دیگرش رو هم باز کرد و صاف نشست... کم کم احم هایش در هم شد

اینبار جلوی خنده م را نگرفتم و بعد از مدت ها با صدای بلند شروع کردم به خندیدن ، دست به سینه شد و طلبکار نگاهم کرد

راحیل_هر هر هر، به چی میخندی؟

کمی خودم رو جمع و جور کردم ولی همچنان میخندیدم با ابرو اشاره ای بهش زدم

_به تو
طولی نکشید که مشت ظریفش روی بازوم فرود اومد ... دردی احساس نکردم ولی راحیل مشتش رو توی دست دیگری گرفت و فشار داد

_آخی ، عزیزم تو که زورت نمیرسه چرا خودت رو ناقص میکنی
نچ ، نچ ، نچ

از حرص زیاد دندوناش رو روی هم فشرد  و جیغی زد

_میزنم لهت میکنما... بیشعور

دوباره خنده م گرفت و اینبار راحیل از حرص قرمز شده بود 
چقدر دلم برای این دخترک دوست داشتنی تنگ شده بود ، یک ماه و نیمی که ازم دوری میکرد خنجر شده به روی قلبم

خنده م قطع شد و نگاهم رو چشمان دریاییش دوختم ، همچنان اخم کرده بود و میخواست که سر به تنم نباشد

دلم غنج رفت برای این طرز چهره ش

_هی ، به چی نگاه میکنی بچه پرو

لبخندی روی لب هایم شکل گرفت ، وروجک لحنش رو برای من قلدر میکرد ، خوب بلد بود چطوری دل ببرد

سوالی نگاهم کرد... منتظر گرفتن جواب بود

دستم رو دراز کردم و  به سمت خودم کشیدمش
کمی بعد به ارامش رسیدم ... بالاتر از این که ارامشت را در اغوش داشته باشی چه میتوانی از خدا بخواهی؟
با وول خوردن راحیل کمی از اغوشم جداش کردم و دستم رو روی گونه ش گذاشتم و عطرش رو تو مشامم فرو کردم

_دیگه ازم فرار نکن راحیل

تو چشمام زل زد و یک تای ابرویش رو بالا برد

راحیل_میخوای بگی من ترسو ام؟ من هیچوقت ازت فرار نکردم 

_چرا یک ماه و نیم بود که بهم محل نمیدادی

راحیل_دورت شلوغ بود گفتم مزاحمت نشم

تک خنده ای کردم و دو دستم رو قاب صورتش کردم 

_دور من کجا شلوغ بود اخه وروجک؟

راحیل شونه هایش رو بالا انداخت

راحیل_راستی ارزو کجاست ... نترسید تا اینجا تنها فرستادتت ، نگفت یوقت میخورمت؟

لبم رو گاز گرفتم

_کیه که بدش بیاد توسط شما خورده بشه خانوم

راحیل تیله های ابی رنگش رو درشت کرد 

_خیلی بی حیا شدی ، حواست جمع کن من همیشه انقدر مهربون نیستم

دستش رو دراز کرد و در ماشین رو باز کرد


"راحیل"

با همه ی خنده های امیر و جو شادی که بوجود اورده بود باز هم نگرانی محمد یادم نمیرفت 

بعد از مدت ها امیر یه دل سیر حرصم داد و من از این بابت بجای عصبانی شدن لذت میبردم 

ولی هر چه سر به سرم‌گذاشته بود کافی بود حالا باید به حال برادرم که روی تخت بیمارستان خوابیده بود یه فکری میکردم

دست بردم و دستگیره ی در رو باز کردم

امیر_کجا میری حالا

بدون جواب پتوی مسافرتی رو‌مچالی کردم و روی صندلی انداختم ... در ماشین رو محکم بهم زدم

از جلوی ماشین رد شدمو اجازه دادم‌تا لبخندم روی لب هام جا بگیره

باید با دست پس میزدم با پا پیش میکشیدم ... پا تند کردم و به سمت بیمارستان رفتم 
به اصرار های امسر ساعتی پیش به ماشینش رفتم تا استراحت کنم

ولی وقتی چشمانم رو باز کردم و صورتش رو نزدیک به صورت خودم دیدم شوکه شدم

از در ورودی بیمارستان ووارد شدم و مستقیم به سمت مراقبت هوی ویژه رفتم

از پشت شیشه نگاهی به اتاق محمد انداختم هنوز وضعش همانطوری بود با این تفاوت که دیگر پرستار و دکتری در اتاقش نبودنددقیقه ها از  پشت شیشه به صورت  محمد خیره بودم با صدای امیر  که از پشت سرم اومد از جا پریدم و به طرفش برگشتم

امیر_به چی زل زدی راحیل؟

نگاهم رو به چشمانش دوختم ... به این اندیشیدم که  اگر امیر روی اون تخت بود چیکار میکردم

_کی بهوش میاد  پس؟

لبخندی رو لب هایش شکل گرفت و جلوتر اومد و دستش رو روی شونه هام گذاشت  و کمی پاهایش رو خم کرد تا بهم برسه

امیر_ قدا دل کوچیک و نگرانت بشم من که... ایشالا که زودتر بهوش میاد ... 

دستم رو گرفت و روی صندلی روبروی اتاق نشوندتم

امیر_دکترش بیاد میرم باهاش حرف بزنم ببینم...

با زنگ خوردن گوشیش حرفش رو قطع کرد  و دست برد تو جیب شلوارش و موبایلش رو دراورد

به صفحه ی گوشیش چشم دوخت و نوچی کرد  با  مکث طولانی تماس رو برقرار کرد

امیر_بله؟

_....امیر_وقتی گوشیم رو خاموش کردم یعنی نمیخواستم با کسی حرف بزنم

_....

_الان حرفت چیه ارزو ؟ مگه نگفتم دیگه دور و برم نبینمت؟

_....

امیر_تو نمیخواد  دایه مهربون تر از  مادر بشی... خداحافظ

سرم رو به طرف راست خودم چرخوندم  و به ته راهرو چشم دوختم ... و تو فکرم مدام یه چیز بود

_ پس همون... با ارزو تموم کرده بود  و حالا فیلش یاد هندیتون کرده بود 

امیر جلوی پام نشست روی پاهاش رو انگشتان دوتا دستم رو توی دستانش گرفت

امیر_چرا اخمات تو همه خانوم؟

بدون هیچ کلامی بی تفاوت نگاهش کردم ولی خدا میدونست که چه حسادتی در دلم می جوشید

امیر_راحیل میشه منو قضاوت نکنی؟ بذار خودم برات همه چیز رو توضیح بدم

_مگه بیکارم تو رو قضاوت کنم

امیر_فعلا که مشغول قصاوت منی از قضاوت هم گذاشتهدو مشت پیاپی اب رو به صورتم زدم و از اینه به چهره م نگاه کردم

بی رنگ و رو تر از همیشه بود  ۳ روز گذشته بود و محمد هنوز بهوش نیومده بود... 

به اصرار مونا یه سر اومده بودم خونه تا هم لباس هام رو عوض کنم هم یه دوشی بگیرم ، با انگشت اشاره م زیر چشم هام رو لمس کردم 

گود شده بودند و کمی هم به سیاهی میزد... این سه روز اصلا نتونسته بودم بخوابم  و حسابی چشمام گود رفته بود

از دستشویی بیرون اومدم و  به سمت حموم رفتم ... تو یه چشم بهم زدن لباس هام رو دراوردمو زیر دوش اب رفتم

چشمام رو بستم و گذرا به اتفاقات این چند روز فکر کردم 

گاهی اوقات لبخند تلخ رو لب هام شگل میگرفت گاهی اوقات لبخندی از ته دل ...

بعد از تموم شدن حمومم از اتاق بیرون رفتم و خیلی سریع تنم رو خشک کردم  و در کمد رو باز کردم
 دونه دونه مانتو هام رو کنار زدم تا به مانتوی اهدایی محمد رسیدم
لبخند پر انرژی رو لب هام شکل گرفت

هرطوری شده بود امروز باید داداشم رو از خدا میگرفتم

تیشرتی رو از کشو دراوردم رو به تن کردم ... شلوارلی سورمه ای رنگم رو هم پا کردمبا سشوار موهام رو خشک کردم و مانتوی ابی کدر رنگم رو به تن کردم شال سفید ی که در اخر روی سدم انداختم تیپم رو تکمیل کرد

جلوی اینه نگاهی به خودم انداختم ... چشمام رو با مکث کمی بستم و باز کردم

از ساختمون بیرون رفتمو از سر خیابون دربستی گرفتم ... نزدیک های بیمارستان به یک شیرینی فروشی رفتم و یک جعبه شیرینی های رنگی گرفتم

به دلم برات شده بود امروز تکلیف زندگی محمد روشن میشه... خیلی خوشحال بودم... و این  خوشحالی باعث نگرانیم هم شده بود و همینطور استرس

دلم میخواست گل هم بخرم ولی بردن گل به بخش محمد ممنوع بود برای همین از شرینی فروشی یک راست به طرف بیمارستان رفتم

وارد راهروی بخشی که  محمد بستری بود شدم از دور دکترش رو تشخیص دادم 
روبروی مونا ایستاده بود و مشغول حرف زدن بودند

چهره ی مونا متعجب بود... دلم کمی شور زد

به قدم هایم سرعت بخشیدم و تا حد بهشون ممکن سرعت دادمدکتر_ حالا اگر میشه شما بهشون بگین در این ...

چشمای دکتر که بهم افتاد صحبتش را قطع کرد

_سلام چیزی شده

نگاه هردو شون اول روی شیرینی توی دستم چرخید و بعد روی صورتم 

دکتر_سلام خانم

مونا_خیریه؟ شیرینی واسه چیته گرفتی؟

تو این چد روز مونا حسابی تلخ شده بود و با همه بد اخلاقی میکرد یا د روز اولی افتادم که اومد بیمارستان بیچاره امیر... چه سلیطه بازی سرش دراورده بود 

همه ی دق و دلیش رو سر امیرر بیچاره خالی کرده بود و امیر هم همی صبرش رو خرج کرد بود و بزرگواریش رو بخاطر محمد تمام و کمال به مونا نشون داد

با به یاد اوردن اون روز خنده م گرفت

مونا_چرا میخندی؟ خل شدی به لطف خدا تو رو هم باید تو تیمارستان بستر کنیم لابد

اخم هایم رو مصنوعی در هم فرو کرد و خنده م رو تبدیل به لبخند کمرنگی کردم

_بداخلاق... خیلی گوشت تلخ شدیا

پوزخندی زد و راهش رو کج کرد به طرف پنجره ی اتاق محمد... سری با تاسف تکون دادم و به دکتر رو کردم

نگاه دکتر با یک لبخند روی مونا بود ... 
غیرتی شدم ...
اینبار اخم هایم جدی در هم فرو رفت و طلبکار به دکتر نگاه کردم

ولی او همچنان نگاهش با یک لبخند روی لب هایش در پی مونا بود... چشم داداشم را دور دیده بود  ولی من که اینجا بودم


_تمومش کردین ... یکم حیا داشته باشین بد نیست

با ژست جذابی به طرفم برگشت و نگاهم کرد و با کمی مکث شروع به خندیدن کرد ... شیرینی رو روی صندلی کنارم گذاشتمو دوتا دستم رو به کمرم زدم و امانطور طلبکارانه نگاهش کردم

نگاه جدیم را که دید کمی خودش را جمع و جور کرد و با یک سرفه سعی کرد خنده ش رو تمام کند
ولی با همه ی سعیش لبخند روی لب هایش هنوز زیادی پر رنگ بود

دکتر_میدونم نامزد داداشتون هستند ... 

_اهان میدونین و اینطوری زل زده بودین بهش

سرش رو کمی خم کرد و تو چشمانم خیره شد ،  ابرویی بالا انداخت و دست به سینه شد 

دکتر_بله میدونستم ولی شما بد برداشت کردین ... من فقط از عشقی که بین صحبت های این خانم بود خوشم اومد 

عاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم ... ترجیحا این دکتر خل بود و باید به یک دکتر مراجعه میکرد... مونا جز کج خلقی  کار دیگری نکرده بود و همه ی حرف هایش تند و تلخ بودند

_فکر کنم شما حالتون خوش نیست یه وقتی بذارید برای معاینه ی خودتون

تک خنده ای کرد 

دکتر_همه ی کج خلقی های این خانوم از سر عشق به برادرتونه ... من از این عشق بینشون لذت بردم ... 

چشمام رو ریز کردم و به صورتش دوختم تا ببینم راست می گوید یا نه که ناگهان ...با صدای بلند خنده اش از جا پریدم ...دستم را روی قلبم گذاشتم و با اخم نگاهش کردم 

_دکتر شما واقعا حالتون خوب نیست

چشمکی بهم زد 

دکتر_اره واقعا... حالم خوش نیست ، ۴شب میشه که خواب به چشمام نیومده

با دست به مونا اشاره زد 

دکتر_اتفاقا تا قبل از اومدن شما دلیل بی خوابی هام رو به زن داداشتون گفتم و ازشون راه چاره خواستم ولی...

قیافه ی ناراحتی به خودش گرفت و ادامه داد

دکتر_ولی ایشون گفتن کمکی از دستشون بر نمیاد

امیر_خوب گفتن بهت ...

دوباره نرسون از جا پریدم و به طرف امیر چرخیدم و اخم کردم ، بی توجه به من  و به دکتر ادامه داد

امیر_  فکر کنم حرفاتو زدی حالا دیگه میتونی بری

دکتر بدون توجه به امیر به شیرینی اشاره زد

دکتر_راستی نگفتین این شیرینی بابت چیه

روم رو چرخوندم و سعی کردم خنده م رو کنترل کنم
جوری در مقابل رفتار زشت امیر رفتار کرد که انگار اصلا امیر رو ندیده و امیر هم هیچ حرفی نزده


دکتر_نمیخواین بگین؟

عجبه کنه ای بود ...

_دیشب خواب پدرم رو دیدم و الان هم به دلم افناده که برادرم بهوش میاد 

دکتر دست هایش را به یکدیگر مالید

دکتر_پس این...

قبل از اسنکه حرفش کامل شود امیر بازویم رو گرفت و به طرف دیگری کشوندتم ... متعجب همونطور که با زوم تو دستش بود صورتم رو به سمتش چرخوندم

_چیکار میکنی امیر؟

امیر_خوبه میدونی من از این دکتره خوش نمیاد هی باهاش گرم بگیر

حرص از صدایش مشخص بود...
به سختی جلوی خنده م رو گرفته م و بر خلاف غنج رفتن دلم از حساسیتش همانن خودش اخم کردم

_مگه من باید با هرکسی که تو خوشت نمیاد ازش حرف نزنم؟
مگه تو چیکارمی؟
بابامی؟ برادرمی؟ نامزدمی؟ شوهرمی؟

انگشت اشاره م رو روی سینه ش زدم 

_برای من غیرتی بازی در نیار و تو کارهام سرک نکش
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر