قادر رنجبر نظرات چهارشنبه 2 اسفند 1396 ، 04:35 ب.ظ
زن خودش رو جمع و جور کردو اخم هایش رو در هم فرو برد دستانم رو کنار بدنم محکم نگه داشت 

ولی در اون لحظه من فقط جنون بی کسی داشتم و نمیتونستم سکوت کنم

زن_چته دخترجوم... اروم باش ، داداشت هم تو یکی از این اتاق هاست فقط بیهوشه و دکتر داره معاینه ش میکنه

اروم شدم و تو خودم مچاله شدم زیر لب زمزمه کردم

_خدایا شکرت...
.
بی توجه به حرفای زن پریدم وسط جمله ش

_کدوم اتاق

وا رفت ... انگار کسی تا حالا باهاش اینطوری رفتار نکرده بود

سوپروایزر_نمیتونی بر...

_گفتم کجاست

سوپروایزر_ اتاق ۳۱۷ ولی فقط اجازه داری از پشت شیشه نگاهش کنی

به طرف جایی که با انگشت نشون داده بود راه افتادم و سردر اتاق ها رو نگاه میکردم  اتاق ۳۱۷ رو پیدا کنم

همون پرستاری هم که اول دیده بودمش به دنبالم راه میومد... به اتاق که رسیدم روی شیشه ی اتاق رو خوندم (بخش مراقبت های ویژه)

یک دکتر و دو پرستار بالای سرش بودند و دکتر در حال معاینه کردنش بود


همونجا روی دیوار سر خوردمو روی زمین نشستم ... قدم های نزدیک شدن پرستار رو میدیدم خم شد و دستام رو گرفت

پرستار_پاشو بشین رو صندلی... اینجا کثیفه مرض میشی

پوزخندی زدم ... مریضی من چه اهمیتی داشت وقتی برادرم تنها شخصی که داشتم توی اون اتاق بیهوش بود و معلوم نبود چه بلایی به سرش اومده

پرستار که سکوتم رو دید خودش بازوم رو گرفت و سعی کرد از جا بلندم کنه ، حوصله ی مقاوت کردن رو نداشتم و خودم هم کمکش کردم

روی صندلی نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم و چشمام رو بستم خود به خود اشک هام دوباره روی گونه هام جاری شد انگار خدا قهر بود باهام ... در دل نالیدم

_خدایا هستی؟ اصلا منو میبینی؟ خدایا مامان رویامو که ازم گرفتی بابا رامینمو که ازم گرفتی

محمد دیگه تنها دارییه من تو این دنیاست ... نگیرش ازم تو رو خدا نگیرش ازم ، تو رو به خودت قسم ... اخه بالاتر از تو کجا بیارم

حواست بهم باشه ... خیلی وقته منو به حال خودم رها کردی... تو رو به خودت دوباره دستم رو بگیر


_خدایا تاوان نحسی زندگی منو که محمد نباید بده اون تازه میخواست داماد شه ...

به هق هق افتاده بودم دستم رو روی صورتم کشیدم تا اشکام رو‌پاک کنم که سوزش عجیبی احساس کردم بی تفاوت به زمزمه هام ادامه دادم...

توی زمزمه های خودم غرق بودم که لرزش چیزی رو توی جیب مانتوم احساس کردم با کمی فکر کر ن فهمیدم که گوشیمه

با مکث دستم رو به توی جیبم فرو کردم و گوشیم رو دراوردم بدون‌نگاه کردن به شماره جواب دادم

_بله؟

کسی چیزی نگفت و دوباره این بار با لحن عصبی گفتم

_بله؟

امیر_خوبی راحیل؟

با شک پرسید انگار از لحنم بو هایی برده بود چشمام رو باز کردم و به شیشه ی اتاقی که محمد داخلش بود چشم داختم

بهش نیاز داشتم...

_میای پیشم؟

امیر_چیشده راحیل ، کجایی تو ؟ محمد خوبه

با هق هق نالیدم 

_بیا امیر ...

امیر_کجا بیام ؟


به بیمارستان نگاهی کردم حتی اسمش رو هم نمیدونستم

_نمیدونم 

 چشم چرخوندم تا نشونی چیزی پیدا کنم

امیر_یعنی چی راحیل ؟ حالت خوبه 

با دیدن تابلوی اعلانات بی توجه به امیر جلو رفتمروی اکثر کاغذ ها اسم بیمارستان بود

_بیا بیمارستان.....

امیر_راحیل؟

_بله امیر... بیا دیگه تو رو خدا

امیر_محمد... محمد که سالمه؟

محمد؟ 
اگر سالم بود تو اون اتاق کوفتی چیکار میکرد
اگر سالم بود چرا اون دکتر و پرستارا بالا سرش بودند
اگر سالم بود چرا تو بخش مراقبت های ویژه بستریش کرده بودند

بدون جواب به امیر تماس رو قطع کردم... ولی خیلی زود پشیمون شدم و اینبار خودم شماره ش رو گرفتم ... انگار اماده بود تا گوشی اش زنگ بخورد و او جواب بدهد

امیر_راحیل...

_امیر داری میای احتیاط کن... با سرعت نیا تو رو خدا

امیر_راحیل...

وسط حرفش پریدم

_بگو جون راحیل با احتیاط رانندگی میکنی

امیر سکوت کرد

_بگو امیر...

امیر_باشه با احتیاط رانندگی میکنم_گفتم بگو به جون راحیل

امیر نفسش رو بیرون فوت کرد

امیر_وقتی گفتم با احتیاط رانندگی میکنم ، میکنم 

_تا جونمو قسم نخوری باورم نمیشه

امیر_تو هم فهمیدی جونت ...

حرفش رو ادامه نداد ولی من هم چنان منتظر بودم ... جونم چی؟ جونم چه بود که قسم نمیخورد

امیر_دارم میام اونجا راحیل ... قطع میکنم پشت فرمونم

امیر بدون این که منتظر جوابی از جانب من باشه قطع کرد و من همچنان منتظر ادامه ی جمله ش 

بعد از دقیقه هایی به خودم اومدم و به گوشی توی دستم نگاهی انداختم خیره به گوشی زیر لب زمزمه کردم

_مواظب خودت باش

از جا بلند شدم و به شیه ی بزرگ اتاق نزدیک شدم سرم رو به شیشه تکیه دادم و به صورت مردونه ی محمدم نگاه کردم

آه حسرت باری کشیدم...

دکتر به طرف در اومد و با خارج شدن از اتاق چشمش به من افتاد.. سری از تاسف‌تکون داد

و من نگاه منتظرم همچنان روی لب هایش زوم بودنددکتر_ معاینه ش کردم بیهوشه ولی سطح هوشیاریش بالا میشه گفت تو کما رفته ولی خوب بخاطر بالا بودن سطح هوشیاریش میشه امید داشت

لب هایم با لبخند کمرنگی رنگ گرفت... 

دکتر_اگر سطح هوشیاریش همینطور بالا بمونه خیلی زود بهوش میاد ... دعا کنید

_یعنی ... یعنی زیاد وضعش نگران کننده نیست درسته؟

دکتر جوان لبخندی زد

دکتر_نگران کننده که هست ولی نه خیلی چون فعلا در حال حاضر سطح هوشیاریش بالاست

دکتر دست هایش رو تو هم گره کرد و سری تکون داد

دکتر _ بهر حال مرگ و زندگی دست خداست

لبخند کمرنگی زد و انگشت اشاره ش رو به سمت بالا گرفت

_ازش بخواین که همسرتون رو نگه داره براتون

بغض گلوم رو قورت دادم و لبخند تلخی زدم


_نه اقای دکتر تازه میخواستم دامادش کنم... داداشمه

دکتر متعجب نگاهم کردو حیرت زده گفت

دکتر_واقعا؟ اخه هیچ وجه مشترکی ندارین با هم 

با دو انگشتش به چشمام اشاره زد

دکتر_مخصوصا رنگ چشماتون

خنده ی بی حالی کردم

_شما رنگ چشمای داداشمو از کجا دیدین

دکتر با لبخند دستی به پشت گردنش کشید و نگاه بازیگوشش رو به شیشه ی اتاق دوخت

دکتر_معاینه که کردمشون فهمیدم

با صدای بلندگو که دکتری رو پیج مسکرد با انگشت به پشت سرش اشاره کرد

دکتر_من باید برم دارن پیجم میکنند... بازهم به مریضتون سر میزنم  ، اگر بودین که ملاقاتتون میکنم

با ابرو به صورتم اشاره کرد و عقبکی راه افتاد

دکتر_صورتتون هم زخم شده ، بهتره بگین پرستار براتون ضدعفونی کنه 

سری تکون داد و چرخید و به راه رفتنش ادامه داد


دوباره سرم رو به شیشه تکیه دادم و مشغول تماشای صورت محمد شدم
هنوز دوتا پرستار اونجا بودند و در حال رسیدگی به کار های مورد نیاز

دستگاه اکسیژن رو که روی دهانش گذاشتند دوباره چشمانم رو تر کرد

_داداشی بیدار شو زودتر... میخوایم برات بریم خواستگاری نفس راحیل ، تو که نمیخوای مونا حالش بدشه؟ تو که نمیخوای خودشو عذاب بده؟

اگر نمیخوای زود بهوش بیا... زوده زود ؛ تازه قرار بود بیام‌پیش خودت زندگی کنم ، مگه نگفتی هیچوقت تنهام نمیذاری؟
بهوش بیا دیگه

میگفتم و میگفتم و به این می اندیشیدم که از راه دور هم صدای نگران و ناراحتم را می شنود

سکوت کرده بودم و همونطور که به جسم نیمه جون محمد نگاه میکردم تو افکار خودم غوطه ور بودم

با نشستن دستی روی دستم ... به طرف صاحب دست چرخیدم... با دیدن امیر دوباره بغض به گلوم چنگ زد

دست امیر همچنان روی دستم بود ولی نگاهش روی محمد زوم شده بود و ناباور به جسم روی تخت نگاه میکرد

_امیر...

به خودش امد و سریع به طرفم رو چرخوند...زمان رو از دست نداد و تا قبل از اینکه بخوام چیزی بگم ناباور اسمم رو صدا کرد

امیر_راحیل...

دوباره به اتاق نگاه کرد ولی اینبار خیلی  سریع نگاهش رو به سمتم چرخوند

امیر_راحیل چیشده؟ محمد چرا اونجا روی اون تخت خوابیده؟

در سکوت به چشمانش چشم دوختم ... چه میگفتم ؟ چه داشتم که بگویم ؟ باید میگفتم که بخاطر نحسیه من است که هرکس توی دلم جا پیدا میکند خدا سریع ازم میگیرتش؟

امیر_راحیل؟

به خودم اومدن و سرم تکون دادم از فکر و خیال در بیام...
به ابروان خوش طرحش  چشم دوختم

_تصادف کردیم

امیر_چرا؟ کجا؟ خودت خوبی؟
صورتت چرا خونیه؟ چرا نگفتی زخمتو ضدعفونی کنند برات؟

پشت سر هم سوال میکرد و منتظر جوابش نمیشد... شاید اگر میگفت اون لحظه از خوشی دوست داشتم پرواز کنم بی حیایی بو

وقتی از جانب من جوابی نگرفت دست های رو روی دو بازوم گذاشت و تکونم داد

امیر_با توام راحیل...

_داشتیم از شرکت میرفتیم خونه محمد  برای اینکه کمی شیطنت کنه شروع کرد به لایی کشیدن و یه قسمت نتونست ماشین و کنترل کنه و نمیدونم چیشد که تصادف کردیم
اصلا یادم نمیاد با چی یا با کی...

فقط یادمه که تصادف کردیمامیر ناباور سر تکون داد و به محمد اشاره کرد

امیر_دکتر محمد چی گفت؟ حرف زدی باهاش؟

سری به نشونه تایید تکون دادم

_حرف زدم باهاش... گفت هوشیاریش بالاست ولی بی هوشه و نیشه گفت که رفته تو کما ولی گفت وضعش امیدوار کننده ست

امیر سری به نشونه ی تاسف تکون داد و دستم رو گرفت و به سمت صندلی ها بردتم و نشوندتم رو یکی از اون ها

امیر_هزار دفعه بهش گفت کله شق نشو... مگه تو اوج شلوغی جای لایی کشیدنه

چشماش رو توی چشمام دوخت و با کمی مکث گفت

امیر_همینجا بشین میرم بگم بیان زخمت رو ضد عفونی کنند

_نمیخواد میرم میشورم صورتمو

اخم های رو در هم فرو کرد و با دست شونه م رو گرفت و به سمت پایین فشار داد

امیر_بشین سرجات... باید ضد عفونی شه

دو قدم برداشت و دوباره به سمتم چرخید

امیر_نیام ببینم لجبتزی کردی و دوباره کار خودت رو کردی.. فهمیدی؟

به یختی لبخندم رو جمع کردم و سری به نشونه ی تایید تکون دادم وقتی از جانبم خیالش راحت شد به مسیرش ادامه داد..."امیر"

به چشمای بسته ی راحیل چشم دوختم... نفسم رو بیرون فرستادم و دستم رو زیر سرم ستون کردم و دوباره به تماشایش نشستم 

راحیل تو خودش جمع شد ...سردش بود امسال شب های اردیبهشت حسابی سرد بود

از ماشین پیاده شدم و از صندوق ماشین پتوی مسافرتی رو برداشتمو از تو کاورش دراوردمش ، در سمت راحیل رو باز کردم و پتو رو روش انداختم

دسته ی کنار صندلی رو فشردمو پشتی صندلی رو خابوندم و دوباره پتو رو روش مرتب کردم 

کمی عقب رفتم که پشیمون شدم ... دل تنگش بودمو عجیب دلم میخواست بوسه ای روی پیشونی بلندش بنشونم

لب هام رو روی پیشونیش گذاشتم و بعد از مکث ۳ثاگیه ای از روی صورتش فاصله گرفتم 

با دیدن چشم های بازش حسابی هول کردم و دستی به گردنم کشیدم ... شیطون نگاهم کرد

راحیل_چیکار کردی؟

سرفه ی مصلحتی کردمسرفه ی مصلحتی کردم و سریع صاف شدم ... ابرویی بالا انداختم و در ماشین روبستم

همونطور که به سمت صندلی راننده میرفتم سعی کردم لبخندم رو خنثی کنم
سوار ماشین شدمو در رو بستم

داحیل با چشمای ریز بهم نگاه میکرد... انگشت اشاره ش رو جلوم گرفت

راحیل_تا سه میشمرم یا میگی چیکارا کردی وقتی من خواب بودم یا جیغ میکشم همه رو سرت خروار میکنم

تک خنده ای کردم و سرم رو تکون کوچکی دادم به نشونه ی این که منتظرم

راحیل_ یک...

دو

دو و نیم

خندید خندیدم

راحیل_سه

سکوت کرد و خیره سد تو چشمام چند ثانیه تو سکوت نگاهم کرد و دستش رو بالا برد و گوشاش رو گرفت همزمان دهانش رو باز کرد و شروع کرد به جیغ کشیدن

ترسون به دور و برم نگاهی انداختم هنوز از کسی خبری نبود به طرفش هم شدم و دستم رو روی دهانش گذاشتم

دستم رو گاز گرفت که از جلوش کشیدم کنار... فایده نداشت ... خم شدم روش و صورتم رو نزدیک صورتش کردم...
برچسب ها راحیل ,

 برای دوستانتون در تلگرام به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر