قادر رنجبر نظرات یکشنبه 29 بهمن 1396 ، 11:12 ب.ظ

رمان دیانهبا خنده و شوخی تا بعد از ظهر تمام کارها رو کردیم. غذا و دسر، همه چی آماده بود. 

مونا خندید گفت:

-تا من میام تو بهارک رو حموم کن. منم میرم کیک و میگیرم و میام. 

-باشه. 

مونا رفت تا کیک و بیاره. بهارک و بغل کردم و سمت حموم رفتم. تمیز شستمش. خودمم دوش گرفتم. 

یک ساعت کمتر به اومدن مهمونا مونده بود. بهارک رو آماده کردم. 

مونا اومد. رفت دوش بگیره. هر دو آرایش کردیم و لباس پوشیدیم. 

مونا نگاهی بهم انداخت و گفت:

-چه خوشگل شدی!

خندیدم. 

-ببند نیشتو ... حالا یه چیزی گفتم تا اعتماد به نفس بگیری!

افتادم دنبالش. خندید و پله ها رو پایین رفت. صدای زنگ آیفون باعث شد تا هر دو مثل دو تا خانوم با وقار سمت در ورودی سالن بریم. 

نگاهی به مانیتور انداختم. خاله بود. در و باز کردم و منتظر ایستادم تا بیان. 

خاله به همراه امیر علی بود. امیر علی با دیدنمون بشکنی زد و گفت:

-می بینم بالاخره این خونه روی شادی رو هم دید!

خاله با محبت گونه ام رو بوسید. 

-همه اش بخاطر وجود دیانه ام هست. 

-اوو بر منکرش لعنت. 

-خوش اومدین. 

خاله رو کرد سمت مونا. 

-معرفی نمی کنی؟

-دوستم مونا امروز خیلی کمکم کرده. 

-دستش درد نکنه ... کاری نداری خاله؟

-نه همه چی آماده است. 

کنار خاله اینا نشستم که دوباره صدای زنگ بلند شد.باورم نمی شد آقاجون و خانوم جون هم بیان اما اومده بودن. کمی استرس داشتم. کنار در سالن ایستادم. 

هر دو وارد شدن. سلامی دادم که آقا جون خم شد و روی سرم رو بوسید. 

نمیدونم چرا برای اولین بار این بوسه برام لذت بخش بود. 

با اومدن بقیه ی مهمون ها شروع به پذیرایی کردم. امیر حافظ و نوشین نیومده بودن و خبری از احمدرضا هم نبود. 

بهارک با ذوق با نوه ی دائی محمد بازی می کرد. مونا اومد سمتم و آروم گفت:

-اون یکی پسر خاله ات اومده. 

سمت در سالن رفتم. امیر حافظ همراه نوشین بود و دسته گل بزرگی توی دستشون بود. اومدن جلو. 

امیر حافظ گل های توی دستش رو گرفت سمتم. گلها رو از دستش گرفتم. 

-خوش اومدین. 

با هم وارد سالن شدیم. امیر حافظ و نوشین با همه احوالپرسی کردن. آقا جون گفت:

-احمدرضا کجاست؟

-نمیدونم!

آقا جون اخمی کرد. 

-امیر حافظ، یه زنگ به احمدرضا بزن ببین ...

هنوز حرف آقا جون تموم نشده بود که در سالن باز شد و احمدرضا وارد سالن شد. نگاهی به جمع کرد. 

آقا جون با همون اخمش گفت:

-مگه امشب تولد دخترت نیست؟ باید دیرتر از همه بیای؟!

-سر کار بودم. نمیتونم بخاطر یه تولد مسخره از کار و زندگیم بگذرم که اینجا باشم!آقا جون سری تکون داد. 

-از کی تا حالا انقدر مقید کار شدی؟!

احمدرضا دیگه حرفی نزد و کنار عمو حامد نشست. سینی چائی رو جلوش گرفتم. 

سر بلند کرد و لحظه ای نگاهش رو بهم دوخت. با صدای آرومی گفت:

-تمام این فتنه ها زیر سر توئه!

ازش فاصله گرفتم. هانیه با ذوق گفت:

-تولد ... تولد ... بدو کیک و بیار دیانه که مردیم. 

همه اعلام کردن تا کیک بیاد. سمت آشپزخونه رفتم و ظرف کیک رو برداشتم و سمت سالن اومدم. 

خاله بهارک رو روی صندلی مخصوصش گذاشت. همه جمع شدن. مونا آهنگ تولدت مبارک رو پلی کرد. 

شوق و هیجان رو می شد تو چشمهای بهارک دید. کنار بهارک ایستادم. هانیه گفت:

-وایستین عکس بگیرم. 

چند تا عکس دسته جمعی گرفت. 

-احمدرضا، تو با دخترت عکس نمیگیری؟ 

احمدرضا اومد سمتمون و کنار من و بهارک ایستاد. 

بعد از عکس بهارک شمع رو فوت کرد و همه کادوهاشون رو دادن. 

کیک و توی یخچال گذاشتم تا بعد از شام بخوریم. میز شام رو با کمک هانیه و مونا چیدیم. همه اومدن سمت میز 

خانوم جان نگاهی به میز انداخت. 

-غذا رو از رستوران احمدرضا گرفتی؟ 

-نه، خودمون درست کردیم. 

نگاه تحسین آمیزی بهم انداخت. همه دور میز نشستیم و شام تو شوخی و خنده صرف شد. 

میز و تازه جمع کرده بودم که صدای زنگ آیفون بلند شد. 

با لب خندون سمت آیفون رفتم اما با دیدن کسی که اونور بود ته دلم خالی شد ... مرجان!!


نمیدونستم چیکار کنم. چرا هیچ کس هیچی نگفته بود؟ چرا نگفته بودن مرجان برگشته؟

با صدای دوباره ی زنگ به خودم اومدم و نا خواسته دکمه ی آیفون رو زدم. مونا اومد سمتم. 

-چی شده دیانه؟ چرا رنگت پریده؟

-اون ...

-کی؟

-اون برگشته اما نمیدونم چرا کسی چیزی نگفته!

-داری چی می گی؟ کی برگشته؟

-مرجان. 

-مادرت؟!

در سالن باز شد و بوی عطر سردش پیچید توی دماغم. نفسم رو سنگین بیرون دادم. 

تا اومدم لبخند بزنم زد تخت سینه ام و وارد سالن شد. 

با ورود مرجان انگار بقیه هم مثل من شوکه شده بودن. آقا جون با صدای تحلیل رفته ای گفت:

-چرا بی خبر اومدی؟

مرجان پوزخندی زد. 

-می بینم دور همین ... خوبه ... خیلی خوبه! اون کجاست؟

همه نگاهی بهش انداختن. احمدرضا خیلی جدی گفت:

-کی؟ 

-همون اون ...

خاله رفت سمتش. 

-منظورت کیه مرجان؟

-همونی که من فکر می کردم مرده اما زنده است! دختر اون مرد! 

بدنم سرد شد. منظورش من بودم؟ احمدرضا اومد سمتش. پوزخندی زد. 

-چیه؟ بعد از این همه سال یاد دخترت افتادی؟!!

-ساکت شو! من دختری ندارم. این همه سال به خاطر دوست داشتن توی لعنتی دور بودم اما حالا برگشتم ... من می خوامت!

خانوم جون با تحکم گفت:

-خجالت بکش مرجان، تا کی باید بار بی آبرویی تو رو یدک بکشیم؟


-مادر من، من چه بی آبروئی کردم جز اینکه عاشق این مرد شدم؟

احمدرضا عصبی دست زد. 

-خوبه، خیلی خوبه ... تو عاشق من بودی و با یکی دیگه ازدواج کردی؟

-اون دختر کجاست؟

دیگه تحمل نداشتم. با دو گام بلند خودم رو بهش رسوندم. رو به روش قرار گرفتم. 

-خیلی دوست داری بدونی اون دختر کجاست؟ چیکار می کنه؟

رنگ از چهره ی مرجان پرید و قدمی به عقب برداشت. 

-توی دهاتی چی می گی؟

پوزخندی زدم. 

-من دهاتی همون دختریم که دنبالشی! 

دستش رفت سمت گلوش. 

-دروغ میگی!! آقا جون، بگو این دختر دروغ میگه ... مگه اون بچه نمرده بود؟؟ چطور بعد از این همه سال زنده است؟

احمدرضا پشت سرم ایستاد. 

-راستی، بهت نگفته بودم که من الان دومادتم!

یهو رنگش قرمز شد. فریادی از خشم کشید. 

-دروغ می گی ... داری دروغ می گی لعنتی ... تو فقط مال منی ...

زد تخت سینه ام. پرت شدم تو بغل احمدرضا. رفت سمت آقا جون و خانوم جون. 

-همه اش تقصیر شماست ... آقا جون، بگو داره دروغ می گه ...

آقا جون سرش رو پایین انداخت. مرجان یهو هجوم برد سمت میز و هرچی روی میز بود پرت کرد. 

-داری دروغ می گی ... بخاطر انتقام از من دارید دروغ می گید. 

هیچ کس هیچ چیزی نمی گفت. رفت سمت احمدرضا و یقه اش رو محکم گرفت. 

-لعنتی ... تو چرا نمی فهمی من دوستت دارم؟ باید طلاقش بدی، می فهمی؟؟


احمدرضا عصبی یقه ی مرجان و گرفت. 

-احمقی یا خودت رو زدی به حماقت؟ انقدر بی غیرت نیستم که ته مونده ی بقیه رو بگیرم! 
برو گمشو به همون خراب شده ای که ازش اومدی، فهمیدی؟ یه تار موی گندیده ی دخترت می ارزه به صد تای مثل تو!

-خفه شو ... خفه شو ... راجب من درست صحبت کن. 

-گمشو از خونه ام بیرون. 

باورم نمی شد این زن من و به دنیا آورده باشه. پس اون مهر مادری که میگن کجاست؟ 

نفرت بود که پشت نفرت تو قلبم انباشته می شد. مرجان سمت آقا جون رفت. 

-تمام این نقشه ها زیر سر شما دوتاست. 

دائی حامد با تحکم گفت:

-مرجان!

-چیه، ها؟ دروغ می گم؟ از همتون متنفرم. 

رنگ آقا جون برگشت و لحظه ای نکشید که نقش زمین شد. دائی و خاله سمت آقا جون رفتن. 

احمدرضا با نفرت گفت:

-کار خودت رو کردی؟ تازه حالش خوب شده بود!

مرجان به آقا جون چشم دوخته بود و چیزی نمی گفت. امیر علی رفت جلو. فریاد زد:

-کسی بهش دست نزنه؛ امیر حافظ زنگ بزن اورژانس بیاد. 

تمام لحظات انگار مثل سال می گذشت. نیم ساعت طول کشید تا اورژانس اومد. 

آقا جون دوباره سکته کرده بود. انتقالش دادن بیمارستان. همه رفتن. 

من موندم و یه خونه ی بهم ریخته و قلبی که انگار هزار تیکه شده بود.


برای دوستاتون در تلگرام به اشترک بزارید این رومانو 

کدبازان
 اشتراک در تلگرامبرچسب ها دیانه ,اگر پسندید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید

نظرات

 1. سنا چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:27 ب.ظ
  امشب پارتی گذاشته میشه یا منتظر نباشیم؟
  • قادر رنجبر
   گذاشته میشه
 2. سنا چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:25 ب.ظ
  امشب پارتی گذاشته میشه یا منتظر نباشیم؟
 3. چهارشنبه 2 اسفند 1396 10:49 ق.ظ
  میشه بگید صیغه 99 ساله چیه میشه یکی جواب بده تودین ما صییه گناهه
 4. مریم چهارشنبه 2 اسفند 1396 10:40 ق.ظ
  من این داستانو خیلی دوست دارم طوری که واسه خوندن ادامش لحظه شماری میکنم ،لطفا پارت بعدی رو زودتر بذارید،تا تموم نشه همش فکرم مشغوله
 5. چهارشنبه 2 اسفند 1396 08:31 ق.ظ
  سلام این داستان کمی غیر واقعیه بخاطر اینکه اگه دیانه صیغه 99 ساله باشه احمدرضا نمیتونه با مرجان ازدواج کنه چون مرجان میشه مادر زنش
 6. دوشنبه 30 بهمن 1396 04:28 ب.ظ
  آگه ناراضی هستید نخونید لطفا ما که خیلی دوست داریم
 7. دوشنبه 30 بهمن 1396 04:11 ب.ظ
  اصلا خوب نبود
 8. دوشنبه 30 بهمن 1396 12:02 ب.ظ
  رمان جالبیه کاش زود تموم نکنید چون تازه داره جالب میشه
 9. بهار دوشنبه 30 بهمن 1396 12:56 ق.ظ
  کلا تو این رمان باید همه چیز بی دلیل باشه و ما هم فقط بخونیم و بگیم به به
  بد نبود این دفعه یه کم بهتر بود ولی علت اتفاقای این داستان تو یه دنیای دیگه هست معلولش اینجا
 10. بهار دوشنبه 30 بهمن 1396 12:54 ق.ظ
  کلا تک این رمان باید همه چیز بی دلیل باشه و ما هم فقط بخونیم و بگیم به به
  ب نبو این دفعه یه کم بهتر بود ولی علت اتفاقای این داستان تو یه دنیای دیگه هست معلولش اینجا
 11. دوشنبه 30 بهمن 1396 12:05 ق.ظ
  چه عجب خانوم فریده بانو به خودشون زحمت دادن یه پارت بزارن. پارت بعدی نیم قرن دیگست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • قادر رنجبر
   دو سه روز دیگه انشالله
 12. یکشنبه 29 بهمن 1396 11:53 ب.ظ
  سلام چه عجب ان شالله پارت بعدی چندسال دیگه ولی کی به مرجان واسه دخترش گفته بود؟؟؟لطفا تو پارت بعدی اعلام کنید

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر