قادر رنجبر نظرات پنجشنبه 3 اسفند 1396 ، 12:15 ق.ظ
با همون صدای گرفته و سنگین از بغض گفت:
-منو بکش اما اینطوری باهام حرف نزن باران..میمیرم وقتی اینطوری میگی..ازم بدت میاد..باشه..اما به حرمت همون روزای خوبی که باهم داشتیم اینطوری نگو..من بدون تو میمیرم باران..همه این چهار سال رو با یادت و عکسات سر کردم..فقط به این امید زنده موندم که دوباره ببینمت!..این کارو با من نکن..من بد کردم..زندگیت و خراب کردم..دلت و سوزوندم..اما..اما تو اینکارو نکن..روزی هزاربار میگم غلط کردم..گوه خوردم..فقط مثه منه اشغال،منه عوضی،منو از خودت نرون باران..تو زندگیم نباشی میمیرم..به ولای علی میمیرم..

بارون شدید شده بود..دوتامون خیسِ خیس شده بودیم..

زیر بارون رو زمین نشسته بودیم..مطمئنم دوباره یه هفته مریض میشم بدجور..

دستم و مشت کردم و زدم روی سینه م:
-مگه تو با رفتنت منو نکشتی؟..اما ببین هنوز جلوتم..فقط پر از شکم..پر از بدبینی..پر از بی اعتمادی..پر از غم..غصه..بخاطره تو..بخاطره توئه بیشعور از شوهرم طلاق گرفتم..چون فکر می کردم همه مثل تو هستن..چون فکر می کردم محبتاش ریاس..چون مهربونی هاشو ندیدم..اما اون یه مرد بود..یه مرد واقعی..الانم عاشقشم..براش میمیرم..اگه قرار باشه دوباره مردی وارد زندگیم بشه اون مرد امیرعلیه نه کس دیگه!..

حرفام خیلی براش سنگین بود..به وضوح دیدم شونه هاش خم شد..اما من به هرکسی بتونم اعتماد کنم به این مرد نمی تونم..

یه بار منو گذاشت و رفت..خودش تصمیم گرفت..ترکم کرد..چه تضمینیِ که دوباره اینکارو نمی کنه..

آرسین باید راه زندگیش و پیدا کنه..من و اون هیچوقت ما نمیشیم..که اگه قرار بود بشیم همون موقع ها میشدیم..

بلند شد..قدم اول رو برداشت که بره اما باز برگشت و جلوم نشست:
-نمی تونم با این حالت بزارمت برم..بیا بریم می رسونمت..همین یه بار..ماشینتم بعد میارم..
.چرا حرف نمی فهمه؟..چرا نمی فهمه اینجا بودنش از هرچیزی بیشتر عذابم میده؟..کاش می فهمید و میرفت..

با صدای ضعیفی گفتم:
-خوبم..فقط برو..از اینجا برو..

خم شد طرفم و گفت:
-باشه میرم..اما اینو بدون تا بمیرم دوست دارم..تا لحظه ای که نفس می کشم عاشقتم..تا اخر عمرم منتظرت میمونم باران..منتظر می مونم تا عشقم و باور کنی..من ناامید نمیشم..اگه هنوز به حرفایی که بهت زدم شک داری می تونی از نگین بپرسی و ازش بخواهی ازمایشام رو بهت نشون بده..

چیزی نگفتم..همچنان سرم پایین بود..دست راستش و اورد نزدیکم و کف دستش و زد رو زمین جلوی پام..

سرم و بلند کردم و نگاهش کردم..چشماش و بست و سر انگشتاش رو بوسید..چشمام و بستم..

از این دیوونه بازی ها زیاد میکرد اون موقع ها..چشمام بسته بود هنوز اما حس کردم بلند شد..

صدای قدمای سنگینش و پشت سرم شنیدم..چند دقیقه بعد هم صدای موتور ماشینش بلند شد..

سرم و چرخوندم و به ماشینش نگاه کردم که لحظه به لحظه دورتر میشد..تلخندی زدم..اینم از آرسین..

نگاهم و از ماشینش گرفتم و سرمو بلند کردم رو به اسمون..بارون تو صورتم میخورد..اشکام هم همراه بارون از چشمام سرازیر بود..

هرموقع یکی از زندگیم میرفت اسمون هم دلش برای تنهاتر شدن من می گرفت و اشک می ریخت..

نزدیک نیم ساعت بدون اینکه تکون بخورم، زیر شلاق های بی امان بارون نشستم و وقتی احساس سرما کردم به سختی و با پاهایی کرخت شده، بلند شدم و رفتم نشستم پشت فرمون..

استارت زدم و مثل مورچه شروع به حرکت کردم..اینقدر اروم می رفتم که صدای ماشینای عقبی دراومده بود و بوق میزدن..

می ترسیدم تند برم با این حالم بلایی سرم بیاد..می خواستم برم بهشت زهرا..

عادت کرده بودم هر اتفاقی میوفته اول برای مامان تعریف کنم اما تو اون موقعیت دلم فقط یه اغوش گرم و مهربون می خواست..

اغوشی که بتونم همه عقده های دلم و توش خالی کنم و سرزنش نشم..

با جرقه ای که تو سرم زده شد، بدون فکر مسیرم و عوض کردم..

سرعتم و بالا بردم و وقتی رسیدم ماشین و پارک کردم و پیاده شدم..ایفون رو زدم..

چند لحظه بعد صدایی اومد:
-بفرمایید؟..
.چون پیشونیم رو گذاشته بودم روی دیوار کنار ایفون نمیتونست ببینِ کی هستم..

با صدای دورگه ای گفتم:
-منم..باز کنین!..

بعد از یه مکث کوتاه در باز شد..سرم و از روی دیوار برداشتم و با سر انگشتای ناتوانم درو هل دادم و رفتم داخل..

وسطای حیاط بودم که دیدم با اغوش باز جلوی در منتظرم ایستاده..به قدمای لرزونم سرعت دادم..

بهش که رسیدم خودم و انداختم تو بغلش و با گریه و ضجه صداش زدم:
-مامان دنیا!..

دستش و کشید پشت کمرم و محکم بغلم کرد:
-جانم دخترکم؟..

تو بغلش زار زدم:
-خسته م مامان..کم اوردم..تنهام..خیلی تنها..هر روز تن و بدنم می لرزه..هر روز یه چیز جدید دارم که اذیتم کنه..دیگه نمی کشم مامان..

-درست میشه دخترم..همه چی درست میشه..بمیرم برای تنهاییت..بمیرم برای دل گرفته ت مادر..به خدا توکل کن..هیچوقت تنهات نمیذاره...

دیگه چیزی نگفتم فقط جوری زار میزدم که دل سنگ هم اب میشد..

مامان هم سکوت کرده بود و پا به پام اشک می ریخت..گریه می کردیم و مامان موها و کمرم و نوازش می کرد..

اخ که چقدر به این نوازشا و این اغوش مهربون نیاز داشتم..چه کار خوبی کردم اومدم اینجا..

همینطور که من تو بغلش بودم بردم تو خونه و من همچنان گریه می کردم..

دلم پر بود..حرفای آرسین اتیشم زده بود..داشتم می سوختم..

بردم سمت راحتی ها..مثل یه بچه خوابوندم روی کاناپه و خودشم بالاسرم نشست و سرم و گذاشت روی پاش..

دستش و کشید لا به لای موهام و شروع کرد به لالایی خوندن برام..میون گریه لبخند نشست روی لبام..
.


با صدایی که ارامش از تک تک کلماتش بهم منتقل میشد برام می خوند:

لالالالا گل پونه بابات رفته در خونه
لالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو
لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش
لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا
لالالالا گل لاله دوست داریم من و عمه 
لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی
خداوندا تو پیرش كن خط قرآن نصیبش كن

روی مبل چرخیدم به طرفش و صورتم و فشار دادم تو شکمش..

میخواستم با همه ی وجودم عطر تنش و ببلعم..بوی مامانم و میداد..چقد دلم واسه این عطر مادرونه تنگ شده بود...

مثل بچه ها نوازشم می کرد و برام لالایی می خوند تا اروم بشم..

و چه اثری هم داشت..واقعا داشتم این ارامش رو با سلول سلوله بدنم احساس می کردم..

داشت ذره ذره ارامش خودش و به بدن من تزریق میکرد..

همینطور که برام می خوند دستاش و از تو موهام کشید بیرون و اورد پایین و مشغول باز کردن دکمه های مانتوم شد..

خیس خیس بودم..نگرانم بود..می ترسید با این لباسای نم دار سرما بخورم..

از چشمام اشک می ریخت اما روی لبام لبخند جا خوش کرده بود..چقد به این محبتا و توجه های بی ریاش نیاز داشتم..

لالالالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی
كلام الله تو پیرش كن زیارتها نصیبش كن
لالالالا گل زردم نبینم داغ فرزندم
خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری
به حق خواب و بیداری عزیزم را نگه داری
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش
بابات رفته به هل چینی، بیاره قند و دارچینی

هنوزم داشت برام می خوند و من تو ارامش غرق بودم‌ که نفهمیدم کِی چشمام گرم شد و به خواب رفتم........
.


با حس نوازش دستی روی موهام و صورتم بیدار شدم اما چشمام و باز نکردم..این نوازش رو دوست داشتم..

نمی خواستم با بیدار شدنم قطع بشه..انگار سالهاس در حسرت گرمای این دستم..

پشت دستش و کشید روی صورتم و اروم برای خودش زمزمه کرد:
-چی باعث شده اینقدر بهم بریزی؟..اینجوری که میبینمت قلبم به در و دیوار میکوبه..کاش همیشه سرحال بودی..طاقت اینطوری دیدنت رو ندارم..

یکم مکث کرد و دوباره زمزمه ش بلند شد:
-تمام بدنم درد می کنه..حس می کنم خودم ساعت ها زیر بارون موندم..عضله هام انگار دارن کشیده میشن..پس چرا بیدار نمیشی..تا چشمات و باز نبینم اروم نمی گیرم..

دستش و که دوباره کشید روی صورتم تکونی به خودم دادم..

می خواستم چشمام و باز کنم که نفس های داغش پخش شد رو صورتم..گر گرفتم..سوختم..بدنم سست شد..

با یه حالت خاصی اروم گفت:
-باران خانوم؟..نمی خواهی چشمات و باز کنی؟..دارم می میرم چشماتو باز کن بهم زندگی بده!..

از این همه احساس تو صداش دلم قیلی ویلی رفت..دلم می خواست چشمام همینطور بسته باشن تا برام اینطوری حرف بزنه..

اینقدر صورتش و اورده بود نزدیکم که هرم داغ نفساش می خورد به صورتم و اتیشم میزد..

پچ پچ کرد:
-الان می میرم بی امیرعلی میشی..
.با همون چشمای بسته اخمام درهم شد..می تونستم لبخند رو روی لباش حس کنم..

اینقدر اروم حرف میزد که به زور صداش و می شنیدم..

و همین پچ پچ کردنش احساس تو صداش رو صد برابر کرده بود:
-جونم..اخم نکن نفس..مگه من می تونم بمیرم..هنوز خیلی کارا باهات دارم!..

همینطور که روی صورتم خم شده بود دستشو فرو کرد لا به لای موهام و دوباره پچ پچ وار گفت:
-اما جدی جدی تا چشمای خوشگلت و باز نبینم قلبم اروم نمی گیره..صداش و میشنوی؟..تورو تو این حال دیده به تب و تاب افتاده..بی قرار شده..تحمل اینطور دیدنت و نداره عزیزم..بلندشو ارومش کن..چشمات و باز کن تا این دل اروم بگیره!..

نمی خواستم چشمام و باز کنم..چون با باز شدن چشمام این پچ پچ های پر از احساس و قشنگ رو از دست میدادم..

بینیش رو به بینیم مالید و در همون حال اهی کشید و با درد زمزمه کرد:
-اخ باران انگار تمام اجزای بدنم داره از هم جدا میشه..

اصلا دوست نداشتم چشمام و باز کنم اما از درد تو صداش قلبم ریخت..دلم لرزید..

دیگه نتونستم چشمام و بسته نگه دارم..پلکامو روی هم فشردم و بعد اروم اروم بازشون کردم..

وقتی دید دارم نگاهش می کنم بدون اینکه سرش و عقب ببره تو چشمام خیره شد..

لبخنده جذاب و خواستنی زد و گفت:
-این چشمای عسلی چی دارن که اینطوری بهم امید و انرژی میدن!..

لبخند مهمون لبام شد..سرش و برد عقب و صاف نشست..

با عقب رفتنش دستشم از تو موهام کشیده شد بیرون..هردو با لبخند تو چشمای هم خیره بودیم..

با اضطراب خواستم اب دهنم و قورت بدم اما اینقدر گلوم درد گرفت که صورتم از دردش جمع شد..

امیرعلی با هول و ترسیده گفت:
-خوبی خانمم؟!..
.


اینقدر درد گلوم زیاد بود که توجهی به خانمم گفتنش نکردم..

سرم و چپ و راست کردم و گفتم:
-گلوم درد میکنه!..

با شنیدن صدام چشمام گرد شد..اینقدر گرفته و خشدار بود یا به قولی خروسی شده بود که یه لحظه فکر کردم یکی دیگه این حرف و زده..امیر هم مبهوت بهم نگاه می کرد..

بعد از چند لحظه به خودش اومد اخماش و کشید توهم و گفت:
-این چه عادته بدیه تو داری که همش میری زیر بارون می ایستی..بلندشو..بلندشو باید بریم دکتر..

با عجز نگاش کردم و نالیدم:
-نه امیر..تورو خدا حال ندارم!..

اخماش بدتر رفتن توهم..تا خواست چیزی بگه تقه ای به در خورد و مامان دنیا با لبخند سینی به دست وارد شد..

با مهربونی و محبت گفت:
-خوبی دخترم؟!..
-ممنون مامان..خوبم!..

تا اینو گفتم چشمای مامان گرد شد..با بهت بهم نگاه کرد و گفت:
-بدجور سرما خوردی ها..باید بری دکتر گلم!..

با التماس به امیر نگاه کردم که ایستاده بود کناره تخت و جایی که چند دقیقه قبل نشسته بود مامان دنیا نشست..اصلا نمی تونستم از جام بلند شم..

وقتی التماس تو چشمام و دید لبخند مهربونی زد و به مامان دنیا گفت:
-نمی خواد..بیرون سرده بدتر میشه..زنگ می زنم دکتر بیاد همینجا!..
.


با قدردانی بهش نگاه کردم که لبخندش عمیقتر شد..

مامان دنیا برام سوپ درست کرده بود..بوی خوبش که پیچید تو اتاق دلم ضعف رفت و فهمیدم چقدر گشنمه...

مامان همینطور که با قاشق سوپ هارو هم میزد سرش و تکون داد و گفت:
-اره راست میگی..بیاد اینجا بهتره..بارون بند اومده اما هوا سردتر شده!..

امیرعلی سرش و تکون داد و گفت:
-بهار و امیرمحمد کجان؟!..

مامان نیم نگاهی بهش انداخت و گفت:
-تو اتاق امیرمحمد دارن استراحت میکنن..

-بابا چی؟!..
-داره تلویزیون میبینه!..

امیر کاسه سوپ رو از دست مامان گرفت و گفت:
-شما برو پیش بابا من بهش میدم!..

مامان دنیا با لبخند بهمون نگاه کرد و سرش و تکون داد..

همینطور که از اتاق بیرون می رفت، گفت:
-چیزی خواستی صدام کن دخترم!..

با لبخند و همون صدای مزخرفم گفتم:
-چشم مامان..ببخشید افتادین تو زحمت..

جلوی در ایستاد و با اخم برگشت طرفم و گفت:
-این چه حرفیه میزنی..دیگه نشنوم از این حرفا..هرکاری کنم وظیفمه!..برای دخترم میکنم!..

لبخنده گرمی زدم و گفتم:
-ممنونم مامان..
.


با لبخند سرش و تکون داد و رفت بیرون و درو هم بست..امیر دوباره نشست روی تخت کنارم..

بالش ها رو پشت سرم مرتب کرد و کمکم کرد بشینم..

کاسه سوپ رو گرفت تو دستش و مثله پدر مهربونی که می خواد به بچه مریضش غذا بده قاشق قاشق سوپ رو به خوردم داد:
-پس خودت چی؟!..

-من میرم یه چیزی می خورم بعد..
-اینجوری از گلوم پایین نمیره..توهم برو بیار همینجا بخور..

لبخند شادی زد و گفت:
-ای به چشم..اما همین رو با هم می خوریم سیر نشدی میرم دوباره برات میارم!..

-نه نمی خواد همینا زیاده..همشو نمی تونم بخورم..

سرش و تکون داد و یه قاشق دیگه گذاشت تو دهنم..

داشتم بهش نگاه میکردم که در مقابل چشمای بهت زده من قاشق منو زد تو سوپ و برد سمت دهنش...

همزمان با جیغ من قاشق رفت تو دهنش:
-امیـــــــررررر!..

-جونم؟!..اخ حواسم نبود بدت میاد؟..الان میرم یه قاشق دیگه میارم برات..

داشت بلند میشد که با عصبانیت استین لباسش و گرفتم و کشیدم..

دوباره نشست و سوالی بهم نگاه کرد با اخم گفتم:
-بدم نمیاد..اما توهم مریض میشی..شاید واگیر داشته باشه..

بی خیال خندید و گفت:
-من که سوپ خور نیستم عزیزم..همه ی مزه ش به این بود با قاشق تو بخورم..

چشمای عصبانی منو که دید دوباره خندید و گفت:
-جونم..عصبانی نشو دیگه..
.


بعد قیافه مظلومی به خودش گرفت و ادامه داد:
-اینجوری بیشتر بهم می چسبه!..

ناخداگاه خنده م گرفت..خنده ی منو که دید چشمکی زد و دوباره یه قاشق سوپ گرفت جلوی دهنم و با لحن بامزه ای گفت:
-آ قربون دخترم..دهنت و باز کن ببینم..

سوپ هارو قورت دادم و خندیدم..وقتی من می خندیدم با یه حالت خاصی نگام می کرد..

انگار داره به زیباترین منظره ی زندگیش نگاه میکنه و لذت میبره..دلم از نگاه هاش فرو می ریخت...

این نگاه،این حرفا و این کارا رو چی تعبیر کنم امیرعلی؟..

یعنی دوسم داری؟..کاش داشته باشی..

دیگه هیچی از خدا نمی خوام..فقط تو دوسم داشته باشی برام بسه..

سوپ هارو دوتایی با شوخی های امیر خوردیم..دوباره بالش هارو درست کرد و من دراز کشیدم..

پتو رو کشید روم و مرتبش کرد و سینی رو برداشت ببره پایین و گفت:
-یکم استراحت کن تا دکتر میاد!..

با لبخند سرم و تکون دادم و امیر هم لبخندی زد و با سینی رفت بیرون..با لبخند چشمام و بستم..

درسته آرسین با حرفاش روزم و خراب کرد اما الان حس میکنم امروز بهترین روز زندگیمه..

و اعتراف میکنم این سوپ بهترین و خوشمزه ترین سوپی بود که تو زندگیم خوردم..هیچوقت اینقدر خوردنه سوپ بهم مزه نداده بود..

اینقدر به امیر فکر کردم که بخاطره حالم و کرختی بدنم چشمام دوباره گرم شد و کم کم خواب رفتم......
.


*********************************************
سه روز بود که تو خونه امیر اینا بودم..تا وقتی خودش بود هرچی میفهمید یه ذره برام خوبه به خوردم میداد..

وقتی هم که می رفت شرکت مامان دنیا و بهار رو مامور می کرد که نزارن از تخت بیرون بیام و حواسشون بهم باشه..

اونا هم که شانس من حرف گوش کن شده بودن یک ثانیه نمی گذاشتن بلند بشم..فقط برای دستشویی اجازه داشتم از تخت بیام بیرون..

اون شب دکتر اومد و تشخیص داد که سرمای شدیدی خوردم..برام دارو و سرم تجویز کرد..

امیر همون شب داروها رو گرفت و بابااردلان که یه دوره کوچیک دیده بود برام سرم و امپول هارو تزریق می کرد سر ساعت..

قرصا رو هم امیر سر موقع بهم میداد تا بخورم..

وقتی هم خودش نبود اون ساعتی که باید می خوردم زنگ میزد به مامان دنیا و بهش یاداوری می کرد..

اینقدر این 3روز بهم محبت کرده که بدجور بهش عادت کردم..از الان غصه گرفتم که وقتی خوب شدم چطوری دل بکنم ازش و برم خونه خودمون..

با شنیدن صدای امیرعلی از بیرون که حالم و می پرسید لبخند نشست روی لبام..

وقتی صدای قدم هاش رو شنیدم لبخندم و جمع کردم و چشمام و بستم سریع..

در اتاق باز و بسته شد و بعد از اون صدای قدمای بلندی که به سمت تختم می اومد..

کنار تختم صدای قدماش قطع شد..سنگینی نگاهش و روی صورتم حس می کردم..

چند دقیقه خیره بهم نگاه کرد بعد اروم گفت:
-ای بابا..این خانوم خوابه که....

بعد برای خودش غر زد:
-خسته و کوفته از سر کار میام خانوم باید بیاد استقبالم بعد گرفته راحت خوابیده..
.


چشمام داشت گرد میشد که سریع به خودم اومدم و نزاشتم باز بشن..

این فکر کرده من هنوز زنشم؟..بچه پررو توقع داره با این حالم برم استقبال..چه فکری با خودش کرده؟..

با این که از حرفش قند تو دلم اب شده بود اما سعی داشتم به خودم حالی کنم که من زنش نیستم و باید عصبانی بشم از این حرفش اما متاسفانه نمیشد..

همینطور با چشمای بسته چرخیدم روی پهلوم و پشت به امیر خوابیدم تا یه وقت لبخند بی موقعی نیاد روی لبام و امیر نبینه..

با این کارم دوباره صدای غر زدنش بلند شد:
-بیا..پشتشم بهمون کرد..

با این حرفش دیگه نتونستم جلوی خودم و بگیرم و لبخند نشست روی لبام..

بدون اینکه چشمام و باز کنم با صدای جدی گفتم:
-اینقدر غر نزن بزار بخوابم!..

با بهت گفت:
-تو بیداری و چیزی نمیگی؟!..
-نخیر خوابم!..البته اگه بزاری..

با صدایی که پر از خنده بود و دلم ضعف میرفت براش گفت:
-تو خواب داری با من حرف میزنی؟!..
-اوهوم!..

صدای خنده ریزش و شنیدم و لبخندم عمق گرفت..

دوباره صدای قدماش و شنیدم فکر کردم رفت بیرون اما با حس نشستنش روی تخت،فهمیدم تخت رو دور زده و اومده نشسته طرفی که صورت من بود..همچنان سعی داشتم چشمام بسته باشه..

جدی گفت:
-حالا چرا نگام نمی کنی؟!..
.
برچسب ها باران بهاری ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر