قادر رنجبر نظرات یکشنبه 28 آبان 1396 ، 06:55 ب.ظ
پریدم بهش . 

_ تو چرا نگرانشی ؟؟

تو چرا درد اینو به سینه میزنی ؟؟؟ 

تو چرا جویای حالشی ؟؟؟ 

ناراحت و عصبی روشو ازم برگردوندو دست السارو ول کردو از روی تخت بلند شد ، 

سمت در رفت و خواست بره بیرون که گفتم :

 _ نگران نباش قصد ندارم بازیش بدم ، 

فقط باید از من متنفر شه ، این رفتارارو این سردی یهویی رو 

واسه این میکنم که السا از من ، متنفر شه ..... 

همین ، 

حالا فهمیدی این سردیا واسه چیه ؟؟

واسه این که میخوام اون دخترو از خودم برنجونم و دور کنم . 

واسه این که اون از من بدش بیاد دارم این کارارو باهاش میکنم و عذابش میدم .

متعجب برگشت سمتم و خیره نگاهم کرد .

بعد از نگاهی عاقل اندر سفهیه ای که بهم انداخت گفت : _ قطعا هدفی داری از این کارات 

و بیهوده این کارارو باهاش نمیکنی دیگه ؟؟؟

_ اره دیگه ، پس الکی مریضم دارم هم خودمو هم اونو عذاب میدم . 

عصبی اومد طرفم و توی دو قدمیم وایستاد . 

_ ینی چی مثل آدم تعریف کن ببینم چی میگی ، 

قراره با این دختره بدبخت چیکار کنی ؟؟؟

شروع کرد به توضیح دادن . 

با هرکلمه ای که از دهنش خارج میشد ، 

متعجب تر از قبل نگاهش میکردم .....با هر کلمه ای که از دهنم خارج میشد ، 

متعجب تر از قبل نگاهم میکرد . 

_ ببین محمد ، 

هم تو میدونی من عاشق السام ، هم خودش میدونه ، 

اونم یه ابراز علاقه ای کرده ولی مطمعن نیستم که قطعیه یا نه ... 

حالا که من قراره جرم قتل السارو به گردن بگیرم ، 

اگه اون عاشقمه که با رفتارای امروزش مطمعن شدم که عاشقمه 

 نمیتونه با اون قلب ضعیفش قصاص شدن منو تحمل کنه .. 

شرمنده سرمو انداختم پایینو گفتم : 

_ پس باید به چشمش یه آدم بد دیده بشم تا ازم متنفر شه و آرزوی مرگمو کنه ...

این جوری منم راحت تر میتونم زندگی کنم .

نگاهش کردم و دستمو زیر چونش گذاشتم و دهن باز شدشو بستم . 

گنگ نگاهم کردو گفت _ چرا اخه ؟؟؟؟ اون سامی رو کشته ، به تو چه ربطی داره که 

میخوای جرمشو به گردن بگیری ؟؟؟

این کارو اون کرده و اونم باید تقاصشو پس بده . 

اون باید سزای کاری که کردرو بکشه ، نه تو امیرطاها ..... 

خودتم میدونی ، کاریو نکنی ولی مجازاتشو بکشی درد سنگینیه . 

شاید اعدامت کنن ، مرگو به جون میخری ؟؟

_ قرار نیست کسی بفهمه کار السا بوده ، 

جوری وانمود میکنیم که انگار واقعا من سامی رو کشتم . 

عصبی نگاهم کرد و گفت : 

_ پس دلیل این همه رفتار سردت با السا به خاطر این بود که ازت متنفر شه ؟؟؟

دستمو رو شونش زدم و چشمامو به معنی آره بازو بسته کردم و از اتاق زدم بیرون . 

هه ، دوست خوش باور من . 

از مرگ واسه من حرف میزنه . 

دیگه نمیدونه چه اعدامم کنن چه نکنن ، من چهارماه بیشتر زندگی نمیتونم بکنم . 

شیشه ی عمرم چهارماه دیگه میشکنه .....

تو ایوان وایساده بودم ، دلم میخواست سیگار بکشم و به هیچ چیزی فکر نکنم . 

به این فکر نکنم که عاشق کسی هستم که عاشقمه و 

میدونم هیچوقت نمیتونم به دستش بیارم ، 

اگرم به دستش بیارم هیچوقت ماله من نمیشه هیچوقت . 

لبخند تلخی زدم به زندگی سیاهم که هیچ چیزو من انتخاب نکردم . 

سوزو سرما توی بینیم پیچید و باعث شد عطسه کنم . 

قطعا سرما خوردم . 

قطعا که نه ، مطمعنم . 

به سالن برگشتمو راه مله رو در پیش گرفتم . 

به در اتاق که رسیدم خواستم بازش کنم و برم تو ولی با چیزایی که شنیدم 

دستم رو دستگیره خشک شد . 

صدای گریه ی السا قلبم و به درد اورد . 

_ محمد تو تالا عاشق کسی شدی که اصلا دوست نداره ؟؟

تالا شده عاشق کسی بشی که بدونی یه درصدم به فکرت نیست ، 

فقط میخواد بازیت بده ؟؟؟

محمدم متقابلا با لحنی گرفته جوابشو داد . 

_ این دردایی که میکشی و من چند سال پیش کشیدم و قابش کردم و زدم کنج دیوار خونه . 

بعد از یه مکث طولانی صدای السا اومد :

_ نه محمد نه ، تو دردی که من کشیدم و نکشیدی ، 

تو اگه دردی ک من کشیدم و میکشیدی الان محمد نبودی که .... 

میدونی من چی کشیدم ؟؟؟

سردی بی دلیلشو ، 

این که یه شوخی کوچولو باهاش بکنم و این رفتار سردشو ببینم . 

این که سر هیچ و پوچ این رفتارو باهام داره . 

واقعا انصافه ؟؟؟

این حق منه  که اینطوری باهام رفتار کنه ؟؟

کاش اصلا بهش نمیگفتم دوسش دارم ، 

کاش زبونم لال میشدو به ادم بی لیاقتی مثل امیرطاها نمیگفتم دوست دارم ... 

درنیمه بازو باز کردمو رفتم تو . 
 
زیر لب گفتم : _ همین ادم بی لیاقت ، داشت واسه این که نفس بکشی جون میداد ...

با دیدن من روشو کرد اونور . 

خدایا ، چقدر ادم بدبختی ام من . 

کسی که دوستش دارم و میدونم دوستم داره باید از خودم برونم و اونو از خودم متنفر کنم 

تا مبادا بهم وابسته شه ....!

خدایا اخه چرا ، چرا باید من سرطان بگیرم ، 

این همه آدم چرا من ؟؟

اصلا سرطان هیچی ، 

چیجوری به مامانم بگم من آدم کشتم ؟؟؟

بابام چه رفتاری میکنه باهام ، 

نکنه عاق والدین بشم ؟؟؟

با کلی دلهره و اعصابی داعون لوازمم و جمع کردمو به السا هم گفتم اماده شه تا برگردیم 

 تهران . 

دم در از محمد و جمیله خانم خداحافظی داشتم میکردم که گوشیم زنگ خورد . 

السا ازشون خدافطی کردو رفت نشست توی ماشین .

چند قدم ازشون دور شدم و جواب تلفنو دادم .

_ بله امیر عطا . 

نفس نفس میزد

بدون سلام کردن گفت : _ کجایی داداش ؟؟

متعجب سلامی بهش کردم و گفتم : _ اومدیم چالوس . 

_ چالوس ؟؟؟

چرا چالوس ؟؟ 
 
مگه قرار نبود برید لواسون ، چالوس رفتید چیکار ؟؟؟؟


ازشون خدافظی کردم و قدم زنون رفتم و سوار ماشین شدم

 _ حالا بعدا راجبش حرف میزنیم امیرعطا ، 

واسه چی زنگ زدی ، کاری داری ؟؟

پشت فرمونم ... 

_ امیرطاها ، زود بیا تهران . 

از لحن عجولش ترسیدم و گفتم : 

_ چرا چه خبره ؟؟؟؟ 

چی شده که باید زود بیام تهران ؟؟؟؟؟

_استاد مشکات و کشتن . 

محکم زدم رو ترمز . 

سریع کمر السارو گرفتم ، کم مونده بود پرت شه تو شیشه ...! 

با استرس پرسیدم _ چی ؟؟؟؟

سامی و کشتن ؟؟؟

کی کشتتش ؟؟؟ چطوری ؟؟؟

 کی این اتفاق افتاده ؟؟؟؟

_ نمیدونم ، نمیدونم . منم الان دارم میرم خونشون . 

نکنه فهمیده باشن کار ماعه ؟؟؟

_ به پلیس گفتن ؟؟

با لحنی متعج گفت : _ معلومه که میگن دیگه ، 

اره گفتن ، پلیسم داره دنباله جسدش میگرده ...! 

_ دنبال جسدش ؟؟؟ ینی چی دنبال جسدش . 

کلافه گفت : _ ای بابا امیرطاها تو ام بی سوالی میپرسیا . 

داداشش و که میشناسی ، مانیو ؟؟

_ مانی ؟؟؟ نه نمیشناسم . 

پوفی کشیدو ادامه داد _ منم خیلی نمیشناسم ، خبرش تو دانشگاه پیچیده . 

میگن مانی رفته همون باغ لواسون ، 

هیچ جنازه ای اونجا نبوده ، 

فقط یه گلدون شکسته و خونش که ریخته بوده اونجارو دیده . 

از خون نمونه برداری کردن و دادن ازمایش ، 

فهمیدن که خون ، خونه سامیه . 

پوزخندی زدم و مسخرش کردم :_ خوب دلیل نمیشه که مرده باشه ، 

اون فقط یه خون معمولیه ، 

شاید دستشو بریده و خونی که ریخته زمینو جمع نکرده . 

_ من نمیدونم امیرطاها ، مگه من کشتمش که داری از من بی سوالی میپرسی ، 

فعلا دارم میرم ، 

تو ام زود پاشو بیا تهران ، چون اون روز قرار بوده السا رو درمان کنه و وقتی شما نباشید 

همه شک میکنن که کار شما باشه ، درسته کار شما نیست ولی با نبودتون اینو ثابت

 میکنید.......
برچسب ها خیانت شیرین ,اگر پسندید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر