قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 2 اسفند 1396 ، 04:40 ب.ظ
وارد اتاق خدمتکارها شدم. همه گوشه ی کرسی کز کرده بودن. بی توجه جام رو پهن کردم و از فرط خستگی خوابم برد. 

با داد و سر و صدایی که می اومد چشم باز کردم. کسی موهام رو گرفت و کشید. 

سرم رو بلند کردم. نگاهم به چهره ی پر از خشم شهریار افتاد. 

چشمهاش هنوز قرمز بود. خواب از سرم پرید. اخمی کردم. 

-چیه اول صبح وحشی شدی اومدی بالای سر من؟

-دختره ی نفهمِ احمق ... تو دیشب چیکار کردی، هاااا؟؟؟؟

و موهام رو بیشتر کشید. دستم و روی سرم گذاشتم تا موهام کمتر کشیده بشه. 

-من هیچ کاری نکردم، تو زیادی مست بودی چیزی حالیت نبود!

-دختره ی سرراهی بدبخت، من هیچی حالیم نبود، آره؟

موهام رو کشید و سرم و محکم به دیوار کوبید. لحظه ای چشمهام تار شدن. همونطور کشون کشون از اتاق بیرون آوردم. 

همه توی حیاط جمع بودن. پرتم کرد وسط برف ها و چرخی دورم زد. 

-حالا اونقدر جرأت پیدا کردی که تو کارهای من دخالت کنی؟ بده اون شلاق رو ....

شاهرخ شلاقی رو سمتش گرفت. شهریار شلاق رو یه دور دور دستش پیچید. شلاق رو بالا برد و روی کمرم فرود آورد. 

ضربه ی شلاق چنان محکم بود که نفسم تو سینه از درد حبس شد. 

-زود باش بگو اون دختر کجاست؟ 

-من نمیدونم!

-تو غلط کردی ...

و ضربه های بعدی رو محکم تر زد. دیگه از درد زیاد بدنم بی حس شده بود.


فقط سوزش زخم ها بود که آزارم می داد. لگدی به پهلوم زد. شاهین اومد جلو و شلاق رو از دستش گرفت. 

-ولش کن، کشتیش!

-تو ساکت باش! باید امروز همینجا چالش کنم. 


و لگد دیگه ای به پهلوم زد. شهین، مادر شهریار، گفت:

-این بار و به خاطر من ازش بگذر!

-ببرینش طویله ... یک شبانه روز بدون هیچ غذایی اونجا بمونه آدم میشه! 

دو نفر از دو طرف بازوهام رو گرفتن و کشون کشون سمت طویله بردنم. 

تموم تنم درد می کرد و لباسهام همه گلی و خیس شده بودن. پرتم کردن تو طویله و در و بستن. 

با بسته شدن در از شدت درد زمین رو چنگ زدم. زخم هام درد می کرد و نمی دونستم چیکار کنم تا کمی آروم بشن. 

به پشت توی طویله ی سرد و خیس دراز کشیدم تا دردم کمتر بشه اما انگار بی فایده بود. 

توی خودم جمع شدم. زانوهام رو بغل گرفتم. سرم رو روی پاهام گذاشتم. 

درد و حقارت بغض شدن توی گلوم اما لبم رو محکم به دندون گرفتم تا اشکم درنیاد. 

این بغض ها باید تبدیل به نفرت می شد برای انتقام از تمام کسانی که توی این عمارت بودن. 

انگار درد بهم غلبه کرده بود. بدنم بی حس شد و کم کم چشمهام گرم شد و به خواب رفتم. با احساس چیز سردی چشم باز کردم.با دیدن شهریار که با سطل آبی بالای سرم ایستاده بود تعجب کردم. پوزخندی زد و گفت:

-فکر کردی اجازه میدم به همین راحتی شب رو به صبح برسونی؟ 

اومد جلو و پاش رو روی کتف دردناکم گذاشت. فشاری به زخم روی شونه ام آورد. 

-تا حالا دختری به سرتقی تو ندیده بودم. می خوام زانو زدنت رو ببینم. 

-این آرزو رو با خودت به گور می بری!

هولم داد. به دیوار برخورد کردم. خم شد روی صورتم. نگاهش رو به چشمهام دوخت. 

-نه، بد مالی نیستی ... میشه تحملت کرد! از این به بعد خودت بهم سرویس می دی تا تو باشی سرت رو پایین بندازی و کار خودت رو بکنی! 

رفت سمت در. 

-از فردا منتظر روزهای خوب زندگیت باش. 

قهقهه ای زد و رفت. یعنی می خواست چیکار کنه؟ هر چی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم. 

سرم و به دیوار سرد تکیه دادم. آروم لب زدم:

-کاش بودی پدر، کاش بودی ...

تمام شب از سرما و درد به خودم پیچیدم. هوا گرگ و میش بود که در طویله باز شد. شاهرخ وارد طویله شد. 

-خانم شجاع چطوره؟ 

حرفی نزدم. اومد جلو و بازوم رو گرفت. 

-نچ نچ، دلم برات می سوزه. 

-دلت برای خودت بسوزه. 

-اگه بدونی چی در انتظارته خودت هم دلت برای خودت میسوزه!!سر بلند کردم و نگاهی بهش انداختم. پوزخندی زد و گفت:

-فکر اینجاش رو نکرده بودی؟ 

از طویله بیرون آوردم. برف می بارید و هوا به شدت سرد بود. 

سمت اتاق کار شهریار رفتیم. شاهرخ پرتم کرد تو اتاق. 
روی زمین پرت شدم و زخم هام دوباره شروع کردن به سوختن. 

نگاهم به کفش های ورنی براق شهریار افتاد که بالای سرم ایستاده بود. 

سر بلند کردم. روی دو پنجه ی پا نشست. دستش اومد سمت صورتم. با انگشت شصتش گونه ام رو نوازش کرد. گفت:

-آخ آخ، ببین چی شده!! حتماً درد داری، آره؟ 

گونه ام رو نوازش کرد. داشتم نگاهش می کردم که دستش عقب رفت و محکم روی صورتم نشست. لحظه ای احساس کردم پرده ی گوشم پاره شد. 

-نچ نچ، باز دستم هرز رفت ... ببین جاش قرمز شده! بذار ببوسم خوب بشی! 

اخمی کردم و سرم رو عقب کشیدم که از پشت سرم و محکم گرفت تا نتونم تکون بخورم. 

لبهاش روی گونه ی ملتهبم نشست. سردی دندوناش رو روی گونه ام احساس کردم و دردی که توی تمام تنم پیچید. 

ازم فاصله گرفت.دستم و روی گونه ی دردناکم گذاشتم و گرمی چیزی رو احساس کردم.

سر بلند کردم. شهریار لبخندی زد که خون روی دندوناش نمایان شد. زبونش رو کشید روی دندوناش گفت:

-این روز تا آخر عمرت یادت باشه که سرپیچی از اربابت یعنی چی!با نفرت آب دهنم رو تف کردم روی زمین. شهریار یه دستش و تو جیب کتش کرد و دست دیگه اش رو به سیبیلهاش کشید. 

-از امروز تو میشی رقاصه ی خونه ی خان و هر شب باید برای مهمون های من برقصی. 
اینطوری پولی هم توی جیب من میاد و تو هم نون خور اضافه نیستی!

-بمیرمم این کار و نمی کنم. 

یهو موهام و محکم کشید گفت:

-تو غلط می کنی که این کار و نکنی؛ البته جرأت نداری چون اگه قبول نکنی اونوقت یه فاحشه خونه می زنم و هر شب باید زیرخواب یه خان زاده باشی. 
اونوقت ته مانده ات رو میدم رعیت ده! تو که نمیخوای این بلا سرت بیاد!! خودت میدونی این کار و می کنم، پس مثل بچه ی آدم حرفم و گوش بده و هر کاری که گفتم رو بکن. 

موهام رو ول کرد. 

-شاهرخ، بیا ببرش پیش خاتون. 

شاهرخ وارد اتاق شد و زیر بازوم رو گرفت. از اتاق بیرون اومدیم. 

-از امروز زندگی جدیدت شروع میشه!

حرفی نزدم و سمت سالن رفتیم. وارد سالن شدیم. کسی نبود. شاهرخ با فریاد گفت:

-خاتون کجائی؟

خاتون از یکی از اتاق ها بیرون اومد. با دیدنش تعجب کردم. این اینجا چیکار می کرد؟ 

خاتون با دیدنم خنده ای کرد گفت:

-پس اون دختری که شهریار قولش رو داده بود تو بودی! از همون روز توی اون روستا چشمم رو گرفته بودی.اینجا چه خبر بود؟ شهریار داشت چیکار می کرد؟ با کشیده شدن دستم به خودم اومدم. 

خاتون شروع به صحبت کرد:

-خوب بر و رو داری ... میدونم از تمام روستاها برای دیدن رقصت میان!

پوزخندی زدم. 

-بهتره بری حموم، بوی گند طویله گرفتی! تا تو حموم کنی منم لباس برات میذارم. 

وارد حموم شدم. وان سنگی گوشه ی حمام پر از آب گرم بود. لباسهام رو از تنم کندم و کاسه رو از آب پر کردم. 

آروم بدنم رو شروع به شستن کردم. تمام پشتم تیر می کشید و درد تو تک تک سلولهام بالا و پایین می شد. 

بعد از اینکه بدنم رو شستم، حوله ای که پشت در بود رو برداشتم و از حموم بیرون اومدم. 

با دیدن شهریار خواستم برگردم که پوزخندی زد گفت:

-از امشب تمام هیکلت رو بقیه می بینن، چی رو می خوای پنهان کنی؟ زود باش لباس بپوش. 

با حرص نگاهش کردم و سمت لباسهایی که خاتون گذاشته بود رفتم. 

با دیدن دامن پر چین کوتاه و بلوز تور با آستین های کوتاه پفی نفسم رو سنگین بیرون دادم. 

اما فعلاً مجبور بودم سکوت کنم. نمیدونستم چطور جلوی شهریار لباس عوض کنم! 

سنگینی نگاهش رو احساس می کردم. همونطور که حوله دورم بود، دامن رو پوشیدم. 

لباس زیر نداشتم و مونده بودم چطور بلوز رو بپوشم که حضور شهریار رو پشت سرم حس کردم. 

قدمی عقب گذاشتم که دستش دور شکمم حلقه شد.
برچسب ها گندم ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

  1. شنبه 12 اسفند 1396 09:06 ب.ظ
    رمان گندم خان ورعیتی قسمت بیستو هشت به بعد
    • قادر رنجبر
      هر وقت پارت جدید بیاد میزارم تو سایت

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر