قادر رنجبر نظرات پنجشنبه 3 اسفند 1396 ، 12:30 ق.ظانگار اشکم خشک شده بود. بغض مثل یه سیب توی گلوم گیر کرده بود. نه می شکست و نه فرو می رفت. 

بهارک روی مبل خوابش برده بود. چقدر تنها بودم ... چقدر احساس بی کسی می کردم ... 

چرا کسی رو نداشتم تا دلداریم بده؟ چرا انقدر تنها بودم؟

سرم و توی دستهام گرفتم. حال و حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم. سردرگم بودم. 

هیچ حسی به این مثلاً مادر نداشتم. 

نگران حال آقا جون بودم. کاش میدونستم الان حالش چطوره. بی حال از جام بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم. 

مونا هرچی اصرار کرده بود که بمونه، اجازه ندادم. میدونستم مادرش دعواش می کنه. 

در یخچال رو باز کردم. نگاهم به کیک دست نخورده افتاد. چه شب افتضاحی بود. 

لیوانی آب خوردم و بهارک رو بغل کردم و سمت طبقه ی بالا راه افتادم. 

بهارک و روی تخت گذاشتم و کنارش دراز کشیدم. به هر سختی بود خوابیدم. 

با احساس تکون دستی چشم باز کردم. احمدرضا بالای سرم ایستاده بود. گنگ نگاهش کردم. 

-چیزی شده؟ 

-بهتره بلند شی. 

دلم گواهی بد می داد. بلند شدم. 

-میشه بگید چی شده؟

-آقاجون بخاطر سکته ای که کرده بود متأسفانه نتونست دووم بیاره. 

اتاق دور سرم چرخید. روی تخت نشستم. لبم رو به دندون گرفتم. باورم نمی شد آقا جون فوت کرده باشه. آخه چرا؟؟

-بهتره بلند شی بریم اونجا.
به سختی از جام بلند شدم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت. قطره اشکی از چشمم روی گونه ام سر خورد. 

نگاهی به لباسهای داخل کمد انداختم. مانتو شلوار مشکی با روسری سیاهی برداشتم و پوشیدم. 

لباسهای بهارک رو تنش کردم. توی ساکش لباس گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم. 

احمدرضا از اتاقش بیرون اومد. کت و شلوار مشکی تنش بود. 

از خونه بیرون اومدیم. تا رسیدن به خونه ی آقا جون هر دو سکوت کرده بودیم. 

با رسیدن به کوچه و شنیدن صدای قرآن دلم ریش شد. بغض بدی توی گلوم بالا پایین می شد. 

ماشین رو کنار خونه ی آقا جون پارک کرد. از ماشین پیاده شدم. 

چه زود همه جا رو سیاهپوش کرده بودن و دسته گل های بزرگ دو طرف در قرار داشت. 

عکس آقا جون با اون چهره ی نورانی و پر ابهتش وسط گل ها قرار داشت. 

امیر علی و امیر حافظ کنار در ایستاده بودن. سمتشون رفتم. هر دو ناراحت بودن. سلامی دادم و وارد حیاط شدم. 

سمت خونه راه افتادم. در سالن رو باز کردم. صدای گریه ی خانم جون و بقیه انگار نیشتر به قلبم می زد. 

نسترن و هدی و هانیه گوشه ای نشسته بودن. هانیه با دیدنم اومد سمتم و بهارک رو ازم گرفت. 

سمت خانم جون رفتم. خم شدم و صورتش رو بوسیدم. نمیدونستم چی بگم! 

خانم جون دستم رو گرم فشرد.خاله با دیدنم گریه اش بیشتر شد گفت:

-دیدی پدرم رفت ... آقا جونت رفت ... بی پدر شدم ...

نگاهم به نگاه پر از نفرت مرجان افتاد. لحظه ای از اینهمه نفرت تعجب کردم. پیش هانیه رفتم و کنارش نشستم. 

کم کم خونه شلوغ شد و فامیل و همسایه ها می اومدن. باورم نمی شد دیشب آقا جون بین ما بود و حالا توی سردخونه!

شروع به خوندن قرآن توی دستم کردم. تعدادی از مهمون ها بعد از شام رفتن. بهارک خوابش می اومد. 

سمت یکی از اتاق ها رفتم تا بخوابونمش. مرجان سر راهم رو گرفت. سؤالی نگاهش کردم. 

اومد جلو و رو به روم قرار گرفت. 

-ببین، معلوم نیست از کدوم گوری پیدا شدی اومدی و خودت و تو دل این پیرمرد و پیرزن جا کردی، اما تو هیچ وقت دختر من نیستی و نخواهی بود! 
به هر قیمتی شده احمدرضا مال منه و ازت می گیرمش! برام مهم نیست که تو زنش شدی یا نه. من هیچ وقت مادرت نیستم!

تمام نفرتم رو توی نگاهم جمع کردم. 

-منم علاقه ای به این ندارم که شما رو مادر صدا کنم. من هیچ وقت مادری نداشتم اما راجب شوهرم ...

پوزخندی زدم. 

-اون شوهر منه و عاشقشم، اگر می خواستت چند سال پیش می گرفتت!

تنه ای بهش زدم و وارد اتاق شدم. تمام بدنم نبض شده بود و می زد. 

گونه هام گر گرفته بود. قلبم محکم به سینه ام می کوبید. 

بهارک رو روی تخت گذاشتم و بی جون کنارش ولو شدم.
نگاهم رو به سقف سفید بالای سرم دوختم. مغزم انگار قفل کرده بود. 

همه چیز توی سرم بود. زنگ می زد اما انگار هیچی نبود. 

اصلاً نمیدونستم چیکار می کنم. از اینهمه بلاتکلیفی خسته شده بودم. کم کم چشمهام گرم خواب شد. 

با نور آفتاب چشم باز کردم. نگاهی به اطرافم انداختم. با یادآوری اینکه کجا هستم سریع از جام بلند شدم. 

از اتاق بیرون اومدم. کسی توی سالن نبود. نگاهی به ساعت انداختم. ۷ صبح رو نشون میداد. 

سمت آشپزخونه رفتم. چند تا خدمتکاری که گرفته بودن در حال کار بودن. 

لیوانی چائی برای خودم ریختم و روی صندلی نشستم. 

هنوز چائیم رو نخورده بودم که احمدرضا وارد آشپزخونه شد. نیم نگاهی بهش انداختم. 

اومد و روی صندلی رو به روم نشست. دست دراز کرد و لیوان چائی رو برداشت. 

متعجب نگاهش کردم. کمی از چائی رو خورد. 

-دیشب مرجان چی می گفت بهت؟ 

-حرف خاصی نمی زد. 

-همون حرفی که خاص نبود رو بگو!

از جام بلند شدم. 

-می گفت شما مال اون هستین. 

-تو چی گفتی؟

چرخیدم و نگاهم رو مستقیم بهش دوختم. 

-چی باید می گفتم؟ گفتم اگر می تونی پرستاری دخترش رو بکنی، مال شما!!

احساس کردم احمدرضا رنگ به رنگ شد اما حرفی نزد. سریع بیرون اومدم. 

بقیه بیدار شدن. باید می رفتیم برای خاکسپاری. لباسهای مشکی تن بهارک کردم. 

سوار ماشین احمدرضا شدم و سمت بهشت زهرا رفتیم.
غلغله ای به پا بود و همه جا شلوغ شده بود. صدای قرآن به گوش می رسید. 

بهارک رو بغل کردم و گوشه ای ایستادم. آقا جون رو آوردن. خاله و خانوم جون خیلی بی تابی می کردن. 

بالاخره خاکسپاری تموم شد. احساس کردم کسی کنارم ایستاد. سر بلند کردم. 

نگاهم به پارسا افتاد. سلامی زیر لب دادم. 

-حالت خوبه؟

-بله، ممنون. 

-تسلیت می گم. 

سری تکون دادم. احمدرضا با اخم نگاهمون می کرد. پارسا آروم سرش رو خم کرد. 

-من برم تا احمدرضا دوباره شما رو تنبیه نکنه! 

متعجب نگاهش کردم. پوزخندی زد. 

-من این مرد رو خوب میشناسم!

و ازم فاصله گرفت. با رفتن پارسا، احمدرضا اومد سمتم. 

-اگه لاس زدنت تموم شده برو سوار ماشین شو ... باید بریم مسجد برای پذیرایی. 

جاش نبود تا حرفی بزنم. سمت ماشین حرکت کردم. احمدرضا ریموت ماشین و زد. 

تا خواستم سمت در جلو برم، مرجان زودتر در جلو رو باز کرد و سوار شد. 

در عقب رو باز کردم. میدونستم نگاه خیلی ها روی ما هست تا بدونن توی این خانواده چه خبره. 

احمدرضا اومد و سوار شد. بعد از سوار شدن رو کرد به مرجان گفت:

-بهت اجازه گرفتن یاد ندادن؟ کسی بهت گفت سوار ماشین من بشی؟ 

مرجان عینکش رو زد گفت:

-بهتره حرکت کنی، الان خیلی ها دارن نگاهمون می کنن.برای دوستاتون در تلگرام به اشترک بزارید این رومانو


 اشتراک در تلگرامبرچسب ها دیانه ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

 1. meli دوشنبه 7 اسفند 1396 12:07 ق.ظ
  من خودم تو کانالش عضوم اون زود تر پارت میده یعنی من الان جلوتر از اینم میدونم ولی کانالش تبلیغ زیاد داره و پارتاش خیلی کوتاهن ولی باز زودتر پارت میده ( تقریبا هر شب)
 2. آفرین یکشنبه 6 اسفند 1396 01:33 ب.ظ
  توروخدا چندتا پارت بزارین
  بعد چجوریه که بعضیا میگن تا پارت311مثلا خوندن؟
  • قادر رنجبر
   امشب پارت گذاشته میشه
   اونا پارت رو کوتاه میزارن برا همین پارت زیاد شده
 3. سنم جمعه 4 اسفند 1396 10:37 ب.ظ
  ممنون بخاطر اموزش مرحله به مرحله مراسم فوت و خاکسپاری
 4. جمعه 4 اسفند 1396 07:12 ب.ظ
  فریده یه كم به اون مغزت فشار بیار
 5. بهار جمعه 4 اسفند 1396 02:02 ق.ظ
  به تمام دوستانی که پیام گذاشتن واقعا حق میدم آخه این چی بود بعد از یک هفته .دیگه شورش رو در آوردن.نمیتونن بنویسن چرا شروع میکنن شما پارتهای اول رو ببینین بااین پارتهایی که الان ده روز یه بار میذارید مقایسه کنید خودتون میفهمید چرا همه ناراضی هستن.
 6. پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:51 ب.ظ
  چرا اینقدر خواننده هاتونواذیت میکنیداین انصاف نیس که دیر به دیر پارت میزارین همونی هم که میزارین انقدر کوتاهه.
 7. م پنجشنبه 3 اسفند 1396 12:16 ب.ظ
  خیلی پارت كمه
 8. پنجشنبه 3 اسفند 1396 11:50 ق.ظ
  ای خدا ما نفهمیدم آخرش به کی می رسه فقط نگید المیرا یا مرجانه اون فقط به دیانه میاد این دختره چرا آنقدر احمقه هیچ کاری نمی کنه داره پسر رو از دست میده
 9. باران پنجشنبه 3 اسفند 1396 09:14 ق.ظ
  ادامه رو هم دو سال دیگه بزارید
 10. پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:50 ق.ظ
  خیلی زشته بعد از دو روز کل پارت راجع به مراسم فوت و خاکسپاری باشه
 11. پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:03 ق.ظ
  المیرا کم بود مرجان هم اضافه شد
 12. پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:32 ق.ظ
  واقعا خیلی پارتا كوتاهن بیش از حد
  الان دقیقا چی شد ؟آقا جون مرد بردنش بهشت زهرا خاكش كردن، كلش همین بود آخه روتون میشه إینو بعنوان یه پارت بذارین؟ دیگه واقعا انگار توهین میكنین
 13. پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:32 ق.ظ
  واقعا خیلی پارتا كوتاهن بیش از حد
  الان دقیقا چی شد ؟آقا جون مرد بردنش بهشت زهرا خاكش كردن، كلش همین بود آخه روتون میشه إینو بعنوان یه پارت بذارین؟ دیگه واقعا انگار توهین میكنین
 14. پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:08 ق.ظ
  چه بی مزه اقاجون مرد همینون میخاستید بگید واقعا که ....
  میخاید با ازن کارتون چی ثابت کنید؟؟که مخاطبارو به تمسخر بگیرید واز موضع بالا به ما نگاه کنید این رسمش نیست که دلخوری به وجود بیاری زشته¡¡
 15. پنجشنبه 3 اسفند 1396 12:43 ق.ظ
  سلام

  اقای قادری واقعا این اصلا انصاف نیست بعد از چند روز یه پارت خیلی کوتاه اونم این همه می دونستیم که اقاجون میمیره دیگه پارت کردن نداشت.

  واقعا من حداقل تا یک هفته واقعا دیگه سایتتون سر نمی زنم به نظر من اصلا پارتو نمی دادین بیرون بهتر بود یعنی چی برای بچه هم تعریف کنی می گه خوب که چی
  • قادر رنجبر
   نویسنده رمان من نیستم

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر